Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Retshjælp

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke omkostninger er der forbundet med retssager, og hvem skal normalt afholde dem?

I Sverige er retssager gratis. Dog skal der betales et gebyr for indgivelse af en ansøgning, der beløber sig til 2 800 SEK (ca. 265 EUR). For sager, hvor værdien af søgsmålets genstand ikke overstiger 23 250 SEK (2 200 EUR), er gebyret for indgivelse af en ansøgning 900 SEK (85 EUR).

Hvis du har fået bevilget retshjælp, afholder staten gebyret for indgivelse af din ansøgning.

2 Hvad er retshjælp helt præcist?

I tvister (i civile sager) ydes der følgende former for juridisk bistand:

 • juridisk rådgivning
 • retshjælp.

Disse to former for bistand er reguleret i lov (1996:1619) om retshjælp (rättshjälpslagen).

3 Har jeg ret til retshjælp?

Rådgivning

Enhver, der er involveret i en tvist (fysiske personer, organisationer, virksomheder osv.), har ret til juridisk rådgivning i form af en konsultation.

Rådgivningen kan ydes af en advokat eller en juniorjurist ansat i et advokatfirma. Konsultationerne kan vare op til to timer og kan finde sted ad flere omgange. Der betales et gebyr for disse konsultationer. P.t. ligger gebyret på 1 725 SEK (ca.164 EUR) i timen. Gebyret kan nedsættes til det halve for personer uden tilstrækkelige økonomiske midler. Børn, der modtager juridisk rådgivning, skal generelt ikke betale et gebyr. Den advokat eller juniorjurist, der har ydet rådgivningen, vil i tilfælde af det nedsatte gebyr få det resterende beløb dækket af staten.

Retshjælp

Der ydes kun retshjælp til fysiske personer. Selskaber, foreninger osv. har ikke adgang til retshjælp. I visse situationer kan arvinger også have ret til retshjælp. Med hensyn til retten til retshjælp sidestilles statsborgere fra alle EU-medlemsstater med svenske statsborgere.

Der kan bevilges retshjælp i forbindelse med de fleste retssager (se spørgsmål 4 nedenfor).

Visse betingelser skal være opfyldt, for at der kan bevilges retshjælp.

 1. Du skal have modtaget en konsultation af mindst én times varighed.
 2. Din årlige indtægt må ikke overstige et aktuelt beløb på 260 000 SEK (ca. 27 375 EUR). Ansøgerens indtægt beregnes på grundlag af vedkommendes samlede økonomiske situation, herunder udgifter til børnepasning, aktiver og gæld.
 3. Du skal have behov for anden juridisk bistand end blot rådgivning, og dette behov skal ikke kunne opfyldes på anden vis.
 4. I betragtning af sagens art og omfang, værdien af søgsmålets genstand og de øvrige omstændigheder skal det anses for rimeligt, at staten bidrager til sagens omkostninger.
 5. Hvis du har eller burde have haft en retshjælpsforsikring, anvendes denne først.

4 Ydes der retshjælp i alle typer sager?

Rådgivning

Som det allerede er anført som svar på spørgsmål 3 ovenfor, kan der ydes rådgivning i forbindelse med alle retssager.

Der kan eksempelvis gives oplysninger og ydes rådgivning om:

 • regler om ægteskab og andre samlivsformer
 • skilsmisseregler
 • krav på underholdsbidrag
 • testamenter og arv
 • køb og aftaler.

Retshjælp

Som det allerede er anført som svar på spørgsmål 3 ovenfor, kan der bevilges retshjælp i forbindelse med de fleste retssager med visse undtagelser. Der kan eksempelvis ikke bevilges retshjælp i forbindelse med sager, hvor der sandsynligvis vil blive ydet bistand af en beskikket advokat eller anden rådgiver. Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan du i nogle tilfælde få bevilget bistand til civile parter (jf. lov 1988:609 om bistand til civile parter (lagen om målsägandebiträde)). Denne bistand er gratis for ofre for forbrydelser. Et af formålene med at yde bistand til civile parter er at hjælpe dig med at anlægge et civilt søgsmål med henblik på erstatning i forbindelse med den pågældende lovovertrædelse. Har du fået bevilget bistand til civile parter, kan du ikke samtidig modtage retshjælp.

