Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Νομική συνδρομή

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το συγκεκριμένο είδος της υπόθεσης. Οι δικηγόροι (solicitors) υποβάλλονται σε δαπάνες μετά από ρητή εντολή που λαμβάνουν από τους πελάτες τους οι δαπάνες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, πέραν των αμοιβών των ίδιων των δικηγόρων, την καταβολή εξόδων, όπως τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση νίκης τους, οι πελάτες μπορεί να είναι σε θέση να εισπράξουν μέρος ή το σύνολο των εν λόγω εξόδων από τον ηττηθέντα διάδικο, αλλά σε περίπτωση ήττας ή αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του ηττηθέντος διαδίκου, είναι τελικά οι ίδιοι υπόχρεοι για την πληρωμή των εξόδων του δικηγόρου τους. Στο τέλος της δίκης, το δικαστήριο αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή των δικαστικών εξόδων. Κατά κανόνα, ο ηττηθείς διάδικος διατάσσεται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος, ωστόσο υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις από την εν λόγω αρχή.

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

Τα διάφορα είδη συνδρομής στις πολιτικές υποθέσεις είναι:

 • Η νομική συνδρομή (Legal Help), η οποία καλύπτει την παροχή αρχικών νομικών συμβουλών και συνδρομής σε οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα.
 • Η δικαστική συνδρομή (Help at Court), η οποία περιλαμβάνει τη συνδρομή ενώπιον του δικαστηρίου στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικού πληρεξουσίου.
 • Η οικογενειακή διαμεσολάβηση, κατά την οποία ένας ανεξάρτητος, καταρτισμένος διαμεσολαβητής σάς βοηθά να φτάσετε σε συμφωνία για ζητήματα, όπως είναι:
  • οι ρυθμίσεις που αφορούν τα παιδιά μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής σας (πρόκειται, κατά περίπτωση, για τη λεγόμενη επιμέλεια, διαμονή ή επικοινωνία)
  • η καταβολή διατροφής τέκνων
  • οικονομικά ζητήματα (για παράδειγμα, τι να κάνετε με το σπίτι, τις καταθέσεις, τη σύνταξη, τις οφειλές σας)Ÿ και,
 • η εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου.

Η νομική εκπροσώπηση (Legal Representation) καλύπτει την εκπροσώπηση διαδίκου ενώπιον δικαστηρίου ή την εκπροσώπηση προσώπου που πρόκειται να είναι διάδικος σε δίκη. Αυτό το είδος της συνδρομής παρέχεται συνήθως στις επείγουσες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και σε άλλες υποθέσεις για τις οποίες χορηγείται δικαίωμα χρηματικής ενίσχυσης από την πολιτεία. Παρέχεται υπό δύο μορφές: Κατά την προδικασία και τη διαγνωστική διαδικασία (Investigative Help) και με δικαστικό πληρεξούσιο ενώπιον δικαστηρίου (Full Representation).

3 Δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής [Legal Aid Agency (LAA)] χορηγεί το ευεργέτημα πενίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν νομικό πρόβλημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομικής συνδρομής. Δεν τίθενται κριτήρια ιθαγένειας ή κατοικίας.

Κατά κανόνα, οι αιτούντες πρέπει επίσης:

 • να έχουν χαμηλό εισόδημα ή να λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα και να διαθέτουν χαμηλού ύψους καταθέσεις ή περιουσία (κριτήρια επάρκειας πόρων) και,
 • να αποδείξουν ότι είναι εύλογο, υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης, να τους παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας (κριτήρια βασιμότητας της αίτησης).

Κριτήρια επάρκειας πόρων

Κατά την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την παροχή του ευεργετήματος της πενίας, η LAA λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τόσο για το ευεργέτημα της πενίας όσο και για την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου, η εξέταση της συνδρομής των κριτηρίων επάρκειας πόρων περιλαμβάνει εκτίμηση των μηνιαίων ακαθάριστων εισοδημάτων, των διαθέσιμων μηνιαίων εισοδημάτων και του διαθέσιμου κεφαλαίου.

Αν ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ορισμένα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται με βάση το εισόδημα, γνωστά ως «επιδόματα-διαβατήρια» (passporting benefits), πληροί αυτόματα τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά εκκρεμεί η εκτίμηση του κεφαλαίου.

