Νομική συνδρομή

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Τα έξοδα μιας δίκης ποικίλλουν ανάλογα με το δικαστήριο, τη διαδικασία και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

Ως νομική συνδρομή νοείται η εκπροσώπηση από δικηγόρο (solicitor) ή δικηγόρο με δικαίωμα εκπροσώπησης σε ανώτερα/ανώτατα δικαστήρια (barrister) σε αστικές διαδικασίες ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου, του Κομητειακού Δικαστηρίου, του Ανώτερου Δικαστηρίου, του Εφετείου και του Ανώτατου Δικαστηρίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει επίσης για τις προσφυγές ενώπιον του International Protection Appeals Tribunal (δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για τη διεθνή προστασία). Είναι επίσης διαθέσιμη για ορισμένες έρευνες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα στο Συμβούλιο από τον ιατροδικαστή.

Γενικά, η νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρους που απασχολούνται από το Συμβούλιο στα νομικά κέντρα του. Ωστόσο, νομική συνδρομή μπορεί επίσης να παρέχεται από δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμά του ως ιδιώτης από πίνακα δικηγόρων που καταρτίζεται από το Συμβούλιο. Αυτό ισχύει ιδίως για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και διεθνούς προστασίας.

3 Δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Οικονομική επιλεξιμότητα και συνεισφορές

Για να λάβετε νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής Home — LAB (legalaidboard.ie) θα προβεί σε έλεγχο επάρκειας πόρων των οικονομικών συνθηκών σας για να διαπιστώσει αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών του.  Για να λάβετε νομική συνδρομή και συμβουλές σε αστικές υποθέσεις θα πρέπει να έχετε ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα κάτω των 18 000 ευρώ και διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία κάτω των 100 000 ευρώ.  Και στις δύο περιπτώσεις, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής εφαρμόζει ορισμένες απαλλαγές κατά τον υπολογισμό τους.  Η οικία στην οποία διαμένετε δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των περιουσιακών σας στοιχείων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να κάνετε μια καταβολή που ονομάζεται «συνεισφορά». Το ποσό της/των συνεισφοράς/-ών θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο εισόδημά σας και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία σας.

Όταν συναντηθείτε για πρώτη φορά με δικηγόρο, θα πρέπει να καταβάλετε μια συνεισφορά παροχής συμβουλών. Η ελάχιστη συνεισφορά παροχής συμβουλών είναι 30 ευρώ.  Ανάλογα με το εισόδημά σας, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε έως 150 ευρώ.

Εάν το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής συμφωνεί να σας εκπροσωπήσει στο δικαστήριο, πρέπει να καταβάλετε μια συνεισφορά συνδρομής. Η ελάχιστη συνεισφορά συνδρομής είναι 130 ευρώ.  Ανάλογα με το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία σας, ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα.  Το ποσό της συνεισφοράς συνδρομής περιλαμβάνει τη συνεισφορά παροχής συμβουλών και, ως εκ τούτου, στην περίπτωση που η συνεισφορά σας υπολογίζεται σε 130 ευρώ, θα πρέπει να καταβάλετε επιπλέον μόνο 100 ευρώ.

Δεν υποχρεούστε να καταβάλετε συνεισφορά εάν:

 • Ο οργανισμός Tusla ζητεί από το δικαστήριο να του επιτρέψει να θέσει τα τέκνα σας υπό κρατική φροντίδα ή να επιτρέψει στο προσωπικό του να επιβλέπει τα τέκνα σας στην οικία σας.
 • Κινείτε διαδικασία ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου για την έκδοση διαταγής απαγορευτικών μέτρων, ασφαλιστικών μέτρων, προστατευτικών μέτρων ή προσωρινών απαγορευτικών μέτρων, ή αμύνεστε κατά τέτοιας διαδικασίας.

Υπάρχει μικρός αριθμός άλλων περιπτώσεων στις οποίες το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής δεν χρεώνει συνεισφορά. Σε αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχει νομικές συμβουλές σε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης ή το εκπροσωπεί στη δίκη του προσώπου που κατηγορείται για τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης.

Διεθνής προστασία (άσυλο)

Εάν υποβάλετε αίτηση νομικής συνδρομής για να σας παρασχεθεί βοήθεια προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας στην Ιρλανδία, θα πρέπει να καταβάλετε συνεισφορά μόνο 10 ευρώ.