I nogle tilfælde er det nødvendigt med en særlig begrundelse for at få bevilget retshjælp. Som eksempel kan nævnes sager, der vil blive behandlet i udlandet, eller hvor kravets størrelse ikke ligger betydeligt over 23 250 SEK (ca. 2 200 EUR).

5 Skal man følge en særlig procedure, hvis man ikke selv kan afholde omkostningerne?

Der findes ingen særlig procedure for situationer, der kræver hastebehandling af en ansøgning om retshjælp. Det fremgår imidlertid af de almindelige retsprincipper, at afgørelserne skal træffes hurtigst muligt.

6 Hvor kan jeg få et skema til brug for en ansøgning om retshjælp?

Den svenske domstolsstyrelse (Domstolsverket) har udarbejdet en simpel ansøgningsformular med angivelse af de data, du skal udfylde. Formularen fås hos den svenske retshjælpsmyndighed (Rättshjälpsmyndigheten) og domstolene. Derudover kan formularen fås hos den svenske domstolsstyrelse.

7 Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen om retshjælp?

Som det allerede er anført som svar på spørgsmål 6, stiller den svenske domstolsstyrelse bl.a. den simple ansøgningsformular med angivelse af de data, du skal udfylde, til rådighed. Kontakt den svenske domstolsstyrelse for yderligere oplysninger.

En ansøgning om retshjælp skal bl.a. indeholde oplysninger om den pågældende tvist, hvorvidt sagen kan forventes at blive behandlet i et andet land, hvorvidt der er blevet ydet rådgivning i forbindelse med sagen, hvorvidt du har eller har haft en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, samt oplysninger om din økonomiske situation og andre aspekter. Disse oplysninger gives i en formular, der stilles til rådighed af den svenske domstolsstyrelse.

Der er ikke krav om at vedlægge andre dokumenter. Det vil dog være hensigtsmæssigt at vedlægge eventuel dokumentation for de fremlagte data.

8 Hvor skal jeg indgive min ansøgning om retshjælp?

Ansøgningen om retshjælp indgives til den domstol eller myndighed, der har kompetence til at behandle din ansøgning om retshjælp.

Såfremt der verserer en sag om det retlige spørgsmål for en domstol, skal denne behandle din ansøgning om retshjælp. I modsat fald træffes afgørelsen om, hvorvidt der kan bevilges retshjælp eller ej, af den svenske retshjælpsmyndighed.

9 Hvordan finder jeg ud af, om jeg har ret til retshjælp?

Den svenske retshjælpsmyndighed eller den domstol, der behandler din ansøgning om retshjælp, oplyser dig skriftligt om den afgørelse, som myndigheden eller domstolen har truffet.

10 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har ret til retshjælp?

Hvis du har fået bevilget retshjælp, udpeges der samtidig en juridisk rådgiver. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til denne.

11 Hvem vælger en advokat til mig, hvis jeg har ret til retshjælp?

En advokat, en juniorjurist i et advokatfirma eller en anden kvalificeret person kan udpeges som juridisk rådgiver. Hvis du selv foreslår en kvalificeret person, vil denne blive udpeget, medmindre dette er forbundet med en betydelig stigning i omkostningerne, eller der foreligger andre særlige grunde til ikke at gøre det.

12 Dækker retshjælpen alle sagens omkostninger?

Staten afholder følgende omkostninger, når der er blevet bevilget retshjælp:

 1. vederlag til den juridiske rådgiver for arbejde, der ikke overstiger 100 timer, medmindre domstolen træffer anden afgørelse
 2. rimelige omkostninger forbundet med bevisførelse ved en almindelig domstol, arbejdsretten (Arbetsdomstolen) og handelsretten (Marknadsdomstolen)
 3. undersøgelsesomkostninger, som med rimelighed må anses for at være nødvendige for at udøve dine rettigheder, op til et beløb på 10 000 SEK (ca.1 053 EUR)
 4. mæglingsomkostningerne i henhold til artikel 17, stk. 42, i den svenske retsplejelov (rättegångsbalken)
 5. gebyrer for indbringelse af sagen og forsendelse samt gennemførelsesomkostninger.

Omkostninger, der ikke dækkes af retshjælpen, afholdes af dig. Der er imidlertid mulighed for at få sådanne omkostninger godtgjort af den anden part, hvis du vinder sagen.

