Retshjælp

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Der kan ydes følgende typer af offentlig retshjælp:

a) betaling af honorarer for repræsentation, retshjælp og, hvor det er relevant, forsvar gennem en advokat, der er udpeget eller valgt, med henblik på at udøve eller beskytte en rettighed eller en legitim interesse i retfærdighed eller for at forebygge retssager, i det følgende benævnt "advokatbistand"

b) betaling af den sagkyndige, oversætter eller tolk, der er ansat under retssagen, med godkendelse fra den kompetente ret eller myndighed, hvis betalingen i henhold til loven skal betales af den person, der søger offentlig retshjælp

c) betaling af fogedsalær

d) fritagelser, nedsættelser, rater eller henstand med betaling af retsafgifter i henhold til lovgivningen, herunder dem, der forfalder i tvangsfuldbyrdelsesfasen.

Når der ydes offentlig retshjælp til statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater eller til andre personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område, kan den godkendte offentlige retshjælp også omfatte:

a) udgifter til oversættelse af dokumenter indgivet af modtageren, som retten eller den kompetente myndighed har anmodet om for at afgøre sagen, anmodninger og relaterede dokumenter, der er sendt eller modtaget, men som ikke er underlagt legalisering eller en anden tilsvarende formalitet

b) tolkebistand i sagen ved den kompetente ret/myndighed

c) udgifter til rejse til Rumænien, som modtageren af bistanden eller en anden person skal afholde efter anmodning fra den kompetente ret eller myndighed, eller hvis loven kræver, at en af disse personer er til stede.

Det beløb, der er betalt til mægleren i honorar, kan også refunderes, hvis den berettigede person opfylder betingelserne i spørgsmål 3 og inden retssagens begyndelse beviser, at vedkommende har fulgt tvistbilæggelsesmæglingsproceduren, eller hvis han eller hun anmoder om mægling efter sagens begyndelse, men inden det første retsmøde.

Der kan ydes offentlig retshjælp, særskilt eller kumulativt, i en af ovennævnte former. Størrelsen af den offentlige retshjælp, der ydes særskilt eller kumulativt i en hvilken som helst form til advokatbistand, en sagkyndig, en oversætter, en tolk eller en foged, må i en periode på et år ikke overstige det maksimale beløb svarende til 12 bruttomindstelønninger pr. land i det år, hvor ansøgningen om retshjælp indgives.

(Artikel 6, 7, 20 og 44 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret).

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Offentlig retshjælp er den form for bistand, der ydes af staten med henblik på at sikre retten til en retfærdig rettergang og lige adgang til domstolsprøvelse, med henblik på at udøve bestemte rettigheder eller legitime interesser ved hjælp af retslige midler, herunder tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser eller andre eksigible dokumenter.

(Artikel 1 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret)

3 Har jeg ret til retshjælp?

Enhver fysisk person kan ansøge om offentlig retshjælp, hvis han eller hun ikke er i stand til at afholde sagsomkostningerne eller de udgifter, der er nødvendige for at opnå juridisk rådgivning med henblik på at forsvare en rettighed eller en legitim interesse i retfærdighed, uden at bringe vedkommendes eller hans families subsistensmidler i fare.

Ved familie forstås ansøgerens ægtefælle, børn eller andre direkte efterkommere under 18 år samt børn eller andre efterkommere i lige linje på over 18 år, men ikke over 26 år, hvis de er skolesøgende og forsørges af ansøgeren. Som familiemedlem betragtes også en person, der bor hos eller sammen med ansøgeren, dennes børn eller andre efterkommere i lige linje under 18 år samt børn eller andre direkte efterkommere, der er over 18 år, men ikke over 26 år, hvis de er skolesøgende og forsørges af ansøgeren.

Personer, hvis gennemsnitlige månedlige nettoindkomst pr. familiemedlem i de sidste to måneder forud for ansøgningen er mindre end 500 RON, er berettiget til offentlig retshjælp. I sådanne tilfælde udbetales de beløb, der udgør den offentlige retshjælp, fuldt ud af staten. Hvis den gennemsnitlige månedlige nettoindkomst pr. familiemedlem i de sidste to måneder forud for ansøgningen er mindre end 800 RON, betaler staten et forskud svarende til 50 % af de beløb, der udgør den offentlige retshjælp. Indkomsttærsklerne og maksimumbeløbet, der kan ydes i forbindelse med offentlig retshjælp, kan ændres ved beslutning truffet af regeringen.

Der kan også bevilges offentlig retshjælp i andre situationer, der står i rimeligt forhold til ansøgerens behov, hvor faktiske eller anslåede omkostninger i forbindelse med retssagen sandsynligvis vil begrænse den pågældendes effektive adgang til domstolsprøvelse, navnlig på grund af forskellene mellem leveomkostningerne i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl eller sædvanligt opholdssted, og i Rumænien.

