Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retshjælp

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

Sagsomkostninger omfatter navnlig parternes og deres repræsentanters omkostninger, f.eks. retsafgifter, parternes og deres lovlige repræsentanters mistede indtægter, omkostninger ved indsamling af beviser, udgifter og honorar til notaren for varetagelsen af hvervet som retskommissær, honorar og udgifter til bobestyreren, tolkeomkostninger og repræsentationsomkostninger, når tolkningen varetages af en advokat.

Hver part bærer sine egne sagsomkostninger samt sine repræsentationsomkostninger. Parterne deler de fælles sagsomkostninger mellem sig i forhold til deres rolle i sagen.

Hvis en part får beskikket en advokat til at præsentere sig, betaler staten advokatsalæret og repræsentationsomkostningerne.

I forbindelse med en arvesag betales notarens honorar og notargebyrer af arvingen, hvis boet ikke er solvent. Hvis der er flere arvinger, betaler de disse omkostninger i forhold til nettoværdien af deres del af boet. I andre tilfælde dækkes disse omkostninger af staten.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

Udtrykket "retshjælp" defineres i lov nr. 327/2005 Sml. om tildeling af retshjælp til personer, der lider materielle afsavn, og om ændring og supplering af lov nr. 586/2003 Sml. om juridiske erhverv samt om ændring og supplering af lov nr. 455/1991 Sml. om håndværk, handel og liberale erhverv, som ændret ved lov nr. 8/2005 Sml., som trådte i kraft den 1. januar 2006 ("lov om retshjælp"). Artikel 4, litra a), i lov om retshjælp bestemmer: "Retshjælp består i at levere juridiske tjenesteydelser til personer, som i medfør af nærværende lov er berettigede hertil, i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder, navnlig og i særdeleshed juridisk rådgivning, bistand ved udenretslige sager, affattelse af processkrifter til indgivelse ved domstolene, repræsentation i retssager og varetagelse af retslige skridt under retssagen samt fuld eller delvis dækning af de tilhørende omkostninger."

3 Har jeg ret til retshjælp?

Ifølge betingelserne i lov om retshjælp kan der i tilfælde af en national tvist ydes retshjælp til enhver fysisk person, mens den kun kan tildeles fysiske personer i tilfælde af grænseoverskridende sager, hvis personen har bopæl eller sædvanligt opholdssted på en medlemsstats område (heri indbefattet samtlige EU-medlemsstater med undtagelse af Danmark).

"Berettigede personer" er fysiske personer, som har opnået ret til retshjælp ved en endelig afgørelse truffet af centret for retshjælp efter at have godtgjort, at de opfylder betingelserne i artikel 6 i lov om retshjælp.

"Berettigede udenlandske statsborgere" er fysiske personer, som opfylder betingelserne i lov om retshjælp for ydelse af retshjælp i forbindelse med en grænseoverskridende tvist, og hvis ret til retshjælp er blevet indrømmet ved en endelig afgørelse truffet af centret for retshjælp.

"Berettigede nationale statsborgere" er fysiske personer, som har fast eller midlertidig bopæl på Slovakiets område, og som anmoder om retshjælp i en anden medlemsstat, hvori den kompetente ret behandler den grænseoverskridende tvist.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

I overensstemmelse med lov om retshjælp kan der ydes retshjælp i forbindelse med civilretlige, arbejdsretlige og familieretlige sager, gældssaneringssager i medfør af særlovgivning, sager, der er anlagt ved forvaltningsdomstolen, og i så fald ligeledes i sager anlagt ved Slovakiets forfatningsdomstol ("nationale tvister"). I forbindelse med grænseoverskridende tvister kan der i medfør af lov om retshjælp tildeles retshjælp i civilretlige sager, familieretlige, handelsretlige og asylretlige sager, administrative udvisningssager, sager om frihedsberøvelse af en tredjelandsstatsborger, sager om frihedsberøvelse af en ansøger, sager om tildeling af asyl og i så fald ligeledes sager anlagt ved forvaltningsdomstolen og sager anlagt ved Slovakiets forvaltningsdomstol og til personer, for hvem gyldigheden af en arbejdsretlig lov er blevet ophævet i medfør af en særlov i sager om indgivelse af en anmodning om en hasteforanstaltning.

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

Ja, når ansøgerne risikerer at overskride en tidsfrist, kan de anmode om foreløbig retshjælp hos centret for retshjælp, samtidig med at de indgiver deres ansøgning. Centret for retshjælp træffer derefter en afgørelse hurtigst muligt om tildeling af foreløbig retshjælp, førend den træffer afgørelse om retten til ydelse af retshjælp.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Ansøgningsblanketter findes på webstedet for centret for retshjælp.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Der skal indsendes dokumentation for de oplysninger, der anføres i ansøgningsblanketten, og som beviser ansøgerens materielle afsavn (sådanne dokumenter må ikke være ældre end tre år).

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

På det kontor under centret for retshjælp, som ligger nærmest det sted, hvor ansøgeren har sin faste eller midlertidig bopæl.

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Centret for retshjælp træffer afgørelse om tildeling af retshjælp inden 30 dage fra modtagelsen af ansøgningen.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

På centret for retshjælps opfordring underskriver ansøgerne en retshjælpsaftale direkte med centret eller med en udpeget advokat og giver centret eller den udpegede advokat fuldmagt til at varetage de opgaver, der knytter sig til ydelsen af retshjælpen.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

I forbindelse med afgørelsen om tildeling af retshjælp udpeger centret for retshjælp en advokat til at repræsentere den berettigede person ved retten, om nødvendigt for at varetage dennes interesser.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

I sin afgørelse giver centret for retshjælp enten fuld ret til retshjælp eller giver et afslag.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Ikke relevant.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Ja, retshjælp tildeles også til appel- og fuldbyrdelsessager.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

De omstændigheder, hvorunder ydelsen af retshjælp kan trækkes tilbage, reguleres af artikel 14 i lov om retshjælp. Centret for retshjælp kan træffe afgørelse om at trække ydelsen af retshjælpen tilbage under følgende omstændigheder: hvis den berettigede person ikke samarbejder behørigt med centret eller den udpegede advokat, hvis der indtræder ændringer i forbindelse med den leverede juridiske bistand med hensyn til den berettigede persons indtægt og økonomiske situation, og hvis personen ikke længere opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra a), om opretholdelse af retten til retshjælp, hvis den berettigede person ikke underskriver en aftale med den udpegede advokat eller ikke giver centret eller den udpegede advokat fuldmagt inden tre måneder efter den endelige afgørelse om tildeling af retshjælp, hvis det viser sig, at ansøgeren har opnået ret til retshjælp på grundlag af urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis den berettigede person ikke efterkommer den anmodning, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3 (dvs. centrets anmodning om inden otte dage at fremlægge bevis for, at den berettigede person stadig opfylder de påkrævede betingelser for at få retshjælp).

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

En afgørelse om afslag på tildeling af retshjælp skal indeholde de oplysninger, der er fastlagt i særlovgivningen herom (nemlig lov nr. 71/1967 om forvaltningssager (forvaltningsretsplejen) som ændret), og oplyse ansøgeren om, at vedkommende først kan indgive en ny ansøgning om samme sag seks måneder efter den dato, da afgørelsen blev truffet, medmindre der foreligger ændringer i vedkommendes indtægt eller økonomiske situation.

Sidste opdatering: 03/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.