Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Pravna pomoć

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

Ako vas savjetuje i zastupa odvjetnik, on ima pravo na naknadu za obavljeni rad, čiji iznos uvelike ovisi o vrijednosti predmeta spora. Mogu nastati i sudski troškovi, ako se u predmetu pokrene postupak pred sudom. Oni ne obuhvaćaju samo pristojbe i troškove suda, nego i troškove koje stranka kojoj je potrebna pravna pomoć treba platiti da bi izvršila radnju koju je naložio sud ili troškove koje je potrebno platiti da bi se poduzele odgovarajuće pravne radnje ili iznijela odgovarajuća obrana. Stranka koja ne traži pravnu pomoć u pravilu bi trebala snositi te troškove. Ako sud presudi u korist te stranke, ona će od protustranke dobiti povrat tih troškova.

2 Što je točno pravna pomoć?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć (Beratungshilfe) i pravna pomoć (Prozesskostenhilfe).

Pomoć u smislu pravnog savjetovanja i zastupanja u izvansudskim postupcima (savjetodavna pomoć) pruža se osobama slabijeg imovinskog stanja u skladu sa Zakonom o pravnom savjetovanju i zastupanju za građane s niskim prihodima (Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz)).

Osobe slabijeg imovinskog stanja primaju pravnu pomoć za sudjelovanje u sudskim postupcima u skladu s propisima o pravnoj pomoći.

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

Savjetodavna pomoć ili pravna pomoć odobrava se ako osoba koja traži pravne usluge nije u mogućnosti prikupiti potrebna sredstva zbog svojih osobnih i financijskih okolnosti (slabije imovinsko stanje) te nema drugih razumnih prilika za dobivanje pomoći (npr. osiguranje troškova pravne zaštite, savjeti udruge stanara ili sindikata itd.).

Osim toga, pravna radnja koju namjerava poduzeti za zaštitu svojih prava mora biti osnovana. Za odobrenje pravne pomoći planirana pravna radnja ili obrana mora imati dovoljne izglede za uspjeh. Sud koji odlučuje o zahtjevu za pravnu pomoć mora na temelju iznesenih činjenica i dostupnih dokumenata smatrati pravni položaj podnositelja točnim ili barem utemeljenim te mora, s obzirom na činjenice, biti uvjeren da će podnositelj zahtjeva moći iznijeti dokaze. Ako ispunjava pravne uvjete, dotična osoba ima pravo na savjetodavnu pomoć ili pravnu pomoć.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć i pravna pomoć (vidjeti pitanje 2.).

Savjetodavna pomoć (koja obuhvaća savjetovanje i, prema potrebi, zastupanje) dodjeljuje se u građanskopravnim stvarima, uključujući radno, upravno, ustavno i socijalno pravo. Kad je riječ o kaznenom i prekršajnom pravu, pruža se samo savjetovanje. U pitanjima u kojima se primjenjuje pravo druge države savjetodavna pomoć dodjeljuje se ako činjenice predmeta imaju vezu s Njemačkom. Za predmete u području poreznog prava ne dodjeljuje se pravna pomoć.

Pravna pomoć dodjeljuje se za sve vrste postupaka povezanih s građanskim sporovima, za izvanparnične postupke te postupke pred radnim, upravnim, socijalnim ili poreznim sudom (Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht, Sozialgericht ili Finanzgericht). Tuženici u kaznenim postupcima i dužnici u postupcima u slučaju nesolventnosti ne primaju pravnu pomoć. Propisi o odvjetnicima obrane koje dodjeljuje sud sadržavaju detaljna posebna pravila u pogledu tuženika u kaznenim postupcima. Dužnicima u postupku u slučaju nesolventnosti može se odobriti odgoda plaćanja troškova postupka.

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

Ne postoje takvi posebni postupci. Postojeće mogućnosti dodjele savjetodavne pomoći i pravne pomoći obuhvaćaju i hitne slučajeve.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

Obrasci zahtjeva za savjetodavnu pomoć i pravnu pomoć mogu se dobiti od lokalnih sudova (Amtsgerichten) i odvjetnika.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

Potrebni podaci o prihodima moraju se vjerodostojno dokazati podnošenjem relevantnih dokumenata (npr. platna lista ili, u slučaju samozaposlenih osoba, posljednje porezno rješenje).

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć i pravna pomoć (vidjeti pitanje 2.).

Zahtjev za savjetodavnu pomoć podnosi se lokalnom sudu na čijem području nadležnosti osoba koja traži pravne usluge ima zakonsko prebivalište (mjesto prebivališta). Ako osoba nema zakonsko prebivalište u Njemačkoj, nadležan je onaj lokalni sud na čijem području nadležnosti nastane potreba za pružanjem savjetodavne pomoći. Za takvu se vrstu pomoći može i izravno obratiti odvjetniku. U tom se slučaju nakon toga mora podnijeti odgovarajući zahtjev sudu.

