Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retshjælp

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Der kan ydes offentlig retshjælp i følgende former:

 1. betaling af salær for repræsentation, juridisk bistand og eventuelt forsvar gennem en beskikket eller valgt advokat med henblik på at opnå eller beskytte en rettighed eller en berettiget interesse i sagen eller forebygge retstvister, i det følgende benævnt advokatbistand
 2. betaling af en sagkyndig, oversætter eller tolk, som benyttes under retssagen med godkendelse af den ret eller myndighed, der har kompetence hertil, såfremt en sådan betaling sker i overensstemmelse med lovgivningen til den, der anmoder om retshjælp
 3. betaling af gebyr til fogeden
 4. fritagelse, lempelse, fordeling eller udsættelse af betalingen af lovbestemte retsafgifter, herunder skyldige beløb i fuldbyrdelsesfasen.

Når der ydes offentlig retshjælp til statsborgere i EU-medlemsstater eller til andre personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område, kan den godkendte offentlige retshjælp også omfatte:

 1. udgifter til oversættelse af dokumenter, der fremlægges af modtageren, og som retten eller den myndighed, der har retslig kompetence til at afgøre sagen, har anmodet om, samt anmodninger og relaterede dokumenter, som er sendt eller modtaget uden krav om legalisering eller andre tilsvarende formaliteter
 2. tolkebistand i retssager ved en domstol/myndighed med retslig kompetence
 3. udgifter til rejser i Rumænien, som retshjælpsmodtageren eller en anden person skal foretage efter anmodning fra retten eller den kompetente myndighed, eller hvis der i henhold til lovgivningen er krav om, at en af disse personer skal være til stede.

Den berettigede person, som opfylder betingelserne i spørgsmål 3, og som godtgør, at vedkommende inden påbegyndelsen af retssagen har fulgt mæglingsproceduren i tvisten, eller hvis den pågældende anmoder om mægling, efter at retssagen er indledt, men inden den første mødedag, får også tilbagebetalt det beløb, der er betalt i salær til mægleren.

Der kan ydes offentlig retshjælp, særskilt eller samlet, i en af de ovennævnte former. Den offentlige retshjælp, der ydes særskilt eller samlet i en af disse former for bistand fra en advokat, sagkyndig, oversætter, tolk eller foged, må over en periode på et år ikke overstige det maksimale beløb svarende til 10 minimumsbruttolønninger i det enkelte land i det år, hvor der søges om retshjælp.

(artikel 1 og 20 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser)

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Offentlig retshjælp er den form for bistand, der ydes af staten, og som har til formål at sikre retten til en retfærdig rettergang og lige adgang til domstolene med henblik på at opfylde visse rettigheder eller legitime interesser ad rettens vej, herunder tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser eller andre fuldbyrdelsesdokumenter.

(artikel 1 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser)

3 Har jeg ret til retshjælp?

Enhver fysisk person kan anmode om offentlig retshjælp, hvis han eller hun ikke kan afholde udgifterne til en retssag eller juridisk rådgivning for at forsvare en rettighed eller en legitim interesse i retssagen uden at bringe sin eller sin families underhold i fare.

Ved "familie" forstås: ægtefælle, børn eller andre direkte efterkommere under 18 år, som forsørges af ansøgeren, samt børn og andre direkte efterkommere over 18 år, men under 26 år, hvis de studerer og forsørges af ansøgeren. Et familiemedlem er også en person, der har bopæl hos eller bor sammen med ansøgeren, dennes børn eller andre direkte efterkommere under 18 år, som forsørges af ansøgeren, samt børn eller andre direkte efterkommere over 18 år, men under 26 år, hvis de studerer og forsørges af ansøgeren.

Personer, hvis gennemsnitlige månedlige nettoindkomst pr. familiemedlem i de sidste to måneder forud for anmodningen er under 300 RON, kan modtage offentlig retshjælp. I så fald betaler staten det fulde retshjælpsbeløb. Hvis den gennemsnitlige månedlige nettoindkomst pr. familiemedlem i de sidste to måneder forud for ansøgningen er under 600 RON, betaler staten 50 % af retshjælpsbeløbet. Indtægtsgrænserne og det maksimumsbeløb, der kan ydes i retshjælp, kan ændres ved en regeringsbeslutning.

Der kan også ydes offentlig retshjælp i andre situationer i forhold til ansøgerens behov, hvis de sikre eller anslåede retsomkostninger kan begrænse vedkommendes reelle adgang til klage og domstolsprøvelse, navnlig på grund af forskelle i leveomkostninger i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, og i Rumænien.

