Pravna pomoć

Zahvaljujući pravu na pravnu pomoć osobe koje nemaju dostatna financijska sredstva mogu podmiriti troškove sudskog postupka ili pravnog zastupanja. Sve države članice Europske unije (EU) imaju sustave pravne pomoći u građanskom i kaznenom postupku.

Zamislite da ste u sporu s nekim u svojoj zemlji ili inozemstvu i želite pokrenuti sudski postupak ili da se morate braniti u sudskom postupku koji je neka stranka pokrenula protiv vas. Zamislite da ste u svojoj zemlji ili inozemstvu optuženi za kazneno djelo I ne raspolažete financijskim sredstvima za plaćanje pravnog savjetovanja i/ili zastupanja pred kaznenim sudom. U svim tim slučajevima možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć.

Pravo na pravnu pomoć predviđeno je:

  • Europskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP) – člankom 6. stavkom 3. točkom (c) EKLJP-a optuženiku se jamči pravo da ga besplatno zastupa odvjetnik ako ne raspolaže sredstvima da ga sam plati, u slučajevima kada je to u interesu pravosuđa.
  • Poveljom Europske unije o temeljnim pravima – člankom 47. Povelje predviđa se da se pravna pomoć treba osigurati onima koji ne raspolažu dostatnim sredstvima ako je ta pomoć potrebna radi osiguranja učinkovitog pristupa pravosuđu.

PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKOM POSTUPKU

Domaći sporovi

Sve države članice EU-a imaju sustav pravne pomoći. Ako ste u sporu s poduzećem, stručnom osobom, poslodavcem ili nekom drugom osobom u zemlji u kojoj imate boravište i ako ne raspolažete dostatnim financijskim sredstvima za plaćanje troškova sudskog postupka, možete na temelju važećih nacionalnih propisa podnijeti zahtjev za pravnu pomoć.

Nacionalni sustavi pravne pomoći u državama članicama znatno se razlikuju u pogledu koncepcije, organizacije i upravljanja. Kada je riječ o koncepcijama tih sustava, u nekim državama članicama svima je osiguran pristup pravnim uslugama i pravosuđu, dok je u drugima pravna pomoć dostupna samo najsiromašnijima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Arhivirane stranice EJN-a (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Prekogranični sporovi

Ako ste u sporu s poduzećem, stručnom osobom, poslodavcem Ili nekom drugom osobom u inozemstvu i ako ne raspolažete dostatnim financijskim sredstvima za plaćanje troškova sudskog postupka, možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u prekograničnom sporu.

Direktiva o pravnoj pomoći u prekograničnim sporovima donesena je radi olakšavanja pristupa pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima.

Direktivom je obuhvaćeno pravno savjetovanje prije pokretanja postupka radi postizanja nagodbe, pravna pomoć za pokretanje sudskog postupka i odvjetničko zastupanje pred sudom, te djelomično ili potpuno pokrivanje troškova sudskog postupka.

Da bi vam se odobrila pravna pomoć u prekograničnom sporu, morate ispuniti odgovarajuće obrasce zahtjeva za pravnu pomoć. Direktivom se predviđaju dva obrasca: obrazac zahtjeva za pravnu pomoć i obrazac prijenosa zahtjeva za pravnu pomoć.Obrasci su dostupni ovdje na svim jezicima EU-a.

PRAVNA POMOĆ U KAZNENOM POSTUPKU

Države članice u svom zakonodavstvu utvrđuju načine pružanja pravne pomoći u kaznenim postupcima koji su u njihovoj nadležnosti. Uskoro ćete na portalu e-pravosuđe moći pronaći detaljne informacije o ovoj temi.

Kada je riječ o prekograničnim predmetima, to područje još uvijek nije uređeno zakonodavstvom EU-a.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.