Retshjælp

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Ansøgeren fritages for betaling af omkostninger ved sekundær retshjælp, navnlig: retsafgifter i forbindelse med civile sager, omkostninger i forbindelse med forfatningssager, omkostninger i forbindelse med administrative sager, omkostninger i forbindelse med retssager vedrørende en administrativ forseelse, udgifter til efterforskning af ethvert civilt søgsmål, der er anlagt inden for rammerne af en straffesag, udgifter til forsvar og repræsentation i retten (herunder appeller og kassationsappeller, uanset hvem der indbringer dem), omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelsesprocedurer i henhold til instrukserne om fuldbyrdelse af retsafgørelser, der er godkendt af justitsministeren, og udgifter til udarbejdelse af processkrifter, bevisoptagelse, oversættelsestjenester og repræsentation inden for rammerne af tidlige udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer, når sådanne procedurer er fastsat ved lov eller ved en retskendelse. Rejseudgifter dækkes også i tilfælde, hvor ansøgerens tilstedeværelse er påkrævet ved lov eller er anerkendt af retten.

I tilfælde af grænseoverskridende civil- og handelssager omfatter omkostningerne ved statsgaranteret retshjælp:

  1. udgifter til tolkning
  2. udgifter til oversættelse af ansøgningen om retshjælp og de dokumenter, der beviser, at den pågældende har ret til retshjælp
  3. udgifter til oversættelse af de nødvendige processkrifter, som retten eller den kompetente myndighed har anmodet om, og som ansøgeren har fremlagt
  4. rejseudgifter, som skal betales af ansøgeren i tilfælde, hvor tilstedeværelsen af personer, der er involveret i ansøgerens sag, er påkrævet i henhold til Republikken Litauens lovgivning eller en retskendelse, og hvor retten beslutter, at disse personer ikke kan afhøres på anden måde, der er acceptabel for retten.

I tilfælde af grænseoverskridende tvister, hvor ansøgeren har bopæl eller primært opholdssted i Republikken Litauen, omfatter omkostningerne ved statsgaranteret retshjælp gebyrer:

  1. som skyldes retshjælp, der er ydet i Republikken Litauen, før ansøgningen om retshjælp er modtaget i en anden EU-medlemsstat, hvor sagen verserer, eller afgørelsen skal fuldbyrdes
  2. vedrørende oversættelse af ansøgningen om retshjælp og de dokumenter, der beviser, at en person har ret til retshjælp.

Hvis du er berettiget til 100 % statsfinansieret sekundær retshjælp, er du fritaget for at betale disse gebyrer. Hvis du kun har ret til delvis retshjælp, skal du betale den anden del af disse omkostninger.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Primær retshjælp, sekundær retshjælp og statsgaranteret udenretslig mægling ydes i overensstemmelse med proceduren i Republikken Litauens lov om statsgaranteret retshjælp.

Du skal søge om primær retshjælp, hvis du har brug for juridisk information, juridisk rådgivning, udarbejdelse af dokumenter til offentlige eller kommunale myndigheder, hjælp til udenretslig tvistbilæggelse og forberedelse af et retsforlig. De aktører, der yder primær retshjælp, udarbejder endvidere begæringer om skilsmisse efter fælles overenskomst, skilsmisseaftaler, anmodninger om retskendelser, indsigelser mod anmodninger fra fordringshavere, anmodninger om domstolenes tilladelse til at sælge eller behæfte fast ejendom, anmodninger om domstolenes tilladelse til at modtage arv og anmodninger om domstolenes forudgående tilladelse til at foretage transaktioner vedrørende formuegoder tilhørende en person, der er umyndiggjort eller har begrænset rets- og handleevne i et bestemt område.

Der kan ydes primær retshjælp i alle kommuner i Litauen.

Du bør søge om sekundær retshjælp, hvis du har brug for forberedelse af processkrifter, forsvar eller repræsentation ved en advokat i sager, herunder tvangsfuldbyrdelsessager, repræsentation i forbindelse med tidlige udenretslige forlig, hvis det kræves i henhold til loven eller en retskendelse, fritagelse for betaling af advokatbistand, omkostninger og andre retsafgifter.

Du skal ansøge om statsgaranteret udenretslig mægling, hvis du søger en mindelig bilæggelse af en civil tvist.

Afgørelser om tildeling af sekundær retshjælp eller statsgaranteret udenretslig mægling henhører under tjenesten for statsgaranteret retshjælp.

Alle oplysninger om statsgaranteret retshjælp findes på webstedet for informationssystemet knyttet til tjenesten for statsgaranteret retshjælp (TEISIS): https://teisis.lt/external/home/main.