Med henblik på at fastsætte indkomstbeløbet tages der hensyn til regelmæssig indkomst, såsom lønninger, godtgørelser, honorarer, pensioner, leje, fortjeneste af kommerciel eller selvstændig virksomhed mv., samt beløb, der skal betales regelmæssigt, såsom leje og vedligeholdelsesomkostninger.

Der ydes offentlig retshjælp uanset ansøgerens økonomiske situation, hvis en særlov giver ret til retshjælp eller ret til gratis juridisk bistand som en beskyttelsesforanstaltning under hensyntagen til særlige forhold som f.eks. mindretal, handicap, særlig status og andre lignende omstændigheder. I sådanne tilfælde ydes der offentlig retshjælp uafhængigt af indkomstkriterierne, men udelukkende til forsvar for eller anerkendelse af visse rettigheder eller interesser, der følger af eller er knyttet til den særlige omstændighed, som i henhold til lovgivningen berettiger til en retlig anerkendelse af retten til retshjælp eller gratis juridisk bistand.

Retten til offentlig retshjælp ophører ved partens død eller ved en forbedring af den pågældendes økonomiske situation til et niveau, der gør det muligt for ham at betale sagens omkostninger.

(artikel 4, 5, 8, 8a, 9, 10, 10a, 2, 2a og 50 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser)

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Offentlig retshjælp i henhold til dette hastedekret ydes i civil-, handels-, forvaltnings- og arbejdsretlige sager samt i socialsikringssager og i andre sager med undtagelse af straffesager.

(artikel 3 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser)

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

På retshjælpsområdet findes der ingen særlig procedure i hastesager.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Anmodninger om retshjælp, der indgives i henhold til dette kapitel, udformes i overensstemmelse med ansøgningsformularen i bilaget, som udgør en integrerende del af dette hastedekret (artikel 49 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser).

FORMULAR

til brug ved anmodningen om retshjælp i en anden EU-medlemsstat

Vejledning:

1) Inden du udfylder ansøgningsskemaet, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt.

2) Den person, der udfylder ansøgningen, skal fremlægge alle de ønskede oplysninger i formularen.

3) Eventuelle unøjagtige, utilstrækkelige eller ufuldstændige oplysninger kan forsinke behandlingen af din ansøgning.

4) Medtagelse af falske eller ufuldstændige oplysninger i ansøgningen kan have retslige konsekvenser, og ansøgningen om retshjælp kan afslås, ligesom du også kan pådrage dig et strafferetligt ansvar.

5) Alle bilag skal vedlægges.

6) Bemærk, at ansøgningen ikke har nogen indvirkning på klagefristen.

7) Angiv dato og underskrift.

A1) Oplysninger om ansøgerens identitet

Fulde navn ......................................................

Fødselsdato og fødested ...................................................

CNP (personnummer) ......................................................................

Adresse (bopæl eller opholdssted) ........................................

..........................................................

Telefon/fax/e-mail ...........................................................

A2) Eventuelle personoplysninger om den retlige repræsentant (forælder, værge, kurator osv.) (udfyldes, hvis ansøgeren har en retlig repræsentant)

Fulde navn ......................................................

Fødselsdato og fødested ...................................................

CNP (personnummer) ......................................................................

Adresse ...................................................................

Telefon/fax/e-mail ...........................................................

A3) Eventuelle personoplysninger om ansøgerens advokat (udfyldes, hvis ansøgeren allerede har en advokat)

Fulde navn ......................................................

Adresse ...................................................................

Telefon/fax/e-mail ...........................................................

B. Oplysninger om den tvist, der ansøges om retshjælp til

Vedlæg kopier af alle bilag.

B1) Tvistens art (skilsmisse, arbejdskonflikt osv.)

B2) Tvistens værdi, hvis den kan udtrykkes i penge, og den valuta, som tvistens værdi er udtrykt i

B3) Beskrivelse af den situation, som der søges om offentlig retshjælp til at bilægge (herunder den kompetente domstol, frist, beviser osv.)

C. Nærmere oplysninger om proceduren

Vedlæg kopier af alle bilag.

C1) Din egenskab i sagen (sagsøger eller sagsøgte)

Beskriv formålet med det krav, der fremsættes ved domstolene...................

..........................................................

Navn og kontaktoplysninger vedrørende modparten ...........................

..........................................................

C2) Eventuelle særlige grunde til hastebehandling af ansøgningen

C3) Angiv nærmere, hvilke udgifter der skal dækkes (sæt kryds):

_

|_| a) advokatbistand

_

|_| b) betaling til en sagkyndig

_

|_| c) betaling til en oversætter eller tolk, der benyttes under retssagen

_

|_| d) betaling af gebyr til foged

_

|_| e) fritagelse, lempelse, fordeling eller henstand med betaling af retsafgifter og/eller -garantier i henhold til lovgivningen, herunder udgifter og garantier, der skal betales i fuldbyrdelsesfasen.

