Pravna pomoć

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

Troškovi sudskih postupaka razlikuju se ovisno o prirodi i opsegu predmeta. Sudski troškovi uključuju, na primjer, naknade za pravnu pomoć i troškove pravne pomoći, troškove koji proizlaze iz naknada svjedocima te usluga usmenih i pismenih prevoditelja, pristojbe za rješavanje predmeta i pristojbe povezane s dokumentima koje naplaćuju nadležna tijela te pristojbe za izvršenje koje se plaćaju državi. Naknade za pravnu pomoć čine najveći dio troškova u sudskim postupcima. U pravilu svaka stranka snosi vlastite sudske troškove. Međutim, sud može naložiti stranci koja nije bila uspješna u postupku da plati troškove protivne stranke.

2 Što je točno pravna pomoć?

Pravna pomoć pruža se na trošak države osobama kojima je potrebna stručna pomoć u pravnoj stvari, ali koje zbog svojeg financijskog stanja ne mogu pokriti troškove postupka. Pravna pomoć obuhvaća pravne savjete, potrebne mjere i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima te oslobođenje od plaćanja troškova postupka. Kad se podnositelju zahtjeva pruža manji pravni savjet telefonski ili elektroničkim putem, nije potrebno provjeravati njegovo financijsko stanje.

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

Pravna pomoć pruža se u stvarima u nadležnosti Finske osobama s boravištem u Finskoj i osobama s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u nekoj drugoj državi članici Europske unije (EU) ili Europskoga gospodarskog prostora (EGP). Osim toga, pravna pomoć pruža se ako o pravnoj stvari odlučuje finski sud ili ako postoje posebni razlozi za pružanje pravne pomoći. U predmetima u kojima se odlučuje u inozemstvu pravna pomoć obuhvaća općenite pravne savjete.

Pravna pomoć ne pruža se društvima niti korporacijama. Pravna pomoć poduzetnicima pruža se u poslovnim stvarima u izvansudskim postupcima, i to samo ako postoje posebni razlozi za to.

Pravna pomoć pruža se na zahtjev, besplatno ili uz sudjelovanje u troškovima, na temelju financijskog stanja podnositelja zahtjeva. Financijsko stanje podnositelja zahtjeva procjenjuje se na temelju sredstava koja su mu raspoloživa mjesečno (raspoloživa sredstva) i njegove imovine. Raspoloživa sredstva u pravilu se izračunavaju na temelju mjesečnog dohotka, nužnih troškova i obveza uzdržavanja podnositelja zahtjeva i njegova bračnog druga ili životnog partnera. Pravna pomoć pruža se osobama čija raspoloživa sredstva i imovina ne prelaze iznos utvrđen vladinim dekretom. Dodatne odredbe o dohotku i troškovima koje treba uzeti u obzir, utjecaju obveze uzdržavanja na izračun raspoloživih sredstava, vrednovanju imovine i kriterijima za utvrđivanje iznosa sudjelovanja primatelja pravne pomoći navedene su u vladinu dekretu.

Pravna se pomoć ne dodjeljuje ako podnositelj zahtjeva ima osiguranje troškova pravne zaštite kojim je pokrivena predmetna pravna stvar. Međutim, ako se o pravnoj stvari odlučuje sudski, sud može odobriti pravnu pomoć ako troškovi postupka prelaze maksimalno pokriće navedeno u polici osiguranja. Ako podnositelj zahtjeva ima pravo na besplatnu pravnu pomoć na temelju svojeg financijskog stanja, može se odobriti i pravna pomoć kojom će se pokriti iznos sudjelovanja naveden u polici osiguranja.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Pravna pomoć dostupna je u predmetima o kojima odlučuje sud te kad je riječ o pravnim stvarima o kojima se odlučuje izvansudski.

Pravna pomoć ne pruža se:

  1. ako pravna stvar nema veliku važnost za podnositelja zahtjeva
  2. ako bi ona bila očito nesvrhovita u odnosu na koristi za podnositelja zahtjeva
  3. ako bi razmatranje predmeta podrazumijevalo zlouporabu postupka ili
  4. ako se predmet temelji na ustupljenom pravu i opravdano se smatra da je svrha ustupanja bila primanje pravne pomoći.

Pravna pomoć u pravilu se ne dodjeljuje za zastupanje u:

  1. predmetima koji se pokreću na zahtjev stranaka i rješavaju na općem sudu
  2. manjim kaznenim predmetima
  3. predmetima koji se odnose na oporezivanje ili javnopravni teret ili
  4. predmetima u kojima se pravo podnošenja zahtjeva za ispravak ili žalbe temelji na članstvu u općinskoj upravi ili drugoj javnoj korporaciji.

Čak i u tim slučajevima državni pravni savjetnik može pružiti pravni savjet i prema potrebi sastaviti sve tražene dokumente.

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

Podnositelj zahtjeva za pravnu pomoć o žurnosti stvari mora obavijestiti ured za pravnu pomoć (oikeusaputoimisto).

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

Obrazac zahtjeva za pravnu pomoć može se preuzeti na adresi https://oikeus.fi/fi/index/lomakkeet/oikeusapu.html.

