Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Νομική συνδρομή

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, τα νομικά έξοδα περιλαμβάνουν τα εξής:

I Δικαστικά έξοδα και

II Έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία.

Τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία καθορίζονται με σκοπό:

 • τη μερική αντιστάθμιση των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε το κράτος για τη χρηματοδότηση των εργασιών των δικαστηρίων·
 • την αποζημίωση των εξόδων του διαδίκου υπέρ του οποίου εκδίδεται η δικαστική απόφαση·
 • την ενθάρρυνση της εκούσιας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τους οφειλέτες.

Πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να καταβληθούν τα δικαστικά έξοδα διατίθενται στη γραμματεία κάθε δικαστηρίου.

Παρεπόμενη απαίτηση έναντι απόφασης σχετικά με τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία μπορεί να ασκηθεί από το πρόσωπο το οποίο αφορά η απόφαση.

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ περιλαμβάνουν:

 • κρατικό τέλος (valsts nodeva)·
 • τέλος γραμματείας (kancelejas nodeva)·
 • έξοδα σχετικά με την εξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, κάθε αγωγή που ασκείται ενώπιον δικαστηρίου υπόκειται σε καθορισμένο κρατικό τέλος, είτε πρόκειται για αρχική αγωγή είτε για ανταγωγή, αίτηση τρίτου σε ήδη εκκρεμή υπόθεση με αυτοτελή απαίτηση σχετική με το αντικείμενο της διαφοράς, αίτηση στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας και άλλες αιτήσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Στις αγωγές διαζυγίου, όταν ο ενάγων έχει συντηρούμενο ανήλικο άτομο, ο δικαστής αναβάλλει την καταβολή του κρατικού τέλους ή επιτρέπει την καταβολή του σε δόσεις κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το τέλος γραμματείας είναι καταβλητέο:

 • για την έκδοση ακριβούς αντιγράφου εγγράφου στην υπόθεση και για την επανέκδοση δικαστικής απόφασης·
 • για την έκδοση δήλωσης·
 • για την έκδοση αντιγράφου γραπτού εκτελεστού τίτλου·
 • για την πιστοποίηση της έναρξης ισχύος δικαστικής απόφασης, όταν η απόφαση πρέπει να υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή·
 • για την κλήτευση μαρτύρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το έξοδα σχετικά με τη διαδικασία περιλαμβάνουν:

 • καταβλητέα ποσά σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες·
 • έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση μαρτύρων ή τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων·
 • έξοδα που σχετίζονται με την έρευνα του εναγομένου·
 • έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης·
 • έξοδα που σχετίζονται με την επίδοση, την έκδοση και τη μετάφραση δικαστικών κλητεύσεων και άλλων δικαστικών εγγράφων·
 • έξοδα δημοσίευσης ανακοινώσεων σε εφημερίδες·
 • τέλη που σχετίζονται με την εξασφάλιση απαίτησης.

Απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα:

Ο νόμος προσδιορίζει τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων (άρθρο 43 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας), συμπεριλαμβανομένου του διαδίκου στον οποίο χορηγείται χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή.

Σε άλλες υποθέσεις, ο διάδικος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα με βάση την οικονομική του κατάσταση και με την επιφύλαξη της προσκόμισης σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Το δικαστήριο ή ο δικαστής εξετάζει την αίτηση και χορηγεί πλήρη ή μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης του ατόμου.

Καταβολή δικαστικών εξόδων:

Οι λογαριασμοί για την καταβολή των κρατικών τελών, των τελών γραμματείας και των εξόδων εκδίκασης διατίθενται στη δικτυακή πύλη στην ενότητα «Κρατικά τέλη και δικαστικοί λογαριασμοί» (Valsts nodevas un tiesu konti).

Επιστροφή των δικαστικών εξόδων:

 • Στον διάδικο υπέρ του οποίου εκδίδεται δικαστική απόφαση επιδικάζεται η ανάκτηση όλων των δικαστικών εξόδων του από τον αντίδικό του.
 • Εάν απαίτηση έχει γίνει δεκτή εν μέρει, η ανάκτηση των δικαστικών εξόδων επιδικάζεται στον ενάγοντα ανάλογα με το μέρος των απαιτήσεων που έγιναν δεκτές και στον εναγόμενο ανάλογα με το μέρος των απορριφθέντων απαιτήσεων.
 • Εάν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή του, πρέπει να επιστρέψει τα δικαστικά έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο εναγόμενος. Στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος. Ωστόσο, εάν ο ενάγων παραιτηθεί από τις απαιτήσεις του επειδή ο εναγόμενος τις ικανοποίησε εκουσίως μετά την άσκηση της αγωγής, το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, διατάσσει τον εναγόμενο να επιστρέψει τα δικαστικά έξοδα που κατέβαλε ο ενάγων.
 • Εάν ο ενάγων απαλλαγεί από την καταβολή δικαστικών εξόδων, ο εναγόμενος καταδικάζεται να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος στον κρατικό προϋπολογισμό ανάλογα με το μέρος της απαίτησης που έγινε δεκτό.
 • Εάν η αγωγή απορριφθεί, δεν υπάρξει περαιτέρω ενέργεια ή ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή, ο ενάγων καταδικάζεται στην καταβολή των δικαστικών εξόδων που δεν έχουν προκαταβληθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, εάν ο ενάγων δεν επιδιώξει την απαίτησή του επειδή ο εναγόμενος την ικανοποίησε εκουσίως μετά την άσκηση της αγωγής, ο εναγόμενος καταδικάζεται στην καταβολή των δικαστικών εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Εάν η απαίτηση έχει ικανοποιηθεί εν μέρει, αλλά ο εναγόμενος απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, τα έξοδα καταβάλλονται από τον ενάγοντα ο οποίος δεν απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, ανάλογα με το ποσό της απαίτησης που απορρίφθηκε.
 • Εάν και οι δύο διάδικοι απαλλαχθούν από την καταβολή των δικαστικών εξόδων, τα έξοδα βαρύνουν το κράτος.
 • Το δικαστήριο ή ο δικαστής μπορούν να αναβάλουν την καταβολή των δικαστικών εξόδων ή να επιτρέψουν την καταβολή τους σε δόσεις, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του ατόμου.

Επιστροφή κρατικού τέλους:

Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους και τη διαδικασία επιστροφής κρατικού τέλους διατίθενται στη δικτυακή πύλη στην ενότητα «Επιστροφή τελών» (nodevu atmaksa).

II ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ είναι:

 • δικηγορικές αμοιβές·
 • έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι προς την ακροαματική διαδικασία·
 • έξοδα που σχετίζονται με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων·
 • έξοδα χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής (εφαρμόζεται σε διαδικασίες που κινήθηκαν μετά την 1η Μαρτίου 2016)·
 • έξοδα συνδρομής διερμηνέα κατά την ακροαματική διαδικασία.

Επιστροφή εξόδων που σχετίζονται με τη διαδικασία:

 • Τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιστρέφονται μέχρι του ποσού που προβλέπει ο νόμος.
 • Ο εναγόμενος καταδικάζεται να καταβάλει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία στα οποία υποβλήθηκε ο ενάγων, εάν η απαίτηση του ενάγοντος έχει γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει και εάν ο ενάγων παραιτηθεί από τις απαιτήσεις του επειδή ο εναγόμενος τις ικανοποίησε εκουσίως μετά την άσκηση της αγωγής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής, το δικαστήριο καταδικάζει τον ενάγοντα να επιστρέψει τα έξοδα του εναγομένου που σχετίζονται με τη διαδικασία.
 • Εάν ο διάδικος που είναι υπεύθυνος για την καταβολή των εξόδων της χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, τα έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής βαρύνουν το κράτος.

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

Η χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή είναι συνδρομή για την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση νομικού ζητήματος με σκοπό την υπεράσπιση των θιγόμενων ή αμφισβητούμενων δικαιωμάτων ενός προσώπου ή των συμφερόντων του που προστατεύονται από τον νόμο σε υποθέσεις, με τα μέσα και στο πεδίο εφαρμογής που προβλέπονται στον νόμο για τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή.

Η χρηματοδοτούμενη από το κράτος συνδρομή καλύπτει την παροχή νομικών συμβουλών, τη σύνταξη διαδικαστικών εγγράφων και την εκπροσώπηση στο δικαστήριο.

3 Δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να λάβουν χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή:

 1. πρόσωπο με καθεστώς προσώπου χαμηλού εισοδήματος ή πρόσωπο που έχει ανάγκη —τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες·
 2. πρόσωπο το οποίο βρίσκεται απροσδόκητα σε περιστάσεις και οικονομική κατάσταση που δεν του παρέχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων του (φυσικές καταστροφές, ανωτέρα βία ή άλλες περιστάσεις ανεξάρτητες από τη βούλησή του) —πρέπει να υποβάλει σχετικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία·
 3. πρόσωπο που εξαρτάται πλήρως από το κράτος ή την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης —οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται από το κράτος ή την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης κατόπιν αιτήματος του προσώπου ή της Αρχής Νομικής Συνδρομής.