C4) Angiv nærmere, om der anmodes om offentlig retshjælp til:

_

|_| advokatbistand under udenretslige procedurer

_

|_| advokatbistand inden indledning af sagen

_

|_| advokatbistand (rådgivning og/eller repræsentation) i igangværende sager. Angiv i så fald:

- registreringsnummer

- retsmøder

- retten eller domstolen

- rettens adresse

_

|_| advokatbistand ved appel til prøvelse af en retsafgørelse. Angiv i så fald:

- retten eller domstolen

- datoen for afgørelsen

- grunden til anmodningen om retshjælp

- appel af rettens dom

_

|_| advokatbistand i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren. Angiv i så fald:

- retten eller domstolen

- datoen for afsigelse af dommen eller for udstedelse af en anden akt, der danner tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

C6) Angiv, om du har nogen form for forsikring eller andre rettigheder og muligheder, som kan dække alle eller dele af retsomkostningerne.

Angiv i så fald oplysninger herom: ............................................

..........................................................

..........................................................

D. Familiemæssige forhold

________

Hvor mange personer bor du sammen med? |________|

Angiv dit forhold til dem

______________________________________________________________________________

| Fulde | Forhold til | Fødselsdato | Forsørges | Forsørges |

| navn | ansøger| (for | denne | ansøger |

| | | mindreårige) | person | af |

| | | | af ansøger?| denne person?|

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

| | | | _ | _ |

| | | | |_| | |_| |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

| | | | _ | _ |

| | | | |_| | |_| |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

Har du forsørgerpligt over for andre, som ikke bor sammen med dig?

______________________________________________________________________________

| Fulde navn | Forhold til ansøger | Fødselsdato |

| | | (for mindreårige)|

|________________________|_____________________________|_______________________|

| | | |

|________________________|_____________________________|_______________________|

| | | |

|________________________|_____________________________|_______________________|

| | | |

|________________________|_____________________________|_______________________|

Bliver du forsørget af andre, som ikke bor sammen med dig?

______________________________________________________________________________

| Fulde navn | Forhold til ansøger |

|_____________________________________|________________________________________|

| | |

|_____________________________________|________________________________________|

| | |

|_____________________________________|________________________________________|

| | |

|_____________________________________|________________________________________|

E. Finansielle oplysninger

Angiv alle oplysninger om din person, registrerede partner eller ægtefælle, forsørgelsesberettigede pårørende eller eventuelle personer, der forsørger dig.

Hvis du modtager andre økonomiske bidrag end fra dem, der har forsørgerpligt over for dig, og som ikke bor sammen med dig, bedes du angive dem under pkt. E.1 "Andre indtægter".

Hvis du yder økonomisk bistand til en anden person end den, som du har forsørgerpligt over for, og som du bor sammen med, bedes du angive dette i punkt E.3 "Andre udgifter".

Vedlæg dokumentation for de situationer, der er beskrevet ovenfor.

Anfør den valuta, hvori du angiver de finansielle værdier i tabellen, hvis de er udtrykt i en anden valuta end RON.

______________________________________________________________________________

|E.1) Oplysninger om |I. Ansøger|II. Ægtefælle eller|III. Forsørgelsesberettigede|IV. Personer |

månedlig indtægt | |registreret |personer |med|

| | |partner | |forsørgerpligt |

| | | | |over for ansøger|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Lønninger, | | | | |

godtgørelser: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Virksomhedsoverskud: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Pensioner: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Indkomst: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Indkomster |

fra staten: |

|______________________________________________________________________________|

1) ydelser: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

2) arbejdsløshedsunderstøttelse | | | |

og syge- | | | | |

sikring: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Indtægter fra | | | | |

rettigheder | | | | |

i løsøre | | | | |

eller fast ejendom: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Andre indtægter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

I ALT: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.2) Værdien |I. Ansøger |II. Ægtefælle eller|III. Forsørgelsesberettigede|IV. Personer |

af ejendomme | |registreret |personer |med|

| | |partner | |forsørgerpligt |

| | | | |over for ansøger|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Den ejendom, hvor | | | | |

du bor: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Anden ejendom: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Jord: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Opsparing: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Aktier: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Motorkøretøjer: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Andre aktiver: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

I ALT: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.3) Månedlige |I. Ansøger |II. Ægtefælle eller|III. Forsørgelsesberettigede|IV. Personer |

udgifter | |registreret |personer |med|

| | |partner | |forsørgerpligt |

| | | | |over for ansøger|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Skat: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Bidrag til | | | | |

| social sikring:| | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Lokale skatter og afgifter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Udgifter | | | | |

til realkreditlån: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Leje og | | | | |

vedligeholdelsesomkostninger: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Udgifter til | | | | |

uddannelse: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Udgifter til | | | | |

børnebidrag: | | | |

| | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Rater: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Tilbagebetaling af | | | | |

lån: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Retlige forpligtelser | | | | |

til forsørgelse | | | | |

af andre personer: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Andre udgifter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

I ALT: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Jeg bekræfter herved, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige, og jeg forpligter mig til straks at meddele enhver ændring i min økonomiske situation til den kompetente myndighed.

