Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Νομική συνδρομή

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Σύμφωνα με το άρθρο 151 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) τα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της δίκης ή σε συνάρτηση με αυτή. Στις εν λόγω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι δαπάνες διεξαγωγής αποδείξεων, τα δικαστικά τέλη, οι δαπάνες δημοσίευσης, οι δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης και τα οδοιπορικά των δικαστών και των δικαστικών γραμματέων, τα οδοιπορικά των διαδίκων για την προσέλευσή τους στο δικαστήριο και παρεμφερείς δαπάνες. Στα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται επίσης η αμοιβή για την εργασία που παρέχεται από δικηγόρους και λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα αμοιβής σύμφωνα με τον νόμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του κώδικα πολιτικής δικονομίας κάθε διάδικος πρέπει να προκαταβάλει τα έξοδα που τον/την βαρύνουν λόγω των πράξεών του/της. Ο/Η διάδικος που προσάγει αποδείξεις διατάσσεται από το δικαστήριο να προκαταβάλει το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν σε συνάρτηση με τη διεξαγωγή των αποδείξεων. Η νίκη στη δίκη αποτελεί τη βασική αρχή με βάση την οποία αποφασίζεται το ποιος θα επιβαρυνθεί τελικά με τα δικαστικά έξοδα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 154 του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι ο/η ολοκληρωτικά ηττηθείς/-σα στη δίκη διάδικος οφείλει να καταβάλει τα έξοδα του/της αντιδίκου του/της και του/της παρεμβαίνοντος/-ουσας υπέρ του/της τελευταίου/-ας που προέκυψαν λόγω της δίκης. Ο/Η παρεμβαίνων/-ουσα υπέρ του/της ηττηθέντος/-είσας διαδίκου πρέπει να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε λόγω των ενεργειών του/της. Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 154 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, εάν ένας/μια διάδικος νικήσει εν μέρει στη δίκη, το δικαστήριο θα επιμερίσει τα έξοδα βάσει του βαθμού της νίκης στη δίκη σε συνάρτηση με την αξίωση που τελικά εγέρθηκε. Ειδικοί κανόνες ισχύουν όταν τα δικαστικά έξοδα προκύπτουν εξ υπαιτιότητας διαδίκου ή εκ γεγονότος που του/της συνέβη, όταν η απόφαση εκδίδεται με βάση ομολογία, όταν ο/η ενάγων/-ουσα αποσύρει την αγωγή ή παραιτείται από την αξίωση, όταν η δίκη περατώνεται με δικαστικό συμβιβασμό και όταν ομόδικοι συμμετέχουν στη δίκη (άρθρα 156-161 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

Σύμφωνα με τον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći), σκοπός της νομικής συνδρομής είναι η επίτευξη ισότητας έναντι του νόμου, η παροχή στους πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας και σε λοιπά πρόσωπα αποτελεσματικής έννομης προστασίας και πρόσβασης στο δικαστήριο και σε λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, επί ίσοις όροις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής.

Η νομική συνδρομή παρέχεται ως πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια νομική συνδρομή.

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή περιλαμβάνει:

 • γενικές νομικές πληροφορίες
 • νομικές συμβουλές

υποβολή υπομνημάτων σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς βάσει διεθνών συνθηκών και βάσει των εσωτερικών κανονισμών των οργανισμών αυτών

 • εκπροσώπηση σε διαδικασίες ενώπιον οργανισμών δημοσίου δικαίου
 • νομική συνδρομή σε εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή παρέχεται από τους διοικητικούς φορείς των επαρχιών και της Πόλης του Ζάγκρεμπ (στο εξής: διοικητικοί φορείς), εξουσιοδοτημένους συλλόγους και νομικά εργαστήρια. Κατά την παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής, οι διοικητικοί φορείς είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν γενικές νομικές πληροφορίες και νομικές συμβουλές, καθώς και να συντάσσουν προτάσεις.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή περιλαμβάνει:

 • νομικές συμβουλές
 • σύνταξη υπομνημάτων σε διαδικασίες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων έναντι του/της εργοδότη/-τριας
 • σύνταξη υπομνημάτων στο πλαίσιο δίκης
 • εκπροσώπηση σε δίκες
 • νομική συνδρομή στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρους.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή περιλαμβάνει επίσης:

 • απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα
 • απαλλαγή από τα δικαστικά τέλη.