Πώς αξιολογείται το εισόδημά μου;

Το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε δήλωση πόρων στο έντυπο της αίτησης παροχής νομικών υπηρεσιών. Στο έντυπο θα σας ζητηθεί να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Εισόδημα — πρόκειται για το σύνολο του εισοδήματός σας, π.χ. ημερομίσθια, μισθός, παροχές κοινωνικής πρόνοιας (μολονότι δεν περιλαμβάνονται ορισμένες παροχές κοινωνικής πρόνοιας, όπως το επίδομα τέκνου και το επίδομα φροντιστή) (επίσης δεν αντιμετωπίζεται ως εισόδημα κανένα μέτρο στεγαστικής στήριξης που παρέχεται από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα), σύνταξη και ορισμένες προσωπικές περιστάσεις, καθώς και ορισμένες δαπάνες προκειμένου να αποφασιστούν ποιες απαλλαγές μπορούν να συμψηφιστούν με το εισόδημά σας για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματός σας.

Οι απαλλαγές είναι οι εξής:

Απαλλαγή

Μέγιστο ποσό

Σύζυγος/Σύντροφος

3 500 ευρώ

Ενήλικοι και εξαρτώμενοι ανήλικοι

1 600 ευρώ ανά εξαρτώμενο πρόσωπο

Δαπάνες διαμονής

8 000€

Φροντίδα για τα τέκνα

6 000 ευρώ ανά τέκνο

Φόρος εισοδήματος

Συνολικό ποσό

PRSI

Συνολικό ποσό

Γενική εισφορά κοινωνικής ασφάλισης

Συνολικό ποσό

Εισπραχθείσα χαριστική πληρωμή

Έκπτωση 20 ευρώ για κάθε εισπραχθείσα πληρωμή εβδομαδιαίως.

Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής θα υπολογίσει το διαθέσιμο εισόδημά σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με τη συνεισφορά που πρέπει να καταβάλετε.  Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο δήλωσης πόρων μόνοι σας ή το προσωπικό του νομικού κέντρου θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το έντυπο εάν δεν είστε σε θέση να το πράξετε. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.legalaidboard.ie/en/ υπάρχει ηλεκτρονικός δείκτης που θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν είναι πιθανό να είστε οικονομικά επιλέξιμος.  Ο δείκτης δεν εγγυάται την οικονομική επιλεξιμότητα για νομικές υπηρεσίες.  Λειτουργεί απλώς ως οδηγός.

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω την κύρια πηγή εισοδήματος και τις απαλλαγές μου;

Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε επιβεβαίωση της κύριας πηγής εισοδήματός σας παρέχοντας, για παράδειγμα:

 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας σας
 • Αντίγραφο του σημειώματος κοινωνικής ασφάλισής σας
 • Δήλωση βιβλίου μισθωμάτων/υποθηκών

Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας να διερευνήσει τους πόρους κάθε προσώπου που υποβάλλει αίτηση ή λαμβάνει νομικές υπηρεσίες.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής μπορεί να σας ζητήσει να προσκομίσετε πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τις απαλλαγές που ισχυρίζεστε ότι δικαιούστε.

Πώς υπολογίζονται οι κεφαλαιακοί πόροι μου;

Η αξία της οικίας σας δεν λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση των κεφαλαιακών πόρων σας.  Εάν οι κεφαλαιακοί πόροι σας υπερβαίνουν τα 4 000 ευρώ, πρέπει να συμπληρώσετε τη δήλωση κεφαλαίου στο έντυπο της αίτησης.  Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Κεφάλαιο — Το συνολικό κεφάλαιό σας κάθε είδους, με τη μορφή ακινήτων, αυτοκινήτων, μετρητών, καταθέσεων στην τράπεζα, επενδύσεων ή άλλων πόρων και
 • Χρέος — Μπορεί να σας χορηγηθεί απαλλαγή για ορισμένα χρέη που μπορούν να συμψηφιστούν με κεφάλαια με σκοπό τον υπολογισμό διαθέσιμου κεφαλαίου, π.χ. δάνεια συνεταιριστικών πιστωτικών οργανισμών.