Ved fastsættelsen af indkomstbeløbet tages der hensyn til enhver periodisk indkomst, såsom løn, godtgørelser, honorarer, livrenter, lejeindtægter, overskud af virksomhed eller selvstændig virksomhed og andre aktiviteter samt periodiske beløb som husleje og underholdspligt.

Der ydes offentlig retshjælp uanset ansøgerens økonomiske situation, hvis særloven giver ret til retshjælp eller ret til gratis retshjælp som en beskyttelsesforanstaltning under hensyntagen til særlige omstændigheder såsom minoritet, handicap, særlig status og lignende. I sådanne tilfælde ydes der offentlig retshjælp uanset indkomstkriterier, men kun med henblik på forsvar eller anerkendelse af visse rettigheder eller interesser, der følger af eller er knyttet til den særlige omstændighed, der berettiger, at retten til retshjælp eller gratis retshjælp anerkendes ved lov.

Retten til offentlig retshjælp bortfalder, hvis parten afgår ved døden eller vedkommendes økonomiske situation forbedres til et niveau, der gør det muligt for ham at betale sagsomkostningerne.

(Artikel 4, 5, 8, 8a, 9, 10, 10a, 2, 2a og 50 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret)

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Den offentlige retshjælp, der er omhandlet i dette hastedekret, ydes i civil-, handels-, forvaltnings-, arbejdsmarkeds- og socialforsikringssager samt i andre tilfælde, med undtagelse af straffesager.

(Artikel 3 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret)

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

Retshjælpsområdet findes der ingen særlig procedure i hastesager.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Ansøgninger om offentlig retshjælp, der indgives i henhold til dette kapitel, udfærdiges i overensstemmelse med ansøgningsskemaet i bilaget, som udgør en integrerende del af dette hastedekret (artikel 49 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008 som ændret og suppleret).

FORMULAR

til ansøgning om retshjælp i en anden EU-medlemsstat

Vejledning:

1) Inden du udfylder ansøgningsskemaet, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt.

2) Personen, der udfylder ansøgningen, skal opgive alle de oplysninger, der anmodes om i denne formular.

3) Unøjagtige, utilstrækkelige eller ufuldstændige oplysninger kan forsinke behandlingen af din ansøgning.

4) Opgivelse af urigtige eller ufuldstændige oplysninger i ansøgningen kan have retlige konsekvenser, ansøgningen om retshjælp kan blive afvist, og oplysningerne gives under strafansvar.

5) Vedlæg alle relevante bilag.

6) Bemærk venligst, at denne anmodning ikke har nogen indvirkning på klagefristen.

7) Dater og underskriv ansøgningen.

A1) Oplysninger om ansøgerens identitet

Efternavn og fornavn ..............................................

Fødselsdato og fødested ...........................................

Personnummer ..................................................................

Adresse (bopæl eller opholdssted) ............................................

..........................................................................

Telefon/fax/e-mail ...................................................

A2) Hvis det er relevant, personoplysninger om den retlige repræsentant (forælder, værge, kurator osv.) (udfyldes, hvis ansøgeren er retligt repræsenteret)

Efternavn og fornavn ..............................................

Fødselsdato og fødested ...........................................

Personnummer ..................................................................

Adresse ...............................................................

Telefon/fax/e-mail ...................................................

A3) Hvis det er relevant, personoplysninger om ansøgerens advokat (udfyldes, hvis ansøgeren allerede har en advokat)

Efternavn og fornavn ..............................................

Adresse ...............................................................

Telefon/fax/e-mail ...................................................

B. Oplysninger om den tvist, der søges retshjælp til

Vedlæg kopier af alle bilag.

B1) Tvistens art (skilsmisse, arbejdskonflikt osv.)

B2) Værdi af kravet, hvis det kan udtrykkes i penge, samt den valuta, som fordringens værdi er udtrykt i

B3) Beskrivelse af den situation, hvortil der ansøges om offentlig retshjælp (herunder den kompetente domstol, frist, bevismateriale osv.)

C. Oplysninger om proceduren

Vedlæg kopier af alle bilag.

C1) Den rolle, du har i retssagen (sagsøger eller sagsøgt)

Beskriv genstanden for det søgsmål, der er indbragt for domstolene ...........................

..........................................................................

Modpartens navn og kontaktoplysninger .......................

..........................................................................

C2) Hvis det er relevant, særlige grunde til hurtig behandling af anmodningen

C3) Angiv, hvilke udgifter den skal dække (sæt kryds):

_

|_| a) advokatbistand

_

|_| b) betaling af den sagkyndige

_

|_| c) betaling af den oversætter eller tolk, som anvendes under retssagen

_

|_| c) betaling af fogedsalær

_

|_| e) fritagelser, nedsættelser, rater eller henstand med betaling af retsafgifter og/eller garantier i henhold til lovgivningen, herunder omkostninger og garantier, der skal betales i fuldbyrdelsesfasen.

