Retshjælp

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Udgifterne i forbindelse med retssager er fastsat ved lov. Nogle udgifter skal betales, når retssagen indledes, mens andre skal betales, når den afsluttes. Der er normalt tale om faste udgifter, som omfatter omkostningerne i forbindelse med stævningens indgivelse, udgifter til høring af vidner ved retskendelse, andre udgifter, som er forbundet med sagen, og udgifter til en genpart af rettens afgørelse. Med visse undtagelser er advokatsalærer i forbindelse med tvister fastsat ved lov. Parterne kan dog beslutte andet ved en skriftlig aftale.

Ovennævnte udgifter omfatter ikke udenretslige omkostninger, som dog, hvis der er uenighed om størrelsen heraf, kan fastsættes af retten.

Når retten har truffet sin afgørelse, oplyser den, hvilken part der skal bære omkostningerne. Som hovedregel er det den tabende part, der skal betale omkostningerne, men retten kan træffe anden afgørelse alt afhængig af sagen.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Retshjælp er en form for bistand, som staten yder personer, der ansøger herom. Der udarbejdes en erklæring til bestemmelse af, om ansøgeren er berettiget til at handle som sagsøger eller sagsøgt eller til at indlede eller være part i en retssag og dermed få adgang til domstolene, efter en vurdering af ansøgerens økonomiske forhold foretaget af retshjælpskontorets embedsmænd (Legal Aid Malta) og af, at der foreligger en rimelig begrundelse for at føre sagen, hvilket fastslås af Legal Aid Maltas advokat ud fra sagens karakter.

Retshjælp er således en form for juridisk bistand til mindrebemidlede personer, som ikke har de fornødne midler til at lade sig repræsentere i retten og gennemføre en retssag. Retshjælp er vigtig for at sikre adgangen til domstolsprøvelse og lighed for loven, retten til advokatbistand og retten til en retfærdig rettergang for mindrebemidlede personer. Lighed er nemlig et grundlæggende princip i et demokratisk samfund.

Der kan bevilges retshjælp til alle former for straffesager og til næsten alle civile sager. I civile sager er bevilling af retshjælp betinget af personens økonomiske forhold og sagens antagelighed.

3 Har jeg ret til retshjælp?

I civile sager: Der bevilges kun retshjælp til personer, som opfylder betingelserne vedrørende deres økonomiske forhold og sagens antagelighed.

Økonomiske forhold: En ansøger opfylder denne betingelse, hvis vedkommende ikke i de seneste 12 måneder har ejet aktiver af nogen art, herunder likvide midler, hvis nettoværdi overstiger 6 988,12 EUR (eller den ved lov fastsatte værdi). For ansøgere over 18 år må indtægten i de seneste 12 måneder forud for ansøgningen om retshjælp desuden ikke overstige den officielle mindsteløn.

I vurderingen af ansøgerens økonomiske forhold medtages ikke husholdningsartikler, som anses for nødvendige i ansøgerens og dennes families husholdning, ej heller ansøgerens faste bopæl eller aktiver (både løsøre og fast ejendom), som er genstand for en retssag.

Sagens antagelighed: En ansøger opfylder denne betingelse, hvis Legal Aid Maltas advokat efter en vurdering af sagens karakter skønner, at vedkommende har rimelige grunde til at indbringe sagen for retten eller forsvare sig i retten, dvs. at ansøgeren har en probabilis causa litiganti. Alle sager vurderes individuelt. Den vurdering, som Legal Aid Maltas advokat foretager, vedrører sagens realitet, dens sandsynlige udfald og udsigten til at vinde sagen.

Når der er bevilget retshjælp, og ansøgeren har fået beskikket en advokat og en juridisk rådgiver (legal procurator) i en civil sag, bistås ansøgeren, indtil sagen er afsluttet.

I straffesager: Retshjælp er ikke underlagt betingelsen om økonomiske forhold. I hastesager ved retten i første instans beskikker retten den advokat, der har vagt den pågældende dag. I andre straffesager skal den tiltalte oplyse retten om, at vedkommende ønsker retshjælp, og denne anmodning skal tilføres sagsakterne. Retten sender anmodningen og den tiltaltes kontaktoplysninger til Legal Aid Maltas advokat, som beslutter, om der skal ydes retshjælp eller ej, og angiver i påkommende tilfælde navnet på den beskikkede advokat.