Udfærdiget i: ..................

Den: ..............................................

Underskrift.....................

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

En ansøgning om offentlig retshjælp skal indgives skriftligt og indeholde oplysninger om formålet med og arten af den retssag, der søges om retshjælp til, ansøgerens og dennes families identitet, personnummer, bopæl og økonomiske forhold, idet dokumentation for den pågældendes og familiens indkomst skal vedlægges som bilag sammen med dokumentation for vedkommendes underholds- eller betalingsforpligtelser. Ansøgningen skal også vedlægges en erklæring på tro og love fra ansøgeren om, hvorvidt han i løbet af de sidste 12 måneder allerede har modtaget offentlig retshjælp, i hvilken form, af hvilken grund og på hvilket beløb.

Retten kan anmode om præciseringer og dokumentation fra parterne eller skriftlige oplysninger til de kompetente myndigheder.

Udenretslig bistand ydes af den retshjælpstjeneste, der er oprettet ved hvert advokatsamfund, på grundlag af en ansøgning, hvis model er godkendt af afdelingen for koordinering af retshjælp, og som skal indeholde oplysninger om retshjælpsansøgningens formål og karakter, ansøgeren og dennes families identitet, personnummer, bopæl og økonomiske forhold, idet der som bilag skal vedlægges dokumentation for den pågældendes og familiens indkomst sammen med dokumentation for underholds- eller betalingsforpligtelser.

Ansøgningen skal også vedlægges ansøgerens erklæring på tro og love om, hvorvidt ansøgeren i løbet af de seneste 12 måneder allerede har modtaget offentlig retshjælp, i hvilken form, af hvilken grund og på hvilket beløb.

Beviserne for ansøgerens økonomiske forhold skal hovedsagelig fremgå af følgende dokumenter:

a) et bevis, som attesterer ansøgerens og de øvrige familiemedlemmers indkomst, familiebogen og eventuelt fødselsattester for børnene, invaliditetsattest for ansøgeren eller barnet, alt efter hvad der er relevant, en erklæring på tro og love om, at ansøgeren og de øvrige familiemedlemmer ikke har yderligere indtægter, en erklæring på tro og love om ansøgerens og dennes families formueforhold, en erklæring på tro og love om, at ansøgeren og/eller den anden forælder eller barnet ikke er overdraget til eller anbragt hos en autoriseret privat institution, en autoriseret offentlig tjeneste eller en juridisk enhed, de kompetente myndigheders dokumentation for ansøgerens eller i givet fald de øvrige familiemedlemmers skattepligtige formue og andre retsakter, der er nødvendige for at fastslå retten til retshjælp i overensstemmelse med lovgivningen.

(artikel 14 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 73 i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet med senere ændringer og tilføjelser).

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Ansøgningen om retshjælp indgives til den ret, der har kompetence til at afgøre den sag, hvortil der søges om retshjælp. Når der er tale om offentlig retshjælp med henblik på fuldbyrdelse af en retsafgørelse, henhører anmodningen under fogedrettens kompetence. Hvis det ikke kan fastslås, hvilken ret der er kompetent, ligger kompetencen hos retten i den retskreds, hvor sagsøger har sin bopæl eller sit opholdssted.

Hvis der anmodes om offentlig retshjælp i forbindelse med en igangværende retssag, behandles ansøgningen eller eventuelt ansøgningerne om retshjælp af den ret, der skal dømme i hovedsagen, medmindre andet er fastsat ved lov.

Offentlig retshjælp ydes på et hvilket som helst tidspunkt under sagen fra datoen for den pågældendes indgivelse af ansøgningen og opretholdes under hele den fase af sagen, hvori den blev søgt. Ansøgningen om offentlig retshjælp er fritaget for stempelafgift.

Der kan ydes offentlig retshjælp til iværksættelse af appel som følge af en ny ansøgning. Ansøgningen om retshjælp i forbindelse med en appel skal indgives til den ret, hvis afgørelse anfægtes, inden for den frist, der er fastsat for iværksættelse af appel, og sagen behandles hurtigst muligt af et andet dommerkollegium end det, der har truffet afgørelse vedrørende sagens realitet.

