Pravna pomoć

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

Troškovi povezani sa suđenjem mogu se razlikovati ovisno o sudu, postupku i složenosti predmeta.

2 Što je točno pravna pomoć?

Pravna pomoć odnosi se na odvjetničko zastupanje u građanskim postupcima pred okružnim sudom (District Court), regionalnim sudom (Circuit Court), Visokim sudom (High Court), Žalbenim sudom (Court of Appeal) i Vrhovnim sudom (Supreme Court), a u određenim slučajevima i pred Sudom Europske unije. Primjenjuje se i na žalbe upućene Žalbenom sudu za međunarodnu zaštitu (International Protection Appeals Tribunal). Dostupna je i u pojedinim istragama kad istražni sudac uputi zahtjev Odboru.

Pravnu pomoć u pravilu pružaju odvjetnici zaposleni u pravnim centrima Odbora. Međutim, pravnu pomoć može pružati i samostalni odvjetnik s popisa odvjetnika koji vodi Odbor. To se posebno odnosi na predmete u području obiteljskog prava i međunarodne zaštite.

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

Ispunjavanje financijskih uvjeta i doprinosi

Odbor za pravnu pomoć (Legal Aid Board) Home - LAB (legalaidboard.ie) provjerava vaše imovinsko stanje kako bi utvrdio imate li pravo na njegove usluge.  Da biste ostvarili pravo na pravnu pomoć i savjetovanje u građanskim postupcima, vaš godišnji raspoloživi dohodak ne smije biti viši od 18 000 EUR, a vaša raspoloživa imovina ne smije biti veća od 100 000 EUR.  U oba slučaja Odbor za pravnu pomoć primjenjuje određene iznimke pri utvrđivanju imovinskog stanja.  Nekretnina u kojoj živite ne uzima se u obzir pri izračunu vrijednosti vaše imovine.

U većini slučajeva trebate uplatiti iznos koji nazivamo „doprinos”.  Iznos doprinosa ovisi o visini dohotka i vrijednosti imovine kojima raspolažete.

Na prvom sastanku s odvjetnikom trebate platiti doprinos za savjetovanje. Najniži iznos doprinosa za savjetovanje iznosi 30 EUR.  Taj doprinos može iznositi do 150 EUR, ovisno o vašem dohotku.

Ako Odbor za pravnu pomoć prihvati da vas zastupa pred sudom, morate platiti doprinos za pravnu pomoć. Najniži iznos doprinosa za pravnu pomoć jest 130 EUR.  Ovisno o visini vašeg dohotka i vrijednosti imovine, možda ćete morati platiti i više.  Iznos doprinosa za pravnu pomoć uključuje doprinos za savjetovanje. Stoga, ako vaš doprinos iznosi 130 EUR, trebate platiti samo dodatnih 100 EUR.

Ne morate platiti doprinos:

 • ako Tusla (Agencija za djecu i obitelj) zatraži od suda odobrenje da vašu djecu stavi pod skrb države ili da njezini djelatnici provode nadzor nad djecom u vašem domu
 • ako u svojstvu podnositelja prijedloga ili protustranke sudjelujete pred okružnim sudom u postupku radi izdavanja naloga kojim se izriče zabrana, sigurnosna mjera, zaštitna mjera ili privremena zabrana.

Postoji još nekoliko slučajeva u kojima Odbor za pravnu pomoć ne naplaćuje doprinos.  To su slučajevi u kojima pruža uslugu pravnog savjetovanja osobi koja tvrdi da je bila žrtva silovanja ili spolnog nasilja, odnosno uslugu zastupanja te osobe na suđenju osobi koja je optužena za silovanje ili spolno nasilje.

Međunarodna zaštita (azil)

Ako podnosite zahtjev za pravnu pomoć u postupku u kojem tražite međunarodnu zaštitu u Irskoj, obvezni ste platiti samo doprinos u iznosu od 10 EUR.

Kako se utvrđuju moji prihodi?

