Retshjælp

Personer, der ikke har råd til at betale omkostningerne til en retssag eller til advokatbistand, kan få retshjælp. Der findes retshjælpsordninger i alle Den Europæiske Unions (EU) medlemsstater i både civil- og straffesager.

Forestil dig en situation, hvor du er part i en tvist med en person i dit eget land eller i udlandet, og du ønsker at indbringe sagen for en domstol, eller en situation, hvor du skal forsvare dig selv, hvis den anden part tager initiativ til at anlægge en sag mod dig. Forestil dig en situation, hvor du bliver anklaget for en forbrydelse i dit eget land eller i udlandet og ikke har råd til advokatbistand og/eller til at blive repræsenteret af en advokat ved en strafferet. I alle disse situationer kan du ansøge om retshjælp.

Retten til retshjælp er knæsat i:

  • den europæiske menneskerettighedskonvention – artikel 6, stk. 3, litra c), i denne konvention sikrer sagsøgte ret til advokatbistand, hvis den pågældende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for denne bistand, og til at få gratis retshjælp, når retfærdighedens interesser kræver det
  • Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – det hedder i chartrets artikel 47, at der ydes retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til klage og domstolsprøvelse.

Retshjælp i civile sager

Nationale tvister

Der findes et retshjælpssystem i alle EU's medlemsstater. Hvis man er part i en tvist med en virksomhed, en fagperson, en arbejdsgiver eller en anden person i det land, man bor i, og man ikke har tilstrækkelige midler til at gennemføre en retssag, kan man ansøge om retshjælp i henhold til de eksisterende nationale bestemmelser.

En sammenligning mellem de nationale retshjælpssystemer viser dog, at der er grundlæggende forskelle i filosofien bag og tilrettelæggelsen og forvaltningen af retshjælpssystemerne i medlemsstaterne. For så vidt angår filosofien bag systemerne, ser det ud til, at det generelle formål i visse medlemsstater er generelt at give adgang til juridiske tjenester og domstolsprøvelse, mens retshjælpen i andre medlemsstater kun tilbydes de allerfattigste.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Arkiveret website for EJN-sager på det civil- og handelsretlige område

Grænseoverskridende tvister

Hvis man er part i en tvist med en virksomhed, en fagperson, en arbejdsgiver eller en anden person i udlandet, og man ikke har tilstrækkelige midler til at gennemføre en retssag, kan man ansøge om retshjælp til grænseoverskridende tvister.

For at lette adgangen til retshjælp i civil- og handelssager har EU vedtaget direktivet om retshjælp i grænseoverskridende tvister.

Direktivet dækker rådgivning forud for en retssag med henblik på en bilæggelse af tvisten inden en retssag, advokatbistand til anlæggelse af en retssag og repræsentation i retten samt fritagelse for eller hjælp til at betale sagsomkostninger.

For at blive berettiget til retshjælp i grænseoverskridende tvister skal man udfylde den relevante formular til ansøgning om retshjælp. Direktivet giver adgang til to formularer, en til ansøgning om retshjælp og en til fremsendelse af ansøgninger om retshjælp. De findes her på alle EU-sprog

Retshjælp i straffesager

Medlemsstaterne har deres egen lovgivning om, hvilke betingelser der skal være oplyst for at blive berettiget til retshjælp i kriminalsager, der henhører under deres kompetence. Fremover kan man få detaljerede oplysninger om bl.a. retshjælp på den europæiske e-Justice-portal.

Som det er tilfældet med grænseoverskridende sager, findes der indtil videre ingen EU-lovgivning på dette område.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.