C4) Angiv, om der anmodes om offentlig retshjælp for at opnå:

_

|_| Advokatbistand under udenretslige procedurer

_

|_| Advokatbistand inden retssagen indledes

_

|_| Advokatbistand (rådgivning og/eller repræsentation) i verserende sager. Oplys venligst:

- registreringsnummer

- retsmøder

- navnet på domstolen

- domstolens adresse

_

|_| Advokatbistand i sager om appel af en retsafgørelse. Oplys venligst:

- navnet på domstolen

- dato for afgørelsen

- begrundelse for ansøgningen om hjælp

- appellen af retsafgørelsen

_

|_| Advokatbistand i fuldbyrdelsessager. Oplys venligst:

- navnet på domstolen

- datoen for afsigelsen af dommen eller for udstedelsen af et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

C6) Angiv venligst, om du har nogen form for forsikring eller andre rettigheder eller ordninger, der kan dække alle eller en del af sagsomkostningerne.

I så fald bedes disse uddybet: ............................................

..........................................................................

..........................................................................

D. Familiesituationen

________

Hvor mange mennesker bor du sammen med? |________|

Hvad er deres relation til dig?

______________________________________________________________________________

| Navn og   | Relation til | Fødselsdato | Dette | Den         |

| fornavn   | ansøger| (for   | person er hun   | ansøger er han     |

| | | de mindreårige)   | udgift   | udgift |

| | | | for ansøgeren?| for denne person?|

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

| | | | _       | _         |

| | | | |_| | |_| |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

| | | | _       | _         |

| | | | |_| | |_| |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

Har du forsørgerpligt over for andre, som ikke bor sammen med dig?

______________________________________________________________________________

| Efternavn og fornavn | Relation til ansøgeren   | Fødselsdato         |

| | | (Når der er tale om mindreårige) |

|________________________|_____________________________|_______________________|

| | | |

|________________________|_____________________________|_______________________|

| | | |

|________________________|_____________________________|_______________________|

| | | |

|________________________|_____________________________|_______________________|

Bliver du forsørget af en anden person, som ikke bor sammen med dig?

______________________________________________________________________________

| Efternavn og fornavn                                    | Relation til ansøgeren                                   |

|_____________________________________|________________________________________|

| | |

|_____________________________________|________________________________________|

| | |

|_____________________________________|________________________________________|

| | |

|_____________________________________|________________________________________|

E. Økonomiske oplysninger

Angiv alle oplysninger om din person, din livspartner eller din ægtefælle, eventuelle personer, over for hvem du har forsørgerpligt, eller eventuelle personer, som har forsørgerpligt over for dig.

Hvis du modtager andre økonomiske bidrag end dem, du modtager fra den person, der har forsørgerpligt over for dig, og som ikke bor sammen med dig, bedes du angive dem i afsnit E.1 "Andre indtægter".

Hvis du yder økonomisk støtte til en anden person end den, du har forsørgerpligt over for, og som bor hos dig, bedes du angive dette i afsnit E.3 "Andre udgifter".

Vedlæg alle bilag, der dokumenterer ovennævnte situationer.

Angiv den valuta, som pengeværdierne i tabellen er angivet i, hvis der er tale om en anden valuta end RON.

______________________________________________________________________________

|E.1) Oplysninger om |I. Ansøgeren|II. Ægtefællen eller|III. Personer|IV. Personer |

månedlig indkomst       | |partneren   |som har   |som er|

| | |     |forsørgerpligt |forsørgerberettiget |

| | | | |ansøgeren|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Løn,           | | | | |

|godtgørelser: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Indtægt fra erhvervsvirksomhed: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Pensioner: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Indtægter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Overførselsindkomster fra                                                         |

|staten: |

|______________________________________________________________________________|

|1) ydelser: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

2) arbejdsløshedsunderstøttelse | | | | |

|og social       | | | | |

|sikring: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Indtægter fra | | | | |

|rettigheder     | | | | |

|i inventar | | | | |

|eller fast ejendom: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Andre indtægter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|I ALT: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.2) Værdien |I. Ansøgeren|II. Ægtefællen eller|III. Personer|IV. Personer |

|af ejendomme     | |partneren   |har   |er|

| | |     |forsørgerpligt |forsørgerberettiget |

| | | | |ansøgeren|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Bygningen, hvori   | | | | |

|du bor: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Anden bygning: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Grunde: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Opsparing: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Aktier: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Motorkøretøjer: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Andre formuegoder: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|I ALT: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.3) Udgifter |I. Ansøgeren|II. Ægtefællen eller|III. Personer|IV. Personer |

|månedlige             | |partneren   |som har   |som er|

| | |     |forsørgerpligt |forsørgerberettiget |

| | | | |ansøgeren|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Skatter og afgifter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Forsikringspræmier til     | | | | |

|social sikring:| | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Lokale skatter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Udgifter til        | | | | |

|realkreditlån: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Husleje og omkostninger til   | | | | |

|vedligeholdelse: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Udgifter til   | | | | |

|uddannelse: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Udgifter til   | | | | |

|vedligeholdelse       | | | | |

|børn: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Rater: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Tilbagebetaling af     | | | | |

|lån: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Lovpligtige forpligtelser til | | | | |

|underhold af | | | | |

|andre personer: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Andre udgifter: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|I ALT: | | | | |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Jeg bekræfter på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige, og jeg forpligter mig til straks at indberette enhver ændring i min økonomiske situation til den myndighed, der er kompetent til at behandle ansøgningen.

