Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeusapu

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä kustannuksia oikeudenkäyntiin liittyy, ja kuka ne yleensä maksaa?

Kantaja maksaa kirjaamomaksun asian saattamisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi ja mahdolliset asianajajan avusta aiheutuvat kulut. Asioissa, joissa on kyse yli 25 000 euron vaateista, myös vastaaja maksaa kirjaamomaksun. Jos tuomioistuin ratkaisee asian kantajan hyväksi, tuomioistuin yleensä määrää hävinneen osapuolen korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. Toisin sanoen hävinnyt osapuoli maksaa siis kulut, joita kantajalle on aiheutunut asian saattamisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2 Mitä oikeusavulla tarkoitetaan?

Asianosainen voi saada (tuettua) oikeusapua sellaisen oikeudellisen intressin perusteella, joka koskee häntä suoraan ja henkilökohtaisesti, siltä osin kuin siitä on säädetty laissa tai lakiin perustuvissa säännöksissä.

3 Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusavun saaminen riippuu asianosaisen tuloista ja siitä, minkätyyppinen oikeudellinen intressi on kyseessä. Lisätietoja on saatavilla oikeusapulautakunnan (Raad voor Rechtsbijstand) verkkosivustolla osoitteessa.

4 Myönnetäänkö oikeusapua kaikenlaisiin oikeudenkäynteihin?

Kyllä. (Tuettua) oikeusapua myönnetään Alankomaissa sekä neuvoa-antavaan vaiheeseen että kaikenlaisiin oikeudenkäynteihin. Katso kuitenkin myös vastaus edelliseen kysymykseen. Alankomaissa on mahdollisuus myös tuettuun sovitteluun.

5 Onko kiireellisten tapausten varalle olemassa erityismenettelyä?

Siviilioikeudellisissa asioissa voidaan käyttää välitoimimenettelyä (kort geding). Hallinto-oikeudellisissa asioissa on mahdollista pyytää välitoimia menettelyn kaikissa vaiheissa – alkuperäisen valituksen yhteydessä tai ensimmäisen tai toisen oikeusasteen muutoksenhakumenettelyissä.

6 Mistä saan lomakkeen oikeusavun hakemista varten?

Alankomaissa hakemuksen tuetusta oikeusavusta tekee periaatteessa asianajaja. Asianajajan on oltava rekisteröitynyt oikeusapulautakuntaan. Jos asut toisessa EU:n jäsenvaltiossa, voit tehdä hakemuksen jäsenvaltiosi lähettävän viranomaisen (yleensä oikeusministeriö, tuomioistuin tai erikseen nimetty muu organisaatio) kautta. Hakemus toimitetaan Alankomaiden vastaanottavalle viranomaiselle eli oikeusapulautakunnalle.

7 Mitä asiakirjoja oikeusapuhakemukseen on liitettävä?

Taloudellinen tilanteesi ja oikeudellinen intressisi arvioidaan. Taloudellisen tilanteen arviointia varten oikeusapulautakunta tarvitsee tiedot vuosituloistasi kaksi vuotta sitten. Oikeusapulautakunnalle riittää myös se, että pystyt osoittamaan olevasi oikeutettu tuettuun oikeusapuun omassa jäsenvaltiossasi.

Oikeudellisen intressin arviointia varten tarvitaan asiakirjoja, joista selviää asian merkittävyys: miten suuri taloudellinen hyöty on kyseessä, onko kyse yrityksesi intresseistä, mitä olet itse tehnyt riidan ratkaisemiseksi?

8 Minne oikeusapuhakemus toimitetaan?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nederland

9 Miten saan tietää, onko minulla oikeus saada oikeusapua?

Sinulle ja mahdolliselle asianajajallesi lähetetään hakemuksesta kirjallinen päätös. Siitä selviää, onko hakemuksesi hyväksytty. Hylkäävästä päätöksestä on mahdollista valittaa.

10 Miten minun tulee toimia, jos minulla on oikeus saada oikeusapua?

Sinun on maksettava asianajajallesi osuus, jonka oikeusapulautakunta on määrittänyt.

11 Jos oikeusapua on myönnetty, kuka valitsee asianajajan?

Alankomaissa voit valita itse asianajajasi. Kyseisen asianajajan on oltava rekisteröitynyt oikeusapulautakuntaan. Lisätietoja on kohdassa Kuinka löydän asianajajan – Alankomaiden asianajajaliitto (Nederlandse orde van advocate).

Jos sinun ei ole mahdollista valita asianajajaa, oikeusapulautakunta voi vastaanottavana viranomaisena pyytää Alankomaiden asianajajaliiton paikallisen osaston päällikköä nimeämään asianajajan.

12 Kattaako oikeusapu kaikki menettelyyn liittyvät kustannukset?

Ei kata. Sinun on maksettava osa asianajajasi palkkiosta. Jos nostat kanteen tuomioistuimessa, sinun on maksettava kirjaamomaksu. Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden tai haastemiehen käyttämisestä voidaan periä maksuja. Jos häviät oikeudenkäynnin, sinut voidaan määrätä maksamaan oikeudenkäyntikulut (myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut).

13 Jos oikeusavun määrää on rajoitettu, kuka vastaa lopuista kustannuksista?

Sinä itse. Voit olla oikeutettu hakemaan korvauksia omassa jäsenvaltiossasi.

14 Kattaako oikeusapu myös muutoksenhakuvaiheen?

Kyllä.

15 Voidaanko oikeusapu peruuttaa ennen kuin oikeudenkäynti on päättynyt (tai jopa periä takaisin oikeudenkäynnin päätyttyä)?

Jos näyttää siltä, että saat oikeudenkäynnin tuloksena (vaateesi perusteella) summan, joka on yli puolet senhetkisestä verovapaasta omaisuudestasi, oikeusapulautakunta voi päättää perua oikeutesi oikeusapuun. Tällaisessa tapauksessa sinun katsotaan pystyvän maksamaan oikeusavustasi itse.

16 Voiko oikeusavun epäämistä koskevaan päätökseen hakea muutosta?

Oikeusapulautakunnan antamasta oikeusapupäätöksestä voi valittaa oikeusapulautakunnalle. Tästä valituksesta tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta paikallisesta tuomioistuimesta (rechtbank) ja sen jälkeen hallinnollisia riita-asioita käsittelevästä korkeimman hallinto-oikeuden jaostosta (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Päivitetty viimeksi: 21/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.