Τα «επιδόματα-διαβατήρια» περιλαμβάνουν:

 • εισοδηματική στήριξη [income Support (IS)]
 • επίδομα ανεργίας βασιζόμενο στο εισόδημα [income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)]
 • καθολικό επίδομα [Universal Credit (UC)]
 • επίδομα προς εξασφάλιση της διαβίωσης ως μέρος του επιδόματος σύνταξης [Guarantee Credit element of Pension Credit (GC)]
 • εξαρτώμενο από το εισόδημα επίδομα απασχόλησης και στήριξης [income-related Employment and Support Allowance (ESA)]

Αν το πρόσωπο λαμβάνει οικονομική στήριξη δυνάμει του άρθρου 4 ή του άρθρου 95 του νόμου του 1999 για τη μετανάστευση και το άσυλο (Immigration and Asylum Act 1999) από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο [National Asylum Support Service (NASS)], θεωρείται ότι πληροί τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και τα κριτήρια που αφορούν το κεφάλαιο για τη λήψη του ευεργετήματος της πενίας αποκλειστικά σε υποθέσεις μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και για την άσκηση έφεσης ενώπιον του εφετείου (Upper Tribunal).

Τα κριτήρια επάρκειας πόρων δεν εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη υποθέσεων, μεταξύ άλλων:

 • στις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για ζητήματα ψυχικής υγείας (Mental Health Tribunal)
 • στην ανάθεση της επιμέλειας παιδιών
 • σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Κριτήρια βασιμότητας της αίτησης

Οι αιτήσεις για παροχή του ευεργετήματος της πενίας υπόκεινται επίσης σε εξέταση συνδρομής των κριτηρίων βασιμότητας της αίτησης σκοπός αυτής της εξέτασης είναι να εκτιμηθεί αν είναι εύλογη, υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης, η παροχή νομικής συνδρομής στον αιτούντα.

Ο υπεύθυνος εξέτασης των αιτήσεων για το ευεργέτημα της πενίας [Director of Legal Aid Casework (DLAC)] λαμβάνει υπόψη του στοιχεία, όπως:

 • αν η πιθανή έκβαση είναι ανάλογη με το κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη,
 • αν η υπόθεση παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον,
 • αν ένας διάδικος μεσαίου εισοδήματος θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει με δικούς του πόρους τα έξοδα της σχετικής διαδικασίας, και
 • αν η μη χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του αιτούντος.

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Οι τομείς του δικαίου για τους οποίους παρέχεται το ευεργέτημα της πενίας ορίζονται στο μέρος 1 του πίνακα 1 του νόμου του 2012 για το ευεργέτημα της πενίας και την απαγγελία ποινών και τον σωφρονισμό των παραβατών (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012).

Σε αυτούς ανήκουν:

 • Το δημόσιο οικογενειακό δίκαιο σχετικά με την προστασία των παιδιών.
 • Το ιδιωτικό οικογενειακό δίκαιο, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης παιδιών, υποθέσεις απαγωγής παιδιών, υποθέσεις προστασίας από τους καταναγκαστικούς γάμους και υποθέσεις στις οποίες το παιδί συμμετέχει ως διάδικος.
 • Οι οφειλές, όταν η οικία του προσώπου βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνει την περιέλευση της κατοχής της οικίας στον ενυπόθηκο δανειστή, διαταγές εκποίησης της οικίας και την ακούσια πτώχευση, όταν η οικία ανήκει στην περιουσία του προσώπου.
 • Η στέγαση, όταν η οικία του προσώπου βρίσκεται σε κίνδυνο ή το πρόσωπο είναι άστεγο. Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνει την απόδοση κατοχής της οικίας, την έξωση, την επισκευή μισθωμένου ακινήτου, όταν από τη μη επισκευή τίθεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια, τη συνδρομή σε άστεγους και περιπτώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
 • Την παροχή φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
 • Οι καταγγελίες κατά δημόσιων αρχών
 • Η ψυχική υγεία και νοητική ικανότητα
 • Ο δικαστικός έλεγχος
 • Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Οι αιτήσεις ασύλου και προσφυγές
 • Η κράτηση μεταναστών
 • Οι διακρίσεις
 • Η ιατρική αμέλεια, όταν ένα παιδί υφίσταται νευρολογική βλάβη που έχει ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή αναπηρία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της μεταγεννητικής περιόδου.
 • Μετανάστευση, όταν υπάρχουν ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον της ειδικής επιτροπής προσφυγών σε υποθέσεις μετανάστευσης (Special Immigration Appeals Commission) ή ζητήματα εμπορίας ανθρώπων ή δουλείας, οικιακής δουλείας ή αναγκαστικής εργασίας.
 • Τα επιδόματα πρόνοιας, αλλά μόνο για ένδικα μέσα ενώπιον του εφετείου διοικητικών διαφορών (Upper Tribunal), του εφετείου (Court of Appeal) ή του ανώτατου δικαστηρίου (Supreme Court) και μόνο για νομικό ζήτημα.