3 Δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Τα ακόλουθα πρόσωπα δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή:

 • Κροάτες υπήκοοι
 • παιδιά που δεν είναι Κροάτες υπήκοοι, αλλά βρίσκονται στην Κροατία χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα που φέρει την ευθύνη τους σύμφωνα με τον νόμο·
 • αλλοδαποί με άδεια προσωρινής διαμονής υπό τον όρο της αμοιβαιότητας ή αλλοδαποί με άδεια μόνιμης διαμονής
 • αλλοδαποί σε καθεστώς προσωρινής προστασίας
 • αλλοδαποί που διαμένουν παράνομα και αλλοδαποί με άδεια προσωρινής διαμονής σε διαδικασίες έκδοσης απόφασης απέλασης ή επιστροφής
 • αιτούντες άσυλο, πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς ασύλου, αλλοδαποί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας και μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία της Κροατίας, σε διαδικασίες για τις οποίες δεν παρέχεται νομική συνδρομή από συγκεκριμένο νόμο.

Κατά κανόνα, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω περιουσιακές προϋποθέσεις για την παροχή δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής:

α) το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της βάσης υπολογισμού (3.326,00 HRΚ) ανά μέλος νοικοκυριού και

β) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60πλάσιο της βάσης υπολογισμού (199.560,00 HRK).

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή εγκρίνεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του/της αιτούντος/-σας, εφόσον ο/η αιτών/-ούσα είναι:

α) παιδί κατά την άσκηση του δικαιώματος διατροφής

β) θύμα βίαιου εγκλήματος σε δίκη με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη

γ) δικαιούχος διατροφής βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, ή

δ) πρόσωπο που δικαιούται να λαμβάνει τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τον νόμο για τα δικαιώματα των απομάχων του κροατικού πολέμου για την ανεξαρτησία και των μελών των οικογενειών τους (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), και τον νόμο για την προστασία των στρατιωτικών και πολιτών απομάχων πολέμου (Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata).

Νομική συνδρομή μπορεί επίσης να χορηγηθεί για διασυνοριακές διαφορές. Μια διαφορά νοείται ως διασυνοριακή όταν ο/η διάδικος που αιτείται νομική συνδρομή έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από εκείνο στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή εκείνο όπου θα εκτελεστεί η απόφαση.

Η νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές χορηγείται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, στην εκτέλεση δημόσιων εγγράφων και στην παροχή νομικών συμβουλών σε τέτοιες διαδικασίες. Οι διατάξεις για τη νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές δεν εφαρμόζονται σε φορολογικές, τελωνειακές και άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Ο/Η αιτών/-ούσα νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά θα λάβει νομική συνδρομή εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής. Κατ’ εξαίρεση, νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί σε αιτούντα/-σα που δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής που ορίζονται στον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής, αν αυτός/-ή αποδείξει ότι αδυνατεί να πληρώσει τα έξοδα της διαδικασίας λόγω της διαφοράς στο κόστος διαβίωσης μεταξύ του κράτους μέλους της κατοικίας του/της ή της συνήθους διαμονής του/της και της Δημοκρατίας της Κροατίας.

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί για κάθε νομικό ζήτημα, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • ο/η αιτών/-ούσα δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις ή ικανότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του/της
 • ο/η αιτών/-ούσα δεν έχει λάβει νομική συνδρομή βάσει ειδικής νομοθεσίας
 • η υποβληθείσα αίτηση δεν είναι προδήλως αβάσιμη·
 • οι βιοτικές συνθήκες του/της αιτούντος/-σας είναι τέτοιες που η ανάληψη των εξόδων επαγγελματικής νομικής βοήθειας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωσή του/της ή τη διαβίωση των μελών του νοικοκυριού του/της.

Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή παρεχόμενη από δικηγόρους και απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα μπορεί να χορηγηθεί στα παρακάτω είδη διαδικασιών:

 • διαδικασίες που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα, με εξαίρεση τις διαδικασίες κτηματολογίου
 • διαδικασίες που αφορούν εργασιακές σχέσεις
 • διαδικασίες που αφορούν οικογενειακές σχέσεις, με εξαίρεση τη διαδικασία συναινετικού διαζυγίου, εφόσον οι σύζυγοι δεν έχουν αποκτήσει ή υιοθετήσει ανήλικα τέκνα, ούτε τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί αλλά των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα
 • διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και παροχής εγγύησης αναφορικά με αναγκαστική είσπραξη ή εξασφάλιση απαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν από διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή
 • φιλικό διακανονισμό διαφοράς
 • κατ’ εξαίρεση, σε όλες τις άλλες δικαστικές διαδικασίες διοικητικής και αστικής φύσης, όταν η εν λόγω ανάγκη προκύπτει από συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής των αιτούντων και των μελών του νοικοκυριού τους, σύμφωνα με τον βασικό σκοπό του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή.

Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή παρεχόμενη από δικηγόρους μπορεί να χορηγηθεί στις παραπάνω διαδικασίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η διαδικασία είναι πολύπλοκη
 • ο/η αιτών/-ούσα δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον εαυτό του/της
 • οι βιοτικές συνθήκες του/της αιτούντος/-σας είναι τέτοιες που η πληρωμή επαγγελματικής νομικής συνδρομής θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωση του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 14 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής
 • δεν πρόκειται για κακόβουλη προσφυγή
 • δεν έχει απορριφθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες αίτηση του/της αιτούντος/-σας λόγω εσκεμμένης παροχής ανακριβών πληροφοριών και
 • ο/η αιτών/-ούσα δεν έχει λάβει νομική συνδρομή βάσει ειδικής νομοθεσίας.

Απαλλαγή από τα δικαστικά τέλη μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες (αστικές δίκες και διοικητικές διαφορές) αν οι βιοτικές συνθήκες του/της αιτούντος/-σας είναι τέτοιες που η πληρωμή των δικαστικών τελών θα έθετε σε κίνδυνο τη διαβίωση του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της, με την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 14 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής. Κατά την έκδοση απόφασης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ποσό των δικαστικών τελών της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας ζητείται απαλλαγή.

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Το διοικητικό όργανο πρέπει να αποφασίσει επί της αίτησης χορήγησης δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Εάν αποσβεστεί το δικαίωμα του/της αιτούντος/-σας να ασκήσει την προσφυγή για την οποία υπέβαλε αίτηση, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας, το διοικητικό όργανο πρέπει να αποφασίσει νωρίτερα επί της αίτησης, ώστε να επιτρέψει στον/στην αιτούντα/-ούσα να ασκήσει εγκαίρως την προσφυγή.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Η διαδικασία χορήγησης πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής κινείται με απευθείας επικοινωνία με τον πάροχο της πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής (εξουσιοδοτημένος σύλλογος, νομικό εργαστήριο ή διοικητικό όργανο) και δεν απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου αίτησης.

Η διαδικασία χορήγησης δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής κινείται με υποβολή αιτήματος χορήγησης νομικής συνδρομής με χρήση του προκαθορισμένου εντύπου προς το αρμόδιο γραφείο. Το έντυπο της αίτησης χορήγησης νομικής συνδρομής διατίθεται στα γραφεία και στους ιστοτόπους των γραφείων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης (Ministarstvo pravosuđa i uprave).

Οι αιτήσεις χορήγησης νομικής συνδρομής σε διασυνοριακή διαφορά και οι αιτήσεις διαβίβασης των αιτήσεων χορήγησης νομικής συνδρομής σε διασυνοριακή διαφορά υποβάλλονται με τη χρήση των εντύπων που προβλέπονται στην απόφαση 2004/844/EΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές και την απόφαση 2005/630/EΚ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έντυπα και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σε διασυνοριακή διαφορά πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένα στα κροατικά. Διαφορετικά, η αίτηση απορρίπτεται.

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Μαζί με την αίτηση στο αρμόδιο διοικητικό όργανο πρέπει να συνυποβάλλεται η γραπτή συναίνεση του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της για την παροχή πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους, με την οποία ο/η αιτών/-ούσα βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι ακριβείς και πλήρεις.

