På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Retshjælp

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Omkostningerne afhænger af sagens art. Omkostningerne kan omfatte salærer til den solicitor (rådgivende advokat), der repræsenterer den person, som modtager retshjælp, samt udlæg til retsafgifter og ekspertudtalelser.

Efter sagens afslutning træffer retten afgørelse om, hvilken part der skal betale sagens omkostninger. Normalt pålægges den vindende part at betale den tabende parts omkostninger, selv om der er mange undtagelser fra dette princip. Hvis personen, der modtager retshjælp, ikke får medhold, eller hvis den anden part pålægges at betale sagens omkostninger, men undlader at gøre det, vil den pågældende blive pålagt at betale sine egne omkostninger.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Offentlig retshjælp giver folk mulighed for at udøve eller forsvare deres rettigheder eller betale for deres forsvar, når de ellers ikke ville have råd til det. Retshjælpen i Skotland administreres af Scottish Legal Aid Board (SLAB), som er et uafhængigt offentligt organ, der finansieres af den skotske regering.

Der findes tre former for retshjælp.

  • Civil rådgivning og bistand: mundtlig eller skriftlig rådgivning om anvendelse af skotsk ret på særlige omstændigheder, der er opstået i forbindelse med den person, som anmoder om rådgivning. Den leveres af en solicitor (rådgivende advokat) og i givet fald af en counsel (procederende advokat).
  • Rådgivning i form af repræsentation (ABWOR): en kategori af rådgivning og bistand, hvor man kan blive repræsenteret ved en solicitor, eller, hvor det er relevant, af en counsel i civile sager ved bestemte domstole og retter i Skotland.
  • Civil retshjælp: en særlig ordning, der gør det muligt at blive repræsenteret ved en solicitor eller en counsel i civile sager ved andre nærmere bestemte domstole og retter i Skotland.

3 Har jeg ret til retshjælp?

Kriterierne for berettigelse til retshjælp i civile sager er sammenhængende og gennemsigtige, og ansøgningerne er underlagt lovbestemte undersøgelser. De to første undersøgelser vedrører ansøgningens retlige indhold. Det skal dokumenteres, at der er hjemmel for den sag, for hvilken der søges om retshjælp ("rimelig grund"), og at det er rimeligt at anvende offentlige midler til at støtte sagen. Den tredje undersøgelse vedrører ansøgerens økonomiske situation.

Der kan ydes rådgivning og bistand af en solicitor, hvis han finder det godtgjort, at ansøgeren er økonomisk støtteberettiget, og det spørgsmål, han søger rådgivning om, hører under skotsk ret. En solicitor kan yde rådgivning og bistand op til et vist udgiftsniveau. Enhver opgave, der overstiger det oprindelige udgiftsniveau, skal godkendes på forhånd af SLAB, og det samme gælder enhver opgave, der kræver repræsentation.

Der stilles ikke krav om bopæl i Skotland, når der ansøges om retshjælp i medfør af Legal Aid (Scotland) Act 1986. Rådgivning og bistand er tilgængelig i anliggender, der hører under skotsk ret (herunder Det Forenede Kongeriges lovgivning, som finder anvendelse i Skotland). Der er mulighed for at få retshjælp i sager ved de skotske domstole.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Se spørgsmål 2 ovenfor.

Der er adgang til civilretlig rådgivning og bistand i forbindelse med spørgsmål, der indebærer anvendelse af skotsk ret.

Der er mulighed for rådgivning i form at repræsentation i civile retssager ved en række domstole, der er udpeget i lovgivningen. Det drejer sig bl.a. om Immigration Appeal Tribunals og Employment Tribunals.

Der er adgang til civilretlig retshjælp i civile sager ved en række andre domstole, der er udpeget i lovgivningen. Disse omfatter Sheriff Court og Court of Session, som er de vigtigste domstole i Skotland i civilretlige spørgsmål. Der er også adgang til retshjælp ved en række retter såsom Social Security Commissioners og Employment Appeal Tribunals.

Der kan ikke ydes civilretlig retshjælp i retssager, der helt eller delvis vedrører injurier, andragender vedrørende valg, simple skilsmissesager ved Court of Session eller Sheriff Court og anmodninger fra en skyldner om indefrysning af vedkommendes formue. Der kan ikke ydes civilretlig retshjælp i sager ved retten for mindre krav (dvs. hvor værdien af et krav er på under 3 000 GBP, medmindre kravet vedrører personskade).

Det er dog muligt, at din solicitor kan rådgive dig om sådanne sager i forbindelse med rådgivning og bistand.