Udfærdiget i: ..........................

Den: ......................................

Underskrift.................................

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Ansøgningen om offentlig retshjælp skal indgives skriftligt og indeholde oplysninger om genstanden for og arten af den sag, hvortil der ansøges om offentlig retshjælp, ansøgerens identitet og personnummer, ansøgerens og dennes families bopæl og økonomiske situation, dokumentation for ansøgerens og hans eller hendes families indkomst samt dokumentation for underholds- eller andre betalingsforpligtelser. Ansøgningen skal også ledsages af en erklæring på tro og love om, at ansøgeren skal angive, om han i løbet af de sidste 12 måneder allerede har modtaget offentlig retshjælp, i hvilken form og hvorfor, samt størrelsen af denne hjælp.

Retten kan anmode om præciseringer og beviser fra parterne eller skriftlige oplysninger fra de kompetente myndigheder.

Udenretslig bistand ydes af den retshjælpstjeneste, der er oprettet i hvert advokatsamfund, på grundlag af en ansøgning, hvis model er godkendt af afdelingen for koordinering af retshjælp, og som skal indeholde oplysninger om genstanden for og arten af ansøgningen om bistand, ansøgerens identitet og personnummer, bopæl og økonomisk situation for ansøgeren og dennes familie, og der skal vedlægges dokumentation for ansøgerens og hans eller hendes families indkomst samt bevis for eventuelle underholds- eller betalingsforpligtelser.

Ansøgningen skal også ledsages af en erklæring på tro og love om, at ansøgeren skal angive, om han i løbet af de sidste 12 måneder allerede har modtaget offentlig retshjælp, i hvilken form og hvorfor, samt størrelsen af denne hjælp.

Dokumentation for ansøgerens økonomiske situation kan hovedsagelig føres ved hjælp af følgende dokumenter:

  • en attest, der attesterer ansøgerens og andre familiemedlemmers indkomst
  • "familiebogen" og, hvis det er relevant, fødselsattester
  • erklæring om invaliditet for ansøgeren eller barnet, alt efter hvad der er relevant
  • en erklæring på tro og love om, at ansøgeren og andre medlemmer af hans/hendes familie ikke modtager yderligere indtægter
  • en tro og love-erklæring om ansøgerens og dennes families formueforhold
  • en erklæring på tro og love om, at ansøgeren og/eller den anden forælder eller barnet ikke er overdraget til eller placeret hos et bemyndiget privat organ, en autoriseret offentlig tjeneste eller en juridisk enhed
  • bevis udstedt af de kompetente myndigheder for ansøgerens eller i givet fald de øvrige familiemedlemmers skattepligtige formue
  • andre dokumenter, der er nødvendige for at fastslå retten til retshjælp i overensstemmelse med loven.

(Artikel 14 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret, og artikel 73 i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, som ændret og suppleret).

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Ansøgningen om offentlig retshjælp indgives til den domstol, der er kompetent til at træffe afgørelse i den sag, hvor der ansøges om retshjælp. I tilfælde af offentlig retshjælp, der søges med henblik på fuldbyrdelse af en afgørelse, henhører anmodningen under den fuldbyrdende rets kompetence. Hvis den kompetente ret ikke kan fastslås, ligger kompetencen hos den ret, i hvis retskreds ansøgeren har bopæl eller sædvanligt opholdssted.

Hvis der ansøges om offentlig retshjælp i en verserende retssag, behandles ansøgningen eller i givet fald ansøgninger om offentlig retshjælp, medmindre andet er fastsat i loven, af den afdeling, der er ansvarlig for behandlingen af hovedkravet.

Der ydes offentlig retshjælp på et hvilket som helst tidspunkt under retssagen, regnet fra datoen for den pågældende persons indgivelse af anmodningen, og den skal opretholdes under hele den retssag, hvor der er anmodet om retshjælp. Ansøgningen om offentlig retshjælp er fritaget for stempelafgift.

Der kan bevilges offentlig retshjælp i forbindelse med appel ved indgivelse af en ny ansøgning. En ansøgning om offentlig retshjælp i forbindelse med appel skal indgives til den ret, hvis afgørelse anfægtes inden for fristen for anlæggelse af appel, og behandles hurtigst muligt af et andet panel end det, der har truffet afgørelse om sagens realitet.

