Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νομική συνδρομή

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Για την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο, ο ενάγων πρέπει να καταβάλει δικαστικά τέλη και τυχόν αμοιβή για τη συνδρομή δικηγόρου (σε υποθέσεις που αφορούν ποσά άνω των 25.000 EUR, ο εναγόμενος καταβάλλει επίσης δικαστικά τέλη). Εάν το δικαστήριο κρίνει υπέρ του ενάγοντος, συνήθως διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος. Στην περίπτωση αυτήν, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο ενάγων για την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο.

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

(Επιδοτούμενη) νομική συνδρομή είναι η νομική συνδρομή που παρέχεται σε διάδικο σε σχέση με έννομο συμφέρον που επηρεάζει άμεσα τον διάδικο προσωπικά, εφόσον ο νόμος ή οι συναφείς διατάξεις προβλέπουν την εν λόγω νομική συνδρομή.

3 Δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Αυτό εξαρτάται από το εισόδημά σας και το είδος των συμφερόντων που υπερασπίζεστε. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Ναι. Στις Κάτω Χώρες, η (επιδοτούμενη) νομική συνδρομή παρέχεται στο συμβουλευτικό στάδιο και για όλα τα είδη διαδικασιών. Ωστόσο, βλέπε επίσης την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. Στις Κάτω Χώρες υπάρχει επίσης επιδοτούμενη διαμεσολάβηση.

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Στο αστικό δίκαιο, είναι δυνατή η κίνηση διαδικασίας λήψεως ασφαλιστικών μέτρων. Στο διοικητικό δίκαιο, είναι δυνατόν να ζητηθεί η λήψη προσωρινού μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, είτε πρόκειται για την αρχική ένσταση είτε για την προσφυγή σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Στις Κάτω Χώρες, η αίτηση για τη χορήγηση επιδοτούμενης νομικής συνδρομής υποβάλλεται, κατ’ αρχήν, από δικηγόρο. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής. Εάν είστε από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της διαβιβάζουσας αρχής του κράτους μέλους σας (συνήθως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστηρίου ή άλλου καθορισμένου προς τούτο οργανισμού). Η αίτηση διαβιβάζεται στην αποδέκτρια αρχή των Κάτω Χωρών, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής.

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Υπάρχει το οικονομικό κριτήριο και το κριτήριο του εννόμου συμφέροντος. Για την εξέταση του οικονομικού κριτηρίου, πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής σχετικά με το ετήσιο εισόδημά σας των δύο τελευταίων ετών. Εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιδοτούμενη νομική συνδρομή στο κράτος μέλος σας, αυτό θα είναι αρκετό για το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής.

Για την εξέταση του κριτηρίου του εννόμου συμφέροντος, πρέπει να υποβάλετε δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον σας στην υπόθεση, όπως π.χ. πόσα χρήματα διακυβεύονται, αν η υπόθεση σχετίζεται με τα συμφέροντα της εταιρείας σας ή ποια μέτρα έχετε λάβει για την επίλυση της διαφοράς.

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Netherlands

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Εσείς και, κατά περίπτωση, ο δικηγόρος σας θα λάβετε γραπτή απόφαση επί της αίτησής σας. Η απόφαση αυτή θα κρίνει αν η αίτησή σας έγινε δεκτή. Εάν η απόφαση δεν είναι υπέρ σας, μπορείτε να ασκήσετε ένδικα μέσα.

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Πρέπει να καταβάλετε στον δικηγόρο συνεισφορά έναντι της αμοιβής του, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής.

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Στις Κάτω Χώρες μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας. Ωστόσο, ο δικηγόρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη σελίδα «Βρείτε δικηγόρο» (Zoek een advocaat) του Δικηγορικού Συλλόγου των Κάτω Χωρών (Nederlandse Orde van Advocaten).

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό για εσάς, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής, ως αποδέκτρια αρχή, μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του τοπικού υποκαταστήματος του Δικηγορικού Συλλόγου των Κάτω Χωρών να διορίσει δικηγόρο.

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Όχι. Θα καταβάλετε συνεισφορά έναντι της αμοιβής του δικηγόρου σας. Θα πρέπει επίσης να καταβάλετε δικαστικά τέλη εάν προσφύγετε στο δικαστήριο. Ενδέχεται επίσης να οφείλονται αμοιβές εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εξωτερικών πραγματογνωμόνων ή δικαστικού επιμελητή. Τέλος, εάν το δικαστήριο αποφανθεί εις βάρος σας, ενδέχεται να καταδικαστείτε στα έξοδα της δίκης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του αντιδίκου).

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Εσείς. Ενδέχεται να δικαιούστε συνεισφορά στο κράτος μέλος σας.

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Ναι.

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Εάν, ως αποτέλεσμα της υπόθεσης, σας επιδικαστεί (απαίτηση για) ποσό μεγαλύτερο από το ήμισυ του αφορολόγητου κεφαλαίου που ισχύει τη δεδομένη στιγμή, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής μπορεί να αποφασίσει να ανακαλέσει το δικαίωμά σας σε επιδοτούμενη νομική συνδρομή. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι είστε σε θέση να πληρώσετε ο ίδιος για τη νομική συνδρομή.

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Μπορείτε να προσφύγετε στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής κατά απόφασης του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής σχετικά με την επιλεξιμότητά σας για νομική συνδρομή. Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση επί της εν λόγω προσφυγής ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (rechtbank) και να προσφύγετε σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Τμήματος Διοικητικού Δικαίου (Afdeling bestuursrechtspraak) του Συμβουλίου της Επικρατείας (Raad van State).

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.