Obrazac zahtjeva za pravnu pomoć može se dobiti i od ureda za pravnu pomoć. Podatke za kontakt ureda pronaći ćete na adresi https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

Zahtjev za pravnu pomoć može se podnijeti i preko elektroničke službe na adresi

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

U zahtjevu za pravnu pomoć podnositelj mora navesti informacije o svojoj financijskoj situaciji i pravnoj stvari za koju podnosi zahtjev za pravnu pomoć te o osiguranju troškova pravne zaštite (vidjeti pitanje br. 6 o obrascima zahtjeva za pravnu pomoć). Ako to zatraži ured za pravnu pomoć, podnositelj zahtjeva mora predati i dokaz o svojem dohotku i troškovima te imovini i obvezama. Neovisno o bilo kakvim odredbama o povjerljivosti, ured za pravnu pomoć ima pravo tražiti sve informacije koje su potrebne da bi se utvrdilo ima li podnositelj zahtjeva pravo na pravnu pomoć na temelju njegova financijskog stanja i ima li podnositelj zahtjeva osiguranje troškova pravne zaštite kojim je pokrivena predmetna pravna stvar.

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

Zahtjev za pravnu pomoć može se podnijeti u bilo kojem uredu za pravnu pomoć. Podatke za kontakt ureda pronaći ćete na adresi https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html.

Zahtjev za pravnu pomoć može se podnijeti i preko elektroničke službe na adresi

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html.

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

O odobravanju pravne pomoći odlučuje ured za pravnu pomoć. Odluka se šalje na adresu za kontakt koju je naveo podnositelj zahtjeva.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

Kako bi se utvrdilo njegovo pravo na pravnu pomoć, podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik treba kontaktirati s uredom za pravnu pomoć.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

Pravnu pomoć pružaju državni pravni savjetnici. Međutim, u stvarima o kojima odlučuje sud za pružanje pravne pomoći može se imenovati i privatni pravni savjetnik koji je pristao na tu zadaću. Za privatnog pravnog savjetnika može se imenovati samo odvjetnik ili ovlašteni pravni savjetnik. Ako primatelj pravne pomoći za svojeg pravnog savjetnika predloži kvalificiranu osobu, ta se osoba mora imenovati njegovim pravnim savjetnikom, osim u slučaju posebnih razloga zbog kojih to nije moguće. Pri izvršavanju svoje zadaće pravni savjetnik obvezan je pridržavati se pravila odvjetničke etike.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

Pravnom pomoći pokriveni su nužni sudski troškovi podnositelja zahtjeva koje predmet iziskuje. Iznos sudjelovanja u troškovima sudskog postupka za primatelja pravne pomoći utvrđuje se na temelju njegova financijskog stanja. Pravnom pomoći ne pokrivaju se sudski troškovi protivne stranke.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Iznos sudjelovanja u troškovima sudskog postupka za primatelja pravne pomoći utvrđuje se na temelju njegova financijskog stanja. Ako pravnu pomoć pruža državni pravni savjetnik, primatelj pravne pomoći iznos sudjelovanja u troškovima mora platiti uredu za pravnu pomoć. Ako pravnu pomoć pruža privatni pravni savjetnik, primatelj pravne pomoći iznos sudjelovanja u troškovima mora platiti tom pravnom savjetniku.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Pravnom pomoći pokriveni su svi nužni sudski troškovi podnositelja zahtjeva koje predmet iziskuje. Iznos sudjelovanja u troškovima sudskog postupka za primatelja pravne pomoći utvrđuje se na temelju njegova financijskog stanja.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Ako se utvrdi da nisu bili ispunjeni preduvjeti za odobrenje pravne pomoći ili su se okolnosti u tom smislu promijenile ili više ne postoje, ured za pravnu pomoć ili sud može izmijeniti odluku o pravnoj pomoći ili donijeti odluku o prestanku pravne pomoći. Ako se izmijeni iznos sudjelovanja u troškovima za primatelja pravne pomoći, donosi se odluka o tome hoće li se izmjena primjenjivati retroaktivno. Ako se odluči da se pravna pomoć prestaje pružati, donosi se odluka o tome treba li primatelj državi nadoknaditi primljenu pravnu pomoć te se utvrđuje iznos te naknade.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Ako pravna pomoć nije odobrena na temelju zahtjeva, podnositelj zahtjeva pitanje pravne pomoći može podnijeti na odluku sudu. Uz odluku ureda za pravnu pomoć dostavljaju se upute o podnošenju odluke ureda za pravnu pomoć na ponovno razmatranje sudu. Zahtjev za ponovno razmatranje mora se podnijeti uredu za pravnu pomoć koji je donio odluku. Ured za pravnu pomoć potom upućuje zahtjev na odluku sudu.

Dodatne informacije

U kaznenom postupku sud može za istragu i suđenje osumnjičeniku dodijeliti javnog branitelja, a žrtvi pravnog savjetnika i osobu za potporu. Za branitelja ili pravnog savjetnika žrtve može se imenovati samo državni pravni savjetnik, odvjetnik ili, u slučaju posebnih razloga, ovlašteni pravni savjetnik. Osoba za potporu mora biti kvalificirana za obavljanje te zadaće. Ako sud utvrdi da je osumnjičenik kriv za kazneno djelo za koje mu je dodijeljen branitelj u okviru istrage i suđenja, obvezan je vratiti državi naknade koje su mu isplaćene iz državnih sredstava. Ako osumnjičenik ispunjava financijske preduvjete za pravnu pomoć, iznos povrata ne smije prelaziti iznos primljen u okviru pravne pomoći.

Dodatne informacije o pravnoj pomoći dostupne su na adresi https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html.

Posljednji put ažurirano: 06/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.