Indgivelsen af ansøgningen om offentlig retshjælp medfører en enkelt afbrydelse af klagefristen, hvis ansøgeren fremlægger dokumentation inden for en frist på højst 10 dage. Fra datoen for forkyndelsen af den dom, hvorved ansøgningen om offentlig retshjælp eller i givet fald anmodningen om genoptagelse er blevet afgjort, dvs. imødekommet eller afslået, begynder en ny søgsmålsfrist.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes, underretter retten straks ansøgeren og advokatsamfundet om afgørelsen. Advokatsamfundet skal inden for 48 timer udpege en advokat med ret til at give møde for appelretten. Datoen for udpegelsen af advokaten og dennes personoplysninger meddeles retten og ansøgeren inden for højst 48 timer. Fra datoen for udpegelsen af advokaten begynder en ny søgsmålsfrist.

Udenretslig bistand ydes af den retshjælpstjeneste, der er oprettet i hvert advokatsamfund, på grundlag af en ansøgning, hvis model er godkendt af afdelingen for koordinering af retshjælp, og som skal indeholde oplysninger om genstanden for og arten af ansøgningen om bistand, ansøgerens identitet og personnummer, bopæl og økonomisk situation for ansøgeren og dennes familie, og der skal vedlægges dokumentation for ansøgerens og hans eller hendes families indkomst samt bevis for eventuelle underholds- eller betalingsforpligtelser.

Ansøgningen skal også ledsages af en erklæring på tro og love om, at ansøgeren skal angive, om han i løbet af de sidste 12 måneder allerede har modtaget offentlig retshjælp, i hvilken form og hvorfor, samt størrelsen af denne hjælp.

Anmodningen om udenretslig bistand skal indgives til retshjælpstjenesten og behandles inden for en frist på højst 15 arbejdsdage fra datoen for registreringen ved en afgørelse om accept eller afvisning, alt efter omstændighederne. Afgørelsen forkyndes for den, der har fremsat begæringen, senest 5 arbejdsdage efter datoen for afgørelsen. Afgørelsen om afslag på anmodningen om udenretslig bistand kan appelleres til advokatrådet senest 5 dage efter forkyndelsen. Sager til prøvelse af afgørelsen om afslag behandles hurtigst muligt af advokatrådet på det første møde i advokatrådet.

(Artikel 11, 12 og 13 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret, og artikel 73 i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, som ændret og suppleret).

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Retten træffer afgørelse om ansøgningen om offentlig retshjælp, uden at parterne er blevet indkaldt, ved en begrundet afgørelse under et lukket retsmøde. Den pågældende kan indgive en anmodning om fornyet prøvelse af afgørelsen om afslag på ansøgningen om offentlig retshjælp inden for en frist på 5 dage fra datoen for forkyndelsen af afgørelsen. Anmodningen om fornyet prøvelse behandles ved et lukket retsmøde af et andet panel, og retten træffer en uigenkaldelig afgørelse.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp er blevet godkendt i form af advokatbistand, skal den ansøgning, der er vedlagt afgørelsen om godkendelse, straks sendes til den afdeling af advokatsamfundet, der hører under denne rets jurisdiktion. Advokatsamfundets formand eller den advokat, som formanden her uddelegeret denne beslutning til, skal inden for en frist på 3 dage udpege en advokat, der er optaget i retshjælpsregistret, som han videresender afgørelsen til sammen med forkyndelsen af beskikkelsen. Advokatsamfundets formand skal også oplyse modtageren af den offentlige retshjælp om navnet på den beskikkede advokat. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv ansøge om beskikkelse af en bestemt advokat med dennes samtykke på de i loven fastsatte betingelser.

Anmodningen om udenretslig bistand skal indgives til retshjælpstjenesten i hvert advokatsamfund og behandles inden for højst 15 arbejdsdage fra datoen for registreringen ved en afgørelse om accept eller afslag, alt efter omstændighederne. Afgørelsen forkyndes for den, der har fremsat begæringen, senest 5 arbejdsdage efter datoen for afgørelsen. I overensstemmelse med afgørelsen om udenretslig bistand udpeger formanden for det kompetente advokatsamfund en advokat, der er optaget i advokatsamfundets retshjælpsregister. Afhængigt af mulighederne kan formanden for advokatsamfundet godkende ydelse af udenretslig bistand fra en advokat, der er valgt af den person, der modtager retshjælp.

(Artikel 15 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret, og artikel 71 og 73 i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, som ændret og suppleret).

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Offentlig retshjælp i form af advokatbistand ydes i henhold til bestemmelserne i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, der er genudgivet som ændret og suppleret for så vidt angår retshjælp eller gratis retshjælp.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp er blevet godkendt i form af advokatbistand, skal den ansøgning, der er vedlagt afgørelsen om godkendelse, straks sendes til den afdeling af advokatsamfundet, der hører under denne rets jurisdiktion. Advokatsamfundets formand eller den advokat, som formanden her uddelegeret denne beslutning til, skal inden for en frist på 3 dage udpege en advokat, der er optaget i retshjælpsregistret, som han videresender afgørelsen til sammen med forkyndelsen af beskikkelsen. Advokatsamfundets formand skal også oplyse modtageren af den offentlige retshjælp om navnet på den beskikkede advokat. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv ansøge om beskikkelse af en bestemt advokat med dennes samtykke på de i loven fastsatte betingelser.