Η μερικώς χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή, όταν το πρόσωπο καταβάλλει συμμετοχή, και η συνδρομή δικηγόρου σε συγκεκριμένα είδη αστικών υποθέσεων (υποθέσεις στις οποίες ζητείται η ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης των μετόχων, υποθέσεις που αφορούν διαφορές που απορρέουν από το ενοχικό δίκαιο όταν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και υποθέσεις που αφορούν την προστασία εμπορικών απορρήτων από παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη) μπορούν να χορηγηθούν σε πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τον κατώτατο μηνιαίο μισθό στη Λετονία·
 2. η οικονομική τους κατάσταση τα καθιστά επιλέξιμα για τη χορήγηση νομικής συνδρομής.

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος δικαιούνται χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Η οικονομική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος προσώπου που χρήζει νομικής συνδρομής σε διασυνοριακή διαφορά και του οποίου η συνήθης διαμονή ή κατοικία βρίσκεται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρείται επιλέξιμο για τη χορήγηση νομικής συνδρομής για την εκδίκαση της διαφοράς στη Λετονία, εάν κατά την ημέρα της αίτησης νομικής συνδρομής το μέσο μηνιαίο εισόδημά τους κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες δεν υπερέβαινε το 50 % του κατώτατου μηνιαίου μισθού στη Λετονία, με την επιφύλαξη άλλων εφαρμοστέων κανονιστικών προϋποθέσεων.

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Η χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή χορηγείται για την επίλυση αιτιολογημένων αστικών διαφορών και αστικών υποθέσεων στο δικαστήριο έως ότου αρχίσει να ισχύει η τελεσίδικη απόφαση, με εξαίρεση π.χ.:

 1. υποθέσεις που αφορούν απαίτηση που συνδέεται άμεσα με τις εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες του προσώπου ή με ανεξάρτητες επαγγελματικές δραστηριότητες·
 2. υποθέσεις που αφορούν τελωνειακά ή φορολογικά θέματα·
 3. υποθέσεις που αφορούν απαίτηση που σχετίζεται με προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας·
 4. υποθέσεις που αφορούν αποκατάσταση ηθικής βλάβης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η χορήγηση νομικής συνδρομής σχετίζεται με τη διεκδίκηση αποκατάστασης για ηθική βλάβη που προκλήθηκε στο θύμα ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης·
 5. διαφορές που εκδικάζονται από διαιτητικό δικαστήριο ή από άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·
 6. υποθέσεις που αφορούν απαίτηση που σχετίζεται με αντικείμενα πολυτέλειας ή υπηρεσίες πολυτέλειας·
 7. έξοδα νομικής συνδρομής που είναι δυσανάλογα υψηλά σε σύγκριση με το ποσό της απαίτησης.

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Το πρόσωπο πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη αίτηση νομικής συνδρομής (έντυπο αίτησης) στην Αρχή Νομικής Συνδρομής με αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων σε σχέση με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση (έγγραφα που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα για χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή και έγγραφα που περιγράφουν τη φύση της αστικής διαφοράς και της σχετικής διαδικασίας). Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στη Αρχή Νομικής Συνδρομής αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pasts@jpa.gov.lv, με ηλεκτρονική υπογραφή με χρονοσφραγίδα.

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να χορηγήσει νομική συνδρομή ή να απορρίψει την αίτηση εντός 21 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, εάν η υπόθεση αφορά δικαιώματα παιδιών.

Εάν ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, η προθεσμία για την έκδοση απόφασης παρατείνεται έως ότου παραληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ή λήξει η προθεσμία για την υποβολή τους.

Κατά την έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση νομικής συνδρομής, η Αρχή Νομικής Συνδρομής διορίζει πάροχο νομικής συνδρομής ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση για την παροχή νομικής συνδρομής με την Αρχή Νομικής Συνδρομής.

Η απόφαση σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής ορίζει τον πάροχο νομικής συνδρομής και τον τόπο και τον χρόνο παροχής της νομικής συνδρομής.