Indgivelsen af en ansøgning om offentlig retshjælp medfører kun en afbrydelse af appelfristen, hvis ansøgeren fremlægger dokumentation inden for en frist på højst 10 dage. Fra datoen for forkyndelsen af den dom, hvorved ansøgningen om retshjælp eller eventuelt anmodningen om fornyet prøvelse er blevet færdigbehandlet, dvs. er blevet imødekommet eller afslået, gælder en ny appelfrist.

I tilfælde af, at ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes, skal retten straks meddele ansøgeren og advokatsamfundet sin afgørelse. Advokatsamfundet er forpligtet til inden for en frist på 48 timer at udpege en advokat med møderet for appelretten eller eventuelt med klageret. Datoen for advokatens udpegning og angivelse af den pågældendes identitetsoplysninger meddeles retten og ansøgeren inden for højst 48 timer. Fra datoen for udpegning af en advokat gælder en ny frist for iværksættelse af appellen.

Udenretslig bistand ydes af den retshjælpstjeneste, der er oprettet ved hvert advokatsamfund på grundlag af en ansøgning, hvis model er godkendt af afdelingen for koordinering af retshjælp, og som skal indeholde oplysninger om retshjælpsansøgningens formål og karakter, ansøgeren og dennes families identitet, personnummer, bopæl og økonomiske forhold, idet der skal vedlægges dokumentation for ansøgerens og familiens indkomst sammen med dokumentation for underholds- og betalingsforpligtelser.

Ansøgningen skal også vedlægges ansøgerens erklæring på tro og love om, hvorvidt ansøgeren i løbet af de seneste 12 måneder allerede har modtaget offentlig retshjælp, i hvilken form, af hvilken grund og på hvilket beløb.

En ansøgning om udenretslig bistand skal indgives til afdelingen for retshjælp og behandles inden for en frist på højst 15 arbejdsdage fra registreringsdatoen og munder ud i en afgørelse om enten imødekommelse eller afslag. Afgørelsen meddeles ansøgeren senest fem arbejdsdage efter afgørelsesdatoen. En afgørelse om afslag på en ansøgning om udenretslig bistand kan indbringes for advokatrådet senest fem dage efter meddelelsen heraf. Klager over afslag behandles af advokatrådet som hastesager på det første møde i advokatrådet.

(artikel 11, 12 og 13 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 73 i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet med senere ændringer og tilføjelser).

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Retten træffer afgørelse om ansøgningen om offentlig retshjælp ved en begrundet afgørelse, der træffes i lukket retsmøde, uden at parterne indkaldes. Den berørte person kan indgive en anmodning om fornyet prøvelse af afgørelsen om afslag på ansøgningen om offentlig retshjælp senest fem dage efter datoen for meddelelse af afgørelsen. Ansøgningen om fornyet prøvelse behandles i et lukket retsmøde af et andet dommerkollegium, som træffer en uigenkaldelig afgørelse.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes i form af advokatbistand, skal ansøgningen vedlagt afgørelsen om imødekommelse straks sendes til formanden for advokatsamfundet i den pågældende retskreds. Formanden for advokatsamfundet eller den advokat, til hvem formanden har uddelegeret denne opgave, skal inden for en frist på tre dage udpege en advokat, der er indskrevet i retshjælpsregistret, til hvem han eller hun fremsender afgørelsen sammen med meddelelse om udpegningen. Advokatsamfundets formand har ligeledes pligt til at meddele retshjælpsmodtageren navnet på den udpegede advokat. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv anmode om at få udpeget en bestemt advokat med dennes samtykke på de i lovgivningen fastsatte betingelser.

Ansøgning om udenretslig bistand skal indgives til afdelingen for retshjælp ved hvert advokatsamfund og skal behandles inden for højst 15 arbejdsdage fra registreringsdatoen og munder ud i en afgørelse om enten imødekommelse eller afslag. Afgørelsen meddeles ansøgeren senest fem arbejdsdage efter datoen for afgørelsen. I overensstemmelse med afgørelsen om bevilling af udenretslig bistand udpeger formanden for det kompetente advokatsamfund en advokat, der er optaget i advokatsamfundets retshjælpsregister. Afhængigt af mulighederne kan advokatsamfundets formand godkende, at en advokat, der er valgt af en person, som har fået bevilget retshjælp, yder udenretslig bistand.

(artikel 15 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 73 i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet med senere ændringer og tilføjelser).

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Offentlig retshjælp i form af advokatbistand ydes i henhold til bestemmelserne i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet, offentliggjort på ny med senere ændringer og tilføjelser, for så vidt angår retshjælp eller gratis juridisk bistand.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes i form af advokatbistand, skal ansøgningen vedlagt afgørelsen om imødekommelse straks sendes til formanden for advokatsamfundet i den pågældende retskreds. Formanden for advokatsamfundet eller den advokat, til hvem formanden har uddelegeret denne opgave, skal inden for en frist på tre dage udpege en advokat, der er indskrevet i retshjælpsregistret, til hvem han eller hun fremsender afgørelsen sammen med meddelelsen om udpegningen. Advokatsamfundets formand har ligeledes pligt til at meddele retshjælpsmodtageren navnet på den udpegede advokat. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv anmode om at få udpeget en bestemt advokat med dennes samtykke på de i loven fastsatte betingelser.