Appel i en straffesag: Hvis du ønsker retshjælp til at appellere en afgørelse afsagt af retten i første instans, skal du kontakte Legal Aid Malta samme dag, som afgørelsen træffes, eller dagen efter, så de nødvendige forholdsregler kan træffes, og du kan blive henvist til Legal Aid Maltas chefadvokat. Det anbefales at have en genpart af afgørelsen ved hånden.

Personer, som afhøres og/eller anholdes: Hvis du af politiet er blevet indkaldt til en afhøring, eller hvis du er blevet anholdt, har du ret til at tale med den vagthavende retshjælpsadvokat. Du skal anmode den politibetjent, der afhører dig, eller som har anholdt dig, om at få bistand fra en retshjælpsadvokat.

Ofre for kønsbaserede forbrydelser eller vold i hjemmet: Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du efter loven anmode om bistand fra en retshjælpsadvokat.

Proceduren

I en civil sag skal ansøgeren, inden vedkommende får en tid hos Legal Aid Maltas chefadvokat, forelægge nedenstående dokumenter (eller eventuelt de relevante dokumenter) med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold, så det kan afgøres, om vedkommende er berettiget til retshjælp:

 • et dokument fra afdelingen for social sikring med angivelse af ansøgerens indtægt i de seneste 12 måneder
 • FS3-sedlen eller lønsedler for de seneste 12 måneder
 • et (kontoudtog) for de seneste 12 måneder for hver af ansøgerens konti
 • et dokument fra arbejdsformidlingskontoret (Jobs Plus) med angivelse af vedkommendes jobhistorik
 • id-kort eller pas
 • alle dokumenter, som er udstedt af retten vedrørende den sag, der søges om retshjælp til
 • andre relevante dokumenter:
  • Ved separation: vielsesattest og eventuelle børns fødselsattester
  • Ved omstødelse af ægteskab eller skilsmisse: genpart af separationsbevillingen
  • Ved ændring af civilstandsregistre: den pågældendes fødselsattest, vielsesattest eller dødsattest
  • Ved arv: genpart af testamentet osv.

På mødet afgør Legal Aid Maltas embedsmand, om klienten opfylder betingelserne vedrørende de økonomiske forhold. Hvis personen opfylder betingelserne, får vedkommende en tid hos Legal Aid Maltas chefadvokat for at få undersøgt problemet eller sagen. Ud fra vurderingen af sagens antagelighed underretter chefadvokaten den pågældende om, hvorvidt vedkommende har rimelige grunde til at indlede en sag eller forsvare sig.

En person er berettiget til retshjælp, hvis betingelserne vedrørende de økonomiske forhold og sagens antagelighed er opfyldt. Herefter får vedkommende hjælp til at udfylde formularen til ansøgning om retshjælp efter loven, og ansøgeren afgiver en erklæring på tro og love om sine økonomiske forhold og om, at der foreligger en rimelig begrundelse for at føre sagen.

En person, som ikke er berettiget til retshjælp, fordi vedkommende ikke opfylder den ene eller begge betingelser, underrettes herom ved brev med angivelse af grundene til afslaget.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Der kan bevilges retshjælp til alle former for straffesager og til næsten alle civile sager. I civile sager skal ansøgeren opfylde betingelserne vedrørende de økonomiske forhold og sagens antagelighed.

Drejer sagen sig om berigtigelse eller ophævelse af en officiel registrering eller registrering af en fødsels-, vielses- eller dødsattest, bortfalder betingelsen vedrørende de økonomiske forhold.

Selskaber, som er registreret efter selskabsloven (Companies Act), kan ikke modtage retshjælp, jf. artikel 926, kapitel 12, i den maltesiske lovgivning.

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

Der er i loven taget højde for hastesager (f.eks. hvis der er brug for en dommerkendelse), idet Legal Aid Maltas advokat har mulighed for at få en foreløbig tilladelse fra den kompetente ret til at anlægge bestemte søgsmål på vegne af en person, der ansøger om retshjælp, således at vurderingen af ansøgerens økonomiske forhold og sagens antagelighed sker efterfølgende.

