Νομική συνδρομή

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια έξοδα συνεπάγονται οι νομικές διαδικασίες και ποιος πρέπει να τα επωμισθεί κανονικά;

Κρατική νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) μπορεί να παρασχεθεί στις ακόλουθες μορφές:

α) πληρωμή της δαπάνης εκπροσώπησης, νομικής βοήθειας και, κατά περίπτωση, υπεράσπισης από δικηγόρο που διορίζεται αυτεπαγγέλτως ή κατ’ επιλογή του δικαιούχου για τη διασφάλιση της άσκησης ή διαφύλαξης δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος ενώπιον δικαστηρίου ή για την αποτροπή της έγερσης διαφοράς (στο εξής: βοήθεια από δικηγόρο)∙

β) πληρωμή της αμοιβής πραγματογνώμονα, μεταφραστή ή διερμηνέα για την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με άδεια του δικαστηρίου ή της δικαστικής αρχής, εφόσον η εν λόγω πληρωμή βαρύνει τον αιτούντα κρατική νομική συνδρομή∙

γ) πληρωμή της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή∙

δ) απαλλαγές, μειώσεις, καθορισμός νέου χρονοδιαγράμματος πληρωμών ή αναβολή πληρωμής των δικαστικών εξόδων, όπως ορίζονται στον νόμο, περιλαμβανομένων όσων οφείλονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όταν η κρατική νομική συνδρομή παρέχεται σε πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ ή σε άλλο πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην επικράτεια κράτους μέλους, η κρατική νομική συνδρομή που εγκρίνεται μπορεί επίσης να περιλαμβάνει:

α) τα έξοδα μετάφρασης των εγγράφων των οποίων την υποβολή από τον δικαιούχο ζήτησε το δικαστήριο ή η αρμόδια δικαστική αρχή για τη διευθέτηση της υπόθεσης, ενώ τα συναφή αιτήματα και έγγραφα που υποβάλλονται ή παραλαμβάνονται εξαιρούνται από την υποχρέωση επικύρωσης ή άλλης αντίστοιχης διατύπωσης.

β) υπηρεσίες διερμηνέα στη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου / της δικαστικής αρχής∙

γ) τα έξοδα ταξιδίου με τα οποία επιβαρύνθηκε ο δικαιούχος της συνδρομής ή άλλο πρόσωπο για τη μετάβασή του στη Ρουμανία, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου ή της δικαστικής αρχής ή επειδή ο νόμος επιβάλλει την υποχρεωτική παρουσία οποιουδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα.

Δικαιούχος που πληροί τους όρους που περιγράφονται υπό την ερώτηση 3 δικαιούται επίσης απόδοση της αμοιβής που κατέβαλε στον διαμεσολαβητή, αν αποδείξει ότι, πριν από την κίνηση της δίκης, είχε διεξαχθεί διαδικασία διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς σε διαμεσολάβηση ή αν ζητήσει διαμεσολάβηση μετά την κίνηση της δίκης, αλλά πριν από την πρώτη συζήτηση.

Κρατική νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί, αυτοτελώς ή σωρευτικά, σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μορφές. Η αξία της κρατικής νομικής συνδρομής που χορηγείται, αυτοτελώς ή σωρευτικά, σε οποιαδήποτε από τις μορφές της βοήθειας από δικηγόρο, πραγματογνώμονα, μεταφραστή, διερμηνέα ή δικαστικό επιμελητή δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε διάστημα ενός έτους, το ανώτατο όριο των 12 εθνικών μικτών ελάχιστων μισθών κατά το έτος κατάθεσης της αίτησης.

(Άρθρα 6, 7, 20 και 44 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

2 Τι είναι ακριβώς το ευεργέτημα της πενίας;

Η κρατική νομική συνδρομή αποτελεί τη μορφή βοήθειας που χορηγείται από το κράτος για τη διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και τη διαφύλαξη της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων με δικαστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων.

(Άρθρο 1 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα)

3 Δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εφόσον δεν μπορεί να καλύψει τα δικαστικά έξοδα ορισμένης διαδικασίας ή αυτά που απορρέουν από τη λήψη νομικών συμβουλών για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος ενώπιον δικαστηρίου, χωρίς να διακυβεύεται η διαβίωση των μελών της οικογένειάς του.

Ως μέλη της οικογένειας νοούνται ο/η σύζυγος, τα τέκνα ή οι άλλοι άμεσοι κατιόντες έως 18 ετών που εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα και τα τέκνα ή οι άλλοι άμεσοι κατιόντες άνω των 18 ετών και έως 26 ετών, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους και εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα. Μέλος της οικογένειας θεωρείται επίσης το πρόσωπο που συμβιοί με τον αιτούντα στην κατοικία ή τον τόπο διαμονής ή το νοικοκυριό, τα τέκνα ή οι άλλοι άμεσοι κατιόντες αυτού έως 18 ετών που εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα και τα τέκνα ή οι άλλοι άμεσοι κατιόντες αυτού άνω των 18 ετών και έως 26 ετών, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους και εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα.

Κρατική νομική συνδρομή δικαιούνται τα πρόσωπα με μέσο μηνιαίο καθαρό εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας κάτω των 500 RON (ρουμανικών λέου) κατά τους τελευταίους δύο μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά που αποτελούν την κρατική νομική συνδρομή καταβάλλονται πλήρως από το κράτος. Αν το μέσο μηνιαίο καθαρό εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας κατά τους τελευταίους δύο μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 800 RON, τα ποσά που αποτελούν την κρατική νομική συνδρομή καταβάλλονται από το κράτος σε ποσοστό 50%. Τα εισοδηματικά όρια και το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ως κρατική νομική συνδρομή μπορούν να αναθεωρηθούν με κυβερνητική απόφαση.