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας παρέχουν συναίνεση για την παροχή πρόσβασης σε όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά τα ίδια. Συναίνεση δεν παρέχεται από τα μέλη του νοικοκυριού που συμμετέχουν στη διαδικασία ως εναγόμενοι/κατηγορούμενοι ή τα συμφέροντα των οποίων αντίκειται στο συμφέρον του/της αιτούντος/-σας.

Το έντυπο αίτησης χορήγησης νομικής συνδρομής σε διασυνοριακή διαφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα συναφή δικαιολογητικά έγγραφα που είναι αναγκαία για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης.

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Η διαδικασία χορήγησης πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής κινείται με απευθείας επικοινωνία με τον πάροχο της πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής (εξουσιοδοτημένος σύλλογος, νομικό εργαστήριο ή διοικητικό όργανο) και δεν απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου αίτησης, ενώ η διαδικασία χορήγησης δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής κινείται με υποβολή αίτησης στο αρμόδιο διοικητικό όργανο στου οποίου την περιφέρεια ο/η αιτών/-ούσα έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του/της.

Αιτών/-ούσα που έχει κατοικία ή συνήθη διαμονή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητά νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά ενώπιον δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης νομικής συνδρομής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (παραλαμβάνουσα αρχή).

Διάδικος με κατοικία ή συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία της Κροατίας που ζητά νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά ενώπιον δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλει την αίτησή του/της στο κατά τόπον αρμόδιο γραφείο της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του/της.

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Δευτερεύουσα νομική συνδρομή χορηγείται σε αιτούντα/-σα που πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος χορήγησης νομικής συνδρομής με έκδοση απόφασης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής. Το διοικητικό όργανο πρέπει να αποφασίσει επί της αίτησης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Η απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης ορισμένων ή όλων των ειδών δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής για διαδικασία συγκεκριμένου είδους και βαθμού. Η προαναφερόμενη απόφαση εμπεριέχει τα προσωπικά δεδομένα του/της δικαιούχου νομικής συνδρομής, σύντομη περιγραφή του νομικού ζητήματος για το οποίο χορηγήθηκε νομική συνδρομή, το είδος και το αντικείμενο της εγκεκριμένης νομικής συνδρομής, στοιχεία για τον/την δικηγόρο που θα παράσχει νομική συνδρομή και λοιπά δεδομένα που συναρτώνται με την απόφαση.

Όταν ο/η αιτών/-ούσα υποβάλλει αίτηση χορήγησης νομικής συνδρομής με τη μορφή της απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο, με το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο ή κατά τη διενέργεια άλλης διαδικαστικής πράξης, για την υποβληθείσα αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη και πρέπει να υποβάλει την απόφαση απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη το αργότερο σε έξι μήνες από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου ή από την ημερομηνία διενέργειας άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον του δικαστηρίου.

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Στην απόφαση με την οποία χορηγείται δευτεροβάθμια νομική συνδρομή προσδιορίζεται επίσης ο/η δικηγόρος που θα παρέχει τη νομική συνδρομή. Ο/Η δικαιούχος της νομικής συνδρομής πρέπει να προσκομίσει την απόφαση στον/-ην δικηγόρο που προσδιορίζεται στην απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, το διοικητικό όργανο θα ορίσει άλλον/-η δικηγόρο για τον/την δικαιούχο με την προηγούμενη συναίνεσή του/της προσαρτημένη στην αίτηση χορήγησης νομικής συνδρομής.

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης ορισμένων ή όλων των ειδών δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής για διαδικασία συγκεκριμένου είδους και βαθμού. Με την απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής, ο/η δικαιούχος μπορεί να απαλλαγεί πλήρως ή μερικώς από την καταβολή δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών εξόδων (απαλλαγή από την προκαταβολή των εξόδων μαρτύρων, διερμηνέων, πραγματογνωμόνων, ερευνών και δικαστικών δημοσιεύσεων) και δικαστικών τελών.