Hvis du har fået bevilget retshjælp, skal du bidrage til omkostningerne ved at betale et retshjælpsgebyr. Dette gebyr udgør en procentdel af din juridiske rådgivers påløbne omkostninger. Gebyrsystemet er inddelt i seks niveauer — afhængigt af din indtægt — i successive grupper i svenske kroner. Satserne for de forskellige grupper varierer fra 2 % til 40 %. Din økonomiske situation afgør, hvilken gruppe du placeres i, og dermed den procentdel, du skal betale. Vurderingen af denne situation er baseret på din årlige indtægt, dine underholdsudgifter og formueforholdet mellem dig og din ægtefælle. Du skal betale retshjælpsgebyret til din juridiske rådgiver, i takt med at omkostningerne opstår.

13 Hvem afholder de øvrige omkostninger, hvis jeg kun har ret til begrænset retshjælp?

Hvis du har fået bevilget retshjælp, har du adgang til alle de ydelser, der indgår i det svenske retshjælpssystem (se spørgsmål 12 ovenfor). Det er derfor ikke muligt kun at få bevilget retshjælp til en del af ydelserne.

På den anden side er der ud over retshjælpssystemet mulighed for at få økonomisk støtte til dækning af visse udgifter i forbindelse med en retssag, navnlig godtgørelser for rejser til domstolen og udgifter forbundet med et vidnes fremmøde, hvis det er nødvendigt at indkalde dette vidne. Staten kan således dække dine rejse- og opholdsudgifter, hvis du er part i en tvist, eller du er blevet indkaldt til at møde for en domstol, og det anses for rimeligt (kapitel 11, artikel 6, i retsplejeloven). Derudover kan staten, hvis det anses for rimeligt i betragtning af din økonomiske situation, kompensere dig som vidne for de nødvendige rejse- og opholdsudgifter og den tabte tid (kapitel 36, artikel 24, i retsplejeloven). Muligheden for at kompensere for rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med fremmøde ved en domstol finder ikke anvendelse på juridiske personer.

14 Kan der også ydes retshjælp i appelsager?

Ja, men det er kun vederlag til den juridiske rådgiver op til 100 timers arbejde, der dækkes. Hvis de 100 timer allerede er blevet brugt i første instans, dækkes ydelsen ikke i klagefasen.

15 Kan et tilsagn om retshjælp tilbagekaldes, før sagen er afsluttet (eller endog efter, at der er truffet en endelig afgørelse i sagen)?

Når retssagen anses for afsluttet, ophører ydelsen af retshjælp naturligvis. Retshjælpen ophører generelt også, hvis din juridiske rådgiver har arbejdet i mere end 100 timer. Domstolen kan dog beslutte at forlænge retshjælpen.

I nogle tilfælde kan retshjælpen også udløbe før tid, f.eks. hvis du ikke betaler det retshjælpsgebyr, som du skal afholde, hvis du har afgivet ukorrekte oplysninger, eller hvis du har fremlagt korrekte oplysninger, og derfor ikke har fået bevilget retshjælpen. Et andet eksempel på ophør af retshjælpen før tid er, hvis din juridiske rådgiver har arbejdet i 100 timer, og der ikke er blevet truffet en forlængelsesafgørelse af en domstol.

16 Kan jeg anfægte et afslag på retshjælp?

Ja. Du kan indgive en klage over en afgørelse, i henhold til hvilken du ikke får bevilget retshjælp. Hvis afgørelsen er truffet af en domstol, anfægtes den på samme måde som enhver anden retsafgørelse. Domstolen vedlægger i forbindelse med sin skriftlige meddelelse om afgørelsen også oplysninger om klageprocedurerne. Hvis afgørelsen derimod er truffet af den svenske retshjælpsmyndighed, kan den appelleres til retshjælpsnævnet (Rättshjälpsnämnden).

Yderligere oplysninger

Kontakt den svenske domstolsstyrelse på følgende adresse for at få yderligere oplysninger om det svenske retshjælpssystem og anmode om ansøgningsformularer:

Den svenske domstolsstyrelse

SE-551 81 JÖNKÖPING

https://www.domstol.se/

Telefon: +46 36 15 53 00

Fax: +46 36 16 57 21

Sidste opdatering: 08/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.