Zahtjev za pravnu pomoć potrebno je podnijeti sudu pred kojim je pokrenut ili će se pokrenuti postupak za koji se pravna pomoć traži. Upravo taj sud (a ne, na primjer, tijelo za socijalnu skrb) ispituje zahtjev i ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za dodjelu pravne pomoći.

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

Informacije o savjetodavnoj pomoći i pravnoj pomoći mogu se dobiti na lokalnim sudovima i od odvjetnikâ.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

Ako imate pravo na savjetodavnu pomoć ili pravnu pomoć, trebali biste ispuniti odgovarajući obrazac, priložiti potrebne dokumente i podnijeti ga tijelu navedenom u odgovoru na pitanje 8.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć i pravna pomoć (vidjeti pitanje 2.).

Osoba koja traži pravne usluge može sama odabrati odvjetnika koji će joj pružiti savjetodavnu pomoć. U saveznim zemljama Bremenu i Hamburgu savjetodavnu pomoć pružaju javni centri za pravno savjetovanje. Odvjetnici su dužni pružiti savjetodavnu pomoć te se zahtjev za tu vrstu pomoći može odbiti samo u posebnim slučajevima na temelju važnih razloga.

I u slučaju pravne pomoći možete sami odabrati odvjetnika za svoj predmet. Podnositelj zahtjeva mora odabrati odvjetnika koji je ovlašten za zastupanje na sudu. Predsjednik suda dodjeljuje odvjetnika samo u slučaju u kojem dotična stranka ne može pronaći odvjetnika koji bi je zastupao.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć i pravna pomoć (vidjeti pitanje 2.).

Odvjetnik ima pravo na naknadu u iznosu od 10 EUR od osobe kojoj pruža savjetodavnu pomoć, ali ovisno o njezinim okolnostima ta osoba može biti i oslobođena plaćanja te naknade. Svi drugi ugovori o naknadama smatraju se ništavnima. Ostatak naknade za svoj rad odvjetnik prima iz državne riznice.

U slučaju dodjele pravne pomoći obuhvaćeni su svi troškovi postupka, osim onih troškova podnositelja zahtjeva koji nisu bili potrebni da se zaštite njegova prava. Stranka kojoj je potrebna pravna pomoć ne snosi nikakve druge troškove.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Ako su ispunjeni uvjeti za dodjelu pravne pomoći, podnositelj zahtjeva ne snosi nikakve druge troškove. Dodjelom pravne pomoći obuhvaćeni su svi potrebni troškovi postupka. Međutim, ako je podnositelj zahtjeva financijski sposoban snositi dio troškova postupka, obvezan je odgovarajući iznos vratiti u obrocima državnoj riznici iz koje su plaćeni ti troškovi.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Dodjela pravne pomoći ne obuhvaća automatski i žalbe. Ona prestaje donošenjem konačne odluke suda pred kojim je postupak pokrenut. Međutim, može se podnijeti zahtjev i za pravnu pomoć u žalbenom postupku. Žalbeni će sud ocijeniti je li stranci i dalje potrebna pravna pomoć te je li žalba osnovana i ima li izglede za uspjeh. Ako su ti uvjeti ispunjeni, podnositelj zahtjeva ima pravo na pravnu pomoć.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć i pravna pomoć (vidjeti pitanje 2.).

Savjetodavna pomoć može se ukinuti ako se njezina dodjela temeljila na netočnim informacijama dobivenima od stranke koja je tražila pravne usluge.

Pravna pomoć može se ukinuti samo u sljedećim okolnostima:

  1. ako je pravna pomoć dobivena na temelju lažnih navoda i netočnih informacija o sporu
  2. ako su, kako bi se ispunili subjektivni zahtjevi za odobravanje pomoći, navedene netočne informacije te nisu podnesene izjave
  3. ako ne postoje navedene osobne i financijske okolnosti
  4. ako osoba kasni s plaćanjem obroka.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

U Njemačkoj se razlikuju savjetodavna pomoć i pravna pomoć (vidjeti pitanje 2.).

Protiv odluke lokalnog suda o odbijanju zahtjeva za savjetodavnu pomoć može se podnijeti prigovor (Erinnerung).

Ako je podnositelju odbijen zahtjev za pravnu pomoć, on može protiv te sudske odluke u roku od jednog mjeseca podnijeti trenutačnu žalbu (sofortige Beschwerde) ako je vrijednost predmeta spora u glavnom postupku veća od 600 EUR. Ako vrijednost predmeta spora u glavnom postupku nije veća od 600 EUR, žalba se može podnijeti samo u slučaju u kojem je sud odbio pravnu pomoć isključivo na temelju uvjeta povezanog s osobnim i financijskim okolnostima.

Dodatne informacije dostupne su na https://www.bmjv.de/DE/Startseite/startseite_metaNav_node.html.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.