3 Hvilke betingelser er der for bevilling af retshjælp?

Den primære retshjælp ydes til borgere i Republikken Litauen, statsborgere i en EU-medlemsstat, personer med lovligt ophold i Litauen eller en anden EU-medlemsstat eller personer, der er berettiget til bistand i henhold til internationale aftaler indgået af Republikken Litauen. Alle disse personer kan få gratis rådgivning i en time om et spørgsmål, der vedrører dem, uanset deres økonomiske situation.

De aktører, der yder primær retshjælp, rådgiver om udenretslig tvistbilæggelse, giver oplysninger om retssystemet, love og bestemmelser, hjælper med at forberede et retsforlig, udfylder i givet fald ansøgningen om sekundær retshjælp og udarbejder lovbestemte processskrifter. Der kan gives afslag på primær retshjælp, hvis ansøgerens påstande er åbenbart ubegrundede, hvis det samme spørgsmål allerede har været genstand for en omfattende høring, hvis det er klart, at en person kan få rådgivning af en advokat uden at gøre brug af statsgaranteret retshjælp, hvis det ikke er et spørgsmål om hans eller hendes rettigheder eller legitime interesser, undtagen i tilfælde af juridisk repræsentation, eller i tilfælde af misbrug af statsgaranteret retshjælp eller materielle eller processuelle rettigheder.

Sekundær retshjælp ydes til en koncern, men det er den enkeltes personlige (familie)formue og indkomstgrænse, der er afgørende.

Sekundær retshjælp kan ydes til personer, hvis (familie)formue og årsindkomst i de seneste 12 måneder ikke overstiger de standardniveauer, som Republikken Litauens regering har fastsat for opnåelse af retshjælp. Det skal bemærkes, at ansøgere om sekundær retshjælp skal oplyse om fast ejendom og løsøre i deres henholdsvis deres ægtefælles besiddelse.

Følgende personer kan uanset de pågældendes (familie)formue eller årsindkomst opnå gratis sekundær retshjælp: ofre for strafbare handlinger, modtagere af sociale ydelser, personer, der er anerkendt som personer med svært handicap eller erklæret uarbejdsdygtige, eller personer, der har nået pensionsalderen, og for hvem der er anerkendt et højt niveau af særlige behov i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i lovgivningen, og alle andre personer, der er anført i artikel 12 i loven om statsgaranteret retshjælp.

Der kan gives afslag på sekundær retshjælp, hvis ansøgerens påstande er åbenbart ubegrundede, hvis juridisk repræsentation ikke er en holdbar løsning, hvis ansøgeren gør en ikke-økonomisk skade gældende i forbindelse med ærekrænkelse, men ikke har lidt nogen økonomisk skade, hvis ansøgningen vedrører et krav, der direkte hidrører fra ansøgerens erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed, hvis ansøgeren kan få adgang til de nødvendige juridiske tjenester uden brug af statsgaranteret retshjælp hvis det ikke er et spørgsmål om krænkelse af ansøgers rettigheder, undtagen i tilfælde af juridisk repræsentation, hvis den ansøgning, i hvilken der ansøges om sekundær retshjælp, er blevet overført til ansøgeren med henblik på at få bevilget statsgaranteret retshjælp, hvis ansøgeren misbruger den statsgaranterede retshjælp eller sine materielle eller processuelle rettigheder, hvis ansøgeren nægter at betale en del af de faste omkostninger ved sekundær retshjælp, hvis den grundige behandling af ansøgningen viser, at de eventuelle omkostninger ved sekundær retshjælp sandsynligvis vil overstige størrelsen af det finansielle krav (finansielle interesser), hvis ansøgeren har fået bevilget sekundær retshjælp i en anden sag, men helt eller delvis har nægtet at betale de faste omkostninger i forbindelse med denne retshjælp inden for den fastsatte frist.

Statsgaranteret udenretslig mægling er en mulighed, hvis mindst en af tvistens parter har ret til sekundær retshjælp.

I grænseoverskridende tvister, hvor (familie-)formuen og den personlige indkomst for en fysisk person, der er lovligt bosiddende i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, overstiger det standardniveau, der er fastsat af regeringen, men den pågældende person angiver ikke at være i stand til at betale sagsomkostningerne, er tjenesten for statsgaranteret retshjælp forpligtet til at afgøre, om den pågældende er i stand til at betale sagsomkostningerne under hensyntagen til leveomkostningerne i den medlemsstat, hvor den pågældende person har bopæl eller primært opholdssted, og kan beslutte at bevilge sekundær retshjælp. I dette tilfælde vurderes ansøgerens ret til retshjælp under hensyntagen til hans/hendes (familie-)formue og personlige indkomst i henhold til lovgivningen på det sted, hvor han/hun har bopæl eller primært opholdssted.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Ja, undtagen i grænseoverskridende tvister. Der ydes statsgaranteret retshjælp i civil- og handelssager i grænseoverskridende tvister.