Η απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον αιτούντα γραπτώς, ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση· ο αιτών μπορεί επίσης να λάβει την κοινοποίηση αυτοπροσώπως από το γραφείο της Αρχής Νομικής Συνδρομής.

Κατά της απόφασης της Αρχής Νομικής Συνδρομής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ κατά της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου.

Σε υποθέσεις που αφορούν την χορήγηση μερικώς χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής (δηλαδή συνδρομή δικηγόρου σε συγκεκριμένα είδη διαδικασιών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων), η Αρχή Νομικής Συνδρομής εκδίδει απόφαση εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης νομικής συνδρομής και προσδιορίζει στην απόφαση το πεδίο εφαρμογής της νομικής συνδρομής και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή νομικής συνδρομής. Μετά την είσπραξη της πληρωμής, συντάσσεται διορισμός για τον πάροχο νομικής συνδρομής εντός επτά ημερών σχετικά με την παροχή χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής. Εάν δεν έχει εισπραχθεί η πληρωμή για την παροχή νομικής συνδρομής, η Αρχή Νομικής Συνδρομής αποφασίζει να τερματίσει τη χορήγηση νομικής συνδρομής.

Εάν ένα πρόσωπο του οποίου η συνήθης διαμονή ή κατοικία βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ χρειάζεται νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά και η διασυνοριακή διαφορά εκδικάζεται στη Λετονία, η Αρχή Νομικής Συνδρομής παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση για τη διασυνοριακή διαφορά που διαβιβάζεται από αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή από το εν λόγω πρόσωπο και την εξετάζει σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει ο νόμος για τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή. Στις περιπτώσεις που μια διασυνοριακή διαφορά εκδικάζεται εκτός Λετονίας, το πρόσωπο του οποίου η συνήθης διαμονή ή κατοικία βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Αρχή Νομικής Συνδρομής (το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη διεύθυνση https://e-justice.europa.eu/157/el/legal_aid_forms). Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή Νομικής Συνδρομής αποστέλλει συμπληρωμένο έντυπο για τη διαβίβαση της αίτησης νομικής συνδρομής και των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους της ΕΕ εντός επτά ημερών από την παραλαβή όλων των μεταφράσεων.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Το έντυπο αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής είναι διαθέσιμο:

 1. στον ιστότοπο της Αρχής Νομικής Συνδρομής στην ενότητα «Υπηρεσίες» (Pakalpojumi)·
 2. στο γραφείο της Αρχής Νομικής Συνδρομής (Pils laukums 4, Riga)·
 3. στα γραφεία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στις πόλεις και τους δήμους της Λετονίας όπου το πρόσωπο έχει τη δηλωθείσα κατοικία του ή όπου διαμένει νόμιμα.

Το έντυπο για την αίτηση νομικής συνδρομής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε διασυνοριακή διαφορά) είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην ενότητα «Ηλεκτρονικά έντυπα».

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται στο έντυπο αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής:

 1. αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει ότι το πρόσωπο είναι επιλέξιμο για νομική συνδρομή, π.χ. πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι το πρόσωπο έχει την ιδιότητα προσώπου που έχει ανάγκη ή έχει χαμηλό εισόδημα (ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι το πρόσωπο είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή)·
 2. αντίγραφα εγγράφων που περιγράφουν τη φύση της διαφοράς, τη διαδικασία της υπόθεσης κ.λπ. (π.χ. σύμβαση, κλήτευση στο δικαστήριο, απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου).

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες για την παροχή χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων διατίθενται στη διεύθυνση: https://jpa.gov.lv/ (ιστότοπος της Αρχής Νομικής Συνδρομής, στα λετονικά) ή https://jpa.gov.lv/par-mums-eng (ιστότοπος της Αρχής Νομικής Συνδρομής, στα αγγλικά).

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Η διεύθυνση της Αρχής Νομικής Συνδρομής: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.

E-mail: pasts@jpa.gov.lv

Δωρεάν γραμμή παροχής πληροφοριών: + 371 80001801 (για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Αρχή Νομικής Συνδρομής και τη συμπλήρωση των εντύπων).

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Άτομα με καθεστώς ατόμου που έχει ανάγκη ή έχει χαμηλό εισόδημα, άτομα που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από το κράτος ή την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή άτομα που έχουν βρεθεί απροσδόκητα σε συνθήκες και οικονομική κατάσταση που τους εμποδίζουν να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους δικαιούνται χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή.