Κρατική νομική συνδρομή μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε άλλες περιπτώσεις, κατ’ αναλογία με τις ανάγκες του αιτούντος, όταν τα πραγματικά ή τα εκτιμώμενα δικαστικά έξοδα ενδέχεται να περιορίσουν την αποτελεσματική πρόσβαση του αιτούντος στη δικαιοσύνη, λαμβανομένου υπόψη και του διαφορετικού κόστους διαβίωσης μεταξύ του κράτους μέλους όπου έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του ο αιτών και της Ρουμανίας.

Κατά τον καθορισμό του εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψη όλα τα τακτικά εισοδήματα, όπως μισθοί, επιδόματα, αμοιβές, ετήσιες πρόσοδοι, μισθώματα, κέρδη από εμπόριο ή αυτοαπασχόληση και λοιπά παρόμοια έσοδα, καθώς και οι τακτικά καταβαλλόμενες υποχρεώσεις, όπως τα μισθώματα και οι υποχρεώσεις διατροφής.

Κρατική νομική συνδρομή χορηγείται ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του αιτούντος αν το δικαίωμα νομικής βοήθειας ή δωρεάν νομικής βοήθειας προβλέπεται από ειδικό νόμο ως προστατευτικό μέτρο λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως η ανηλικότητα, η αναπηρία, άλλη ειδική κατάσταση ή λοιπές παρεμφερείς περιστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, κρατική νομική συνδρομή χορηγείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, με μόνο κριτήριο τη διαφύλαξη ή αναγνώριση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων που απορρέουν από ή συναρτώνται με την ειδική περίσταση που δικαιολογεί την αναγνώριση, βάσει νόμου, του δικαιώματος σε νομική βοήθεια ή δωρεάν νομική βοήθεια.

Το δικαίωμα σε κρατική νομική συνδρομή αποσβένεται με τον θάνατο του διαδίκου ή τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης σε βαθμό που να του επιτρέπει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.

(Άρθρα 4, 5, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 2, 2.1 και 50 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα)

4 Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται για όλα τα είδη διαδικασιών;

Η κρατική νομική συνδρομή που προβλέπεται από το παρόν έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα χορηγείται σε αστικές υποθέσεις, εμπορικές υποθέσεις, διοικητικές υποθέσεις, εργατικές υποθέσεις και υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε άλλες υποθέσεις, εξαιρουμένων των ποινικών υποθέσεων.

(Άρθρο 3 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα)

5 Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ανάγκης;

Δεν προβλέπονται διαδικασίες επείγοντος στις υποθέσεις νομικής συνδρομής.

6 Πώς μπορώ να λάβω το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο καταρτίζονται σύμφωνα με το έντυπο της αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος έκτακτου διατάγματος (άρθρο 49 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα ).

ΕΝΤΥΠΟ

αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγίες:

1. Πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες.

2. Το πρόσωπο που συμπληρώνει την αίτηση πρέπει να παράσχει όλα τα στοιχεία που ζητούνται με το έντυπο.

3. Τυχόν ανακριβή, ανεπαρκή ή ελλιπή στοιχεία μπορεί να καθυστερήσουν τη διεκπεραίωση της αίτησής σας.

4. Η υποβολή ψευδών ή ελλιπών στοιχείων με την αίτηση μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες και την απόρριψη της αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής∙ μπορεί επίσης να σας απαγγελθούν κατηγορίες.

5. Επισυνάψτε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.

6. Επισημαίνεται ότι η παρούσα αίτηση δεν επηρεάζει την προθεσμία που πρέπει να τηρηθεί για την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας.

7. Υπογράψτε και χρονολογήστε την αίτηση

A1. Προσωπικά στοιχεία αιτούντος

Ονοματεπώνυμο ......................................................

Ημερομηνία και τόπος γέννησης ...................................................

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας ......................................................................

Διεύθυνση (κατοικίας ή διαμονής) ........................................

..........................................................................

Τηλ. / Φαξ / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ...........................................................

A2. Προσωπικά στοιχεία νομίμου αντιπροσώπου (γονέας, επίτροπος, δικαστικός συμπαραστάτης κ.ο.κ.), αν συντρέχει περίπτωση (συμπληρώνεται αν ο αιτών διαθέτει νόμιμο αντιπρόσωπο)

Ονοματεπώνυμο ......................................................

Ημερομηνία και τόπος γέννησης ...................................................

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας ......................................................................

Διεύθυνση ...................................................................

Τηλ. / Φαξ / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ...........................................................

A3. Προσωπικά στοιχεία του δικηγόρου του αιτούντος, αν συντρέχει περίπτωση (συμπληρώνεται αν ο αιτών έχει ήδη δικηγόρο)

Ονοματεπώνυμο ......................................................

Διεύθυνση ...................................................................

Τηλ. / Φαξ / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ...........................................................

B. Στοιχεία σχετικά με τη διαφορά για την οποία ζητείται η νομική συνδρομή

Επισυνάψτε αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών εγγράφων.

B1. Φύση της διαφοράς (διαζύγιο, εργατική διαφορά κ.ο.κ.)

B2. Αξία της διαφοράς εφόσον αποτιμάται σε χρήμα και το νόμισμα αποτίμησης της αξίας της διαφοράς

B3. Περιγραφή της κατάστασης για τη διευθέτηση της οποίας ζητείται κρατική νομική συνδρομή (συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου δικαστηρίου, της ημερομηνίας συζήτησης, των αποδεικτικών στοιχείων κ.ο.κ.)

Γ. Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Επισυνάψτε αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών εγγράφων.