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

Ja. Hvis tilstedeværelsen af en forsvarsadvokat eller en bemyndiget repræsentant er obligatorisk i en straffesag, udpeges den advokat, der skal yde sekundær retshjælp, af den person, der er ansvarlig for efterforskningen forud for retssagen, anklageren eller den domstol, der behandler sagen.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Ansøgningsskemaet om sekundær retshjælp og ansøgningsskemaet om statsgaranteret udenretslig mægling samt tilhørende yderligere dokumenter findes på webstedet for statsgaranteret retshjælp: https://vgtpt.lrv.lt/en/links/requests

For grænseoverskridende tvister findes ansøgningsskemaet på e-justiceportalen.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

De dokumenter, der skal indsendes, findes på webstedet for statsgaranteret retshjælp: https://vgtpt.lrv.lt/en/links/requests

For grænseoverskridende tvister:

  1. ansøgningsskema om retshjælp (ansøgningen skal underskrives af den person, der ansøger om retshjælp, eller af dennes befuldmægtigede repræsentant, som skal fremlægge bevis for mandatet)
  2. identitetsdokument: pas, identitetskort, permanent eller midlertidig opholdstilladelse i Litauen/EU-staten
  3. dokumenter til støtte for ansøgningen (f.eks. retsafgørelser, der allerede er truffet i din sag) kontrakten, såfremt dit krav er knyttet til opfyldelsen af kontrakten osv.)
  4. en attest (bekræftelse) udstedt af den kompetente myndighed i din bopælsstat, hvoraf det fremgår, at du har ret til gratis retshjælp i din bopælsstat i overensstemmelse med lovgivningen i din bopælsstat.

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Tjenesten for statsgaranteret retshjælp

Odminių g. 3, 01122 Vilnius
Tlf.: 8 700 00 211
Fax: 8 700 35 004
E-mail: teisinepagalba@vgtpt.lt

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Kontakt tjenesten for statsgaranteret retshjælp.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Indsend en ansøgning med de nødvendige dokumenter til tjenesten for statsgaranteret retshjælp.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Tjenesten for statsgaranteret retshjælp.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Hvis du modtager 100 % finansieret retshjælp, er du fritaget for at betale retsafgifter og omkostninger. Hvis du modtager statsfinansieret retshjælp, skal du betale den resterende del af retsafgifterne og omkostningerne. Det skal bemærkes, at en person ikke er fritaget for de omkostninger, som den anden part i tvisten har afholdt, så hvis en person indbringer en sag for retten, og hans/hendes krav afvises af retten, kan retten pålægge personen at betale de omkostninger, som den anden part i tvisten har afholdt. I et sådant tilfælde fritager staten ikke den anden part i tvisten for at betale sagens omkostninger.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

De vil blive opkrævet hos den person, som kun får delvis retshjælp.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Ja, der kan ansøges om sekundær retshjælp til udarbejdelsen af en appel og repræsentation ved appelretten. Det skal bemærkes, at hvis der bevilges sekundær retshjælp i første instans, skal der indgives en ny ansøgning om sekundær retshjælp i appelsagen ledsaget af de nødvendige dokumenter, og at tjenesten for statsgaranteret retshjælp vil vurdere, om du er berettiget til retshjælp i en klagesag.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Ja, hvis det viser sig, at den person, der har fået bevilget retshjælp, har tilbageholdt oplysninger eller givet urigtige oplysninger for at opnå statsfinansieret retshjælp. Retshjælpen kan også bringes til ophør efter anmodning fra den pågældende person, eller hvis det viser sig, at personen misbruger den retshjælp, der er ydet til ham eller hende, ikke samarbejder med advokaten osv.

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Ja. En afgørelse truffet af tjenesten for statsgaranteret retshjælp kan inden for en måned efter modtagelsen af afgørelsen påklages til den litauiske kommission for administrative tvister (Vilniaus g. 27, Vilnius) eller Vilnius' distriktsforvaltningsdomstol (Žygimantų g. 2, Vilnius).

17 Har ansøgningen om retshjælp den virkning, at forældelsesfristen suspenderes?

Nej.

Sidste opdatering: 23/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.