Prvi je korak da ispunite izjavu o imovinskom stanju na obrascu zahtjeva za pravne usluge.  U obrazac trebate unijeti sljedeće informacije:

Dohodak– odnosi se na vaš ukupan dohodak, na primjer nadnice, plaću, isplate socijalne pomoći (iako su izuzete neke isplate socijalne pomoći kao što je dječji doplatak i doplatak za njegovatelja) (ni mjere stambenih potpora koje dodjeljuje neko javno tijelo ne smatraju se dohotkom), mirovine te određene osobne okolnosti, kao i određene vrste izdataka radi odlučivanja za koje se odbitke može umanjiti vaš prihod u svrhu izračuna raspoloživog dohotka.

Odbici su:

Odbitak

Najviši iznos

Supružnik/partner

3500 EUR

Uzdržavana odrasla osoba i dijete

1600 EUR po uzdržavanoj osobi

Troškovi smještaja

8000 EUR

Skrb o djeci

6000 EUR po djetetu

Porez na dohodak

puni iznos

Doprinos za socijalno osiguranje (PRSI)

puni iznos

Univerzalni doprinos za socijalno osiguranje

puni iznos

Primljena plaćanja ex gratia

umanjenje od 20 EUR po isplati koja se prima tjedno.

Odbor za pravnu pomoć izračunava vaš raspoloživi dohodak i obavještava vas o doprinosu koji morate platiti.  Izjavu o imovinskom stanju možete ispuniti sami ili vam u tome mogu pomoći djelatnici pravnog centra. Na poveznici https://www.legalaidboard.ie/en/ nalazi se internetski pokazatelj koji vam pomaže utvrditi ispunjavate li financijske uvjete za dodjelu pravne pomoći.  Pokazatelj ne jamči da ispunjavate financijske kriterije za pružanje pravnih usluga.  Služi samo kao vodič.

Kako mogu potvrditi svoje glavne izvore dohotka i odbitke?

Možda ćete trebati dostaviti dokaz o svojem glavnom izvoru dohotka tako da, na primjer, dostavite:

 • presliku obračuna isplaćene plaće
 • presliku obračuna socijalne pomoći
 • presliku ugovora o najmu/kreditu.

Odbor za pravnu pomoć može zatražiti od Odjela za zapošljavanje i socijalnu zaštitu da istraži imovinsko stanje osobe koja traži ili prima pravne usluge.  U nekim slučajevima Odbor za pravnu pomoć može zahtijevati da dostavite dodatnu dokumentaciju povezanu s odbicima koje ste naveli.

Kako se izračunavaju moja kapitalna sredstva?

Vrijednost vašeg doma izuzeta je iz procjene vaših kapitalnih sredstava.  Ako je vrijednost vaših kapitalnih sredstava veća od 4000 EUR, morate ispuniti izjavu o kapitalu na obrascu zahtjeva.  Potrebni su sljedeći podaci:

 • kapital – vaš ukupan kapital neovisno o vrsti, uključujući nekretnine, vozila, gotovinu, novčana sredstva na bankovnom računu, ulaganja ili druga sredstva te
 • dugovanja – određena dugovanja mogu vam se priznati kao odbitak i uračunati pri utvrđivanju vrijednosti raspoloživog kapitala, kao što su, primjerice, zajmovi kreditnih unija.

Što se događa ako mi je dosuđena naknada troškova postupka?

Ako vam je dosuđena naknada troškova postupka, ti se troškovi moraju uplatiti u Fond za pravnu pomoć i koristiti za pokrivanje troškova Odbora za pravnu pomoć koji vam je pružio pravne usluge.  To se u pravilu ne odnosi na predmete u području obiteljskog prava.  U ostalim predmetima, ako dobijete spor, obično će vam biti dosuđena naknada troškova postupka.  Suprotno tomu, ako izgubite spor, sud vam može naložiti plaćanje troškova druge strane.  U tom slučaju Odbor za pravnu pomoć nema obvezu plaćanja troškova druge strane i za njih odgovarate sami.

Što se događa ako dobijem ili zadržim novac ili drugu imovinu kao rezultat mojeg predmeta?