Γ1. Τρέχουσα ή επικείμενη ιδιότητά σας στη διαδικασία (ενάγων ή εναγόμενος)

Περιγράψτε το αντικείμενο της αξίωσης προς εκδίκαση ...........................

..........................................................................

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του αντιδίκου ...........................

..........................................................................

Γ2. Ειδικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η επείγουσα διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης, αν συντρέχει περίπτωση

Γ3. Δηλώστε τα έξοδα που επιθυμείτε να καλυφθούν με την αίτηση (προς έλεγχο):

_

|_| α) βοήθεια από δικηγόρο∙

_

|_| β) αμοιβή πραγματογνώμονα∙

_

|_| γ) αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα για τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας∙

_

|_| δ) πληρωμή της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή∙

_

|_| ε) απαλλαγές, μειώσεις, καθορισμός νέου χρονοδιαγράμματος πληρωμών ή αναβολή της πληρωμής δικαστικών εξόδων και/ή εγγυήσεων, όπως ορίζονται στον νόμο, περιλαμβανομένων των εξόδων και εγγυήσεων που είναι πληρωτέα κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Γ4. Προσδιορίστε αν η κρατική νομική συνδρομή ζητείται για:

_

|_| Βοήθεια από δικηγόρο στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας

_

|_| Βοήθεια από δικηγόρο πριν από την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας

_

|_| Βοήθεια από δικηγόρο (συμβουλευτικές υπηρεσίες και/ή εκπροσώπηση) στο πλαίσιο εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, προσδιορίστε:

- τον αριθμό καταχώρισης

- τις ημερομηνίες των συζητήσεων

- την ονομασία του δικαστηρίου

- τη διεύθυνση του δικαστηρίου

_

|_| Βοήθεια από δικηγόρο για την άσκηση ένδικου μέσου κατά εκδοθείσας δικαστικής απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, προσδιορίστε:

- την ονομασία του δικαστηρίου

- την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

- τον λόγο για τον οποίο ζητείται η συνδρομή

- το ένδικο μέσο κατά της απόφασης

_

|_| Βοήθεια από δικηγόρο σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση, προσδιορίστε:

- την ονομασία του δικαστηρίου

- την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή του άλλου εκτελεστού τίτλου.

Γ6. Δηλώστε αν διαθέτετε οποιοδήποτε είδος ασφάλισης ή άλλα δικαιώματα και διευκολύνσεις που μπορεί να καλύψουν συνολικά ή μερικά τα νομικά έξοδα.

Αν ναι, παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: ............................................

..........................................................................

..........................................................................

Δ. Οικογενειακή κατάσταση

________

Από πόσα μέλη αποτελείται το νοικοκυριό σας;           |________|

Δηλώστε τη σχέση τους μαζί σας

______________________________________________________________________________

| Επώνυμο και   | Σχέση με | Ημερομηνία γέννησης| Είναι αυτό το | Είναι ο       |

| όνομα          | τον αιτούντα| (για   | πρόσωπο   | αιτών     |

|             |             | τους ανηλίκους)   | οικονομικά εξαρτώμενο   | οικονομικά εξαρτώμενος |

|             |             |             | από τον αιτούντα;| από το εν λόγω πρόσωπο;|

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |           |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |             |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

Υπάρχουν άλλα εξαρτώμενα μέλη τα οποία δεν διαμένουν μαζί σας;

______________________________________________________________________________

|   Ονοματεπώνυμο |   Σχέση με τον αιτούντα   | Ημερομηνία γέννησης         |

|                       |                             | (για τους ανηλίκους) |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                            |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

Είστε οικονομικά εξαρτώμενος από πρόσωπο που δεν διαμένει μαζί σας;

______________________________________________________________________________

|         Ονοματεπώνυμο         |       Σχέση με τον αιτούντα         |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                      |

|_____________________________________|________________________________________|

Ε. Οικονομικές πληροφορίες

Παράσχετε όλα τα στοιχεία που αφορούν εσάς, τον/την συμβίο/συμβία σας ή τον/την σύζυγό σας, οποιοδήποτε πρόσωπο εξαρτάται οικονομικά από εσάς ή, αν συντρέχει περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο εξαρτάστε εσείς οικονομικά.

Αν λαμβάνετε άλλες οικονομικές παροχές πλην διατροφής από πρόσωπο από το οποίο εξαρτάστε οικονομικά και το οποίο δεν διαμένει μαζί σας, δηλώστε τις στην ενότητα E.1 «Λοιπά εισοδήματα».

Αν παρέχετε οικονομική συνδρομή σε πρόσωπο το οποίο δεν εξαρτάται οικονομικά από εσάς και δεν διαμένει μαζί σας, δηλώστε το στην ενότητα E.3 «Λοιπές δαπάνες».

Επισυνάψτε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για τις καταστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω.

Προσδιορίστε το νόμισμα έκφρασης των χρηματικών τιμών του πίνακα εφόσον δεν είναι το ρουμανικό λέου (RON).