Για άλλους τομείς, το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να παρασχεθεί αν συντρέχουν τα κριτήρια της «κατ’ εξαίρεση χορήγησης του ευεργετήματος πενίας σε υπόθεση» (Exceptional Case Funding), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 νόμου του 2012 για το ευεργέτημα της πενίας και την απαγγελία ποινών και τον σωφρονισμό των παραβατών.

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Επείγουσα συνδρομή παρέχεται για επείγουσα εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου, προκειμένου να προστατευτούν, για παράδειγμα, τα πρόσωπα και/ή τα παιδιά τους από ενδοοικογενειακή βία.

Όσον αφορά τις υποθέσεις ιδιωτικού οικογενειακού δικαίου με αντικείμενο ενδοοικογενειακή βία, θα χρειαστεί, κατά κανόνα, να προσκομίσετε στοιχεία για να αποδείξετε ότι εσείς ή τα παιδιά σας διατρέχατε κίνδυνο να υποστείτε βλάβη από τον πρώην σύντροφό σας.

Μπορείτε να ζητήσετε αποδεικτικά στοιχεία από:

 • τα δικαστήρια
 • την αστυνομία
 • το διυπηρεσιακό όργανο αξιολόγησης κινδύνων [multi-agency risk assessment conference (MARAC)]
 • κοινωνικές υπηρεσίες
 • επαγγελματία υγείας, για παράδειγμα, από γιατρό, νοσηλευτή, μαία, ψυχολόγο ή από επισκέπτη υγείας
 • διαχειριστή υποθέσεων προσφύγων
 • υπηρεσία αρωγής σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
 • την τράπεζά σας (για παράδειγμα, λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, έγγραφα και καταστάσεις δανείων)
 • τον εργοδότη, τον εκπαιδευτικό σας πάροχο ή τον φορέα παροχής κατάρτισης
 • τον πάροχο τυχόν επιδομάτων που έχετε λάβει.

Οι νομικοί σύμβουλοι που έχουν συνάψει σύμβαση νομικής συνδρομής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επείγουσα νομική εκπροσώπηση προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε άμεση ενέργεια. Για κάθε εν εξελίξει υπόθεση πρέπει να υποβληθεί αίτηση παροχής νομικής συνδρομής κατά τον συνήθη τρόπο.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Όλοι οι νομικοί σύμβουλοι, με ή χωρίς σύμβαση νομικής συνδρομής, έχουν καθήκον να ενημερώνουν τους πελάτες τους για κάθε ενδεχόμενη δυνατότητα λήψης νομικής συνδρομής και πρέπει να τους παρέχουν την επιλογή να προσφεύγουν σε πάροχο νομικής συνδρομής.

Η τηλεφωνική υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών σε πολιτικές υποθέσεις [Civil Legal Advice (CLA)], οι δικηγόροι με ή χωρίς δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο (barristers και solicitors, αντίστοιχα) ή οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν συνάψει σύμβαση με την LAA στον οικείο τομέα του δικαίου μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες νομικής συνδρομής σε πολιτικές υποθέσεις. Η εύρεση συμβούλων παροχής νομικής συνδρομής είναι δυνατή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου «Find a Solicitor - The Law Society».

Οι πελάτες μπορούν επίσης να απευθύνονται στην τηλεφωνική υπηρεσία παροχής συμβουλών CLA για τον αρχικό καθορισμό του αντικειμένου της υπόθεσης και της συνδρομής ή μη των οικονομικών κριτηρίων.

