Retshjælp

Luxembourg
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Følgende omkostninger er omfattet af retshjælpen:

 • stempelafgifter og registreringsgebyrer
 • administrative udgifter
 • stævningsmands- og fogedgebyrer
 • udgifter og honorarer til sagkyndige
 • oversætter- og tolkehonorarer
 • udgifter og honorarer til notarer
 • vidnegodtgørelser
 • rejseudgifter
 • udgifter til annoncering i dagblade
 • honorarer og omkostninger til advokater
 • gebyrer og udgifter i forbindelse med tinglysning, udlæg, arrest, underpant i fast ejendom, underpant i løsøre
 • udgifter til gængse attester.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Via retshjælpen kan en ubemidlet, fysisk person få bistand af en advokat til en bestemt sag, også når personen blot ønsker at få juridisk rådgivning.

3 Hvilke betingelser er der for bevilling af retshjælp?

Personer, der ikke råder over tilstrækkelige midler, kan få juridisk bistand til at varetage deres interesser under forudsætning af, at de:

 • er statsborgere i Luxembourg, eller
 • er udenlandske statsborgere med tilladelse til at bosætte sig i Luxembourg, eller
 • er statsborgere i en EU-medlemsstat, eller
 • er udlændinge, der som følge af en international aftale i forbindelse med retshjælp opnår samme status som luxembourgske statsborgere, eller
 • er tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold med henblik på godtgørelse af vederlag i henhold til artikel 572-7 i arbejdsmarkedsloven (Code de travail).

Der kan desuden bevilges retshjælp til ubemidlede udenlandske statsborgere i forbindelse med retssager vedrørende deres asylret, indrejse, ophold, etablering og udsendelse.

Hvorvidt dette er tilfældet, vurderes på grundlag af den samlede bruttoindkomst og formue for ansøgeren og for husstandens øvrige medlemmer.

En person, der anlægger en sag, der på forhånd synes ubegrundet eller sandsynligvis ikke vil kunne vindes, eller hvor sagsgenstandens værdi ikke synes at stå i forhold til omkostningerne ved retssagen, er ikke berettiget til retshjælp.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Der bevilges retshjælp til enten sagsøger eller sagsøgte i forbindelse med retssager eller klagesager, uanset om de behandles inden- eller udenretsligt. Der kan søges om retshjælp i forbindelse med alle sager, som indbringes for en almindelig domstol eller en forvaltningsdomstol.

Der kan desuden bevilges retshjælp i forbindelse med forebyggende foranstaltninger og procedurer for at fuldbyrde retsafgørelser eller andre afgørelser.

Ejere af motorkøretøjer, der involveres i tvister i forbindelse med brugen af køretøjerne, er ikke berettiget til retshjælp. Heller ikke forretningsdrivende, producenter, håndværkere eller udøvere af liberale erhverv, der er involveret i en tvist vedrørende deres erhvervsaktivitet, kan få retshjælp undtagen i behørigt begrundede særtilfælde. Der bevilges generelt heller ikke retshjælp i forbindelse med tvister som følge af den retshjælpsansøgendes spekulation.

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

I alle hastesager kan den kompetente formand for advokatrådet (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) uden yderligere formaliteter midlertidigt bevilge retshjælp med henblik på de handlinger, den pågældende nærmere fastsætter.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Det nationale skema til ansøgning om retshjælp i Luxembourg fås hos Service Central d'Assistance Sociale (tlf. +352 47 58 21-1).

Den kan også downloades fra webstedet for det luxembourgske advokatsamfund eller på webstedet for advokatsamfundet i Diekirch.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Der skal ved indgivelsen af en ansøgning om retshjælp vedlægges:

 • en kopi af ansøgerens identitetskort
 • Dokumentation for, at ansøgeren og husstandens øvrige medlemmer er tilknyttet Centre commun de la Sécurité sociale, CCSS (det fælles socialsikringscenter)
 • for den pågældende person og husstandens øvrige medlemmer: lønsedler (eller dokumentation for indtægt fra CCSS), attester for betaling af REVIS-ydelsen (indkomstordning for social inklusion), arbejdsløshedsunderstøttelse, pension eller andet for de seneste tre måneder med angivelse af bruttobeløbene (kontoudtog er ikke nok)
 • dokumentation for, at ingen i husstanden modtager midler fra den nationale solidaritetsfond
 • hvis husstanden modtager eller betaler underholdsbidrag, dokumentation for det betalte eller modtagne beløb (f.eks. kontoudtog for de seneste tre måneder)
 • dokumentation for ejerskab eller ikke-ejerskab af fast ejendom udstedt af Administration des contributions directes (skatteforvaltningen for direkte skatter) for alle husstandens medlemmer
 • i påkommende tilfælde dokumentation for ejerskab af bygninger i udlandet
 • dokumentation for ejerskab af løsøre (kontanter, opsparinger, aktier, obligationer osv.)
 • hvis husstanden bor i lejebolig, en kopi af lejeaftalen og kvitteringer for betaling af husleje for de seneste tre måneder
 • hvis husstanden betaler tilbage på et huslån, dokumentation for betaling af det månedlige afdrag
 • dokumentation for indtægter fra løsøre og fast ejendom
 • dokumenter vedrørende den sag, hvortil ansøgeren ansøger om retshjælp.

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Formanden for advokatrådet (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) i ansøgerens retskreds eller et medlem af advokatrådets bestyrelse, der har fået bemyndigelse hertil, beslutter, om der skal bevilges retshjælp. Hvis ansøgeren ikke har fast bopæl, er formanden for advokatrådet i Luxembourg eller det medlem af advokatrådet, der er udpeget hertil, kompetent i sagen.

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Du vil modtage afgørelsen fra formanden for advokatrådet pr. post.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Formanden for advokatrådet vil i sin afgørelse oplyse navnet på den advokat, der er beskikket til at bistå dig, og opfordre dig til at kontakte vedkommende.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Formanden for advokatrådet beskikker den advokat, som ansøgeren selv har valgt. Hvis ikke ansøgeren har valgt en advokat, eller hvis formanden anser valget for uhensigtsmæssigt, beskikker denne en advokat efter eget valg. Medmindre advokaten er forhindret, eller der opstår en interessekonflikt, skal advokaten påtage sig den opgave, han således får pålagt.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Retshjælpen dækker i princippet alle udgifter i forbindelse med de sager, procedurer eller dispositioner, som den er ydet til (jf. afsnit 1).

Retshjælpen dækker imidlertid ikke procesomkostninger eller omkostninger på grund af urimelig og skadegørende procedure.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Delvis retshjælp findes ikke i Luxembourg.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Nej, du skal indsende en ny anmodning om juridisk bistand til disse formål.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Formanden for advokatrådet kan trække retshjælpen til ansøgeren tilbage selv efter retssagen eller de foranstaltninger, hvortil den blev bevilget, hvis det fastslås, at retshjælpen er ydet på grundlag af urigtige erklæringer eller dokumenter. Retshjælpen kan ligeledes trækkes tilbage, hvis modtageren under retssagen, eller mens foranstaltningerne gennemføres, eller som følge af disse foranstaltninger får så mange midler til sin rådighed, at retshjælpen ikke ville være blevet bevilget, hvis ansøgeren havde haft dem, da ansøgningen om retshjælp blev indsendt. Alle ændringer af denne art skal retshjælpsmodtageren eller den beskikkede advokat meddele formanden for advokatrådet.

Advokatrådsformandens beslutning om at trække retshjælpen tilbage meddeles straks Justitsministeriet. Myndighederne for tinglysning og ejendom (Administration de l'Enregistrement et des Domaines) har ansvaret for at inddrive beløb, som staten allerede har udbetalt i retshjælp.

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Ansøgere kan klage over advokatrådsformandens beslutning om afvisning eller tilbagetrækning af retshjælpen til det disciplinære og administrative råd (Conseil disciplinaire et administratif), der afgør sagen endeligt. Klagen indgives til formanden for det disciplinære og administrative råd pr. anbefalet brev senest ti dage efter meddelelsen om advokatrådsformandens beslutning. Rådet eller et dertil bemyndiget medlem hører ansøgerens forklaringer.

17 Har ansøgningen om retshjælp den virkning, at forældelsesfristen suspenderes?

En ansøgning om retshjælp suspenderer ikke forældelsesfristen.

Links

Barreau de Luxembourg (Advokatrådet)

Guichet.lu

Sidste opdatering: 06/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.