Τι συμβαίνει αν μου επιδικαστούν δικαστικά έξοδα;

Εάν σας επιδικαστούν τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσής σας, τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθούν στο Ταμείο Νομικής Συνδρομής και να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων. Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής δαπάνησε χρήματα για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς εσάς.  Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.  Σε υποθέσεις μη οικογενειακού δικαίου, εάν κερδίσετε την υπόθεσή σας, συνήθως θα σας επιδικαστούν τα δικαστικά σας έξοδα.  Αντιθέτως, εάν χάσετε την υπόθεσή σας, μπορεί να καταδικαστείτε στα δικαστικά έξοδα του αντιδίκου.  Εάν συμβεί αυτό, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής δεν είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου και είστε προσωπικά υπεύθυνος για την εν λόγω καταβολή.

Τι συμβαίνει εάν αποκτήσω ή διατηρήσω χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ως αποτέλεσμα της υπόθεσής μου;

Εάν αποκτήσετε ή διατηρήσετε χρήματα ή ακίνητα ως αποτέλεσμα της υπόθεσής σας, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής επιτρέπεται —με ορισμένες εξαιρέσεις— να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω χρήματα ή ακίνητα για την πληρωμή της νομικής συνδρομής προς εσάς.  Πρέπει να καταβάλετε στο Ταμείο Νομικής Συνδρομής κάθε χρηματικό ποσό που αποκτήσατε ή διατηρήσατε ως αποτέλεσμα της υπόθεσής σας και το οποίο δεν απαλλάσσεται.  Το Ταμείο θα αφαιρέσει τα έξοδά του και θα σας επιστρέψει το εναπομείναν ποσό.  Εάν πρόκειται για ακίνητη περιουσία (π.χ. οικία ή οικόπεδο) που αποκτάτε ή διατηρείτε, έχει δικαίωμα να επιβάλει στο εν λόγω ακίνητο το λεγόμενο «βάρος», έτσι ώστε να μη μπορεί να πωληθεί μέχρι την αποπληρωμή των εξόδων του.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση μεταβολής της οικονομικής μου κατάστασης;

Αν λαμβάνετε νομικές υπηρεσίες, πρέπει να ενημερώσετε το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής (μέσω του δικηγόρου σας) για οποιαδήποτε μεταβολή στο εισόδημα ή στο κεφάλαιό σας, για παράδειγμα, εάν σας έχει χορηγηθεί αύξηση μισθού, η αξία των παροχών κοινωνικής πρόνοιας έχει μεταβληθεί ή αν αγοράσατε καινούργιο αυτοκίνητο ή οικία.  Ο λόγος που πρέπει να το κάνετε αυτό είναι ότι πρέπει να παραμένετε επιλέξιμος για νομικές υπηρεσίες ενόσω λαμβάνετε νομικές υπηρεσίες, έως ότου η υπόθεσή σας περατωθεί.  Απλώς και μόνον επειδή η οικονομική σας κατάσταση έχει βελτιωθεί δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα παύσει η νομική συνδρομή σας, παρότι μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε υψηλότερη συνεισφορά.

Τι θα συμβεί εάν δεν ειδοποιήσω το νομικό κέντρο για μια μεταβολή της κατάστασής μου;

Εάν δεν ενημερώσετε το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής ότι το εισόδημά σας ή το κεφάλαιό σας έχει μεταβληθεί και ανακαλύψει ότι αυτό έχει γίνει, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παύσει τη νομική συνδρομή σας.

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ιρλανδίας, οι αιτούντες από το εξωτερικό, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια οικονομικής επιλεξιμότητας και ελέγχου βασιμότητας της αίτησης που ορίζονται στον νόμο περί νομικής συνδρομής και στους κανονισμούς, δικαιούνται νομική συνδρομή στην Ιρλανδία.