Ako dobijete ili zadržite novac ili nekretninu kao rezultat vašeg predmeta, Odbor za pravnu pomoć može, uz određene iznimke, iskoristiti taj novac ili nekretninu za plaćanje vaše pravne pomoći.  Dužni ste uplatiti u njegov Fond za pravnu pomoć sav novac koji dobijete ili zadržite kao rezultat vašeg predmeta koji nije izuzet.  Odbor će taj iznos umanjiti za svoje troškove i vratiti vam preostali dio.  Ako steknete ili zadržite nekretninu (npr. kuću ili zemljište), Odbor je ovlašten upisati zalog na toj nekretnini tako da se ona ne može prodati do povrata troškova.

Što trebam učiniti ako dođe do promjene moje financijske situacije?

Ako primate pravne usluge, morate obavijestiti Odbor za pravnu pomoć (preko svojeg odvjetnika) o svakoj promjeni svojeg dohotka ili kapitala. Na primjer, ako vam je povećana plaća, ako se promijenio iznos vaše socijalne pomoći ili ste kupili novu kuću ili automobil.  Razlog tomu je što cijelo vrijeme morate ispunjavati uvjete za primanje pravnih usluga, sve dok vaš predmet ne bude dovršen.  Popravljanje vaše financijske situacije ne znači nužno da više nemate pravo na pravnu pomoć, ali možda ćete morati platiti viši doprinos.

Što se događa ako propustim obavijestiti pravni centar o promjeni mojih prilika?

Ako ne obavijestite Odbor za pravnu pomoć o promjeni vašeg dohotka ili kapitala, a on to utvrdi, Odbor može donijeti odluku o prestanku pružanja pravne pomoći u vašem predmetu.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Strani podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju financijske uvjete i zadovoljavaju test osnovanosti određen Zakonom i podzakonskim propisima mogu tražiti pravnu pomoć u Irskoj ako je postupak u nadležnosti irskih sudova i tijela.

Iako većina podnositelja zahtjeva ima prebivalište u Irskoj, zahtjev za pravnu pomoć i/ili pravni savjet u Irskoj može tražiti i osoba s prebivalištem izvan Irske, neovisno o tome je li irski državljanin, ako traži pravnu pomoć ili pravni savjet u vezi s pravnim pitanjem za koje je mjerodavno irsko pravo i obično kad se pravna pomoć pruža osobi s prebivalištem izvan Irske ako se nekretnina ili osobna imovina koja je predmet spora nalazi u Irskoj. Osobe s prebivalištem izvan Irske moraju proći procjenu ispunjavanja financijskih uvjeta, jednako kao što irski podnositelji zahtjeva moraju proći provjeru imovinskog stanja kako bi se utvrdilo ispunjavaju li uvjete za pravnu pomoć.

Pravna pomoć pruža se bez primjene kriterija ispunjavanja uvjeta provjerom imovinskog stanja u sudskim postupcima pokrenutima prema Zakonu o otmici djece i izvršenju odluka u predmetima skrbi iz 1991. i Zakonu o uzdržavanju iz 1994. (ako je riječ o povratu uzdržavanja u recipročnoj nadležnosti).

U pravilu se pravna pomoć ne pruža ako podnositelj zahtjeva može bez poteškoća dobiti pravni savjet izvan okvira Zakona. To se općenito primjenjuje ako usluge pružaju drugi izvori, npr. agencije za savjetovanje ili drugo državno tijelo.

Pružanje pravnih savjeta iz područja kaznenog prava je izvan područja primjene Zakona, osim savjetovanja podnositelja prijave u slučajevima „silovanja”.

Prije odobravanja pravne pomoći Odbor mora utvrditi je li opravdano pokretati postupak ili pripremati obranu, uzimajući u obzir, na primjer, pravnu osnovanost i vjerojatni ishod slučaja. Kriteriji uključuju: izglede za uspjeh opravdane razloge za pokretanje postupka ili obranu u postupku dostupnost drugih metoda za zadovoljavajuće rješavanje problema izvan sudskog postupka (npr. mirenje ili pregovaranje o nagodbi) mogućnost da osoba koja traži pravnu pomoć dobije pravno zastupanje izvan okvira Zakona (npr. mogućnost da troškove snosi osiguravajuće društvo itd.).