Bistand fra en advokat kan også være udenretslig og består i rådgivning, fremsættelse af anmodninger, indgivelse andragender, anlæggelse af sager, indledning af andre af den slags retsprocedurer og repræsentation ved andre offentlige myndigheder eller institutioner end de retslige for at sikre opfyldelsen af rettigheder eller legitime interesser. Den udenretslige bistand skal føre til, at ansøgeren får stillet klare og tilgængelige oplysninger til rådighed i overensstemmelse med de retlige bestemmelser, der gælder for de kompetente institutioner, og om muligt i overensstemmelse med de betingelser, frister og procedurer, som er fastsat ved lov for anerkendelse, meddelelse og opfyldelse af den rettighed eller interesse, som ansøgeren påberåber sig. Den udenretslige bistand ydes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 51/1995, offentliggjort på ny, med senere ændringer og tilføjelser.

Ansøgningen om udenretslig bistand skal indgives til afdelingen for retshjælp ved hvert advokatsamfund og skal behandles inden for højst 15 arbejdsdage fra registreringsdatoen og munder ud i en afgørelse om enten imødekommelse eller afslag. Afgørelsen meddeles ansøgeren senest fem arbejdsdage efter datoen for afgørelsen. En afgørelse om afslag på en ansøgning om udenretslig bistand kan indbringes for advokatrådet senest fem dage efter meddelelsen heraf. Klager over afslag behandles af advokatrådet som hastesager på det første møde i advokatrådet.

I overensstemmelse med afgørelsen om udenretslig bistand udpeger formanden for det kompetente advokatsamfund en advokat, der er optaget i advokatsamfundets retshjælpsregister. Formanden for advokatsamfundet kan om muligt godkende, at der ydes udenretslig bistand af en advokat, som er valgt af den person, der modtager retshjælpen.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes, således at der udbetales honorar til sagkyndige, oversættere eller tolke, angives det også i afgørelsen om imødekommelse, hvilket foreløbigt honorar de skal have udbetalt. Hvis den tjeneste, for hvilken der er udbetalt foreløbigt honorar, er blevet leveret, fastsætter retten det endelige honorar.

Hvis ansøgningen om retshjælp i form af betaling af fogedgebyrer imødekommes, specificeres også de foreløbige gebyrer, der skal betales til fogeden, afhængigt af sagens kompleksitet på det pågældende tidspunkt, i afgørelsen. Anmodningen og afgørelsen om imødekommelse sendes straks til det lokale fogedkammer i den pågældende retskreds. Bestyrelsen for det lokale fogedkammer har inden for en frist på tre dage pligt til at udpege en foged, som får fremsendt afgørelsen med forkyndelse af udpegningen. Formanden er ligeledes forpligtet til at meddele retshjælpsmodtageren navnet på den udpegede foged. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv anmode om, at der udpeges en bestemt foged, som har stedlig kompetence.

Efter at have udført de lov- og vedtægtsbestemte opgaver, der påhviler fogeder, skal retten efter anmodning fra fogeden fastsætte det endelige honorar afhængigt af sagens kompleksitet og aktivitetens omfang inden for de lovbestemte grænser.

Såfremt anmodningen om lempeligere betaling af retsafgifter imødekommes, fastsætter afgørelsen enten fritagelse for betaling eller eventuelt nedsættelse, betalingsfrister og beløb. Hvis de skyldige retsafgifter udgør mere end det dobbelte af ansøgerens månedlige nettohusstandsindkomst i måneden forud for anmodningen om offentlig retshjælp, vil betalingen blive opdelt i rater, således at den månedlige betaling ikke overstiger halvdelen af familiens nettoindkomst, såfremt retten ikke finder det nødvendigt at yde en anden mere gunstig form for støtte. Betalingen af retsafgiften kan højst fordeles over 48 månedlige rater.

(artikel 23, 24, 25, 16, 17, 32, 33, 34 og 35 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 71 og 73 i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet med senere ændringer og tilføjelser).