______________________________________________________________________________

E.1. Στοιχεία |I. Αιτούντος|II. Συζύγου ή|III. Εξαρτώμενων|IV. Προσώπων |

|μηνιαίο εισόδημα       |               |συμβίου/-ας   |προσώπων   |που συντηρούν|

|                   |               |     ||τον|

|                   |               |             |             |αιτούντα|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Μισθοί,           |               |             |             |             |

|αποζημιώσεις:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Επιχειρηματικά κέρδη: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Συντάξεις:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Εισοδήματα:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Κρατικές                                                         |

|παροχές:                                                                     |

|______________________________________________________________________________|

|1. επιδόματα:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|2. επίδομα ανεργίας |              |             |             |             |

|και κοινωνική       |               |             |             |             |

|ασφάλιση:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Εισοδήματα από |               |             |             |             |

|δικαιώματα     |               |             |             |             |

|σε συγκεκριμένα |               |             |             |             |

|κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Λοιπά εισοδήματα:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|ΣΥΝΟΛΟ:             |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

E.2. |Αξία       |I. Αιτών |II. Σύζυγος ή|III. Εξαρτώμενα|IV. Πρόσωπα |

περιουσιακών στοιχείων     |               |συμβίος/-α   |πρόσωπα   |που συντηρούν|

|                   |               |     ||τον|

|                   |               |             |             |αιτούντα|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Η κατοικία στην οποία   |               |             |             |             |

διαμένετε:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Άλλο κτίριο:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Οικόπεδα:           |               |             |            |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Αποταμιεύσεις:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Μετοχές:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Μηχανοκίνητα οχήματα: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Λοιπά περιουσιακά στοιχεία:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|ΣΥΝΟΛΟ:              |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

E.3. Μηνιαίες       |I. Αιτών |II. Σύζυγος ή|III. Εξαρτώμενα|IV. Πρόσωπα |

|δαπάνες             |               |συμβίος/-α   |πρόσωπα   |που συντηρούν|

|                   |               |     ||τον|

|                   |               |             |             |αιτούντα|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Φόροι:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Εισφορές     |               |             |             |             |

|κοινωνικής ασφάλισης:|               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Τοπικοί φόροι:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Έξοδα         |              |             |             |             |

|υποθηκών:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Έξοδα  |               |            |             |             |

|μισθωμάτων και στέγασης:: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Έξοδα   |               |             |             |             |

|εκπαίδευσης:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Έξοδα   |               |             |             |             |

|Έξοδα   |               |             |             |             |

|φροντίδας παιδιών:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Δόσεις:               |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Αποπληρωμή     |               |             |             |             |

|δανείων:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Διατροφή που καταβάλλεται σε άλλα πρόσωπα |               |             |             |             |

βάσει |              |             |             |             |

|νομικής υποχρέωσης:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Λοιπές δαπάνες:   |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|ΣΥΝΟΛΟ:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι αληθή και πλήρη και αναλαμβάνω την υποχρέωση να δηλώνω αμελλητί στην αρμόδια αρχή που διεκπεραιώνει την αίτηση κάθε αλλαγή στην οικονομική μου κατάσταση.

Τόπος ..........................

Ημερομηνία ......................................

Υπογραφή .................................

7 Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της αίτησης για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Το αίτημα χορήγησης κρατικής νομικής συνδρομής υποβάλλεται εγγράφως, περιλαμβάνει πληροφορίες για το αντικείμενο και τη φύση της διαδικασίας για την οποία ζητείται κρατική νομική συνδρομή, τα ατομικά στοιχεία, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, την κατοικία και την οικονομική κατάσταση του αιτούντος και της οικογένειάς του, και συνοδεύεται από δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα εισοδήματα του αιτούντος και της οικογένειάς του και στοιχεία που αποδεικνύουν τις υποχρεώσεις του καταβολής διατροφής ή άλλων υποχρεώσεων. Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία αυτός δηλώνει αν έχει λάβει κρατική νομική συνδρομή κατά τους τελευταίους 12 μήνες, τη μορφή αυτής, την υπόθεση για την οποία την έλαβε και το ποσό της.

Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία από τους διαδίκους ή γραπτές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Εξωδικαστική συνδρομή χορηγείται από την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής που λειτουργεί σε κάθε δικηγορικό σύλλογο, βάσει αίτησης της οποίας το υπόδειγμα έχει εγκριθεί από το Τμήμα Συντονισμού Νομικής Συνδρομής. Στην αίτηση αναφέρονται το αντικείμενο και η φύση της αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής, τα ατομικά στοιχεία, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας, η κατοικία και η οικονομική κατάσταση του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του, και προσαρτώνται δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα εισοδήματα του αιτούντος και της οικογένειάς του και στοιχεία που αποδεικνύουν τις υποχρεώσεις του καταβολής διατροφής ή άλλων υποχρεώσεων.

Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία αυτός δηλώνει αν έχει λάβει κρατική νομική συνδρομή κατά τους τελευταίους 12 μήνες, τη μορφή αυτής, την υπόθεση για την οποία την έλαβε και το ποσό της.

Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής του κατάστασης, κυρίως υποβάλλοντας τα παρακάτω έγγραφα:

  • βεβαίωση εισοδημάτων του αιτούντος και των λοιπών μελών της οικογένειάς του∙
  • οικογενειακή μερίδα και, αν συντρέχει περίπτωση, τα πιστοποιητικά γέννησης των τέκνων∙
  • βεβαίωση αναπηρίας του αιτούντος ή τέκνου, αν συντρέχει περίπτωση∙
  • υπεύθυνη δήλωση περί του ότι ο αιτών και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν λαμβάνουν πρόσθετα εισοδήματα∙
  • υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του∙
  • υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών και/ή ο άλλος γονέας δηλώνει/-ουν ότι το τέκνο δεν έχει τεθεί υπό την επιμέλεια άλλου εξουσιοδοτημένου ιδιωτικού φορέα ή δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου νομικού προσώπου∙
  • αποδεικτικά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές για τη δήλωση των φορολογητέων περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του αιτούντος ή, αν συντρέχει περίπτωση, στο όνομα των λοιπών μελών της οικογένειάς του∙
  • τα λοιπά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του δικαιώματος νομικής συνδρομής σύμφωνα με τον νόμο.

(Άρθρο 14 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και άρθρο 73 του νόμου αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

8 Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής απευθύνεται στο αρμόδιο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης για την οποία ζητείται η συνδρομή∙ σε περίπτωση που ζητείται κρατική νομική συνδρομή για την εκτέλεση απόφασης, η αίτηση υπάγεται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου της εκτέλεσης. Αν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τα ανωτέρω, αρμόδιο είναι το τοπικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος.