Μολονότι οι περισσότεροι αιτούντες νομική συνδρομή διαμένουν στην Ιρλανδία, πρόσωπο που διαμένει εκτός Ιρλανδίας, είτε είναι Ιρλανδός πολίτης είτε όχι, μπορεί να υποβάλει αίτηση για νομική συνδρομή και/ή συμβουλές στην Ιρλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο ζητεί νομική συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με νομικό ζήτημα που διέπεται από το ιρλανδικό δίκαιο και συνήθως εάν παρέχεται νομική συνδρομή σε πρόσωπο που διαμένει εκτός Ιρλανδίας, όπου υπάρχει διαφορά για ακίνητα ή προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ιρλανδία. Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι Ιρλανδοί αιτούντες πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο επάρκειας πόρων για να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά τους για νομική συνδρομή, τα πρόσωπα που διαμένουν εκτός Ιρλανδίας πρέπει επίσης να υποβάλλονται στην ίδια αξιολόγηση οικονομικής επιλεξιμότητας.

Η νομική συνδρομή παρέχεται χωρίς την εφαρμογή κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο ελέγχου επάρκειας πόρων σε δικαστικές διαδικασίες που κινούνται δυνάμει του νόμου του 1991 για την απαγωγή παιδιών και την εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και δυνάμει του νόμου του 1994 περί διατροφής (όταν αφορούν είσπραξη διατροφής σε υπόθεση με αμοιβαία παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας).

Γενικά, δεν παρέχονται νομικές συμβουλές όταν ο αιτών μπορεί, χωρίς δυσκολία, να λάβει νομικές συμβουλές εκτός του νόμου περί νομικής συνδρομής. Αυτό ισχύει γενικά όταν παρέχονται υπηρεσίες από άλλη πηγή π.χ. υπηρεσίες παροχής συμβουλών ή άλλος κρατικός φορέας.

Η παροχή συμβουλών σε θέματα ποινικού δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί νομικής συνδρομής, εκτός από την παροχή συμβουλών σε καταγγέλλοντες σε υποθέσεις αναφερόμενου βιασμού.

Το Συμβούλιο πρέπει να πεισθεί, πριν από την έγκριση της νομικής συνδρομής, ότι οι αιτούντες είναι εύλογο να κινήσουν ή να αμυνθούν σε διαδικασία, λαμβανομένων υπόψη, για παράδειγμα, της βασιμότητας της υπόθεσης και της πιθανής έκβασής της. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται: προοπτικές επιτυχίας· εύλογοι λόγοι για την κίνηση ή την άμυνα σε διαδικασία· διαθεσιμότητα οποιασδήποτε μεθόδου, εκτός από τη δικαστική διαδικασία, για την ικανοποιητική επίλυση του προβλήματος (π.χ. διαμεσολάβηση ή διαπραγμάτευση ενός διακανονισμού)· ικανότητα του προσώπου στο οποίο παρέχεται νομική συνδρομή να εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση εκτός του νόμου περί νομικής συνδρομής (π.χ. δυνατότητα κάλυψης των εξόδων από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.).

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Εξετάζεται αν οι αιτούντες πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλον τρόπο πέραν του γενικού κανόνα σύμφωνα με τον οποίο παρέχονται συναντήσεις με δικηγόρους στους αιτούντες· δηλαδή, με αυστηρή σειρά της ημερομηνίας κατά την οποία τα ονόματα των αιτούντων εγγράφονται στον κατάλογο αναμονής για τις νομικές υπηρεσίες. Δίνεται προτεραιότητα σε νέους αιτούντες που ζητούν νομικές υπηρεσίες στις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

 • διαδικασίες απαγωγής παιδιών
 • όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απομάκρυνσης παιδιών από τη χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος
 • διαδικασίες για την επιμέλεια παιδιών
 • υποθέσεις οικογενειακής βίας
 • όταν, σύμφωνα με τον νόμο περί παραγραφής, υπάρχει κίνδυνος να εκπνεύσουν οι προθεσμίες για την κίνηση διαδικασιών, εκτός εάν ληφθούν άμεσα μέτρα
 • όταν υπάρχει κίνδυνος εκπνοής προθεσμιών που προβλέπονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις
 • όταν υπάρχει κίνδυνος να δαπανηθούν περιουσιακά στοιχεία ώστε να μην είναι διαθέσιμα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του αιτούντος.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Ο αιτών νομικές υπηρεσίες μπορεί να υποβάλει αίτηση σε οποιοδήποτε από τα νομικά κέντρα αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά στο νομικό κέντρο που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του αιτούντος.

Κατάλογος των νομικών κέντρων διατίθεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής.

