Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Oikeusapu

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä kustannuksia oikeudenkäyntiin liittyy, ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikuluja ovat Latvian siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) nojalla muun muassa seuraavat:

I oikeudenkäyntimaksut

II oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut.

Oikeudenkäyntimaksujen ja oikeudenkäynnistä aiheutuvien kulujen vahvistamisella pyritään

 • korvaamaan osittain tuomioistuinten työskentelystä valtiolle koituvat kustannukset
 • korvaamaan voittaneelle asianosaiselle oikeudenkäynnistä koituvat kustannukset
 • kannustamaan velallisia hoitamaan velkansa vapaaehtoisesti.

Jokaisen tuomioistuimen kirjaamosta voi tiedustella, minne oikeudenkäyntimaksut maksetaan.

Henkilö, jota oikeudenkäyntikuluista tehty päätös koskee, voi tehdä päätöstä vastaan liitännäisvaatimuksen.

I OIKEUDENKÄYNTIMAKSUIHIN sisältyvät

 • valtion maksu (valsts nodeva)
 • toimistomaksu (kancelejas nodeva)
 • asian käsittelyyn liittyvät kustannukset.

Siviiliprosessilain 34 §:n nojalla jokaisesta tuomioistuimen eteen tuodusta kanteesta on maksettava erityinen valtion maksu siitä riippumatta, onko kyseessä pää- vai vastakanne, jo vireillä olevan oikeudenkäynnin kohteeseen liittyvä kolmannen osapuolen riippumaton kanne, erityiseen tuomioistuinmenettelyyn liittyvä kanne vai muu kyseisessä pykälässä tarkoitettu kanne. Jos avioeron hakijalla on alaikäinen huollettava, tuomari voi hakijan pyynnöstä lykätä valtion maksua tai sallia maksujen suorittamisen erissä.

Siviiliprosessilain 38 §:n mukaan toimistomaksu peritään

 • asiaan liittyvän asiakirjan oikeaksi todistetusta jäljennöksestä ja uuden kappaleen antamisesta tuomioistuimen tuomiosta tai päätöksestä
 • lausunnon antamisesta
 • kirjallisen täytäntöönpanoasiamääräyksen kaksoiskappaleesta
 • toisen maan viranomaiselle toimitettavan tuomioistuinratkaisun voimaantuloa koskevasta todistuksesta
 • todistajien kutsumisesta.

Siviiliprosessilain 39 §:n nojalla asian käsittelyyn liittyviä kustannuksia ovat mm. seuraavat:

 • maksut todistajille ja asiantuntijoille
 • todistajien kuulemiseen ja katselmusten suorittamiseen paikan päällä liittyvät kustannukset
 • vastaajan etsimiseen liittyvät kustannukset
 • tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset
 • haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen antamiseen, tiedoksiantoon ja kääntämiseen liittyvät kustannukset
 • ilmoitusten julkaisemisesta sanomalehdissä aiheutuvat kustannukset
 • vaatimuksen turvaamisesta aiheutuvat maksut.

Vapautus oikeudenkäyntimaksuista:

Siviiliprosessilain 43 §:n 1 momentissa on määritetty oikeudenkäyntimaksuista vapautettavat henkilöt, joihin kuuluu muun muassa valtion varoista maksettavaa oikeusapua saava asianosainen.

Muussa tapauksessa asianosainen voi hakea tuomioistuimelta osittaista tai täydellistä vapautusta oikeudenkäyntimaksuista taloudellisen tilanteensa perusteella ja toimittamalla asiaankuuluvat todisteet.

Tuomioistuin tai tuomari harkitsee pyyntöä ottaen huomioon henkilön taloudellisen tilanteen ja voi myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen oikeudenkäyntimaksujen suorittamisesta valtiolle.

Oikeudenkäyntimaksujen maksaminen:

Tilit, joille valtion maksut, toimistomaksut ja asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan, ilmoitetaan Latvian oikeuslaitoksen (Latvijas Tiesas) latviankielisellä sivustolla osiossa Valsts nodevas un tiesu konti (’valtion maksut ja tuomioistuinten tilit’).