Hvis den kompetente ret efterfølgende afviser at bevilge retshjælp, betyder det ikke, at de af Legal Aid Maltas advokat anlagte søgsmål annulleres, men ansøgeren vil ikke kunne modtage nogen form for retshjælp under sagens videre forløb. Retten kan i øvrigt bestemme, at alle omkostninger i forbindelse med det foreløbige sagsanlæg skal betales af ansøgeren om retshjælp.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Ansøgningsformularen udfyldes på Legal Aid Maltas kontor med hjælp fra en af retshjælpskontorets embedsmænd. Ansøgeren om retshjælp skal afgive en erklæring på tro og love om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte. Det er ligeledes muligt at indgive en ansøgning om retshjælp til den civile domstol.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Ansøgningen om, at der indledes en procedure til opnåelse af retshjælp, skal vedlægges de dokumenter, der er nævnt i afsnittet "Proceduren" under punkt 3 ovenfor.

De vedlagte dokumenter skal være relevante for ansøgningen. Hvis ansøgningen f.eks. vedrører omstødelse af et ægteskab, skal der vedlægges en genpart af vielsesattesten. Alle dokumenter, som Legal Aid Maltas advokat har brug for til vurdering af, hvorvidt ansøgningen skal efterkommes, skal fremlægges på anmodning.

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Du skal indsende ansøgningen til retshjælpskontoret i Malta (Legal Aid Malta).

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Den person, som har indgivet en ansøgning om retshjælp, underrettes officielt pr. SMS, telefon, brev eller e-mail efter eget valg, hvis ansøgningen efterkommes, og der bevilges retshjælp. Ansøgeren får oplyst navnene på den beskikkede advokat og den juridiske rådgiver (legal procurator) og deres respektive telefonnumre.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Hvis ansøgeren er berettiget til retshjælp, får vedkommende oplyst navnene på den beskikkede advokat og den juridiske rådgiver (legal procurator), der skal bistå vedkommende under sagen. Ansøgeren skal selv tage kontakt til den beskikkede advokat og få en tid, så de kan drøfte sagen og dens videre forløb.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Hvis ansøgningen om retshjælp efterkommes, får ansøgeren beskikket en advokat og en juridisk rådgiver (legal procurator), hvis navn figurerer på en liste hos retten. Hvis ansøgeren har en gyldig grund til at ønske den beskikkede advokat erstattet med en anden advokat fra listen, kan vedkommende fremsætte begæring herom til retten. Retshjælpsadvokaten kan kun erstattes ved retskendelse.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Retshjælpen dækker de med sagen forbundne omkostninger. En person, som bevilges retshjælp, er således fritaget for at skulle betale alle udgifter og for at skulle stille sikkerhed.

Vinder personen sagen, skal der ud af det ved dommen tilkendte beløb eller af provenuet fra den tvangsauktion over løsøre eller fast ejendom, der afholdes for at fuldbyrde retsafgørelsen, betales advokatsalær og honorar til den juridiske rådgiver (legal procurator) samt eventuelle likvidatorer, vurderingsmænd og sagkyndige, idet der dog kan gøres regres over for tredjemand, som af retten måtte være dømt til at betale disse omkostninger.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Begrebet delvis retshjælp findes ikke i maltesisk ret. Ansøgningen om retshjælp bliver altså enten efterkommet eller afvist. Hvis den part, der har fået bevilget retshjælp, dømmes til at betale sagsomkostningerne, kan den civile domstols justitssekretær ikke forlange retsafgiften betalt af den vindende part.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Får ansøgeren bevilget retshjælp, kan vedkommende gøre brug af den ved alle retsinstanser, herunder ved appel til en højere instans.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Hvis det over for retten bevises, at ansøgeren på det tidspunkt, hvor retshjælpen blev bevilget, var vidende om, at vedkommende var i besiddelse af midler og en indtægt, der oversteg det beløb, der ved lov var fastsat for bevilling af retshjælp, eller hvis ansøgerens indtægt under retssagen er steget, så den overstiger det ved lov fastsatte loft, og vedkommende har undladt at oplyse retten herom, kan retten dømme ham for foragt for retten. Vedkommende kan desuden blive anklaget for at have afgivet falsk vidnesbyrd.

I begge tilfælde skal ansøgeren selv dække alle sagsomkostninger, som om der ikke var bevilget retshjælp.

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

En afgørelse om afvisning af en ansøgning om retshjælp kan ikke appelleres. Hvis ikke Legal Aid Maltas advokat i sin redegørelse indstiller ansøgeren til retshjælp, gennemgår retten dog redegørelsen og giver parterne lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger, før den afgør, om der skal bevilges retshjælp eller ej.

Sidste opdatering: 06/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.