Σε περίπτωση τηλεφωνικού αιτήματος, ο αιτών καλείται να προσέλθει στο εν λόγω νομικό κέντρο προκειμένου να υποβάλει αίτηση αυτοπροσώπως ώστε να συμπληρωθεί γραπτό έντυπο αίτησης και να διενεργηθεί αξιολόγηση επάρκειας πόρων για να διαπιστωθεί αν ο αιτών είναι οικονομικά επιλέξιμος για νομική συνδρομή. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, η οποία είναι συνήθως κατάλληλη, εάν ο αιτών δεν μπορεί εύκολα να προσέλθει αυτοπροσώπως σε κάποιο νομικό κέντρο.

Η νομική συνδρομή παρέχεται χωρίς την εφαρμογή κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο ελέγχου επάρκειας πόρων σε δικαστικές διαδικασίες που κινούνται δυνάμει του νόμου του 1991 για την απαγωγή παιδιών και την εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και δυνάμει του νόμου του 1994 περί διατροφής (όταν αφορούν είσπραξη διατροφής σε υπόθεση με αμοιβαία παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας).

Επιπλέον, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του ιστοτόπου του.

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας/P60, απόδειξη παροχών κοινωνικής πρόνοιας ή πράξη βεβαίωσης φόρου από έσοδα / ελεγμένους λογαριασμούς
 • Στοιχεία για κάθε άλλο εισόδημα που λαμβάνετε (π.χ. πληρωμές διατροφής)
 • Στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές από εσάς φόρου εισοδήματος, κοινωνικής ασφάλισης ανάλογης με τις αποδοχές (ΡRSΙ) και γενικής εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης (αυτές θα περιλαμβάνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας ή στην πράξη βεβαίωσης φόρου σας)
 • Στοιχεία των μηνιαίων πληρωμών ενυπόθηκου δανείου/μισθώματος από εσάς
 • Κατά προσέγγιση αξίες όλων των κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων σας εκτός της οικίας στην οποία ζείτε
 • Αξία τυχόν αποταμιεύσεων που έχετε
 • Ανεξόφλητα ποσά από τυχόν δάνεια/οφειλές που έχετε

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Κατάλογος των διευθύνσεων και των αριθμών τηλεφώνου όλων των νομικών κέντρων, πλήρους και μερικής απασχόλησης, είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Συμβουλίου.

Το ηλεκτρονικό έντυπο υποβάλλεται επίσης μέσω του ιστοτόπου του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής.

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Στους αιτούντες που είναι επιλέξιμοι από οικονομική άποψη προσφέρεται συνάντηση με δικηγόρο σύμφωνα με τη διαδικασία του καταλόγου αναμονής ή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κατηγοριών θεμάτων προτεραιότητας. Συνήθως προσφέρεται στον αιτούντα συνάντηση με έναν από τους δικηγόρους που απασχολούνται στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής και έχουν έδρα σε ένα από τα γραφεία του.

Ο αιτών καταβάλει τη συνεισφορά παροχής νομικών συμβουλών πριν από την πρώτη συνάντηση και λαμβάνει απόδειξη για την εν λόγω καταβολή.

Κατά την πρώτη συνάντηση, ο δικηγόρος εξηγεί ότι, εάν ο αιτών ζητεί εκπροσώπηση από δικηγόρο για την κίνηση ή την άμυνα σε διαδικασία, θα πρέπει να καταβληθεί συνεισφορά νομικής συνδρομής κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού νομικής συνδρομής.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού νομικής συνδρομής μπορεί να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες. Ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Ιατρικούς φακέλους / ιατρικές γνωματεύσεις
 2. Αντίγραφα δηλώσεων και/ή εκθέσεων που ελήφθησαν ή συντάχθηκαν από την αστυνομία της Ιρλανδίας (Gardai)
 3. Αντίγραφα τυχόν συμβάσεων.

Εάν, μετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων πληροφοριών, θεωρηθεί ότι μια αίτηση παροχής νομικής συνδρομής δεν πληροί τις διατάξεις του νόμου του 1995 περί νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις και των κανονισμών του 1996, εκδίδεται επιστολή απόρριψης από τον δικηγόρο.