Advokatbistand kan også være udenretslig og bestå i rådgivning, indgivelse af anmodninger, andragender, sagsanlæg, indledning af andre retlige procedurer samt repræsentation ved offentlige myndigheder eller institutioner, bortset fra retslige myndigheder, eller som har retslig kompetence, med henblik på at gøre legitime rettigheder eller interesser gældende. Udenretslig bistand skal føre til, at ansøgeren får klare og tilgængelige oplysninger i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser om de kompetente institutioner og, hvor det er muligt, i overensstemmelse med de ved lov fastsatte betingelser, frister og procedurer for anerkendelse, indrømmelse eller udøvelse af den rettighed eller de interesser, som ansøgeren gør krav på. Udenretslig bistand ydes i henhold til bestemmelserne i lov nr. 51/1995 som genudgivet med ændringer og tilføjelser.

Anmodningen om udenretslig bistand skal indgives til retshjælpstjenesten i hvert advokatsamfund og behandles inden for højst 15 arbejdsdage fra datoen for registreringen ved en afgørelse om accept eller afslag, alt efter omstændighederne. Afgørelsen forkyndes for den, der har fremsat begæringen, senest 5 arbejdsdage efter datoen for afgørelsen. Afgørelsen om afslag på anmodningen om udenretslig bistand kan appelleres til advokatrådet senest 5 dage efter forkyndelsen. Sager til prøvelse af afgørelsen om afslag behandles hurtigst muligt af advokatrådet på det første møde i advokatrådet.

I overensstemmelse med afgørelsen om udenretslig bistand udpeger formanden for det kompetente advokatsamfund en advokat, der er optaget i advokatsamfundets retshjælpsregister. Hvis det er muligt, kan formanden for advokatsamfundet godkende udenretslig bistand fra en advokat, der er valgt af den person, der har fået bevilget retshjælp.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp godkendes i form af betaling af honorarer til sagkyndige, oversættere eller tolke, skal det i afgørelsen om godkendelse også angives, hvilke foreløbige honorarer, der skal betales til dem. Når den tjenesteydelse, for hvilken de foreløbige honorarer er betalt, er leveret, fastsætter retten de endelige honorarer.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp imødekommes i form af betaling af fogedens salær, skal det i afgørelsen om godkendelse også angives, hvilke foreløbige honorarer der skal betales til fogederne, afhængigt af sagens kompleksitet på det pågældende tidspunkt. Anmodningen og afgørelsen om accept sendes straks til det stedlige fogedkammer inden for den pågældende rets stedlige kompetence. Bestyrelsen for det stedlige fogedkammer skal inden for 3 dage udpege en foged, som den fremsender afgørelsen til, sammen med meddelelsen om udpegelsen. Præsidenten skal også underrette modtageren af den offentlige retshjælp om navnet på den udpegede foged. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv ansøge om udpegelse af en bestemt foged med stedlig kompetence.

Efter at have udført de opgaver, der er fastsat i loven og i statutten for fogeden, skal retten efter anmodning fra fogeden fastsætte de endelige honorarer, alt efter sagens kompleksitet og omfanget af aktiviteten, inden for de ved lov fastsatte grænser.

Hvis anmodningen om lempelser i forbindelse med betaling af retsafgifter accepteres, fastsætter afgørelsen enten betalingsfritagelsen eller i givet fald nedsættelsessatsen, betalingsfristerne og betalingernes størrelse. Hvis de skyldige retsafgifter beløber sig til mere end det dobbelte af ansøgerens husstands månedlige nettoindkomst i den måned, der går forud for ansøgningen om offentlig retshjælp, fordeles betalingen således, at den månedlige betaling ikke overstiger halvdelen af familiens nettoindkomst, hvis retten ikke finder det nødvendigt at yde en anden mere favorabel form for støtte. Betaling af retsafgifter kan fordeles over højst 48 månedlige rater.

(Artikel 23, 24, 25, 32, 33, 34 og 35 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret, og artikel 71 og 73 i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, som ændret og suppleret).

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Offentlig retshjælp i form af advokatbistand ydes i henhold til bestemmelserne i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, der er genudgivet med ændringer og tilføjelser, for så vidt angår retshjælp eller gratis retshjælp.