Αν ζητείται κρατική νομική συνδρομή σε τρέχουσα δικαστική διαδικασία, η αίτηση (ή, αν συντρέχει περίπτωση, οι αιτήσεις) για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής διεκπεραιώνεται, πλην αν ο νόμος ορίζει άλλως, από τη σύνθεση που ανέλαβε τη διεκπεραίωση της κύριας αίτησης.

Κρατική νομική συνδρομή χορηγείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δίκης, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, και διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του δικονομικού σταδίου κατά το οποίο ζητήθηκε. Η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

Κρατική νομική συνδρομή για τις διαδικασίες που κινούνται με άσκηση ενδίκου μέσου μπορεί να χορηγηθεί έπειτα από κατάθεση νέας αίτησης. Η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής σε διαδικασία ένδικου μέσου υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προς προσβολή απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκηση του ένδικου μέσου και εξετάζεται με διαδικασία επείγοντος από διαφορετική σύνθεση από αυτή που έκρινε την υπόθεση επί της ουσίας.

Η κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής διακόπτει την προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου μόνο αν ο αιτών υποβάλει τα συναφή δικαιολογητικά έγγραφα το αργότερο εντός δέκα ημερών. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επί της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής ή, αν συντρέχει περίπτωση, της απόφασης επί της αίτησης επανεξέτασης αυτής, δηλαδή της απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, ξεκινά νέα προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής γίνει δεκτή, το δικαστήριο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση στον αιτούντα και τον δικηγορικό σύλλογο. Ο δικηγορικός σύλλογος πρέπει, εντός 48 ωρών, να διορίσει δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο. Η ημερομηνία διορισμού του δικηγόρου και τα στοιχεία του κοινοποιούνται στο δικαστήριο και τον αιτούντα το αργότερο εντός 48 ωρών. Από την ημερομηνία διορισμού του δικηγόρου ξεκινά νέα προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου.

Εξωδικαστική συνδρομή χορηγείται από την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής που λειτουργεί σε κάθε δικηγορικό σύλλογο, βάσει αίτησης της οποίας το υπόδειγμα έχει εγκριθεί από το Τμήμα Συντονισμού Νομικής Συνδρομής. Στην αίτηση αναφέρονται το αντικείμενο και η φύση της αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής, τα ατομικά στοιχεία, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας, η κατοικία και η οικονομική κατάσταση του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του, και προσαρτώνται δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα εισοδήματα του αιτούντος και της οικογένειάς του και στοιχεία που αποδεικνύουν τις υποχρεώσεις του καταβολής διατροφής ή άλλων υποχρεώσεων.

Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία αυτός δηλώνει αν έχει λάβει κρατική νομική συνδρομή κατά τους τελευταίους 12 μήνες, τη μορφή αυτής, την υπόθεση για την οποία την έλαβε και το ποσό της.

Η αίτηση για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής υποβάλλεται στην Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής και διεκπεραιώνεται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρισής της, με απόφαση που εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση. Η απόφαση επιδίδεται στον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου εντός πέντε ημερών από την επίδοσή της. Η προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης εξετάζεται από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, με διαδικασία επείγοντος, κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

(Άρθρα 11, 12 και 13 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και άρθρο 73 του νόμου αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

9 Πώς μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Το δικαστήριο αποφασίζει επί της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται εν συμβουλίω. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει κατά της απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής αίτηση επανεξέτασης, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης. Η αίτηση επανεξέτασης εξετάζεται εν συμβουλίω από άλλη σύνθεση και το δικαστήριο εκδίδει αμετάκλητη απόφαση.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εγκρίθηκε για συνδρομή με τη μορφή της βοήθειας από δικηγόρο, η αίτηση και η εγκριτική απόφαση αποστέλλονται αμελλητί στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του οικείου δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ή ο δικηγόρος που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πρόεδρο θα διορίσει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων νομικής συνδρομής εντός τριών ημερών και θα του αποστείλει την απόφαση μαζί με την ειδοποίηση διορισμού. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δικαιούχο της κρατικής νομικής συνδρομής το ονοματεπώνυμο του διορισθέντος δικηγόρου. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ο δικαιούχος της κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να ζητήσει τον διορισμό συγκεκριμένου δικηγόρου, με τη συγκατάθεση αυτού.

Η αίτηση για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής υποβάλλεται στην Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής που λειτουργεί σε κάθε δικηγορικό σύλλογο και διεκπεραιώνεται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώρισή της, με απόφαση που την εγκρίνει ή την απορρίπτει, ανάλογα με την περίπτωση. Η απόφαση επιδίδεται στον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Ο πρόεδρος του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων νομικής συνδρομής του δικηγορικού συλλόγου βάσει της απόφασης για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να εγκρίνει, εφόσον είναι εφικτό, τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής από δικηγόρο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος της συνδρομής.

(Άρθρο 15 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και άρθρο 73 του νόμου αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

10 Τι πρέπει να κάνω αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Η κρατική νομική συνδρομή με τη μορφή της βοήθειας από δικηγόρο χορηγείται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αναδημοσιεύθηκε και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, όσον αφορά τη νομική συνδρομή ή τη δωρεάν νομική συνδρομή.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εγκρίθηκε για συνδρομή με τη μορφή της βοήθειας από δικηγόρο, η αίτηση και η εγκριτική απόφαση αποστέλλονται αμελλητί στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του οικείου δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ή ο δικηγόρος που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πρόεδρο θα διορίσει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων νομικής συνδρομής εντός τριών ημερών και θα του αποστείλει την απόφαση μαζί με την ειδοποίηση διορισμού. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δικαιούχο της κρατικής νομικής συνδρομής το ονοματεπώνυμο του διορισθέντος δικηγόρου. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ο δικαιούχος της κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να ζητήσει τον διορισμό συγκεκριμένου δικηγόρου, με τη συγκατάθεση αυτού.