Oikeudenkäyntimaksujen korvaaminen:

 • Oikeudenkäynnin hävinnyt asianosainen määrätään korvaamaan asian voittaneelle asianosaiselle kaikki tämän suorittamat oikeudenkäyntimaksut.
 • Jos kannevaatimukset on hyväksytty osittain, oikeudenkäyntimaksut korvataan kantajalle niiltä osin kuin tuomioistuin on hyväksynyt vaatimukset. Vastaajalle maksut korvataan niiltä osin kuin vaatimukset on hylätty.
 • Jos kantaja peruuttaa kanteen, kantajan on korvattava vastaajalle tämän suorittamat oikeudenkäyntimaksut. Tässä tapauksessa vastaajan ei tarvitse korvata kantajan tuomioistuinmaksuja. Jos kantaja kuitenkin peruuttaa kanteensa sen takia, että vastaaja on vapaaehtoisesti täyttänyt kantajan vaatimukset kanteen nostamisen jälkeen, tuomioistuin määrää kantajan pyynnöstä vastaajan korvaamaan kantajalle tämän suorittamat oikeudenkäyntimaksut.
 • Jos kantaja on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, vastaaja määrätään maksamaan kantajan oikeudenkäyntimaksut valtiolle suhteessa hyväksyttyihin vaatimuksiin.
 • Jos kanne hylätään, jos se ei johda jatkotoimiin tai jos kantaja peruuttaa kanteen, kantaja määrätään suorittamaan valtiolle oikeudenkäyntimaksut, joita ei ollut maksettu etukäteen. Jos kantaja kuitenkin peruuttaa kanteensa, koska vastaaja on vapaaehtoisesti täyttänyt kantajan vaatimukset kanteen nostamisen jälkeen, vastaaja määrätään suorittamaan oikeudenkäyntimaksut valtiolle.
 • Jos kannevaatimukset hyväksytään osittain mutta vastaaja on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, kantajan on maksettava oikeudenkäyntimaksut suhteessa hylättyihin vaatimuksiin, ellei häntä ole vapautettu oikeudenkäyntimaksuista.
 • Jos molemmat asianosaiset on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, ne jäävät valtion vastattaviksi.
 • Tuomioistuin tai tuomari voi henkilön taloudellisen tilanteen perusteella myöntää oikeudenkäyntimaksujen suorittamiseen lykkäystä tai sallia niiden maksamisen erissä.

Valtion maksun korvaaminen:

Tietoja valtion maksun korvaamisen perusteista ja noudatettavasta menettelyssä on Latvian oikeuslaitoksen sivustolla osiossa Tiesvedība – Nodevu atmaksa (’tuomioistuinmenettely – maksujen korvaaminen’).

II OIKEUDENKÄYNNISTÄ AIHEUTUVIA KULUJA ovat

 • asianajopalkkiot
 • tuomioistuinkäsittelyyn matkustamisesta aiheutuvat kulut
 • todisteiden keräämiseen liittyvät kulut
 • oikeusavusta aiheutuvat kulut (sovelletaan 1.3.2016 jälkeen vireille pantuihin oikeudenkäynteihin)
 • tulkkauksesta tuomioistuinkäsittelyssä aiheutuvat kulut.

Oikeudenkäynnistä aiheutuvien kulujen korvaaminen:

 • Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut korvataan siinä määrin kuin laissa on säädetty.
 • Vastaaja määrätään maksamaan kantajalle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut, jos kantajan vaatimukset on hyväksytty kokonaan tai osittain tai jos kantaja peruuttaa kanteen sen takia, että vastaaja on vapaaehtoisesti täyttänyt kantajan vaatimukset sen jälkeen, kun kanne on nostettu.
 • Jos kannevaatimukset hylätään, tuomioistuin määrää kantajan korvaamaan vastaajalle tälle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.
 • Jos asianosainen, jonka vastuulla olisi maksaa oikeusavusta aiheutuneet kulut, vapautetaan oikeudenkäyntimaksuista, oikeusapuun liittyvät kulut jäävät valtion vastattaviksi.