Παρέχεται πλήρης νομική συνδρομή αν ο/η αιτών/-ούσα είναι δικαιούχος επιδόματος σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς που διέπουν την άσκηση δικαιωμάτων σύμφωνα με το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ή τιμαριθμικού επιδόματος σύμφωνα με τον νόμο για τα δικαιώματα των απομάχων του κροατικού πολέμου για την ανεξαρτησία και των μελών των οικογενειών τους, και τον νόμο για την προστασία των στρατιωτικών και πολιτών απομάχων πολέμου, ή αν το συνολικό εισόδημα του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της δεν υπερβαίνει το 50 % της μηνιαίας βάσης υπολογισμού ανά μέλος νοικοκυριού.

Τυχόν αύξηση των συνολικών εισοδημάτων του/της αιτούντος/-σας και των μελών του νοικοκυριού του/της άνω του 50 % της βάσης υπολογισμού ανά μέλος νοικοκυριού έχει ως αποτέλεσμα μείωση στο ποσό της νομικής συνδρομής, κατά τρόπον ώστε κάθε αύξηση 10 % επιφέρει μείωση της νομικής συνδρομής κατά 10 %. Ωστόσο το ποσό της νομικής συνδρομής δεν πρέπει να υπολείπεται του 50 % των εξόδων που καθορίζονται για τη νομική συνδρομή.

Εάν δεν χορηγήθηκε πλήρης νομική συνδρομή, ο/η αιτών/-ούσα μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης κατά του μέρους της απόφασης που απορρίπτει τη χορήγηση νομικής συνδρομής. Η εν λόγω προσφυγή δεν καθυστερεί τη χρήση του εγκεκριμένου ποσού νομικής συνδρομής. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης επί της προσφυγής μπορεί να κινηθεί διοικητική διαδικασία.

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Εάν έχει χορηγηθεί μειωμένη νομική συνδρομή, τα υπόλοιπα έξοδα βαρύνουν τον/την δικαιούχο της νομικής συνδρομής. Σε κάθε περίπτωση, αν ο/η δικαιούχος νομικής συνδρομής νικήσει στη δίκη, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι ο/η εν λόγω διάδικος πρέπει να αποζημιωθεί από τον/την αντίδικο για τα έξοδα της δίκης.

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Με την αίτηση χορήγησης νομικής συνδρομής μπορεί να ζητείται νομική συνδρομή για αμφότερα τα στάδια της αστικής δίκης. Για την προπαρασκευή των έκτακτων ένδικων μέσων είναι αναγκαία η υποβολή ειδικής αίτησης και εκδίδεται ειδική απόφαση αποκλειστικά για το εν λόγω ένδικο μέσο.

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οικονομική κατάσταση του/της δικαιούχου νομικής συνδρομής και των μελών του νοικοκυριού του/της βελτιωθεί σε βαθμό που αν η εν λόγω βελτιωμένη οικονομική κατάσταση υπήρχε κατά τον χρόνο της αίτησης θα είχε επηρεάσει το δικαίωμα του/της αιτούντος/-σας για νομική συνδρομή και το εύρος της νομικής συνδρομής, το αρμόδιο διοικητικό όργανο θα ανακαλέσει ολικά ή μερικά την απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής. Οι δικαιούχοι νομικής συνδρομής πρέπει να ενημερώνουν το διοικητικό όργανο για οποιαδήποτε βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης εντός οκτώ ημερών από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση τους. Ο/Η δικαιούχος νομικής συνδρομής μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης κατά της απόφασης που ανακαλεί την απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης. Κατά της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να κινηθεί διοικητική διαδικασία.

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Ο/Η αιτών/-ούσα ή δικαιούχος νομικής συνδρομής μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης του διοικητικού οργάνου με την οποία απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης νομικής συνδρομής ή κατά του μέρους της απόφασης με το οποίο απορρίπτεται η χορήγηση πλήρους νομικής συνδρομής, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να εκδώσει απόφαση επί της προσφυγής εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραδεκτής προσφυγής. Κατά της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να κινηθεί διοικητική διαδικασία.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης

Νόμος περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Narodne novine (NN Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 143/13 και 98/19).

Κώδικας πολιτικής δικονομίας (NN αριθ. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11- ενοποιημένο κείμενο, 25/13, 89/14, 70/19).

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.