Η επιστολή αυτή αναφέρει τους λόγους απόρριψης της αίτησης και το/τα σχετικό/-ά άρθρο/-α του νόμου περί νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις και/ή των κανονισμών. Η επιστολή ενημερώνει επίσης τον αιτούντα για το δικαίωμα επανεξέτασης της απόφασης και/ή προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του Συμβουλίου.

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Όταν ο αιτών νομική συνδρομή πληροί τις απαιτήσεις του νόμου περί νομικής συνδρομής και των κανονισμών, χορηγείται πιστοποιητικό νομικής συνδρομής για την παροχή εκπροσώπησης από δικηγόρο (solicitor) και, εφόσον απαιτείται, από barrister σε ορισμένες αστικές διαδικασίες ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου, του Κομητειακού Δικαστηρίου, του Ανώτερου Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το πιστοποιητικό νομικής συνδρομής επιτρέπει μόνο νομικές υπηρεσίες για τη διαδικασία ή το αντικείμενο που αναφέρεται σε αυτό. Η έκδοση πιστοποιητικού νομικής συνδρομής σε αιτούντα δεν σημαίνει ότι ο αιτών λαμβάνει νομική συνδρομή σε άλλα θέματα. Εάν ο αιτών ζητεί νομική συνδρομή για περισσότερα του ενός αντικείμενα, πρέπει να υποβληθεί χωριστή αίτηση.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού νομικής συνδρομής υποβάλλονται από δικηγόρο σε νομικό κέντρο κατόπιν διαβούλευσης με τον αιτούντα.

Το άρθρο 29 παράγραφος 1 του νόμου περί νομικής συνδρομής προβλέπει ότι ένα πρόσωπο δεν δικαιούται νομική συνδρομή ή νομικές συμβουλές, παρά μόνον εάν καταβάλλει συνεισφορά. Η συνεισφορά αυτή καθορίζεται με οικονομική αξιολόγηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αιτών στις δηλώσεις πόρων και κεφαλαίου. Όταν ένα πρόσωπο δεν διαθέτει κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, το ελάχιστο πληρωτέο ποσό για νομική συνδρομή είναι 35 ευρώ και το μέγιστο ποσό 1 210 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της συνεισφοράς θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την παροχή του πιστοποιητικού νομικής συνδρομής και πριν από την παροχή νομικών υπηρεσιών. Το Συμβούλιο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει στον αιτούντα να πληρώσει με δόσεις. Ωστόσο, το σύνολο του οφειλόμενου ποσού πρέπει να καταβάλλεται εντός δώδεκα μηνών και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Εάν ο αιτών στην αίτησή του εκφράσει την προτίμησή του να εκπροσωπηθεί από συγκεκριμένο δικηγόρο στο νομικό κέντρο, ο προϊστάμενος δικηγόρος λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες του αιτούντος κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το σε ποιον δικηγόρο θα αναθέσει την υπόθεση. Άλλες περιστάσεις λαμβάνονται επίσης υπόψη από τον προϊστάμενο δικηγόρο κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το σε ποιον δικηγόρο θα αναθέσει την υπόθεση, για παράδειγμα αν ο δικηγόρος που ζητείται από τον αιτούντα είναι διαθέσιμος για να εκπροσωπήσει τον πελάτη σε συγκεκριμένη δικάσιμο. Εάν ο δικηγόρος που ζητεί ο αιτών έχει ήδη δέσμευση έναντι άλλου πελάτη σε διαφορετικό τόπο κατά την ημερομηνία της υπόθεσης του αιτούντος, τότε θα είναι αναγκαίο ο προϊστάμενος δικηγόρος να αναθέσει σε άλλον δικηγόρο την εκπροσώπηση του αιτούντος, διαφορετικό από τον δικηγόρο της επιλογής του.

Εάν ο αιτών έχει εκπροσωπηθεί στο παρελθόν από δικηγόρο του νομικού κέντρου, τότε είναι σύνηθες για τον προϊστάμενο δικηγόρο να αναθέτει στον ίδιο δικηγόρο την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη για το νέο αντικείμενο. Ο αιτών δεν έχει απόλυτο δικαίωμα να συμβουλεύεται ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο της επιλογής του, αλλά οι επιθυμίες του λαμβάνονται συνήθως υπόψη από τον προϊστάμενο δικηγόρο κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τον δικηγόρο στον οποίο θα αναθέσει την υπόθεσή του. Εάν ο αιτών έχει προτίμηση να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο ίδιου φύλου με αυτόν, τότε, στο μέτρο του δυνατού, ο προϊστάμενος δικηγόρος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα ληφθεί υπόψη η προτίμηση του αιτούντος ως προς το θέμα αυτό.

