Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusabi

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millised kulud on seotud kohtumenetlusega ja kes peab need tavaliselt kandma?

Asja kohtusse viimiseks peab hageja maksma riigilõivud ja advokaaditasu (kui menetlusega seotud summa ületab 25 000 eurot, maksab riigilõivud ka kostja). Kui kohus teeb otsuse hageja kasuks, peab kaotanud pool tavaliselt hüvitama hageja õiguskulud. Sellisel juhul kannab kulud, mis hagejale asja kohtusse viimisega kaasnesid, kaotanud pool.

2 Mis täpselt on tasuta õigusabi?

(Tasuta) õigusabi on õigusabi, mis antakse menetluspoolele seoses õigusliku huviga, mis mõjutab teda otse ja isiklikult, kui selline õigusabi on seaduse ja muude sätetega ette nähtud.

3 Kas mul on õigus tasuta õigusabile?

See sõltub teie sissetulekust ja sellest, mis laadi huve kaitstakse. Rohkem teavet leiab õigusabi nõukogu (Raad voor Rechtsbijstand) veebilehelt.

4 Kas tasuta õigusabi antakse kõikide menetlusliikide korral?

Jah. Madalmaades antakse (tasuta) õigusabi õigusnõustamisetapis ja kõigi menetluse liikide puhul. Vt siiski ka eelmise küsimuse vastus. Madalmaades pakutakse ka tasuta vahendusteenust.

5 Kas eriolukordade jaoks on olemas erikord?

Tsiviilõiguses on võimalik algatada esialgse õiguskaitse menetlus. Haldusõiguses on võimalik nõuda ajutise meetme kohaldamist menetluse mis tahes etapis, nii vaide korral kui ka esimese või teise astme kohtus.

6 Kust saada tasuta õigusabi taotluse vorm?

Madalmaades esitab tasuta õigusabi taotluse üldjuhul advokaat. Advokaat peab olema registreeritud õigusabi nõukogus. Kui olete mõnest muust ELi liikmesriigist, saate esitada taotluse oma liikmesriigis edastava ametiasutuse kaudu (üldjuhul on see justiitsministeerium, kohus või mõni muu selleks määratud organisatsioon). Taotlus edastatakse vastuvõtvale ametiasutusele Madalmaades – õigusabi nõukogule.

7 Millised dokumendid tuleb esitada koos tasuta õigusabi taotluse vormiga?

Tehakse finantskontroll ja huvide kontroll. Finantskontrolli tegemiseks tuleb esitada õigusabi nõukogule andmed oma aastasissetuleku kohta kaks aastat tagasi. Õigusabi nõukogule piisab sellest, kui suudate tõendada, et teil oleks oma liikmesriigis õigus tasuta õigusabile.

Huvide kontrolli tegemiseks peate esitama dokumendid, mis näitavad antud asja olulisust: milline rahasumma on kaalul, kas asi on seotud teie ettevõtte huvidega ja mida olete vaidluse lahendamiseks teinud.

8 Kuhu esitada tasuta õigusabi taotlus?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Madalmaad

9 Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus saada tasuta õigusabi?

Teie ja teie advokaat (kui teil on advokaat) saate oma taotluse kohta kirjaliku otsuse. Sellest selgub, kas teie taotlus rahuldati. Negatiivse otsuse saate vaidlustada.

10 Kuidas peaksin toimima, kui mul on õigus saada tasuta õigusabi?

Peate maksma advokaaditasust omaosaluse, mille määrab kindlaks õigusabi nõukogu.

11 Kes valib mulle advokaadi, kui mul on õigus saada tasuta õigusabi?

Madalmaades saate advokaadi ise valida. Advokaat peab siiski olema registreeritud õigusabi nõukogus. Lisateavet vt rubriigist „Leia advokaat“ (Zoek een advocaat) – Madalmaade advokatuur (Nederlandse Orde van Advocaten).

Kui see ei ole võimalik, saab õigusabi nõukogu kui vastuvõttev asutus paluda Madalmaade advokatuuri kohalikul osakonnal teile advokaat määrata.

12 Kas tasuta õigusabi hõlmab kõiki menetluskulusid?

Ei. Te maksate advokaaditasudest omaosaluse. Kui lähete kohtusse, peate tasuma ka riigilõivu. Samuti võidakse teilt nõuda tasu välisekspertide või kohtutäituri teenuste eest. Kui kohus teeb otsuse teie kahjuks, võidakse teilt nõuda menetluskulude (sh teise poole kulude) tasumist.

13 Kes kannab muud kulud, kui mul on õigus saada ainult piiratud õigusabi?

Teie. Teil võib olla võimalik taotleda hüvitist oma liikmesriigist.

14 Kas tasuta õigusabi hõlmab ka apellatsioonkaebusi?

Jah.

15 Kas tasuta õigusabi võidakse enne (või isegi tagasiulatuvalt pärast) menetluse lõppu tagasi võtta?

Kui saate menetluse (nõude) tulemusena summa, mis ületab poolt vastaval ajahetkel kehtivast maksuvaba kapitali väärtusest, võib õigusabi nõukogu otsustada tühistada teie õiguse tasuta õigusabile. Sel juhul loetakse, et suudate õigusabi eest maksta ise.

16 Kas ma võin tasuta õigusabi andmisest keeldumise vaidlustada?

Õigusabi nõukogu tehtud otsuse õigusabi saamise kohta võite vaidlustada õigusabi nõukogus. Vaiet käsitleva otsuse võite vaidlustada esimese astme kohtus (rechtbank) ja teises instantsis edasi kaevata Madalmaade kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu halduskolleegiumi (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Viimati uuendatud: 21/06/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.