Právní pomoc

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením a kdo je obvykle nese?

Soudní řízení samo o sobě je ve Švédsku vedeno v zásadě bezplatně, je však třeba uhradit poplatek za podání návrhu, který v současnosti činí 2 800 SEK (cca 265 EUR). V případech, kdy hodnota předmětu sporu nepřesahuje 24 150 SEK (2 270 EUR), činí poplatek za návrh 900 SEK (85 EUR).

Pokud vám bude poskytnuta právní pomoc, hradí poplatek za podání návrhu stát.

2 Co je přesně právní pomoc?

Pro spory (občanskoprávní věci) jsou k dispozici tyto typy právní pomoci:

 • poradenství
 • právní pomoc

Oba typy upravuje zákon o právní pomoci (rättshjälpslagen) (1996:1619).

3 Mám nárok na právní pomoc?

Poradenství

Poradenství může obdržet kdokoli – fyzické osoby, sdružení, firmy atd. – pro jakoukoli právní záležitost.

Poradenství může poskytnout advokát nebo advokátní koncipient v advokátní kanceláři. Může dosahovat až dvou hodin a lze ji rozdělit do několika sezení. Za poradenství se hradí poplatek. Ten momentálně činí 1 802,50 SEK (cca 170 EUR) za hodinu. Poplatek lze snížit na polovinu, pokud strana, které je poradenství poskytováno, nemá dostatečné prostředky. Pokud se poradenství poskytuje dítěti, obvykle se žádný poplatek nehradí. Je-li poplatek snížen, žádá advokát nebo koncipient, který poradenství poskytl, zbývající částku od státu.

Právní pomoc

Právní pomoc je k dispozici pouze fyzickým osobám. Firmy, sdružení atd. tedy tento typ pomoci obdržet nemohou. Za určitých okolností může být pro právní pomoc způsobilá také pozůstalost. Státní příslušníci členských států EU mají ohledně právní pomoci stejné postavení jako švédští občané.

Právní pomoc lze poskytnout u většiny právních záležitostí (viz rovněž otázka 4).

Má-li být právní pomoc poskytnuta, musí být splněny určité podmínky:

 1. Musíte obdržet alespoň jednu hodinu právního poradenství.
 2. Váš příjem nesmí přesahovat finanční limit, který činí 260 000 SEK (cca 24 500 EUR). Při výpočtu příjmu se přihlíží k veškerým finančním okolnostem žadatele.
  Zohledňuje se například výživné na dítě, majetek a dluhy.
 3. Musíte mít potřebu právní pomoci i poradenství a nesmí být možné tuto potřebu uspokojit jinak.
 4. Musí být považováno za přiměřené, aby stát na náklady přispěl, s ohledem na povahu a významnost dané záležitosti, hodnotu předmětu sporu a další okolnosti.
 5. Pokud máte – nebo jste měli mít – pojištění právní ochrany, je nutné je nejprve využít.

Viz digitální průvodce na adrese https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/behover-du-rattshjalp/har-du-ratt-till-rattshjalp/

K dispozici je také příručka, která Vám pomůže vypočítat si, zda máte na právní pomoc nárok s ohledem na vaší finanční situaci, viz https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/behover-du-rattshjalp/rakna-ut-ditt-ekonomiska-underlag/

4 Je právní pomoc poskytována ve všech typech řízení?

Poradenství

Jak je uvedeno výše v otázce 3, poradenství lze poskytnout ve všech právních záležitostech.

Informace a poradenství lze poskytovat například v těchto případech:

 • pravidla týkající se manželství a jiných typů soužití
 • pravidla týkající se rozvodu
 • výživné
 • závěti a dědictví
 • nákupy a smlouvy

Právní pomoc

Jak je uvedeno výše v otázce 3, právní pomoc lze poskytnout ve většině právních záležitostí, jsou však určité výjimky. Právní pomoc například nelze poskytnout ve věcech, které by vyžadovaly pomoc veřejného obhájce nebo veřejného zástupce. Pokud jste byli obětí trestného činu, může být v některých případech určený „zástupce poškozené strany“ (målsägandebiträde; viz zákon 1988:609 o zástupcích poškozené strany (lagen 1988:609 om målsägandebiträde)). Pro oběť je tento zástupce bezplatný. Mezi jeho povinnosti patří pomáhat vám s uplatňováním občanskoprávního nároku vzniklého v důsledku trestného činu, například nároku na odškodné. Pokud byl pro vás určen zástupce poškozené strany, nemůže vám zároveň být poskytována právní pomoc.