2 Mitä oikeusavulla tarkoitetaan?

Valtion varoista maksettavalla oikeusavulla avustetaan oikeudellisen asian ratkaisemista tuomioistuimessa tai sen ulkopuolella henkilön loukattujen tai riitautettujen oikeuksien tai lailla suojattujen etujen puolustamiseksi valtion varoista maksettavasta oikeusavusta annetussa Latvian laissa säädetyissä asioissa ja sen mukaisilla keinoilla ja soveltamisalalla.

Oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan, oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimisen ja edustuksen tuomioistuimessa.

3 Kuka voi saada oikeusapua?

Seuraavat henkilöt voivat saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua:

 1. henkilöt, jotka katsotaan pienituloisiksi tai vähävaraisiksi – tarvittavan todistuksen antaa paikallinen sosiaaliviranomainen
 2. henkilöt, jotka joutuvat odottamatta sellaisiin olosuhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen, että heidän ei ole mahdollista puolustaa oikeuksiaan (luonnonkatastrofit, ylivoimainen este tai muut sellaiset olosuhteet, joita henkilö ei voi hallita) – tällöin on toimitettava asianmukaiset tiedot ja todisteet
 3. henkilöt, jotka ovat täysin riippuvaisia valtiosta tai paikallisviranomaisesta – valtion tai paikallisviranomaisen elimen on annettava asiaankuuluvat tiedot henkilön tai Latvian oikeusapuviraston pyynnöstä.

Lisäksi myönnetään osittain valtion varoista maksettavaa oikeusapua ja juristin apua tietyn tyyppisissä riita-asioissa siten, että henkilö itse maksaa osan kuluista. Tällaisia riita-asioita ovat asiat, joissa tavoitteena on julistaa yhtiökokouksen päätös pätemättömäksi, asiat, jotka koskevat sopimusoikeudellisia riitoja ja joissa vaatimuksen määrä on yli 150 000 euroa, sekä asiat, jotka koskevat liikesalaisuuksien suojelua laittomalta hankinnalta, käytöltä ja paljastamiselta. Tällaista oikeusapua voidaan myöntää seuraavat kriteerit täyttävälle henkilölle:

 1. henkilön tulot vastaavat enintään Latvian kuukausittaista vähimmäispalkkaa
 2. henkilölle voidaan tämän taloudellisen tilanteen perusteella myöntää oikeusapua.

Väärinkäytösten paljastajille voidaan myöntää oikeusapua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Jos henkilö tarvitsee oikeusapua valtioiden rajat ylittävässä riita-asiassa ja hänen asuin- tai kotipaikkansa on jossakin EU-maassa, hän voi saada oikeusapua riita-asian ratkaisemiseen Latvian tuomioistuimessa, jos hänen keskimääräiset kuukausitulonsa oikeusavun hakemispäivää edeltäviltä kolmelta kuukaudelta vastaavat enintään 50:tä prosenttia Latvian kuukausittaisesta vähimmäispalkasta, ellei muissa sovellettavissa sääntelyehdoissa muuta edellytetä.

4 Myönnetäänkö oikeusapua kaikenlaisiin oikeudenkäynteihin?

Valtion varoista maksettavaa oikeusapua myönnetään perusteltujen riita-asioiden ratkaisemiseen tuomioistuimissa lainvoimaisen tuomion voimaantuloon asti, lukuun ottamatta seuraavanlaisia asioita:

 1. asiat, jotka koskevat suoraan henkilön ammatti- tai liiketoimintaa tai itsenäistä ammatinharjoittamista
 2. asiat, jotka koskevat tulliin tai verotukseen liittyviä seikkoja
 3. asiat, jotka koskevat kunnian ja ihmisarvon loukkaamiseen liittyvää vaatimusta
 4. asiat, jotka koskevat vahingonkorvausta henkisestä kärsimyksestä, lukuun ottamatta asioita, joissa oikeusavun myöntäminen liittyy vahingonkorvausvaatimukseen rikoksen uhrille rikoksen seurauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä
 5. riidat, jotka ratkaistaan välimiesmenettelyssä tai muulla vaihtoehtoisella riidanratkaisumenetelmällä
 6. asiat, jotka koskevat luksusesineeseen tai ‑palveluun liittyvää vaatimusta
 7. asiat, joissa oikeusavun kustannukset ovat suhteettoman suuria verrattuna vaatimuksen määrään.

