Pravna pomoć

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

Pravnom pomoći mogu biti obuhvaćeni sljedeći troškovi sudskog postupka:

 • biljezi i registracijske takse
 • sudske pristojbe
 • troškovi sudskih izvršitelja i naknade za njihov rad
 • troškovi vještaka i naknade za njihov rad
 • naknade za prevoditelje i sudske tumače
 • troškovi javnih bilježnika i naknade za njihov rad
 • dnevnice svjedoka
 • putni troškovi
 • troškovi objave
 • odvjetnički honorari i naknade
 • pristojbe i troškovi povezani s upisima, hipotekama i zalozima
 • troškovi potvrda o stranom pravu (certificats de coutume).

2 Što je točno pravna pomoć?

Dodjelom pravne pomoći fizičkoj osobi bez dostatnih sredstava omogućuje se da u konkretnom predmetu dobije pravnu pomoć ili pravno savjetovanje od odvjetnika.

3 Koji su uvjeti za dodjelu pravne pomoći?

Osobe bez dostatnih sredstava imaju pravo na pravnu pomoć kako bi zaštitile svoje interese pod uvjetom da su te osobe:

 • luksemburški državljani, ili
 • strani državljani koji imaju pravo na trajni boravak u Luksemburgu, ili
 • državljani neke od država članica Europske unije, ili
 • strani državljani koji, na temelju međunarodnog ugovora, u svrhu dodjele pravne pomoći imaju jednaka prava kao luksemburški državljani, ili
 • državljani trećih zemalja s nezakonitim boravkom u svrhu povrata naknade koju trebaju primiti na temelju članka 572-7 Zakona o radu (Code du travail).

Pravna pomoć može se dodijeliti i bilo kojem drugom stranom državljaninu bez dostatnih sredstava u postupku koji se odnosi na njegovo pravo na azil, ulazak, boravak, nastanjenje ili udaljavanje.

Nedostatnost sredstava ocjenjuje se na temelju ukupnog bruto dohotka i imovine podnositelja zahtjeva te svih drugih članova kućanstva.

Dodjela pravne pomoći odbija se u slučaju u kojem se a priori čini da je zahtjev koji osoba podnosi nerazuman, da nema izgleda za uspjeh ili da mu je svrha nerazmjerna u odnosu na moguće troškove.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Pravna pomoć može se odobriti i tužitelju i tuženiku u parničnim ili izvanparničnim postupcima, neovisno o tome vode li se na sudu ili rješavaju izvansudskim putem. Može se zatražiti za svaki zahtjev koji se podnosi pred redovnim sudom ili upravnim sudom.

Pravna pomoć može se odobriti i u slučaju privremenih mjera i postupaka za izvršenje sudskih odluka ili bilo kojih drugih izvršivih dokumenata.

Međutim, ne može se odobriti vlasnicima motornih vozila za sporove do kojih je došlo zbog uporabe takvih vozila. Isto se tako ne može odobriti ni vlasnicima trgovina, vlasnicima proizvodnih postrojenja ili obrtnicima ili osobama koje se bave slobodnim zanimanjima u vezi sa sporovima koji se odnose na njihovo poslovanje ili poslovnu djelatnost, osim u iznimnim i dobro opravdanim slučajevima. U načelu se ne može odobriti ni u slučaju sporova koji se odnose na aktivnost spekulativne prirode podnositelja zahtjeva za pravnu pomoć.

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

U hitnim slučajevima predsjednik nadležne odvjetničke komore (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) može, bez ikakvih drugih formalnosti, odobriti privremenu pravnu pomoć za pravne korake koje on odredi.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

Nacionalni obrazac zahtjeva za pravnu pomoć u Luksemburgu može se dobiti od Središnje službe za socijalnu pomoć (Service Central d’Assistance Sociale, tel.: 00 352 475821-1).

Može se preuzeti i s internetskih stranica Luksemburške odvjetničke komore ili Odvjetničke komore Diekircha.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

Zahtjevu za pravnu pomoć morate priložiti:

 • presliku osobne isprave
 • potvrdu o registraciji u Zajedničkom centru za socijalnu sigurnost (certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS) za vas i osobe u vašem kućanstvu
 • za vas i svakog člana vašeg kućanstva: platnu listu (ili potvrdu o dohotku koju je izdao CCSS (certificat de revenu), potvrde o zajamčenom minimalnom dohotku u okviru sustava (attestations de paiement du revenu d'inclusion sociale – REVIS), potvrde o naknadi za nezaposlenost ili o mirovini ili druge potvrde koje se odnose na zadnja tri mjeseca i u kojima su navedeni bruto iznosi (bankovni izvodi nisu dovoljni)
 • potvrdu Nacionalnog fonda solidarnosti (Fonds national de solidarité) za svakog člana kućanstva da stanje na računu odgovara nuli ako kućanstvo ne prima sredstva iz tog fonda
 • ako kućanstvo prima ili plaća naknadu za uzdržavanje, dokument u kojem se navodi plaćeni ili primljeni iznos (na primjer, bankovni izvodi za zadnja tri mjeseca)
 • potvrdu o posjedovanju ili neposjedovanju nekretnine koju izdaje luksemburška porezna uprava (Administration des contributions directes) za svakog člana kućanstva
 • popratne dokumente u pogledu vlasništva nad nekretninom u inozemstvu, ako je primjenjivo
 • dokaze o pokretninama (novac, ušteđevina, dionice, obveznice itd.)
 • ako je kućanstvo u najmu, presliku ugovora o najmu i potvrde o plaćanju najamnine za zadnja tri mjeseca
 • ako kućanstvo otplaćuje hipoteku, dokaz o plaćanju mjesečnog iznosa
 • dokaze o dohotku ostvarenom od nekretnina i pokretnina
 • dokumente povezane s predmetom o kojem je riječ.

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

O dodjeli pravne pomoći odlučuje predsjednik odvjetničke komore u mjestu boravišta podnositelja zahtjeva ili član kojeg on za to ovlasti. O pravnoj pomoći osobama koje nemaju boravište u Luksemburgu odlučuje predsjednik Luksemburške odvjetničke komore ili osoba koju on za to ovlasti.

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

Odluka predsjednika bit će vam poslana poštom.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

U svojoj će odluci predsjednik navesti ime odvjetnika koji će vam pružiti pravnu pomoć te će vas pozvati da stupite u kontakt s tim odvjetnikom.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

Predsjednik dodjeljuje odvjetnika kojeg je podnositelj zahtjeva sam odabrao ili, ako podnositelj zahtjeva nije odabrao odvjetnika ili predsjednik njegov odabir smatra neprimjerenim, odvjetnika po svojem izboru. Osim u slučaju zakonske zapreke ili sukoba interesa, odvjetnici moraju prihvatiti zadaće koje su im na taj način povjerene.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

U pravilu su pravnom pomoći obuhvaćeni svi troškovi povezani sa sudskim postupkom, postupcima ili mjerama za koje je ona odobrena (vidjeti odgovor na pitanje 1.).

Međutim, pravna pomoć ne pokriva troškove postupka (indemnités de procédure) niti naknadu štete zbog zlouporabe postupka i pokretanja zlonamjernog postupka.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

U Luksemburgu ne postoji djelomična pravna pomoć.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Ne, u tu ćete svrhu morati podnijeti novi zahtjev za pravnu pomoć.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Predsjednik odvjetničke komore može ukinuti pravo podnositelja zahtjeva na pravnu pomoć, pa čak i nakon završetka postupka ili mjera za koje je ona bila odobrena, ako se utvrdi da se to pravo temeljilo na lažnim izjavama ili netočnim dokumentima. Pravo na pravnu pomoć može se ukinuti i ako njezin primatelj tijekom postupka ili izvršavanja tih mjera ili slijedom tog postupka ili mjera stekne financijska sredstva koja bi, da ih je osoba imala na dan podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć, priječila dodjelu takvog prava. Korisnici pravne pomoći ili dodijeljeni odvjetnik obvezni su obavijestiti predsjednika odvjetničke komore o svakoj takvoj promjeni njihove situacije.

Odluka predsjednika odvjetničke komore o ukidanju prava na pravnu pomoć odmah se priopćuje Ministarstvu pravosuđa (Ministère de la Justice). Za povrat iznosa koji su već isplaćeni u svrhu pravne pomoći odgovorna je luksemburška porezna uprava (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti žalbu protiv odluke predsjednika o odbijanju zahtjeva za pružanje pravne pomoći ili o prestanku njezina pružanja Disciplinskom i upravnom vijeću (Conseil disciplinaire et administratif), čija je odluka konačna. Žalbe se moraju podnijeti predsjedniku Disciplinskog i upravnog vijeća preporučenom poštom najkasnije u roku od deset dana od primitka obavijesti o odluci predsjednika odvjetničke komore. Podnositelja zahtjeva saslušat će Vijeće ili jedan od njegovih članova kojeg se za to ovlasti.

17 Može li zahtjev za besplatnu pravnu pomoć imati učinak prekida roka zastare?

Zahtjev za pravnu pomoć ne prekida rok zastare.

Druge poveznice

Luksemburška odvjetnička komora

Guichet.lu

Posljednji put ažurirano: 06/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.