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες τόσο για εσάς όσο και για τον σύντροφό σας (ανάλογα με την περίπτωση) σχετικά με τα εξής:

 • επιδόματα — συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων επιδομάτων
 • εισόδημα, καταθέσεις και δαπάνες — συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας και των αντιγράφων κίνησης τραπεζικών λογαριασμών
 • εθνικούς αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης

Θα χρειαστείτε επίσης αντίγραφα των σχετικών με την υπόθεσή σας αποδεικτικών στοιχείων, π.χ.:

 • δικαστικά έγγραφα
 • πιστοποιητικό γάμου και γέννησης (για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου)
 • σχετικές επιστολές

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην LAA για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου προσώπου από δικηγόρους που έχουν συνάψει σύμβαση νομικής συνδρομής. Βλ. ανωτέρω σχετικά με την εύρεση δικηγόρου.

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Ο δικηγόρος σας θα σας πει αν η αίτησή σας έχει γίνει δεκτή και αν χρειάζεται να καταβάλετε τυχόν συνεισφορά.

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Θα σας συμβουλεύσει ο δικηγόρος σας.

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Θα τον επιλέξετε εσείς (βλ. ανωτέρω), αλλά θα πρέπει να είναι δικηγόρος συμβεβλημένος με την LAA.

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Αν σας παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας, αυτό θα καλύψει όλες τις δαπάνες του δικηγόρου σας, όπως την καταβολή των δικαστικών εξόδων, αλλά μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε μία πάγια μηνιαία συνεισφορά ανάλογα με τους πόρους σας.

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Βλ. ανωτέρω.

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Σε περίπτωση ήττας σας σε υπόθεση στην οποία μπορεί να παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας και εφόσον δεν είχατε λάβει ευεργέτημα πενίας από την LAA, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχή ευεργετήματος πενίας για την άσκηση ένδικου μέσου σε ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Θα πρέπει να πληροίτε τα κριτήρια επάρκειας πόρων και τα κριτήρια βασιμότητας της αίτησης.

Αν είχατε λάβει ευεργέτημα πενίας από την LAA για την υπόθεσή σας, μπορείτε να ζητήσετε τροποποίηση του πιστοποιητικού χορήγησης ευεργετήματος πενίας που σας δόθηκε, ώστε να καλύπτει και τα ένδικα μέσα. Στο στάδιο αυτό, η LAA θα ελέγξει κατά πόσον εξακολουθείτε να πληροίτε τα κριτήρια επάρκειας πόρων και τα κριτήρια βασιμότητας της αίτησης.

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Αν τα εισοδήματα και/ή το κεφάλαιό σας αυξηθούν κατά το διάστημα που σας παρέχεται ευεργέτημα πενίας για τη νομική εκπροσώπησή σας, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την LAA και να γίνει επανεκτίμηση των πόρων σας. Αν τα εισοδήματά σας μειωθούν, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επανεκτίμηση των πόρων σας, ενώ μπορεί να μειωθεί το ποσό της συνεισφοράς σας. Αν αποκτήσετε χρήματα, για παράδειγμα αν λάβετε κληρονομιά, πουλήσετε το σπίτι σας ή κερδίσετε σε τυχερό παιχνίδι ενώ λαμβάνετε ευεργέτημα πενίας για την υπόθεσή σας από την LAA, μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε μέρος ή το σύνολο των δικαστικών σας εξόδων από τα χρήματα αυτά.

Αν σας χορηγηθεί ευεργέτημα πενίας, αυτό ενδέχεται να αφορά ορισμένες μόνο ενέργειες, όπως παροχή συμβουλών από δικηγόρο για την υπόθεσή σας, ενώ ενδέχεται να καθοριστεί ένα ανώτατο ποσό. Αν χρειάζεστε επέκταση του ευεργετήματος πενίας ώστε να καλύπτει περισσότερες ενέργειες ή αύξηση του ανώτατου ορίου των εξόδων για τις ενέργειες του δικηγόρου σας, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα μέσω του τελευταίου.