Η βοήθεια από δικηγόρο μπορεί επίσης να είναι εξωδικαστική και να συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την υποβολή αιτημάτων, αιτήσεων ή γνωστοποιήσεων ή τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης, καθώς και στην εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων αρχών ή οργάνων, πλην των δικαστικών αρχών ή των αρχών με δικαστικές εξουσίες, για τη διασφάλιση της άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων. Η εξωδικαστική συνδρομή πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή στον αιτούντα σαφών και προσβάσιμων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις σχετικά με τα αρμόδια όργανα και, αν είναι εφικτό, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για την αναγνώριση, χορήγηση ή άσκηση του δικαιώματος ή του έννομου συμφέροντος που επικαλείται ο αιτών. Η εξωδικαστική συνδρομή χορηγείται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 51/1995, όπως αναδημοσιεύθηκε και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η αίτηση για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής υποβάλλεται στην Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής που λειτουργεί σε κάθε δικηγορικό σύλλογο και διεκπεραιώνεται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώρισή της, με απόφαση που την εγκρίνει ή την απορρίπτει, ανάλογα με την περίπτωση. Η απόφαση επιδίδεται στον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου εντός πέντε ημερών από την επίδοσή της. Η προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης εξετάζεται από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, με διαδικασία επείγοντος, κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

Ο πρόεδρος του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων νομικής συνδρομής του δικηγορικού συλλόγου βάσει της απόφασης για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να εγκρίνει, εφόσον είναι εφικτό, τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής από δικηγόρο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος της συνδρομής.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εγκριθεί με τη μορφή της αμοιβής πραγματογνώμονα, μεταφραστή ή διερμηνέα, η απόφαση που εγκρίνει τη χορήγηση της συνδρομής καθορίζει επίσης την καταβλητέα προσωρινή αμοιβή. Το δικαστήριο θα καθορίσει την οριστική αμοιβή μετά την παροχή της υπηρεσίας για την οποία καταβλήθηκε η προσωρινή αμοιβή.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εγκριθεί με τη μορφή της αμοιβής δικαστικού επιμελητή, η απόφαση που εγκρίνει τη χορήγηση της συνδρομής καθορίζει επίσης την καταβλητέα στον δικαστικό επιμελητή προσωρινή αμοιβή, ανάλογα με την περιπλοκότητα της υπόθεσης κατά την εν λόγω ημερομηνία. Η αίτηση και η εγκριτική απόφαση αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν στον τοπικό σύλλογο δικαστικών επιμελητών της περιφέρειας του οικείου δικαστηρίου. Το διοικητικό συμβούλιο του τοπικού συλλόγου δικαστικών επιμελητών πρέπει να διορίσει δικαστικό επιμελητή εντός τριών ημερών, στον οποίο αποστέλλει τη σχετική απόφαση μαζί με την ειδοποίηση διορισμού. Ο πρόεδρος πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δικαιούχο της κρατικής νομικής συνδρομής το ονοματεπώνυμο του διορισθέντος δικαστικού επιμελητή Ο δικαιούχος της κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να ζητήσει τον διορισμό συγκεκριμένου δικαστικού επιμελητή με τοπική αρμοδιότητα.

Αφού ο δικαστικός επιμελητής εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν την άσκηση του έργου του, το δικαστήριο θα καθορίσει την οριστική αμοιβή έπειτα από αίτημα του δικαστικού επιμελητή, ανάλογα με την περιπλοκότητα της υπόθεσης και τον όγκο εργασίας που έχει παρασχεθεί, εντός των ορίων των νόμιμων αμοιβών.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εγκριθεί με τη μορφή διευκολύνσεων στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων, η απόφαση θα ορίζει είτε απαλλαγή από την πληρωμή είτε το ποσοστό έκπτωσης, τις προθεσμίες πληρωμών και την αξία των δόσεων, κατά περίπτωση. Αν τα καταβλητέα δικαστικά έξοδα υπερβαίνουν το διπλάσιο του μηνιαίου οικογενειακού καθαρού εισοδήματος του αιτούντος κατά τον μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής, η πληρωμή επιμερίζεται σε δόσεις, κατά τρόπο ώστε η καταβλητέα μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το ήμισυ του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία τη χορήγηση ευνοϊκότερης μορφής συνδρομής. Η πληρωμή των δικαστικών εξόδων μπορεί να επιμεριστεί σε 48 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις.

(Άρθρα 23, 24, 25, 32, 33, 34 και 35 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και άρθρα 71 και 73 του νόμου αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

11 Ποιος επιλέγει τον/τη δικηγόρο μου αν δικαιούμαι ευεργέτημα της πενίας;

Η κρατική νομική συνδρομή με τη μορφή της βοήθειας από δικηγόρο χορηγείται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αναδημοσιεύθηκε και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, όσον αφορά τη νομική συνδρομή ή τη δωρεάν νομική συνδρομή.

Αν η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής εγκρίθηκε για συνδρομή με τη μορφή της βοήθειας από δικηγόρο, η αίτηση και η εγκριτική απόφαση αποστέλλονται αμελλητί στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του οικείου δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ή ο δικηγόρος που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πρόεδρο θα διορίσει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων νομικής συνδρομής εντός τριών ημερών και θα του αποστείλει την απόφαση μαζί με την ειδοποίηση διορισμού. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δικαιούχο της κρατικής νομικής συνδρομής το ονοματεπώνυμο του διορισθέντος δικηγόρου. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ο δικαιούχος της κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να ζητήσει τον διορισμό συγκεκριμένου δικηγόρου, με τη συγκατάθεση αυτού.

