Νομική συνδρομή

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Τα έξοδα της δίκης που μπορούν να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής είναι τα εξής:

 • τέλη χαρτοσήμου και καταχώρισης·
 • παράβολα γραμματείας·
 • δικαιώματα και αμοιβές δικαστικών επιμελητών·
 • έξοδα και αμοιβές πραγματογνωμόνων·
 • αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων·
 • έξοδα και αμοιβές συμβολαιογράφων·
 • αποζημιώσεις μαρτύρων·
 • έξοδα μετακίνησης·
 • έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο·
 • αμοιβές δικηγόρων·
 • τέλη και έξοδα διατυπώσεων καταχώρισης, υποθηκών και ενεχύρων·
 • έξοδα πιστοποιητικών περί του εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου.

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

Μέσω της νομικής συνδρομής, ένα φυσικό πρόσωπο με ανεπαρκείς πόρους μπορεί να λάβει τη βοήθεια δικηγόρου για συγκεκριμένη υπόθεση, μεταξύ άλλων και με τη μορφή νομικών συμβουλών.

3 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Τα πρόσωπα των οποίων οι πόροι είναι ανεπαρκείς μπορούν να λάβουν νομική συνδρομή για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • είναι υπήκοοι Λουξεμβούργου ή
 • είναι αλλοδαποί υπήκοοι με άδεια παραμονής στο Λουξεμβούργο ή
 • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
 • είναι αλλοδαποί υπήκοοι εξομοιούμενοι προς τους υπηκόους του Λουξεμβούργου όσον αφορά τη νομική συνδρομή δυνάμει διεθνούς συνθήκης ή
 • είναι υπήκοοι τρίτης χώρας που διαμένουν παράτυπα με σκοπό την επιστροφή οφειλόμενων αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 572-7 του εργατικού κώδικα.

Νομική συνδρομή μπορεί επίσης να παρασχεθεί σε οποιονδήποτε άλλο αλλοδαπό του οποίου οι πόροι είναι ανεπαρκείς, για τις διαδικασίες που αφορούν το δικαίωμα ασύλου, την πρόσβαση στην επικράτεια, τη διαμονή, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση αλλοδαπών.

Η ανεπάρκεια των πόρων εκτιμάται σε σχέση με το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και την περιουσία του αιτούντος και των λοιπών μελών του νοικοκυριού.

Νομική συνδρομή δεν παρέχεται σε πρόσωπο του οποίου η αγωγή δεν φαίνεται, a priori, εύλογη ή η οποία έχει ελάχιστες πιθανότητες ευδοκίμησης ή όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα προς κάλυψη έξοδα.

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Νομική συνδρομή παρέχεται στον ενάγοντα ή στον εναγόμενο, και στο πλαίσιο διαδικασίας της εκούσιας ή αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, είτε δικαστικής είτε εξωδικαστικής. Μπορεί να ζητηθεί για οποιαδήποτε διαδικασία που κινείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, διοικητικού ή άλλου.

Παρέχεται επίσης για ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων.

Ωστόσο, δεν παρέχεται στους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων για διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιου οχήματος. Ομοίως, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε έμπορο, βιομήχανο, βιοτέχνη ή ελεύθερο επαγγελματία στο πλαίσιο διαφοράς που σχετίζεται με την εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι κατά τρόπο γενικό, σε σχέση με διαφορά που προκύπτει από κερδοσκοπική δραστηριότητα του αιτούμενου δικαστικής συνδρομής.

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Σε επείγουσες περιπτώσεις, η προσωρινή παροχή της νομικής συνδρομής μπορεί να διαταχθεί από τον πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, για τις πράξεις που αυτός θα καθορίσει.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Το εθνικό έντυπο αίτησης για την παροχή της νομικής συνδρομής στο Λουξεμβούργο διατίθεται από την Κεντρική Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Service Central d'Assistance Sociale) (τηλ. +352.475821-1).

Μπορεί επίσης να τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λουξεμβούργου ή από τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Diekirch.

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση νομικής συνδρομής πρέπει να επισυνάψει σ’ αυτήν τα ακόλουθα:

 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του
 • πιστοποιητικό ασφάλισης στο Κοινό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης (CCSS) του αιτούντος καθώς και των μελών του νοικοκυριού του
 • για τον ενδιαφερόμενο και καθένα από τα μέλη του νοικοκυριού: εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας (ή πιστοποιητικό εισοδήματος από το CCSS), πιστοποιητικά καταβολής του εισοδήματος κοινωνικής ένταξης (REVIS), πιστοποιητικά καταβολής επιδόματος ανεργίας ή σύνταξης ή άλλα για τους τελευταίους 3 μήνες, όπου να αναγράφονται τα ακαθάριστα ποσά (τα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών δεν επαρκούν)
 • πιστοποιητικό από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης (Fonds national de solidarité) για κάθε μέλος του νοικοκυριού, με το οποίο πιστοποιείται ότι το νοικοκυριό δεν εισπράττει τίποτε από το εν λόγω Ταμείο
 • αν το νοικοκυριό εισπράττει ή καταβάλλει διατροφή, έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ποσό που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε (π.χ. αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών των τελευταίων 3 μηνών)
 • πιστοποιητικό κυριότητας ή μη κυριότητας ακίνητης περιουσίας που εκδίδεται από την Υπηρεσία Άμεσων Φόρων (Administration des contributions directes) για κάθε μέλος του νοικοκυριού
 • κατά περίπτωση, τίτλους κυριότητας ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό
 • δικαιολογητικά ως προς την κυριότητα κινητής περιουσίας (μετρητά, αποταμιεύσεις, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
 • αν το νοικοκυριό στεγάζεται σε μισθωμένη κατοικία, αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης και των αποδείξεων καταβολής του μισθώματος των τελευταίων 3 μηνών
 • αν το νοικοκυριό αποπληρώνει στεγαστικό δάνειο, αποδεικτικό πληρωμής των μηνιαίων δόσεων
 • τα αποδεικτικά εισοδημάτων από ακίνητη και κινητή περιουσία
 • τα έγγραφα που αφορούν την υπό εξέταση υπόθεση.

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή ο εκπρόσωπός του αποφασίζει ως προς τη χορήγηση της νομικής συνδρομής. Ελλείψει κατοικίας, αρμόδιος είναι ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Λουξεμβούργου ή ο αντιπρόσωπός του.

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Η απόφαση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς.

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Στην απόφασή του, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου θα αναφέρει το όνομα του δικηγόρου που είναι επιφορτισμένος να σας επικουρεί και θα σας καλέσει να επικοινωνήσετε μαζί του.

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου διορίζει τον δικηγόρο που επέλεξε ελεύθερα ο αιτών. Εάν ο αιτών δεν έχει επιλέξει δικηγόρο ή εάν ο πρόεδρος θεωρεί την επιλογή ακατάλληλη, διορίζει δικηγόρο της επιλογής του. Εκτός από λόγους κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων, ο δικηγόρος υποχρεούται να αποδεχθεί την εντολή αυτή.

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Η νομική συνδρομή καλύπτει καταρχήν όλα τα έξοδα που αφορούν τις δίκες, τις διαδικασίες ή τις πράξεις για τις οποίες χορηγείται (βλ. ανωτέρω απάντηση στην ερώτηση 1).

Ωστόσο, η νομική συνδρομή δεν καλύπτει τις διαδικαστικές αποζημιώσεις και την αποζημίωση για καταχρηστικές και κακόβουλες διαδικασίες.

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Δεν υφίσταται μερική χορήγηση νομικής συνδρομής στο Λουξεμβούργο.

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Όχι, θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση παροχής νομικής συνδρομής για τους σκοπούς αυτούς.

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να ανακαλέσει τη νομική συνδρομή από τον αιτούντα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οποία αυτό παρασχέθηκε, εάν αποδειχθεί ότι παρασχέθηκε κατόπιν ψευδών δηλώσεων ή βάσει ανακριβών εγγράφων. Η νομική συνδρομή μπορεί επίσης να ανακληθεί εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή κατά την ολοκλήρωσή της ή ως αποτέλεσμα αυτής, ο δικαιούχος αποκτήσει πόρους τους οποίους εάν διέθετε κατά την ημερομηνία που υπέβαλε αίτηση για παροχή νομικής συνδρομής, η αίτηση αυτή δεν θα είχε εγκριθεί. Κάθε μεταβολή αυτού του είδους πρέπει να δηλώνεται από τον δικαιούχο της νομικής συνδρομής ή από τον συνήγορό του στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου.

Η απόφαση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου με την οποία ανακοινώνεται η ανάκληση της νομικής συνδρομής κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η φορολογική αρχή του Λουξεμβούργου (administration de l’enregistrement et des domaines) είναι επιφορτισμένη να προβεί στην ανάκτηση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής.

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Κατά της απόφασης του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου με την οποία απορρίπτεται ή ανακαλείται η νομική συνδρομή μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του πειθαρχικού και διοικητικού συμβουλίου του εν λόγου συλλόγου. Η απόφαση του πειθαρχικού και διοικητικού συμβουλίου είναι οριστική. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του προέδρου του πειθαρχικού και διοικητικού συμβουλίου με συστημένη επιστολή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του δικηγορικού συλλόγου. Το εν λόγω συμβούλιο ή ένα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του ακούει τις παρατηρήσεις του αιτούντος στο πλαίσιο ακρόασης.

17 Η αίτηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της προθεσμίας παραγραφής;

Η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής δεν αναστέλλει την παραγραφή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικηγορικός Σύλλογος Λουξεμβούργου

Guichet.lu

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.