Η LLA μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα πενίας, αν δεν είναι πλέον εύλογη η χορήγησή του, για παράδειγμα εάν αρνηθείτε εύλογη πρόταση διακανονισμού ή αν καταστεί σαφές ότι η υπόθεσή σας έχει λιγότερες προοπτικές ευδοκίμησης από τις προσδοκώμενες. Με την ανάκληση διασφαλίζεται ότι δεν δαπανώνται δημόσιοι πόροι για ενέργειες στις οποίες πιθανόν δεν θα προέβαινε ένας πελάτης που πληρώνει με δικούς του πόρους. Αν η LAA εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει το ευεργέτημα πενίας σας, θα σας δοθεί προηγουμένως η ευκαιρία να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι μια τέτοια απόφαση δεν θα ήταν δικαιολογημένη, και αν εντέλει αποφασίσει την ανάκληση του ευεργετήματος, έχετε δικαίωμα προσφυγής σε ανεξάρτητη επιτροπή νομικών. Αν ανακληθεί το ευεργέτημα πενίας, τα έξοδα στα οποία έχουν ήδη υποβληθεί οι δικηγόροι σας θα καλυφθούν.

Νόμιμες δαπάνες

Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να καταβάλετε όλα τα έξοδα ή μέρος αυτών, αν βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση λόγω της δίκης. Μετά το τέλος της δίκης, η LAA υποχρεούται να εισπράξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της. Θα λάβει υπόψη της, πρώτα, κάθε συνεισφορά που καταβάλατε και κάθε δαπάνη που ανακτήθηκε από τον αντίδικό σας. Στη συνέχεια, θα εισπράξει ό,τι απέμεινε από τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή τα χρηματικά ποσά που ανακτήθηκαν ή διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της δίκης. Ο διάδικος που καταβάλλει με δικούς του πόρους τα έξοδα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει με τον ίδιο τρόπο κάθε εναπομένουσα δαπάνη, και, επομένως, είναι δίκαιο το αυτό να ισχύει και για τον δικαιούχο του ευεργετήματος πενίας, αν του το επιτρέπει η οικονομική του κατάσταση. Ωστόσο, αν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία είναι το σπίτι σας (ή χρήματα που έχουν αποταμιευθεί για την αγορά σπιτιού), μπορείτε να αναβάλετε τη σχετική πληρωμή μέχρι την πώληση του σπιτιού, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να καταβάλετε τόκους για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει.

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Ο δικηγόρος/σύμβουλος που έχει συνάψει σύμβαση νομικής συνδρομής μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει για λογαριασμό σας. Η σύμβασή του ορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να αρνηθεί, π.χ. υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή δεν έχει την ικανότητα. Θα πρέπει να σας ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους δεν αναλαμβάνει την υπόθεση, ωστόσο δεν προβλέπεται προσφυγή κατά της απόφασης.

Αν η αίτησή σας απορριφθεί ως αβάσιμη, η LAA θα σας ενημερώσει για την απόφασή της, η οποία θα είναι αιτιολογημένη. Έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για την άσκηση προσφυγής. Αρχικά, η προσφυγή θα εξεταστεί εσωτερικά. Αν μετά την εξέταση της προσφυγής, η LAA κρίνει ότι πληρούνται τα κριτήρια για την παροχή νομικής συνδρομής και ακυρώσει την απόφαση, η αίτηση/τροποποίηση θα γίνει δεκτή και θα εκδοθεί πιστοποιητικό χορήγησης νομικής συνδρομής/πιστοποιητικό τροποποίησης.

Αν η LAA κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια για την παροχή νομικής συνδρομής και επικυρώσει την απόφαση, θα ενημερωθείτε τόσο εσείς όσο και ο δικηγόρος σας για τον λόγο απόρριψης και συγχρόνως για το αν υφίσταται δικαίωμα περαιτέρω προσφυγής σε ανεξάρτητο κριτή για τη χορήγηση ή μη νομικής συνδρομής [Independent Funding Adjudicator (IFA)].

Αν η προσφυγή παραπεμφθεί σε ανεξάρτητο κριτή (IFA), θα εκδοθεί σύσταση με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν προς στήριξη της προσφυγής και τις υφιστάμενες ρυθμίσεις νομικής συνδρομής. Αν το κρίνει σκόπιμο, ο ανεξάρτητος κριτής (IFA) μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευεργέτημα της πενίας παρέχονται στη διεύθυνση Gov.UK.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.