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Offentlig retshjælp i form af advokatbistand meddeles i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet, offentliggjort på ny med senere ændringer og tilføjelser, for så vidt angår retshjælp eller gratis juridisk bistand.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes i form af advokatbistand, skal ansøgningen vedlagt afgørelsen om imødekommelse straks sendes til formanden for advokatsamfundet i den pågældende retskreds. Formanden for advokatsamfundet eller den advokat, til hvem formanden har uddelegeret denne opgave, skal inden for en frist på tre dage udpege en advokat, der er optaget i retshjælpsregistret, og til hvem han eller hun overgiver afgørelsen sammen med meddelelse om udpegningen. Advokatsamfundets formand har ligeledes pligt til at meddele retshjælpsmodtageren navnet på den udpegede advokat. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv anmode om at få udpeget en bestemt advokat med dennes samtykke på de i lovgivningen fastsatte betingelser.

For så vidt angår udenretslig bistand i overensstemmelse med afgørelsen om bevilling af udenretslig bistand udpeger formanden for det kompetente advokatsamfund en advokat, der er optaget i advokatsamfundets retshjælpsregister. Formanden for advokatsamfundet kan om muligt godkende, at der ydes udenretslig bistand af en advokat, som er valgt af den person, der modtager retshjælpen.

(artikel 23 og 35 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 71 og 73 i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet med senere ændringer og tilføjelser)

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Der kan ydes offentlig retshjælp i følgende former:

 1. betaling af salær for repræsentation, retshjælp og eventuelt forsvar gennem en beskikket eller valgt advokat med henblik på at opfylde eller beskytte en rettighed eller en berettiget interesse i sagen eller forebygge retstvister, i det følgende benævnt advokatbistand
 2. betaling af en sagkyndig, oversætter eller tolk, som benyttes under retssagen med godkendelse af retten eller myndigheden med retslig kompetence, såfremt en sådan betaling i overensstemmelse med lovgivningen påhviler den, der anmoder om retshjælp
 3. betaling af gebyr til fogeden
 4. fritagelse, lempelse, fordeling eller udsættelse af betalingen af lovbestemte retsafgifter, herunder skyldige beløb i fuldbyrdelsesfasen.

Når der ydes offentlig retshjælp til statsborgere i EU-medlemsstater eller til andre personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område, kan den godkendte offentlige retshjælp også omfatte:

 1. omkostninger til oversættelse af dokumenter, der fremlægges af modtageren, og som retten eller den myndighed, der har kompetence på retshjælpsområdet, har anmodet om med henblik på at afgøre sagen, anmodninger og relaterede dokumenter, der er sendt eller modtaget i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, men som ikke skal legaliseres eller er underlagt anden tilsvarende formalitet
 2. tolkebistand i sager ved en domstol/myndighed med retslig kompetence
 3. udgifter til rejser i Rumænien, som retshjælpsmodtageren eller en anden person skal foretage efter anmodning fra retten eller den kompetente myndighed, eller hvis der i henhold til lovgivningen er krav om, at en af disse personer skal være til stede.

Der kan ydes offentlig retshjælp, særskilt eller samlet, i en af de ovennævnte former. Den offentlige retshjælp, der ydes særskilt eller samlet i en af disse former for bistand fra en advokat, sagkyndig, oversætter, tolk eller foged, må over en periode på et år ikke overstige det maksimale beløb svarende til 10 minimumsbruttolønninger i det enkelte land i det år, hvor der søges om retshjælp.

(artikel 6, 7, 44 og 47 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser).

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Omkostninger, som parten har fået fritagelse for eller har fået nedsat i kraft af retshjælpen, påhviler den anden part, hvis denne har tabt sagen. Den tabende part pålægges at betale disse beløb til staten.

Hvis den part, der har modtaget offentlig retshjælp, taber sagen, bærer staten sagsomkostningerne. Retten kan imidlertid ved afgørelsen af sagen dømme den part, der har modtaget offentlig retshjælp, til helt eller delvis at tilbagebetale de omkostninger, som staten har afholdt, hvis den pågældende part ikke har udvist fornøden omhu under retssagen og dermed har forårsaget, at retssagen blev tabt, eller hvis det ved en retsafgørelse blev konstateret, at sagen var blevet anlagt uretmæssigt.

(artikel 18 og 20 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser).

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Hvis afgørelsen i den sag, hvor der er ydet offentlig retshjælp, kan påklages, skal den retshjælp, der er ydet i den umiddelbart foregående fase af sagen i form af advokatbistand, automatisk udvides til at omfatte udformningen af kravet og begrundelsen for klagen og til at udøve og støtte denne.

Afgørelsen om klageadgang samt en genpart af dommen om bevilling af offentlig retshjælp meddeles straks advokatsamfundet til prøvelse og bekræftelse eller i givet fald til udpegning af en advokat med møderet for appelretten. I tilfælde af appel har advokaten ret til særskilt salær, som fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen af den ret, der har kompetence til at påkende appelsagen.

Har parten ikke modtaget offentlig retshjælp under retssagen før appellen, søges der om retshjælp efter indgivelsen af et nyt krav.