5 Onko kiireellisten tapausten varalle olemassa erityismenettelyä?

Latvian oikeusapuvirastolle on toimitettava täytetty oikeusapuhakemus (hakemuslomake). Hakemukseen on liitettävä siihen sisältyviä tietoja tukevat asiakirjat (eli asiakirjat, joissa todistetaan kelpoisuus saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua, ja asiakirjat, joissa kuvaillaan riita-asiaa ja siihen liittyvää oikeudenkäyntiä). Asiakirjat on toimitettava oikeusapuvirastolle henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostitse osoitteeseen pasts@jpa.gov.lv käyttämällä sähköistä allekirjoitusta ja aikaleimaa.

Oikeusapuvirasto tarkastelee hakemusta ja tekee päätöksen oikeusavun myöntämisestä tai epäämisestä 21 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Päätös tehdään 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, jos asia koskee lapsen oikeuksia.

Jos lisätietoja pyydetään, päätöksen määräaikaa lykätään, kunnes tarvittavat tiedot on saatu tai määräaika niiden toimittamiseen on päättynyt.

Kun oikeusapuvirasto päättää myöntää oikeusapua, se nimeää oikeusapupalvelujen tarjoamisesta viraston kanssa sopimuksen tehneen oikeusavustajan hoitamaan asiaa.

Oikeusavun myöntämistä koskevassa päätöksessä määrätään oikeusavustaja sekä oikeusavun antamisen aika ja paikka.

Oikeusapuhakemusta koskeva myönteinen tai kielteinen päätös lähetetään hakijalle kirjallisena postitse tai sähköpostitse hakemuksessa annettuun osoitteeseen. Hakija voi myös henkilökohtaisesti noutaa tiedoksiannon oikeusapuvirastosta.

Oikeusapuviraston päätökseen voi hakea muutosta oikeusministeriöltä ja oikeusministeriön päätökseen puolestaan hallintotuomioistuimelta.

Kun on kyse osittain valtion varoista maksettavasta oikeusavusta (eli juristin avusta tietyn tyyppisissä riita-asioissa), oikeusapuvirasto tekee yhden kuukauden kuluessa oikeusapuhakemuksen vastaanottamisesta päätöksen, jossa määritetään oikeusavun laajuus ja määräaika, johon mennessä hakijan on maksettava oma osuutensa oikeusavun kustannuksista. Kun maksu on saatu, oikeusavustajalle laaditaan seitsemän päivän kuluessa oikeusapupalveluja koskeva toimeksianto. Jos oikeusavusta ei saada maksua, oikeusapuvirasto tekee päätöksen oikeusavun lopettamisesta.

Jos henkilö, jonka asuin- tai kotipaikka on jossakin EU-maassa, tarvitsee oikeusapua valtioiden rajat ylittävässä riita-asiassa ja riita-asia ratkaistaan Latvian tuomioistuimessa, toisen EU-maan toimivaltainen viranomainen tai henkilö itse toimittaa rajat ylittävää riita-asiaa koskevan oikeusapuhakemuksen oikeusapuvirastolle, joka käsittelee hakemuksen valtion varoista maksettavasta oikeusavusta annetussa Latvian laissa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Jos valtioiden rajat ylittävä riita-asia ratkaistaan Latvian ulkopuolella, henkilö, jonka asuin- tai kotipaikka on jossakin EU-maassa, toimittaa asiaankuuluvan oikeusapuhakemuksen oikeusapuvirastolle (hakemuslomakkeen saa verkko-osoitteesta https://e-justice.europa.eu/157/fi/legal_aid_forms). Tällaisissa tapauksissa oikeusapuvirasto toimittaa oikeusapuhakemuksen ja asiaankuuluvat asiakirjat asianomaisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun kaikki tarvittavat käännökset on saatu.

