Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retshjælp

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Sagsøgeren betaler retsafgifter og eventuelle udgifter til advokatbistand (i sager på over 25 000 EUR betaler sagsøgte også retsafgifter) for at indbringe sagen for retten. Hvis sagsøger får medhold i sagen, dømmes den tabende part normalt til at betale sagsøgers omkostninger. Den tabende part bærer derfor de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med sagens behandling ved retten.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Retshjælp kan ydes til en person, der har en retlig interesse i en sag, der berører ham umiddelbart og individuelt, for så vidt som loven eller de bestemmelser, der er knyttet hertil, indeholder bestemmelser om en sådan retshjælp.

3 Har jeg ret til retshjælp?

Det afhænger af din indkomst og den type sag, det drejer sig om. Oplysninger herom findes på retshjælpsrådets websted.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Ja. I Nederlandene ydes der retshjælp i rådgivningsfasen og i forbindelse med alle typer sager. Se også besvarelsen af det foregående spørgsmål. I Nederlandene kan man også få tilskud til mægling.

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

Der kan anlægges sag om foreløbige forholdsregler efter de almindelige civilretlige regler. Efter de forvaltningsretlige regler er det muligt at anmode om en foreløbig afgørelse på alle stadier af sagen: Indsigelse (bezwaar), appel (berope) eller tredjeinstansbehandling (hoger beroep).

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

I princippet indgives ansøgningen om retshjælp af en nederlandsk advokat. Advokaten skal være registreret i retshjælpsrådet. Hvis du kommer fra et andet EU-land, kan du indgive en ansøgning via den fremsendende myndighed i din medlemsstat (normalt justitsministeriet, en domstol eller et særligt udpeget andet organ), som sendes til den modtagende myndighed i Nederlandene, dvs. Raad voor Rechtsbijstand.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Rådet ser på ansøgerens økonomi og dennes interesse i sagen. Rådet skal have aktuelle oplysninger om ansøgerens årsindkomst i de seneste to år. Hvis du kan dokumentere, at du er berettiget til retshjælp i dit medlemsland, er dette tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne.

Med henblik på vurderingen af din interesse i sagen skal du fremlægge relevante dokumenter, der belyser sagens betydning: Hvilken økonomiske interesse har du i sagen, optræder du som privatperson, eller repræsenterer du din virksomhed, hvilke forsøg er gjort på at løse tvisten udenretsligt?

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Raad voor Rechtsbijstand (det nederlandske retshjælpsråd)

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nederlandene

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Du og i givet fald din advokat vil modtage en skriftlig afgørelse. Heraf vil det fremgå, om ansøgningen er imødekommet. Du kan klage over en negativ afgørelse.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Du skal betale det honorar til advokaten, som retshjælpsrådet har fastsat.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Du kan frit vælge en advokat i Nederlandene. Advokaten skal være registreret i retshjælpsrådet. Se venligst:  Zoek eenadvocaat - Nederlamdse orde van advocaten.

Hvis dette ikke er muligt, kan retshjælpsrådet, som modtagende myndighed, anmode Nederlandse Oede van Advocaten (det nederlandske advokatsamfund) om at udpege en advokat.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Nej. Du betaler selv en del af advokatens honorar. Ved sagens anlæg skal du betale retsafgifter til retten. Desuden kan der opkræves gebyrer for syns- og skønsforretninger eller gebyrer for fogedrettens bistand. Endelig kan du tilpligtes at betale sagens omkostninger (herunder modpartens omkostninger), hvis du taber sagen.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Disse omkostninger skal du selv afholde. Måske kan myndighederne i dit medlemsland afholde en del af beløbet.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Ja.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Hvis sagen ender med, at du får et (krav på) beløb, der er større end det skattefrie indeksbeløb, der gælder på dette tidspunkt, kan retshjælpsrådet beslutte, at du alligevel ikke er berettiget til retshjælp. Man vil i givet fald lægge til grund, at du selv har mulighed for at betale din advokats honorar.

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Du kan klage til retshjælpsrådet over dets afgørelse. Hvis afgørelsen går dig imod, kan du indbringe den for distriktsretten (rechtbank) og efterfølgende for forvaltningsdomstolen (Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak).

Sidste opdatering: 21/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.