Pravna pomoć

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

U okviru parničnog postupka strankama se naplaćuju sudske pristojbe, a sudski troškovi mogu uključivati i naknade koje se plaćaju vještacima, sudskim tumačima i svjedocima, putne troškove stranaka i privremenih zastupnika (Kuratoren) (koji se dodjeljuju odsutnim strankama i onima koje zatraže takvog zastupnika) te troškove povezane s javnim objavama i odvjetničkim zastupanjem. Svaka stranka u početku snosi svoje troškove; međutim, stranka koja izgubi parnicu obvezna je nadoknaditi troškove stranci koja dobije parnicu.

2 Što je točno pravna pomoć?

Stranka koja nema dovoljno financijskih sredstava može podnijeti zahtjev za pravnu pomoć (odnosno Verfahrenshilfe, kako se naziva u okviru austrijskog parničnog postupka) u trenutku pokretanja parničnog postupka ili u bilo kojem trenutku tijekom postupka. Ovisno o zahtjevu, pravnu pomoć može činiti potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i drugih naknada i troškova navedenih u pitanju 1. te imenovanje odvjetnika čije će usluge biti besplatne.

Ako se imenuje odvjetnik, pravna pomoć obuhvaća i savjete odvjetnika prije pokretanja postupka.

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

Pravna pomoć dodjeljuje se samo ako dotična stranka, uzimajući u obzir njezine prihode, imovinu i obveze uzdržavanja, nije u mogućnosti (djelomično ili u cijelosti) podmiriti troškove navedene u pitanju 1. a da time ne ugrozi razinu sredstava potrebnu za održavanje skromnog životnog standarda.

Pravna se pomoć ne dodjeljuje ako je očito da je predmetna tužba ili obrana neosnovana ili nema izgleda za uspjeh.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Pravna pomoć dodjeljuje se u svim sudskim postupcima u građanskim i trgovačkim stvarima, bez obzira na državljanstvo ili prebivalište podnositelja zahtjeva.

Ako se pravna pomoć dodjeljuje u glavnom postupku (Titelverfahren), ona obuhvaća i postupak izvršenja (Vollstreckungsverfahren). Stranka kojoj je pravna pomoć dodijeljena u okviru određenog spora koji se vodio u drugoj državi članici EU-a ima pravo i na pravnu pomoć u postupku koji se vodi u Austriji, a odnosi se na priznavanje i izvršenje presude donesene u tom sporu.

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

Ne, ali ako je zahtjev za pravnu pomoć podnesen u slučaju hitnosti (npr. za potrebe pravnog zastupanja u slučaju donošenja privremenih mjera), sud mora donijeti odluku izrazito brzo. Ako sud pred kojim se vodi postupak odobri pravnu pomoć u obliku imenovanja odvjetnika, nadležna odvjetnička komora imenuje odvjetnika koji će zastupati podnositelja zahtjeva u roku od nekoliko dana.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

U Austriji se odgovarajući obrazac („ZPForm 1”) može osobno preuzeti na bilo kojem prvostupanjskom sudu (okružni sud (Bezirksgericht), pokrajinski sud (Landesgericht)) ili se može zatražiti od takvog suda pisanim putem. Međutim, dostupan je i na internetu preko poveznice https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Verfahrenshilfe.aspx, a može se dobiti i od određenih austrijskih konzulata. Upotreba je obrasca obvezna.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

Mora se točno ispuniti izjava o imovini koja je dio zahtjeva za pravnu pomoć („ZPForm 1”) i koja sadržava popis imovine (prihodi i imovina kao što su nekretnine, stanje bankovnih računa, police osiguranja itd.) i obveza (obveze uzdržavanja itd.) te podatke o osobi i njezinim životnim uvjetima. Ako je to moguće, treba priložiti relevantne dokumente. Navođenje pogrešnih ili nepotpunih podataka u izjavi o imovini kažnjivo je novčanom kaznom i može dovesti do građanskopravne odgovornosti za nastalu štetu i kaznenog postupka zbog prijevare.

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

Zahtjev za pravnu pomoć („ZPForm 1”) mora se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku prvostupanjskom sudu pred kojim se vodi postupak i koji će donijeti odluku o dodjeli pravne pomoći. Međutim, stranka isto tako može zahtjev za pravnu pomoć podnijeti usmeno okružnom sudu u svojem mjestu boravišta u Austriji, čak i ako taj okružni sud nije nadležan za odlučivanje o sporu, pod uvjetom da se sjedište suda pred kojim se vodi postupak nalazi izvan sudskog okruga u kojem stranka ima boravište. U tom će se slučaju zahtjev proslijediti nadležnom sudu.