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Η καταβολή της συνεισφοράς νομικής συνδρομής που ορίζεται στο πιστοποιητικό καλύπτει όλα τα έξοδα της διαδικασίας. Ωστόσο, τα δικαστικά έξοδα και οι γενικές αποζημιώσεις που σας επιδικάζονται ως αποτέλεσμα δικαστικών διαδικασιών ή εξωδικαστικού συμβιβασμού καταβάλλονται στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής. Το Συμβούλιο δικαιούται να αφαιρέσει τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από τυχόν χρήματα που εισπράττετε, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. Το ίδιο ισχύει και για διακανονισμούς που πραγματοποιούνται για πρόσωπο στο οποίο παρέχεται νομική συνδρομή ως αποτέλεσμα διαδικασιών γαμικών διαφορών, συμφωνιών χωρισμού ή δικαστικού χωρισμού. Εάν τα συνολικά έξοδα που βαρύνουν το Συμβούλιο για την παροχή νομικών υπηρεσιών είναι λιγότερα από το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας, ως συνεισφορά και δυνάμει της ανάκτησης των εξόδων ή της αποζημίωσης ή όταν λαμβάνεται υπόψη βάρος σε ακίνητο, το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται σε εσάς.

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Ά.Α.

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Το πιστοποιητικό νομικής συνδρομής αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών για τη διαδικασία ή το αντικείμενο που αναφέρεται σε αυτό. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή το αντικείμενο που αναφέρεται, το πιστοποιητικό λήγει. Ο αιτών που χρειάζεται πρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με το αρχικό αντικείμενο μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του πιστοποιητικού νομικής συνδρομής ή αίτηση για την παροχή νέου πιστοποιητικού. Οι ατομικές περιστάσεις της υπόθεσης καθορίζουν αν απαιτείται τροποποίηση του πιστοποιητικού ή νέο πιστοποιητικό και ο δικηγόρος παρέχει συμβουλές σε σχέση με αυτό.

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Εάν παράσχετε ανακριβείς πληροφορίες ή παραλείψετε να γνωστοποιήσετε κάποιο ουσιώδες γεγονός (π.χ. σε σχέση με μια μεταβολή της οικονομικής σας κατάστασης), ή εάν συμπεριφέρεστε αδικαιολόγητα, οι νομικές συμβουλές ή η νομική συνδρομή ή και τα δύο μπορούν να ανακληθούν και ενδέχεται να καταστείτε υπεύθυνος για το σύνολο των εξόδων τα οποία έγιναν για λογαριασμό σας.

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Ο αιτών που θίγεται από οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης. Εάν ο αιτών επιθυμεί επανεξέταση της απόφασης, πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, μαζί με γνώμη του δικηγόρου του αιτούντος σχετικά με το αν η απόφαση θα πρέπει να διατηρηθεί. Οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση μιας απόφασης μέσω του νομικού κέντρου.

Ο αιτών που θίγεται από οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου ή από επανεξέταση οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής ενώπιον επιτροπής του Συμβουλίου. Εάν ο αιτών επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, πρέπει να προσφύγει ενώπιον επιτροπής προσφυγών του Συμβουλίου. Οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν προσφυγή κατά απόφασης είτε μέσω του νομικού κέντρου είτε απευθείας στο Συμβούλιο.


Η υποβολή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την επανεξέταση ή την άσκηση προσφυγής πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ενημερώθηκε ότι δεν δικαιούται την υπηρεσία για την οποία υπέβαλε αίτηση.

Η επιτροπή προσφυγών αποτελείται από έναν πρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη, δύο εκ των οποίων, πριν από τον διορισμό τους στο συμβούλιο, είτε ασκούσαν το επάγγελμα του barrister είτε ασκούσαν το επάγγελμα του solicitor. Η επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα που δεν συμμετείχαν στην αρχική απόφαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου διευθύνσεων και αριθμών τηλεφώνου όλων των νομικών κέντρων, διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.