Όσον αφορά την εξωδικαστική συνδρομή, ο πρόεδρος του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων νομικής συνδρομής του δικηγορικού συλλόγου βάσει της απόφασης για τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να εγκρίνει, εφόσον είναι εφικτό, τη χορήγηση εξωδικαστικής συνδρομής από δικηγόρο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος της συνδρομής.

(Άρθρα 23 και 35 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και άρθρα 71 και 73 του νόμου αριθ. 51/1995 περί της οργάνωσης και άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

12 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα των διαδικασιών;

Κρατική νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί στις ακόλουθες μορφές:

α) πληρωμή της δαπάνης εκπροσώπησης, νομικής βοήθειας και, κατά περίπτωση, υπεράσπισης από δικηγόρο που διορίζεται αυτεπαγγέλτως ή κατ’ επιλογή του δικαιούχου για τη διασφάλιση της άσκησης ή διαφύλαξης δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος ενώπιον δικαστηρίου ή για την αποτροπή της έγερσης διαφοράς (στο εξής: βοήθεια από δικηγόρο)∙

β) πληρωμή της αμοιβής πραγματογνώμονα, μεταφραστή ή διερμηνέα για την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με άδεια του δικαστηρίου ή της δικαστικής αρχής, αν η εν λόγω πληρωμή βαρύνει τον αιτούντα κρατική νομική συνδρομή∙

γ) πληρωμή της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή∙

δ) απαλλαγές, μειώσεις, καθορισμός νέου χρονοδιαγράμματος πληρωμών ή αναβολή πληρωμής των δικαστικών εξόδων, όπως ορίζονται στον νόμο, περιλαμβανομένων όσων οφείλονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όταν η κρατική νομική συνδρομή παρέχεται σε πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ ή σε άλλο πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην επικράτεια κράτους μέλους, η κρατική νομική συνδρομή που εγκρίνεται μπορεί επίσης να περιλαμβάνει:

α) τα έξοδα μετάφρασης των εγγράφων των οποίων την υποβολή από τον δικαιούχο ζήτησε το δικαστήριο ή η αρμόδια δικαστική αρχή για τη διευθέτηση της υπόθεσης, ενώ τα συναφή αιτήματα και έγγραφα που υποβάλλονται ή παραλαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο εξαιρούνται από την υποχρέωση επικύρωσης ή άλλης αντίστοιχης διατύπωσης∙

β) υπηρεσίες διερμηνέα στη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου / της δικαστικής αρχής∙

γ) τα έξοδα ταξιδίου με τα οποία επιβαρύνθηκε ο δικαιούχος της συνδρομής ή άλλο πρόσωπο για τη μετάβασή του στη Ρουμανία, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου ή της δικαστικής αρχής ή επειδή ο νόμος επιβάλλει την υποχρεωτική παρουσία οποιουδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα.

Κρατική νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί, αυτοτελώς ή σωρευτικά, σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μορφές. Η αξία της κρατικής νομικής συνδρομής που χορηγείται, αυτοτελώς ή σωρευτικά, σε οποιαδήποτε από τις μορφές της βοήθειας από δικηγόρο, πραγματογνώμονα, μεταφραστή, διερμηνέα ή δικαστικό επιμελητή δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε διάστημα ενός έτους, το ανώτατο όριο των 12 εθνικών μικτών ελάχιστων μισθών κατά το έτος κατάθεσης της αίτησης.

(Άρθρα 6, 7 και 44 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

13 Ποιος επωμίζεται τα λοιπά έξοδα, αν δικαιούμαι μερική χορήγηση ευεργετήματος της πενίας;

Οι δαπάνες για τις οποίες ο διάδικος έχει λάβει απαλλαγές ή εκπτώσεις λόγω της χορήγησης κρατικής νομικής συνδρομής καταλογίζονται στον αντίδικο, εφόσον ο τελευταίος ηττηθεί στη δίκη. Ο ηττηθείς διάδικος θα κληθεί να καταβάλει τα εν λόγω ποσά στο κράτος.

Αν ηττηθεί ο διάδικος που έλαβε την κρατική νομική συνδρομή, τα δικαστικά έξοδα του κράτους βαρύνουν το κράτος. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει, με την απόφασή του στην υπόθεση, τον διάδικο που έλαβε την κρατική νομική συνδρομή να επιστρέψει, εν όλω ή εν μέρει, τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε το κράτος, αν, λόγω της μη επιμελούς συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια της δίκης, ο διάδικος προκάλεσε την ήττα του στη δίκη ή αν η δικαστική απόφαση διαπίστωσε καταχρηστική άσκηση της αγωγής.

Άρθρα 18 και 19 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

14 Το ευεργέτημα της πενίας καλύπτει και τα ένδικα μέσα;

Αν η απόφαση που εκδόθηκε στη δίκη για την οποία χορηγήθηκε κρατική νομική συνδρομή προσβληθεί με ένδικο μέσο, η κρατική νομική συνδρομή που χορηγήθηκε στο προηγούμενο δικονομικό στάδιο με τη μορφή της βοήθειας από δικηγόρο παρατείνεται κατά τον νόμο για να καλύψει την κατάρτιση του εισαγωγικού δικογράφου και του δικογράφου των λόγων του ένδικου μέσου, καθώς και την προσφυγή στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε αυτόν.