6 Mistä saan lomakkeen oikeusavun hakemista varten?

Valtion varoista maksettavaa oikeusapua koskevan hakemuslomakkeen saa

 1. Latvian oikeusapuviraston verkkosivustolta Services-osiosta (’palvelut’; Pakalpojumi; englanniksi tai latviaksi):
 2. oikeusapuvirastosta osoitteesta Pils laukums 4, Riika
 3. paikallisviranomaisen toimistosta siinä Latvian kaupungissa tai kunnassa, jonka henkilö on ilmoittanut asuinpaikakseen tai jossa hän laillisesti asuu.

Valtioiden rajat ylittävässä riita-asiassa oikeusapua voi hakea toiselta EU-maalta lomakkeella, jonka saa Euroopan oikeusportaalista osiosta ”Verkkolomakkeet” (Lomake oikeusavun hakemiseksi Euroopan Unionin toisessa jäsenvaltiossa).

7 Mitä asiakirjoja oikeusapuhakemukseen on liitettävä?

Valtion varoista maksettavaa oikeusapua koskevaan hakemuslomakkeeseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 1. kopio asiakirjasta, jolla todistetaan, että henkilö voi saada oikeusapua, esim. todistus henkilön vähävaraisuudesta tai alhaisesta tulotasosta (tai muu asiakirja, jolla osoitetaan, että henkilöllä on oikeus saada oikeusapua)
 2. kopiot asiakirjoista, joissa kuvataan riidan luonne, asian tuomioistuinkäsittely ja muut vastaavat seikat (tällaisia asiakirjoja voivat olla sopimus, haaste tai perheasiain tuomioistuimen ratkaisu).

Tietoja edellytyksistä ja menettelyistä oikeusavun saamiseksi muissa asiaryhmissä on saatavilla verkko-osoitteissa https://jpa.gov.lv/ (oikeusapuviraston verkkosivusto latviaksi) ja https://jpa.gov.lv/par-mums-eng (oikeusapuviraston verkkosivusto englanniksi).

8 Minne oikeusapuhakemus toimitetaan?

Latvian oikeusapuviraston osoite: Juridiskās palīdzības administrācija, Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Sähköposti: pasts@jpa.gov.lv.

Maksuton neuvontapuhelin: +371 80001801 – numerosta saa tietoja oikeusapuviraston palveluista ja neuvoja lomakkeiden täyttämiseen.

9 Miten saan tietää, onko minulla oikeus saada oikeusapua?

Valtion varoista maksettavaan oikeusapuun ovat oikeutettuja henkilöt, jotka on todettu vähävaraisiksi tai pienituloisiksi, henkilöt, jotka ovat täysin riippuvaisia valtiosta tai paikallishallinnosta, ja henkilöt, jotka joutuvat odottamatta sellaisiin olosuhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen, että he eivät pysty puolustamaan oikeuksiaan.

Oikeusapua annetaan tuomioistuimissa tai tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä (myös valtioiden rajat ylittävissä) riita-asioissa sekä muutoksenhakumenettelyissä, jotka koskevat turvapaikkaan liittyviä hallinnollisia asioita tai päätöksiä riitautetuista maastapoistamis- tai karkotusmääräyksistä.

10 Miten minun tulee toimia, jos minulla on oikeus saada oikeusapua?

Latvian oikeusapuvirastolle on toimitettava täytetty oikeusapuhakemus (hakemuslomake). Hakemukseen on liitettävä siihen sisältyviä tietoja tukevat asiakirjat (eli asiakirjat, joissa todistetaan kelpoisuus saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua, ja asiakirjat, joissa kuvaillaan riita-asiaa ja siihen liittyvää oikeudenkäyntiä). Asiakirjat on toimitettava oikeusapuvirastolle henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostitse osoitteeseen pasts@jpa.gov.lv käyttämällä sähköistä allekirjoitusta ja aikaleimaa.

