Právní pomoc

Právo na právní pomoc umožňuje všem, kdo nemají dostatečné finanční prostředky, uhradit náklady soudního řízení nebo právního zastoupení. Systémy právní pomoci existují ve všech členských státech Evropské unie (EU) jak v občanskoprávních, tak trestních řízeních.

Představte si situaci, kdy jste ve sporu s někým ve své vlastní zemi nebo v zahraničí a chcete věc předložit soudu, nebo situaci, kdy se musíte hájit, pokud iniciativu převezme druhá strana a podá proti vám žalobu. Představte si situaci, kdy jste obviněni z trestného činu ve své vlastní zemi nebo v zahraničí a nemůžete si dovolit právní poradenství a/nebo zastoupení před trestním soudem. Ve všech těchto případech můžete žádat o právní pomoc.

Právo na právní pomoc je zakotveno v:

  • Evropské úmluvě o lidských právech – čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy zaručuje právo na pomoc obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují.
  • Listině základních práv Evropské unie – článek 47 Listiny stanoví, že bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Právní pomoc v občanskoprávním řízení

Vnitrostátní spory

Systém právní pomoci existuje ve všech členských státech EU. Jste-li ve sporu se společností, osobou ve svobodném povolání, zaměstnavatelem nebo jinou osobou v zemi svého bydliště a nemáte dostatečné prostředky na uhrazení nákladů soudního řízení, můžete podle stávajících vnitrostátních předpisů žádat o právní pomoc.

Srovnání vnitrostátních režimů právní pomoci však ukazuje, že v členských státech existují zásadní rozdíly ve filozofii, organizaci a správě systémů právní pomoci. Pokud jde o filozofii systémů, zdá se, že obecným cílem v některých státech je právní služby a přístup ke spravedlnosti obecně zpřístupnit, zatímco v jiných může být právní pomoc dostupná pouze těm nejchudším.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Archivované stránky Evropské soudní sítě (pro občanské a obchodní věci)

Přeshraniční spory

Jste-li ve sporu se společností, osobou ve svobodném povolání, zaměstnavatelem nebo jinou osobou v zahraničí a nemáte dostatečné prostředky na uhrazení nákladů soudního řízení, můžete žádat o právní pomoc v přeshraničních sporech.

Pro usnadnění přístupu k právní pomoci v občanskoprávních a obchodních věcech byla přijata směrnice o právní pomoci v přeshraničních otázkách.

Zahrnuje poradenství před zahájením soudního řízení s cílem dosáhnout mimosoudního vyrovnání, právní pomoc při podání žaloby a zastupování před soudem a částečné nebo úplné osvobození od nákladů soudního řízení.

Pro získání právní pomoci v přeshraničních otázkách musíte vyplnit příslušný formulář žádosti o právní pomoc. Směrnice stanoví dva formuláře: jeden pro žádosti o právní pomoc a jeden pro předávání žádostí o právní pomoc. K dispozici zde ve všech jazycích

Právní pomoc v trestním řízení

Členské státy mají své vlastní právní předpisy, které stanoví způsoby poskytování právní pomoci v trestním řízení v jejich pravomoci. V budoucnu bude podrobné informace v této oblasti poskytovat evropský portál e-Justice.

Pokud jde o přeshraniční věci, v současné době neexistují v této oblasti žádné právní předpisy EU.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.