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

Uzima se u obzir treba li s podnositeljima zahtjeva postupati različito od općeg pravila prema kojem se podnositeljima zahtjeva daje termin za sastanak s odvjetnikom, tj. isključivo prema redu kojim su imena podnositelja zahtjeva stavljena na listu čekanja za pravne usluge. Prednost imaju novi podnositelji zahtjeva koji traže pravne usluge u sljedećim kategorijama slučajeva:

 • postupci povezani s otmicom djeteta
 • postojanje stvarne opasnosti da djeca budu odvedena bez privole podnositelja zahtjeva
 • postupci povezani sa skrbi za djecu
 • nasilje u obitelji
 • postojanje opasnosti da, prema Zakonu o zastari, isteknu rokovi za pokretanje postupka ako se odmah ne poduzmu radnje
 • postojanje opasnosti isteka rokova zastare iz drugih zakona
 • postojanje opasnosti od rasipanja imovine čime bi se onemogućilo podmirivanje potraživanja podnositelja zahtjeva.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

Tražitelj pravnih usluga može se javiti u bilo koji pravni centar tako da osobno dođe, telefonski nazove ili uputi dopis pravnom centru koji je najbliži mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Popis pravnih centara možete pronaći na internetskim stranicama Odbora za pravnu pomoć.

U slučaju telefonskog upita od podnositelja zahtjeva zatražit će se da osobno dođe u pravni centar radi ispunjavanja pisanog obrasca zahtjeva i provedbe procjene imovinskog stanja kako bi se utvrdilo ispunjava li financijske uvjete za dodjelu pravne pomoći. Zahtjev se može poslati i poštom, što je u pravilu prikladno ako je podnositelju zahtjeva otežan dolazak u pravni centar.

Pravna pomoć pruža se bez primjene kriterija ispunjavanja uvjeta provjerom imovinskog stanja u sudskim postupcima pokrenutima prema Zakonu o otmici djece i izvršenju odluka u predmetima skrbi iz 1991. i Zakonu o uzdržavanju iz 1994. (ako je riječ o povratu uzdržavanja u recipročnoj nadležnosti).

Osim toga, Odbor za pravnu pomoć omogućuje podnošenje zahtjeva i putem svojih internetskih stranica.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

 • Obračun isplaćene plaće / P60, potvrda o primitku socijalne pomoći, ili porezno rješenje / revidirani računi
 • pojedinosti o svakom drugom dohotku koji ostvarujete (npr. uplate uzdržavanja)
 • pojedinosti o vašem porezu na dohodak, uplatama doprinosa za socijalno osiguranje i univerzalnog doprinosa za socijalno osiguranje (navedeno je u vašem obračunu isplaćene plaće ili poreznom rješenju)
 • pojedinosti o vašim mjesečnim plaćanjima kredita/najma
 • približna vrijednost vaše cjelokupne kapitalne imovine osim doma u kojem živite
 • vrijednosti štednje ako je imate
 • nepodmireni iznosi kredita/dugovanja koje imate.

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

Popis s adresama, telefonskim brojevima i radnim vremenom svih pravnih centara, dostupan je na internetskim stranicama Odbora.

Internetski obrazac podnosi se i putem internetskih stranica Odbora za pravnu pomoć.

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

Podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju financijske uvjete za dodjelu pravne pomoći nudi se termin sastanka s odvjetnikom u skladu s postupkom liste čekanja ili prema utvrđenim kategorijama prioritetnih predmeta. U pravilu se podnositelju zahtjeva nudi sastanak s jednim od odvjetnika zaposlenih u jednom od ureda Odbora za pravnu pomoć.

Podnositelj zahtjeva plaća doprinos za pravno savjetovanje prije dolaska na prvi termin sastanka i za to dobiva potvrdu.