Oikeusapuvirastolle on toimitettava seuraavat asiakirjat, jotta oikeusapua voidaan myöntää:

1) täytetty oikeusapuhakemuslomake ja kopio asiakirjasta, jolla todistetaan, että henkilö voi saada oikeusapua, esim. todistus henkilön vähävaraisuudesta tai alhaisesta tulotasosta

2) kopiot asiakirjoista, joissa kuvataan riidan luonne, asian tuomioistuinkäsittely ja muut vastaavat seikat.

11 Jos oikeusapua on myönnetty, kuka valitsee asianajajan?

Latvian oikeusapuvirasto tekee oikeusapupalvelujen tarjoajien kanssa sopimuksia oikeusavun antamista varten. Kun oikeusapuvirasto tekee päätöksen oikeusavun myöntämisestä, se nimeää sopimuskumppaneidensa joukosta oikeusavustajan hoitamaan asiaa.

12 Kattaako oikeusapu kaikki menettelyyn liittyvät kustannukset?

Jokainen vastaa oikeudenkäyntikuluista itse, paitsi poikkeustapauksissa.

13 Jos oikeusavun määrää on rajoitettu, kuka vastaa lopuista kustannuksista?

Asianomainen henkilö vastaa kuluista, joita oikeusapu ei kata.

14 Kattaako oikeusapu myös muutoksenhakuvaiheen?

Latvian oikeusapuvirasto myöntää valtion takaamaa oikeusapua seuraavissa tapauksissa:

1) perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä, kun kyse on henkilöstä, jonka perustuslaillista valitusta koskevaa oikeudenkäyntiä perustuslakituomioistuin on päättänyt olla aloittamatta oikeudellisten perusteiden puuttumisen takia tai koska henkilö on perustellut valitustaan riittämättömästi

2) riita-asioissa (lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat tulliin tai verotukseen liittyviä seikkoja tai kunnian ja ihmisarvon loukkaamista, tai kun asia on suoraan kytköksissä henkilön ammatti- tai liiketoimintaan tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen)

3) hallinnollisissa asioissa:

 • muutoksenhaussa, joka koskee turvapaikan myöntämistä
 • muutoksenhaussa, joka koskee päätöksiä riitautetuista maastapoistamis- tai karkotusmääräyksistä
 • muutoksenhaussa, joka koskee perheasiain tuomioistuimen ratkaisuja lapsen oikeuksien ja oikeutetun edun suojaamisesta
 • hallinnollisissa asioissa, joissa tuomioistuin (tuomari) on päättänyt myöntää valtion varoista maksettavaa oikeusapua asian monimutkaisuuden ja luonnollisen henkilön taloudellisen tilanteen vuoksi.

Valtion varoista osittain maksettavaa oikeusapua voidaan myöntää juristin avustuksen muodossa seuraavanlaisissa riita-asioissa:

 • asiat, joissa tavoitteena on julistaa yhtiökokouksen päätös pätemättömäksi
 • asiat, jotka koskevat sopimusoikeudellisia riitoja ja joissa vaatimuksen määrä on yli 150 000 euroa
 • asiat, jotka koskevat liikesalaisuuksien suojelua laittomalta hankinnalta, käytöltä ja paljastamiselta.

15 Voidaanko oikeusapu peruuttaa ennen kuin oikeudenkäynti on päättynyt (tai jopa periä takaisin oikeudenkäynnin päätyttyä)?

Jos henkilö ei tarvitse myönnettyä oikeusapua, hän voi peruuttaa oikeusapuhakemuksensa ennen oikeudenkäynnin päättymistä ilmoittamalla asiasta Latvian oikeusapuvirastolle.

16 Voiko oikeusavun epäämistä koskevaan päätökseen hakea muutosta?

Oikeusapuhakemusta koskevaan Latvian oikeusapuviraston päätökseen voi hakea muutosta Latvian hallintoprosessilaissa (Administratīvā procesa likums – latviaksi ja englanniksi) säädetyn menettelyn mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 25/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.