Hvis ansøgningen om offentlig retshjælp er blevet godkendt i form af advokatbistand, skal den ansøgning, der er vedlagt afgørelsen om godkendelse, straks sendes til den afdeling af advokatsamfundet, der hører under denne rets jurisdiktion. Advokatsamfundets formand eller den advokat, som formanden her uddelegeret denne beslutning til, skal inden for en frist på 3 dage udpege en advokat, der er optaget i retshjælpsregistret, som han videresender afgørelsen til sammen med forkyndelsen af beskikkelsen. Advokatsamfundets formand skal også oplyse modtageren af den offentlige retshjælp om navnet på den beskikkede advokat. Modtageren af den offentlige retshjælp kan selv ansøge om beskikkelse af en bestemt advokat med dennes samtykke på de i loven fastsatte betingelser.

Med hensyn til udenretslig bistand udpeger formanden for det kompetente advokatsamfund i overensstemmelse med afgørelsen om udenretslig bistand en advokat, der er registreret i advokatsamfundets retshjælpsregister. Hvis det er muligt, kan formanden for advokatsamfundet godkende udenretslig bistand fra en advokat, der er valgt af den person, der har fået bevilget retshjælp.

(Artikel 23 og 35 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret, og artikel 71 og 73 i lov nr. 51/1995 om organisation og udøvelse af advokaterhvervet, som ændret og suppleret)

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Der kan ydes følgende typer af offentlig retshjælp:

a) betaling af honorarer for repræsentation, retshjælp og, hvor det er relevant, forsvar gennem en advokat, der er udpeget eller valgt, med henblik på at udøve eller beskytte en rettighed eller en legitim interesse i retfærdighed eller for at forebygge retssager, i det følgende benævnt "advokatbistand"

b) betaling af den sagkyndige, oversætter eller tolk, der er ansat under retssagen, med godkendelse fra den kompetente ret eller myndighed, hvis betalingen i henhold til loven skal betales af den person, der søger offentlig retshjælp

c) betaling af fogedsalær

d) fritagelser, nedsættelser, rater eller henstand med betaling af retsafgifter i henhold til lovgivningen, herunder dem, der forfalder i tvangsfuldbyrdelsesfasen.

Når der ydes offentlig retshjælp til statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater eller til andre personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område, kan den godkendte offentlige retshjælp også omfatte:

a) udgifter til oversættelse af dokumenter, der er indgivet af modtageren, og som den kompetente ret eller myndighed har anmodet om med henblik på at afgøre sagen, anmodninger og dertil knyttede dokumenter, der er sendt eller modtaget i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, og som er fritaget for legalisering eller andre tilsvarende formaliteter

b) tolkebistand i sagen ved den kompetente ret/myndighed

c) udgifter til rejse til Rumænien, som modtageren af bistanden eller en anden person skal afholde efter anmodning fra den kompetente ret eller myndighed, eller hvis loven kræver, at en af disse personer er til stede.

Der kan ydes offentlig retshjælp, særskilt eller kumulativt, i en af ovennævnte former. Størrelsen af den offentlige retshjælp, der ydes særskilt eller kumulativt i en hvilken som helst form til advokatbistand, en sagkyndig, en oversætter, en tolk eller en foged, må i en periode på et år ikke overstige det maksimale beløb svarende til 12 bruttomindstelønninger pr. land i det år, hvor ansøgningen om retshjælp indgives.

(Artikel 6, 7 og 44 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret).

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

De omkostninger, som parten er blevet fritaget for eller fået reduceret som følge af tildeling af offentlig retshjælp, afholdes af den anden part, hvis denne har tabt sagen. Den tabende part skal betale disse beløb til staten.

Hvis den part, der har modtaget den offentlige retshjælp, taber sagen, forbliver ansvaret for de udgifter, der er forudbetalt af staten, hos staten. Retten kan dog i forbindelse med sagens behandling pålægge den part, der har modtaget den offentlige retshjælp, helt eller delvist at tilbagebetale de udgifter, som staten har afholdt, hvis den pågældendes manglende omhu under retssagen har ført til, at retssagen er blevet tabt, eller hvis det ved en retsafgørelse er konstateret, at sagen er blevet gennemført uretmæssigt.

(Artikel 18 og 19 i hastebekendtgørelse nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret).

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Hvis afgørelsen i den sag, for hvilken den offentlige retshjælp er blevet godkendt, kan appelleres, omfatter den offentlige retshjælp, der er ydet i den umiddelbart foregående fase af retssagen i den form, der er fastsat i form af advokatbistand, automatisk affattelsen af stævningen og begrundelsen for appellen samt udøvelsen af og støtten til appellen.

Den afgørelse, der er truffet med ret til appel, samt en kopi af afgørelsen om bevilling af offentlig retshjælp forkyndes straks for advokatsamfundet med henblik på verifikation og bekræftelse eller i givet fald udpegelse af en advokat, der har møderet for appeldomstolen. I forbindelse med appellen har advokaten ret til særskilte salærer, der fastsættes i overensstemmelse med loven af den ret, der har kompetence til at påkende appellen.

Hvis parten ikke har modtaget offentlig retshjælp i appelsagens indledende fase, skal der anmodes om offentlig retshjælp ved indgivelse af en ny anmodning.