V některých případech musí být pro poskytnutí právní pomoci zvláštní důvody. Jedná se například o záležitosti, které je nutné řešit v zahraničí, nebo případy, v nichž hodnota nároku zjevně nepřesahuje 24 150 SEK (cca 2 270 EUR).

5 Existují v případě potřeby zvláštní postupy?

Ve věcech, které vyžadují neprodlené zpracování žádosti o právní pomoc, nejsou žádné zvláštní postupy. Na druhou stranu z obecných principů procesního práva vyplývá, že věc nebo řízení je nutné zpracovat co nejrychleji.

6 Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Národní správa soudů (Domstolsverket) vypracovala jednoduchý formulář žádosti s pokyny k vyplnění. Je k dispozici u Úřadu právní pomoci (Rättshjälpsmyndigheten) a u soudů.

7 Jaké dokumenty je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Jak je uvedeno výše v otázce 6, poskytuje Národní správa soudů (Domstolsverket) mimo jiné jednoduchý formulář žádosti, který obsahuje rovněž pokyny k vyplnění. Další informace vám poskytne švédská Národní správa soudů (Domstolsverket).

Žádost o právní pomoc musí mimo jiné uvádět údaje o právní záležitosti, které se žádost týká, zda je nutné danou záležitost řešit v zahraničí, zda již bylo poskytnuto poradenství k záležitosti, zda máte nebo jste měli pojištění právní ochrany, které se na danou záležitost vztahuje, a informace o vaší finanční situaci a dalších okolnostech.

Není nutné přikládat žádné další doklady. Může však být vhodné přiložit případnou další dostupnou dokumentaci na podporu uvedených údajů.

8 Kde mám podat žádost o právní pomoc?

Žádost o právní pomoc je nutné odeslat soudu nebo úřadu, který má pravomoc vaši žádost o právní pomoc posuzovat.

V případě, že řízení v dané občanskoprávní věci již probíhá u soudu, musí žádost o právní pomoc posoudit soud. Jinak o poskytnutí právní pomoci rozhoduje Úřad právní pomoci (Rättshjälpsmyndigheten).

9 Jak zjistím, zda mám nárok na právní pomoc?

Úřad právní pomoci (Rättshjälpsmyndigheten) nebo soud posuzující vaši žádost o právní pomoc vám vynesené rozhodnutí oznámí písemně.

10 Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud vám bude právní pomoc poskytnuta, bude zároveň jmenován zástupce pro právní pomoc. Další informace tedy získáte od něj.

11 Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Jako zástupce pro právní pomoc může být jmenován advokát, advokátní koncipient nebo jiná způsobilá osoba. Pokud jste způsobilou osobu navrhli sami, musí být určena tato osoba, pokud se tím výrazně nezvýší náklady a pokud to nevylučují jiné zvláštní důvody.

12 Jsou v rámci právní pomoci hrazeny veškeré náklady řízení?

Je-li poskytnuta právní pomoc, ponese stát následující náklady:

 1. Odměna zástupci poskytujícímu právní pomoc až do objemu 100 hodin práce, nerozhodne-li soud jinak.
 2. Přiměřené náklady na předložení důkazních informací soudu prvního stupně (allmän domstol) a švédskému pracovnímu soudu (Arbetsdomstolen).
 3. Přiměřené náklady na vyšetřování vzniklé při zabezpečování Vašich práv až do výše 10 000 SEK (přibližně 942 EUR).
 4. Náklady na mediátora podle kap. 42 odd.   17 švédského občanského soudního řádu (rättegångsbalken).
 5. Poplatek za podání návrhu, dodatečné poplatky, poplatky za služby a poplatky spojené s výkonem rozhodnutí.

Na druhou stranu ponesete veškeré náklady, které právní pomoc nezahrnuje. Je však možné získat tyto prostředky od protistrany, pokud soud rozhodne ve váš prospěch.