Na prvom sastanku odvjetnik objašnjava podnositelju zahtjeva koji traži zastupanje odvjetnika u pokretanju postupka ili obrani u postupku da doprinos za pravnu pomoć dospijeva na naplatu pri izdavanju potvrde o pravnoj pomoći.

Uz zahtjeve za izdavanje potvrde o pravnoj pomoći mogu se tražiti dodatne informacije. Ovisno o prirodi predmeta, te dodatne informacije mogu uključivati sljedeće:

 1. medicinsku dokumentaciju/izvješća
 2. preslike izjava i/ili izvješća koje prikupi ili pripremi policija (Garda)
 3. preslike ugovora.

Ako se nakon primitka svih potrebnih informacija utvrdi da zahtjev za dodjelu pravne pomoći ne ispunjava uvjete iz odredaba Zakona o pravnoj pomoći u građanskim stvarima iz 1995. i Pravilnikȃ iz 1996., odvjetnik sastavlja obavijest o odbijanju zahtjeva.

U obavijesti se navode razlozi odbijanja zahtjeva i mjerodavne odredbe Zakona o pravnoj pomoći u građanskim stvarima i/ili Pravilnikȃ. Jednako tako u obavijesti se obavješćuje podnositelja zahtjeva o pravu na podnošenje zahtjeva za preispitivanje odluke i/ili žalbe protiv odluke Povjerenstvu za žalbe Odbora.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

Ako podnositelj zahtjeva za pravnu pomoć ispunjava zahtjeve Zakona i Pravilnikȃ, izdaje se potvrda o pravnoj pomoći za zastupanje po odvjetniku u određenim građanskim postupcima pred okružnim i regionalnim sudom, Visokim sudom i Vrhovnim sudovima.

Potvrdom o pravnoj pomoći daje se odobrenje za pravne usluge samo za postupak ili predmet koji je u njoj naveden. Izdavanje potvrde o pravnoj pomoći podnositelju zahtjeva ne znači da on ima pravo na pravnu pomoć u drugim predmetima. Ako podnositelj zahtjeva traži pravnu pomoć za više predmeta, mora podnijeti zasebne zahtjeve.

Zahtjeve za pružanje pravne pomoći sastavlja odvjetnik u pravnom centru nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva.

Člankom 29. stavkom 1. Zakona propisano je da pravo na pravnu pomoć ili savjet stječu samo osobe koje plate doprinos. Taj se doprinos određuje financijskom ocjenom na temelju informacija koje podnositelj zahtjeva navede u svojim izjavama o imovinskom stanju i kapitalu. Ako osoba nema kapitalne imovine, najniži iznos koji se plaća za pravnu pomoć je 35 EUR, a najviši 1210 EUR.

Puni iznos doprinosa trebao bi se platiti pri povratu potvrde o pravnoj pomoći, a prije pružanja pravnih usluga. Odbor može, u iznimnim okolnostima, podnositelju zahtjeva dopustiti plaćanje u obrocima. Međutim, cjelokupni dospjeli iznos mora se platiti u roku od dvanaest mjeseci i prije završetka postupka.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

Ako podnositelj zahtjeva u samom zahtjevu navede da bi želio da ga zastupa određeni odvjetnik u pravnom centru, odvjetnik voditelj uzet će u obzir želje podnositelja zahtjeva pri odlučivanju o odvjetniku kojeg dodjeljuje tom podnositelju zahtjeva. Odvjetnik voditelj uzima u obzir i druge okolnosti pri donošenju odluke o dodjeli odvjetnika, na primjer hoće li odvjetnik kojeg je zatražio podnositelj zahtjeva biti slobodan za zastupanje klijenta na određeni sudbeni dan. Ako odvjetnik kojeg je zatražio podnositelj zahtjeva već ima obvezu prema drugom klijentu na drugome mjestu na datum kad se odlučuje o podnositeljevu predmetu, tada bi odvjetnik voditelj trebao dodijeliti podnositelju zahtjeva drugog odvjetnika za zastupanje umjesto odvjetnika kojeg je odabrao.