Η εκδοθείσα απόφαση που υπόκειται σε ένδικο μέσο και αντίγραφο της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η κρατική νομική συνδρομή γνωστοποιούνται αμέσως στον δικηγορικό σύλλογο προς επαλήθευση και επιβεβαίωση ή, αν συντρέχει περίπτωση, για τον διορισμό δικηγόρου με δικαίωμα παράστασης ενώπιον του εφετείου. Για τη διαδικασία στον δεύτερο βαθμό ο δικηγόρος δικαιούται ξεχωριστή αμοιβή, η οποία καθορίζεται από το εφετείο σύμφωνα με τον νόμο.

Αν ο διάδικος δεν είχε λάβει κρατική νομική συνδρομή κατά το δικονομικό στάδιο πριν από τη διαδικασία του ένδικου μέσου, η κρατική νομική συνδρομή ζητείται με την υποβολή νέας αίτησης.

Από την ημερομηνία διορισμού ή επιβεβαίωσης του διορισμού δικηγόρου ξεκινά νέα προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου. Η ημερομηνία διορισμού του δικηγόρου και τα στοιχεία του κοινοποιούνται στο δικαστήριο και τον αιτούντα το αργότερο εντός 48 ωρών.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ελέγχει αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι πλέον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση με την οποία παύει τη συνδρομή προς τον διάδικο και διατάζει τον διάδικο να επιστρέψει, εν όλω ή εν μέρει, τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε το κράτος για τη δικηγορική αμοιβή.

(Άρθρο 13.1 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

15 Μπορεί το ευεργέτημα της πενίας να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ή ακόμη και να αρθεί μετά την περάτωση των διαδικασιών);

Το δικαίωμα σε κρατική νομική συνδρομή αποσβένεται με τον θάνατο του διαδίκου ή με τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης σε βαθμό που να του επιτρέπει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.

Κατά την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής, ο αιτών ενημερώνεται ότι, αν ηττηθεί στη δίκη, τα δικαστικά έξοδα του αντιδίκου θα τον βαρύνουν και ενδέχεται να αναγκαστεί να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε ως κρατική νομική συνδρομή αν κάποιος ενδιαφερόμενος απευθυνθεί στο δικαστήριο που ενέκρινε την κρατική νομική συνδρομή και υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την πραγματική κατάσταση του προσώπου υπέρ του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση η κρατική νομική συνδρομή δεν αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των νέων ερευνών.

Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής υποβλήθηκε κακόπιστα, με απόκρυψη της αλήθειας, θα εκδώσει απόφαση με την οποία θα διατάζει το πρόσωπο που έλαβε αδικαιολόγητα την κρατική νομική συνδρομή να καταβάλει ως αποζημίωση τα ποσά από τα οποία απαλλάχθηκε και να καταβάλει πρόστιμο ύψους έως το πενταπλάσιο του ποσού για το οποίο έλαβε αδικαιολόγητα την απαλλαγή. Η εν λόγω απόφαση μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση επανεξέτασης, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να ζητηθεί αιτιολογημένα η επανεξέταση της απόφασης ή η μείωση της αποζημίωσης ή του προστίμου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και κρίνεται από άλλη σύνθεση με αμετάκλητη απόφαση.

Αν με οριστική και αμετάκλητη απόφαση ο δικαιούχος της κρατικής νομικής συνδρομής αποκτήσει υλικά περιουσιακά στοιχεία ή απαιτήσεις αξίας που υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της αξίας της κρατικής νομικής συνδρομής, οφείλει να επιστρέψει την κρατική συνδρομή. Η διαδικασία της επιστροφής ορίζεται στο κεφάλαιο III του παρόντος έκτακτου διατάγματος.

(Άρθρα 10, 14 και 17 και άρθρο 50.2 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα)

16 Μπορώ να προσβάλω την άρνηση χορήγησης ευεργετήματος της πενίας;

Το δικαστήριο αποφασίζει επί της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται εν συμβουλίω. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει κατά της απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής αίτηση επανεξέτασης, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης. Η αίτηση επανεξέτασης εξετάζεται εν συμβουλίω από άλλη σύνθεση και το δικαστήριο εκδίδει αμετάκλητη απόφαση.

Το αίτημα για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να απορριφθεί αν ζητείται καταχρηστικά, αν το εκτιμώμενο κόστος της είναι δυσανάλογο της αξίας του αντικειμένου της δίκης και αν δεν ζητείται για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος ή ζητείται για πράξη που αντίκειται στη δημόσια ή τη συνταγματική τάξη.

Αν η αξίωση για τη διευθέτηση της οποίας ζητείται κρατική νομική συνδρομή εμπίπτει στην κατηγορία των αξιώσεων που μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση ή άλλη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής είναι πιθανόν να απορριφθεί αν προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών αρνήθηκε να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία πριν από την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας.

Η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να απορριφθεί αν ο αιτών ζητά αποζημίωση για προσβολή της εικόνας, της τιμής ή της υπόληψής του και δεν έχει υποστεί υλική ζημία, καθώς και αν υποβάλλει την αίτηση στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητάς του ή της άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος.

Όταν χορηγείται κρατική νομική συνδρομή σε πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια κράτους μέλους, η κεντρική αρχή της Ρουμανίας μπορεί να αρνηθεί να διαβιβάσει την αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής σε άλλο κράτος μέλος, αν είναι προδήλως αβάσιμη ή εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου. Αν η αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής απορριφθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η ρουμανική κεντρική αρχή θα ζητήσει από τον αιτούντα να καταβάλει τα έξοδα μετάφρασης.

(Άρθρα 15, 16, 45 και 46 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 51/2008 περί της κρατικής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, όπως εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

 

Περισσότερες πληροφορίες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Εθνική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (Uniunea Naţională a Barourilor din România)

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.