Fra den dato, hvor advokaten udpeges eller bekræftes, begynder en ny søgsmålsfrist. Datoen for udpegelsen af advokaten og oplysningerne om advokatens identitet meddeles retten og ansøgeren inden for højst 48 timer.

Den domstol, der er kompetent til at behandle appellen, kontrollerer, om betingelserne for offentlig retshjælp er opfyldt. Hvis retten konstaterer, at betingelserne ikke længere er opfyldt, bestemmer den ved dom, at den indstilles, og pålægger parten helt eller delvist at godtgøre de omkostninger, som staten har udbetalt i form af advokatsalærer.

(Artikel 13a i hastebekendtgørelse nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret).

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Retten til offentlig retshjælp bortfalder, hvis parten afgår ved døden eller forbedrer sin økonomiske situation til et niveau, der gør det muligt for ham at betale sagsomkostningerne.

Ved modtagelsen af ansøgningen om offentlig retshjælp underrettes ansøgeren om, at den anden parts omkostninger i tilfælde af, at sagen tabes, vil blive afholdt af ansøgeren, samt om muligheden for at skulle tilbagebetale de beløb, der er modtaget i form af offentlig retshjælp, hvis en berørt person anlægger sag ved den domstol, der bevilgede den offentlige retshjælp, og fremlægger bevis for den faktiske situation for den person, hvortil anmodningen blev imødekommet. Offentlig retshjælp må ikke suspenderes i forbindelse med nye efterforskninger.

Hvis retten konstaterer, at ansøgningen om offentlig retshjælp er indgivet i ond tro og skjuler sandheden, vil den ved en afgørelse pålægge den person, der uretmæssigt har modtaget offentlig retshjælp, at tilbagebetale de beløb, som han eller hun blev fritaget for, som erstatning og betale en bøde på op til 5 gange det beløb, for hvilket han eller hun uretmæssigt er blevet fritaget. Kun en anmodning om fornyet undersøgelse med krav om en revision eller en reduktion af erstatningen eller bøden kan indgives mod denne beslutning. Anmodningen indgives senest 5 dage efter forkyndelsen af afgørelsen og behandles af et andet panel med en uigenkaldelig afgørelse.

Hvis modtageren af den offentlige støtte ved en endelig og uigenkaldelig retsafgørelse erhverver varer eller gældsbeviser, hvis værdi eller beløb overstiger 10 gange det tildelte offentlige støttebeløb, skal støttemodtageren tilbagebetale den offentlige støtte. Tilbagebetalingsproceduren er den, der er fastsat i nærværende hastedekret kapitel III.

(Artikel 10, artikel 14, artikel 17 og artikel 50b i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret).

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Retten træffer afgørelse om ansøgningen om offentlig retshjælp, uden at parterne er blevet indkaldt, ved en begrundet afgørelse under et lukket retsmøde. Den pågældende kan indgive en anmodning om fornyet prøvelse af afgørelsen om afslag på ansøgningen om offentlig retshjælp inden for en frist på 5 dage fra datoen for forkyndelsen af afgørelsen. Anmodningen om fornyet prøvelse behandles ved et lukket retsmøde af et andet panel, og retten træffer afgørelse med en uigenkaldelig afgørelse.

Der kan gives afslag på offentlig retshjælp, hvis der uretmæssigt ansøges om retshjælp, hvis de anslåede omkostninger ikke står i rimeligt forhold til værdien af sagens genstand, og når der ikke søges om bevilling af offentlig retshjælp til forsvar af en legitim interesse eller til en handling, der er i strid med den offentlige orden eller forfatningsretten.

Hvis det krav, for hvilket der kræves offentlig retshjælp, falder ind under den kategori, der er berettiget til mægling eller andre alternative forligsprocedurer, kan ansøgningen om offentlig retshjælp afvises, hvis det bevises, at ansøgeren om offentlig retshjælp har nægtet at følge en sådan procedure, inden sagen indledes.

Der kan gives afslag på offentlig retshjælp, hvis ansøgeren kræver erstatning for skade på hans eller hendes image, ære eller omdømme, selv om han ikke har lidt nogen økonomisk skade, og hvis der er tale om et krav, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed eller virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Når der ydes offentlig retshjælp til statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater eller til andre personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område, kan den rumænske centralmyndighed afslå at videresende en ansøgning om retshjælp til en anden medlemsstat, hvis den er åbenbart grundløs eller falder uden for anvendelsesområdet for direktiv (EF) nr. 8/2003. Hvis den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat giver afslag på ansøgningen om retshjælp, kræver den rumænske centrale myndighed, at ansøgeren godtgør udgifterne til oversættelse.

(Artikel 15, 16, 45 og 46 i hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, godkendt ved lov nr. 193/2008, som ændret og suppleret).

Yderligere oplysninger

Relevante links:

Den nationale sammenslutning af advokatsamfund i Rumænien

Sidste opdatering: 22/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.