Η χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή παρέχεται σε εξωδικαστικές και δικαστικές αστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών διαφορών), σε διαδικασίες προσφυγής σε διοικητικές υποθέσεις που αφορούν την παροχή ασύλου ή σε προσφυγές κατά αποφάσεων που αφορούν προσβαλλόμενες διαταγές απομάκρυνσης ή κατά αποφάσεων που αφορούν προσβαλλόμενες διαταγές αναγκαστικής απέλασης.

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Το πρόσωπο πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη αίτηση νομικής συνδρομής (έντυπο αίτησης) στην Αρχή Νομικής Συνδρομής με αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων σε σχέση με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση (έγγραφα που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα για χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή και έγγραφα που περιγράφουν τη φύση της αστικής διαφοράς και της σχετικής διαδικασίας). Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στη Αρχή Νομικής Συνδρομής αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pasts@jpa.gov.lv, με ηλεκτρονική υπογραφή με χρονοσφραγίδα.

Για τη χορήγηση χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής, πρέπει να υποβληθούν στη Αρχή Νομικής Συνδρομής τα ακόλουθα έγγραφα:

1) συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή (https://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas) με αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την επιλεξιμότητα για νομική συνδρομή, π.χ. πιστοποιητικό που αποδεικνύει το καθεστώς προσώπου που έχει ανάγκη ή έχει χαμηλό εισόδημα·

2) αντίγραφα εγγράφων που περιγράφουν τη φύση της διαφοράς, τη διαδικασία στην υπόθεση κ.λπ.

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής συνάπτει συμβάσεις με παρόχους νομικής συνδρομής για τους σκοπούς της νομικής συνδρομής. Κατά την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, η Αρχή Νομικής Συνδρομής διορίζει πάροχο νομικής συνδρομής για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Το άτομο πρέπει να καλύψει το ίδιο τα έξοδα της διαδικασίας, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις.

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Τα έξοδα που δεν καλύπτονται από νομική συνδρομή πρέπει να καλύπτονται από το άτομο.

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής χορηγεί νομική συνδρομή εγγυημένη από το κράτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) στη διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, χορηγείται νομική συνδρομή στο πρόσωπο σε σχέση με την προσφυγή ελέγχου συνταγματικότητας του οποίου το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει αποφασίσει να μην κινήσει διαδικασία μόνο λόγω έλλειψης νομικών λόγων ή προφανούς ανεπάρκειας να στηρίξει την προσφυγή·

2) σε αστικές υποθέσεις (εκτός εάν η υπόθεση αφορά τελωνειακά ή φορολογικά ζητήματα, προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας, η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τις εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες του προσώπου ή με ανεξάρτητες επαγγελματικές δραστηριότητες κ.λπ.)·

3) σε διοικητικές υποθέσεις:

 • σε διαδικασίες προσφυγής σε υποθέσεις που αφορούν την παροχή ασύλου·
 • σε προσφυγές κατά αποφάσεων που αφορούν προσβαλλόμενες διαταγές απομάκρυνσης ή κατά αποφάσεων που αφορούν προσβαλλόμενες διαταγές αναγκαστικής απέλασης·
 • σε εφέσεις κατά απόφασης οικογενειακού δικαστηρίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων παιδιού·
 • σε διοικητικές υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο (ο δικαστής) έχει εκδώσει απόφαση για χορήγηση χρηματοδοτούμενης από το κράτος νομικής συνδρομής λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της οικονομικής κατάστασης του φυσικού προσώπου.

Μερικώς χρηματοδοτούμενη από το κράτος νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί για τη συνδρομή δικηγόρου σε συγκεκριμένα είδη αστικών υποθέσεων:

 • σε υποθέσεις που ζητείται η ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης συμμετεχόντων ή μετόχων κεφαλαιουχικής εταιρείας·
 • σε υποθέσεις που αφορούν διαφορές που απορρέουν από το ενοχικό δίκαιο, όταν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ·
 • σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία εμπορικών απορρήτων από παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη.

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Εάν το πρόσωπο δεν χρειάζεται τη νομική συνδρομή που του έχει χορηγηθεί, μπορεί να αποσύρει την αίτησή του για νομική συνδρομή πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Νομικής Συνδρομής.

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Η απόφαση της Αρχής Νομικής Συνδρομής να χορηγήσει ή να αρνηθεί να χορηγήσει νομική συνδρομή μπορεί να προσβληθεί και να ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για τη διοικητική διαδικασία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.