Ako je podnositelja zahtjeva već zastupao odvjetnik iz pravnog centra, tada odvjetnik voditelj obično dodjeljuje istog odvjetnika za pružanje pravnih usluga istom klijentu u drugom predmetu. Podnositelj zahtjeva nema apsolutno pravo na savjetovanje ili zastupanje po odvjetniku prema vlastitom izboru, ali će njegove želje odvjetnik voditelj načelno uzeti u obzir pri donošenju odluke o tome koji će se odvjetnik dodijeliti podnositelju zahtjeva. Ako bi podnositelj zahtjeva imao želju da ga zastupa odvjetnik istog spola, tada će odvjetnik voditelj, ako je to moguće, nastojati osigurati da se želja podnositelja zahtjeva uzme u obzir.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

Plaćanje doprinosa za pravnu pomoć koji je naveden na potvrdi pokriva sve troškove postupka. Međutim, troškovi i naknada štete koja vam je dodijeljena u sudskom postupku ili izvansudskom nagodbom plaćaju se Odboru za pravnu pomoć. Odbor je ovlašten umanjiti novčani iznos koji primite za nastale troškove, uz određene ograničene iznimke. To se odnosi i na nagodbe sklopljene s osobom koja prima pravnu pomoć u bračnim sporovima te postupcima sporazumnog ili sudskog razvoda. Ako je ukupan trošak koji je nastao Odboru u pružanju pravnih usluga manji od ukupnog iznosa koji ste uplatili ili je uplaćen u vaše ime u obliku doprinosa ili povrata troškova ili naknade štete ili kad se uzme u obzir zalog na imovini, ostatak novčanog iznosa vam se vraća.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Nije primjenjivo.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Potvrda o pravnoj pomoći osigurava pravne usluge za postupak ili predmet koji je u njoj naveden. Potvrda prestaje vrijediti nakon završetka postupka ili predmeta. Podnositelj zahtjeva koji traži dodatne usluge koje mogu biti povezane s izvornim predmetom može zatražiti dopunu potvrde o pravnoj pomoći ili izdavanje nove potvrde. Odvjetnik će dati savjet zahtijevaju li pojedinačne okolnosti slučaja dopunu potvrde ili izdavanje nove potvrde.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Ako dostavite netočne podatke ili ne obavijestite o bitnim činjenicama (na primjer, povezanima s promjenom vaše financijske situacije), ili ako se ponašate nerazumno, može doći do povlačenja odluke kojom se odobrava pravno savjetovanje ili pravna pomoć ili oboje i možete biti odgovorni za sve troškove koji su nastali u vaše ime.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Podnositelj zahtjeva koji se ne slaže s nekom odlukom Odbora može zatražiti preispitivanje te odluke. Ako podnositelj zahtjeva želi da se odluka preispita, potrebno je dostaviti na razmatranje dodatne informacije u pisanom obliku, zajedno s mišljenjem odvjetnika podnositelja zahtjeva o tome treba li odluka ostati na snazi. Zahtjev za preispitivanje odluke može se podnijeti preko pravnog centra.

Podnositelj zahtjeva koji se ne slaže s nekom odlukom Odbora ili preispitivanjem neke odluke Odbora može podnijeti žalbu protiv te odluke Povjerenstvu za žalbe Odbora. Podnositelj zahtjeva koji se želi žaliti protiv odluke mora podnijeti žalbu Povjerenstvu za žalbe Odbora. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti žalbu protiv odluke preko pravnog centra ili izravno Odboru.


Dodatne informacije za potrebe preispitivanja ili podnošenja žalbe moraju se dostaviti u roku od mjesec dana od dana kad je podnositelj zahtjeva primio obavijest da nema pravo na uslugu koju je zatražio.

Povjerenstvo za žalbe sastoji se od predsjednika i četiri člana, od kojih su dva prije imenovanja u Odbor bili odvjetnici. Povjerenstvo čine osobe koje nisu sudjelovale u donošenju izvorne odluke.

Dodatne informacije

Dodatne informacije, uključujući popis adresa i telefonskih brojeva svih pravnih centara, dostupne su na internetskim stranicama Odbora.

Posljednji put ažurirano: 26/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.