Fra datoen for advokatens udpegning eller bekræftelse gælder der en ny frist for iværksættelse af appellen. Datoen for udpegning af advokaten og angivelse af den pågældendes identitetsoplysninger meddeles retten og ansøgeren inden for højst 48 timer.

Den ret, der har kompetence til at behandle klagen, kontrollerer, om betingelserne for den tildelte offentlige retshjælp stadig er til stede. Fastslår retten, at betingelserne ikke længere er opfyldt, bestemmer den, at retshjælpen bringes til ophør, og pålægger parten at godtgøre alle eller en del af de omkostninger, som staten har afholdt i form af advokatsalær.

(artikel 13a i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser).

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Retten til offentlig retshjælp ophører ved partens død eller ved en forbedring af vedkommendes økonomiske situation til et niveau, der gør det muligt for den pågældende at betale sagens omkostninger.

Efter modtagelse af anmodningen om offentlig retshjælp underrettes ansøgeren om, at han – hvis han taber sagen – skal afholde den anden parts retsomkostninger, samt om muligheden for at skulle tilbagebetale de beløb, der er modtaget i retshjælp, hvis en berørt person indbringer en sag for den domstol, der har ydet retshjælpen, og fremlægger beviser for den faktiske situation for den person, hvis anmodning er blevet imødekommet. Retshjælpen suspenderes ikke i forbindelse med nye undersøgelser.

Hvis retten fastslår, at anmodningen om offentlig retshjælp er indgivet i ond tro ved at skjule sandheden, bliver den person, som ulovligt har modtaget retshjælp, dømt til at tilbagebetale de beløb, som vedkommende var blevet fritaget for, samt til at betale en bøde på op til fem gange det beløb, som han uretmæssigt opnåede fritagelse for. Mod afgørelsen kan der kun indgives en begrundet anmodning om fornyet undersøgelse eller revision eller nedsættelse af erstatningen eller bøden. Anmodningen indgives senest fem dage efter datoen for forkyndelsen af afgørelsen og afgøres uigenkaldeligt af et andet dommerkollegium.

Såfremt modtageren af den offentlige retshjælp ved en endelig og uigenkaldelig retsafgørelse erhverver aktiver eller gældsbreve, hvis værdi eller beløb overstiger 10 gange størrelsen af den tildelte offentlige retshjælp, skal den pågældende tilbagebetale retshjælpen. Tilbagebetalingsproceduren er angivet i kapitel III i hastedekretet.

(artikel 10, artikel 14, artikel 17 og artikel 50, stk. 2, i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser).

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Retten træffer i lukket retsmøde en begrundet afgørelse om ansøgningen om offentlig retshjælp, uden at parterne indkaldes. Den pågældende person kan indgive en anmodning om fornyet prøvelse af afgørelsen om afslag på ansøgningen om offentlig retshjælp senest fem dage efter datoen for meddelelse af afgørelsen. Ansøgningen om fornyet prøvelse behandles i et lukket retsmøde af et andet dommerkollegium, som træffer en uigenkaldelig afgørelse.

Offentlig retshjælp kan afslås, hvis den søges uretmæssigt, hvis de anslåede omkostninger står i et misforhold til værdien af sagens genstand, og hvis der ikke anmodes om offentlig retshjælp til at forsvare en legitim interesse eller en sag, der strider imod den offentlige eller forfatningsmæssige orden.

Hvis det krav, som det kræver offentlig retshjælp at opfylde, indgår i den kategori, der kan gøres til genstand for mægling eller andre alternative forligsprocedurer, kan anmodningen om offentlig retshjælp afslås, hvis det godtgøres, at den retshjælpssøgende har afvist at følge en sådan procedure før sagens anlæg.

Der kan gives afslag på offentlig retshjælp, hvis ansøgeren kræver erstatning for skade på sit image, sin ære og sit omdømme, selv om han ikke har lidt nogen materiel skade, og hvis der er tale om en fordring, der udspringer af ansøgerens kommercielle aktiviteter eller selvstændige virksomhed.

Når der ydes offentlig retshjælp til statsborgere i EU-medlemsstater eller til andre personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område, kan den rumænske centralmyndighed afvise at videresende en anmodning om retshjælp til en anden medlemsstat, hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 8/2003/EF. Hvis anmodningen om retshjælp afvises af den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat, kræver den rumænske centralmyndighed, at ansøgeren godtgør oversættelsesomkostningerne.

(artikel 15, 16, 45 og 46 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i borgerlige sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser).

Yderligere oplysninger

Nyttige links:

Uniunea Naţională a Barourilor din România (den nationale sammenslutning af advokatsamfund i Rumænien)

Sidste opdatering: 29/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.