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

Sud će odlučiti o zahtjevu za pravnu pomoć i poslati odluku podnositelju zahtjeva.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

Ako je sud odlučio da će pravna pomoć uključivati imenovanje odvjetnika te ako je već utvrđeno o kojem je odvjetniku riječ (vidjeti pitanje 11.), trebalo bi stupiti u kontakt s tim odvjetnikom.

Općenito se preporučuje zatražiti pravni savjet od pravnika ovlaštenog za zastupanje (tj. od odvjetnika ili javnog bilježnika) prije pokretanja sudskog postupka.

Međutim, ako stranku ne zastupa odvjetnik (a odvjetničko zastupanje nije obvezno u skladu sa zakonom), ona isto tako može pokrenuti postupak i podnijeti sve druge zahtjeve, prijedloge i obavijesti koji se daju izvan rasprave usmeno na okružnom sudu nadležnom za odlučivanje o predmetnom postupku ili okružnom sudu nadležnom za njezino mjesto boravišta.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

Ako je sud odlučio da će pravna pomoć uključivati imenovanje odvjetnika, lokalna odvjetnička komora odabrat će odvjetnika s popisa svojih članova prema abecednom redoslijedu. Međutim, podnositelj zahtjeva može predložiti određenog odvjetnika. Iako njegov prijedlog nije obvezujući za lokalnu odvjetničku komoru, u pravilu se prihvaća obrazložen prijedlog (npr. ako taj odvjetnik pristaje na to i već je upoznat s predmetom).

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

Sud može po vlastitom nahođenju dodijeliti punu pravnu pomoć ili odobriti oslobođenje od plaćanja dijela pristojbi i naknada, ovisno o financijskoj situaciji podnositelja zahtjeva i uzimajući u obzir očekivane troškove. Pravna pomoć može uključivati sljedeće:

  1. privremeno oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, naknada za svjedoke i vještake, troškova potrebnih javnih objava, troškova privremenog zastupnika i novčanih troškova privremenog zastupnika ili odvjetnika oslobođenje od obveze osiguravanja jamstva za pokrivanje troškova protustranke
  2. zastupanje po sudskom službeniku ili, ako je potrebno, odvjetniku
  3. nadoknadu potrebnih putnih troškova stranke nastalih zbog saslušanja ili iznošenja činjenica pred sudom pred kojim se vodi postupak.

Međutim, ako izgubite spor, morat ćete stranci koja je dobila spor nadoknaditi troškove postupka.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Ako budete imali druge potrebne troškove koji u skladu s odlukom suda nisu obuhvaćeni pravnom pomoći, morat ćete te troškove snositi sami, barem privremeno. Međutim, stranka koja izgubi parnicu u konačnici je obvezna protustranci razmjerno nadoknaditi troškove, što znači da joj nadoknađuje troškove u dijelu u kojem ona nije bila uspješna u svojem zahtjevu (na primjer, ako je tužitelj bio uspješan u pogledu dvije trećine svojeg tužbenog zahtjeva, a tuženik u pogledu jedne trećine, tuženik će u pravilu snositi vlastite troškove te će tužitelju nadoknaditi jednu trećinu potrebnih troškova).

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Pravna pomoć obuhvaća sve faze postupka do zaključenja spora (uključujući moguće naknadne postupke izvršenja). To znači da obuhvaća i moguće pravne lijekove (odnosno žalbene postupke).

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Sud mora izjaviti da je valjanost mjere pravne pomoći istekla ako se pokaže da uvjeti na temelju kojih je prvobitno dodijeljena pravna pomoć više nisu ispunjeni (ako se promijenila financijska situacija stranke ili ako je očito da je bilo kakva daljnja tužba ili obrana neosnovana ili nema izgleda za uspjeh) ili mora ukinuti pravnu pomoć ako se dokaže da uvjeti za dodjelu pravne pomoći nisu bili ispunjeni u trenutku kada je ona dodijeljena. U potonjem slučaju stranka mora vratiti primljene iznose i nadoknaditi dodijeljenom odvjetniku troškove na temelju tarife.

Stranka koja u roku od tri godine od zaključenja postupka stekne dovoljna financijska sredstva obvezna je vratiti pravnu pomoć, pod uvjetom da je u mogućnosti to učiniti a da time ne ugrozi razinu sredstava potrebnu za održavanje skromnog životnog standarda. Kako bi ocijenio financijsku situaciju stranke, sud će od nje zatražiti da podnese ažuriranu izjavu o imovini (obično podnošenjem dokumenta ZPForm 1 u određenom trenutku nakon zaključenja postupka). Ako se izjava o imovini zajedno s potrebnim dokumentima ne podnese sudu na vrijeme, pravna pomoć može se ukinuti te će se tada predmetni iznosi morati vratiti.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Protiv odluke o odbijanju pravne pomoći može se podnijeti žalba drugostupanjskom sudu, koji će donijeti konačnu odluku. Podnošenje daljnje žalbe Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) nije moguće.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.