Je-li vám právní pomoc poskytnuta, musíte na úhradu nákladů přispět zaplacením poplatku za právní pomoc. Tento poplatek tvoří procentuální podíl nákladů vašeho zástupce poskytujícího právní pomoc. Systém poplatků má šest úrovní závislých na vašem příjmu, které jsou vyjádřeny v pevných příjmových intervalech ve švédských korunách (SEK). Procentuální podíl různých intervalů sahá od 2 % do 40 %. Příjmový interval, do kterého spadáte, a tím tedy i procentuální podíl, který budete muset uhradit, se určí podle vašich finančních prostředků. Ty se vypočítají podle vašeho ročního příjmu, závislých osob a finančních aktiv. Poplatky za právní pomoc je třeba uhradit zástupci poskytujícímu právní pomoc, jakmile náklady vzniknou.

13 Pokud mám nárok pouze na omezenou právní pomoc, kdo ponese ostatní náklady?

Pokud je vám právní pomoc poskytnuta, máte přístup ke všem příspěvkům, které švédský systém právní pomoci poskytuje (viz výše otázka 12). Z toho vyplývá, že tudíž nelze obdržet právní pomoc jen pro určitou část.

Na druhou stranu existuje možnost získat nad rámec systému právní pomoci finanční pomoc pro některé náklady související se soudním řízením, zejména náklady na cestu k soudu a svědečné pro osoby předvolané k soudu v roli svědků. Pokud jste stranou sporu nebo řízení a byli jste předvoláni k soudnímu stání, můžete si nechat náklady na cestu a pobyt proplatit ze strany státu, pokud budou shledány přiměřenými (viz kap. 11 odd. 6 švédského občanského soudního řádu (rättegångsbalken)). Je-li to přiměřené vzhledem k vaší finanční situaci, může stát rovněž proplatit svědečné za nezbytné náklady na cestu, pobyt a časovou ztrátu (viz kap. 36 odd. 24 švédského občanského soudního řádu (rättegångsbalken)). Náhrady za náklady na cestu a pobyt ve spojitosti s dostavením se k soudu nejsou k dispozici pro právnické osoby.

14 Vztahuje se právní pomoc i na opravné prostředky?

Ano. Náhrady pro zástupce poskytujícího právní pomoc jsou však hrazeny do objemu nejvýše 100 hodin. Pokud těchto 100 hodin bylo využito již během řízení u soudu prvního stupně, řízení u dalších stupňů již hrazeno nebude.

15 Může být přiznaná právní pomoc odňata před ukončením řízení (nebo i po ukončení řízení)?

Právní pomoc musí přirozeně skončit, jakmile je předmětná právní záležitost považována za uzavřenou. Obecně platí, že právní pomoc musí rovněž skončit, pokud zástupce poskytující právní pomoc již odpracoval 100 hodin. Soud však může rozhodnout, že právní pomoc může pokračovat.

V některých případech musí právní pomoc skončit ještě dříve. K tomu dojde, pokud například neuhradíte poplatek za právní pomoc nebo pokud uvedete nesprávné informace a právní pomoc by při uvedení správných informací poskytnuta nebyla. Jako jiný příklad, kdy právní pomoc musí skončit předčasně, lze uvést situaci, kdy zástupce poskytující právní pomoc odpracoval 100 hodin a soud nerozhodl, že právní pomoc má pokračovat.

16 Mohu napadnout nepřiznání právní pomoci?

Ano. Proti rozhodnutí neposkytnout právní pomoc máte právo se odvolat. Pokud rozhodnutí vynesl soud, je nutné se odvolat stejným způsobem jako proti jiným rozhodnutím. Když vám soud rozhodnutí písemně oznámí, uvede rovněž informace o tom, jak se proti rozhodnutí odvolat. Pokud rozhodnutí vynesl Úřad právní pomoci (Rättshjälpsmyndigheten), je nutné se odvolat ke Komisi pro právní pomoc (Rättshjälpsnämnden).

Další informace

Další informace o švédském systému právní pomoci a formuláře žádostí jsou k dispozici u švédské Národní správy soudů na následující adrese:

Domstolsverket

SE-551 81 JÖNKÖPING, Švédsko

https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/

Tel.: +46 36 15 53 00

Poslední aktualizace: 15/03/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.