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

En solicitor kan tage visse skridt i sagen, når der er tale om særligt presserende spørgsmål, for at beskytte en ansøgers stilling, inden en ansøgning om civilretlig retshjælp afgøres af SLAB.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

SLAB vil kun acceptere ansøgninger, der indgives af en solicitor på vegne af ansøgeren.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Din solicitor vil rådgive dig om de dokumenter, der er nødvendige i forbindelse med vurderingen af den økonomiske støtteberettigelse og sagens realiteter.

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

SLAB vil kun acceptere ansøgninger, som indgives af en solicitor, der handler på vegne af en ansøger, ikke direkte af ansøgerne.

Hvis du ikke er i stand til at finde en solicitor til at repræsentere dig, stiller Law Society of Scotland en "solicitor-lokalisator" til rådighed på deres websted. Den giver mulighed for at søge efter en solicitor, der er registreret med henblik på at yde retshjælp. Du kan også ringe til Law Society på 0131 226 7411.

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Din solicitor vil fortælle dig, om du er berettiget til at modtage retshjælp i form af rådgivning og bistand.

Din solicitor ansøger om retshjælp på dine vegne, og SLAB skriver til jer begge, når din ansøgning om retshjælp er blevet vurderet. SLAB har også et antal værktøjer til vurdering af støtteberettigelse på deres websted, som kan hjælpe dig med at forstå, hvad du eventuelt har ret til.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Din solicitor vil rådgive dig om den rette fremgangsmåde.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

Du skal rådføre dig med en solicitor, inden du kan ansøge om rådgivning og bistand eller retshjælp.

Hvis du ikke er i stand til at finde en solicitor til at repræsentere dig, stiller Law Society of Scotland en solicitor-lokalisator til rådighed på deres websted. Den giver mulighed for at søge efter en solicitor, der er registreret med henblik på at yde retshjælp. Du kan også ringe til Law Society på 0131 226 7411.

Ellers kan SLAB levere oplysninger om de nærmeste solicitors, der yder bistand i form af retshjælp, eller andre udbydere af rådgivning, der finansieres af SLAB. I civile sager er det muligt at søge på sagstype. Selv om et firma er registreret til at yde retshjælp, er det ikke forpligtet til at yde tjenester til alle klienter eller til at påtage sig en sag om retshjælp.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Se spørgsmål 1 ovenfor.

Retshjælp dækker kun omkostningerne til din egen solicitor og andre udgifter i forbindelse med din sag, f.eks. retsafgifter og erklæringer fra sagkyndige. Retshjælp dækker ikke modpartens omkostninger.

Hvis du er berettiget til retshjælp, kan du blive bedt om at betale et bidrag til sagens omkostninger. Størrelsen af det bidrag, der skal betales, afhænger af din økonomiske situation.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Hvis du har ret til en begrænset retshjælp, skal du selv betale resten af sagens omkostninger. Hvis du skal betale et bidrag, vil beløbet afhænge af din disponible indkomst, opsparing og formue. SLAB vurderer indkomsten fra ansøgningsdatoen og formuen (opsparing og værdigenstande, som du ejer), så længe din sag varer.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Den oprindelige tildeling af retshjælp omfatter ikke appel af rettens afgørelse. Der kræves en ny ansøgning om retshjælp, og SLAB skal forvisse sig om, at resultatet af de foreskrevne kriterier er overholdt i forbindelse med appellen.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

SLAB kan suspendere retshjælpen af forskellige årsager og gør det undertiden, f.eks. når en solicitor ikke reagerer på en anmodning om yderligere oplysninger. I overensstemmelse med de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat ved lov, er SLAB forpligtet til at tage hensyn til den løbende vurdering af en persons økonomi og til at overveje, om det fortsat er rimeligt at yde retshjælp. En del af rimelighedsprøvningen er, at en person, der modtager retshjælp, forventes at efterkomme retsafgørelser.

Retshjælpen kan også indstilles, hvis den person, der modtager retshjælp, har afgivet urigtige oplysninger eller har undladt at videregive væsentlige oplysninger, og i disse tilfælde kan SLAB også søge at inddrive de beløb, der er udbetalt.

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Hvis en person nægtes retshjælp, giver SLAB en begrundelse for afslaget. En person kan anmode om en fornyet behandling af sagen, navnlig hvis omstændighederne har ændret sig. En individuel sag kan drøftes med SLAB via e-mail (general@slab.org.uk) eller telefonisk. Omstillingen (0131 226 7061) er åben fra mandag til fredag kl. 08.30-17.00.

Sidste opdatering: 15/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.