Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Pravna pomoć

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

U skladu s člankom 529. portugalskog Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil) troškovi sudskog postupka sastoje se od:

i. sudskih pristojbi (taxa de justiça)

ii. troškova povezanih s predmetom (encargos)

iii. troškova stranaka (custas de parte).

U skladu s tim vrijedi sljedeće:

i. Da bi se mogao pokrenuti sudski postupak, sve stranke uključene u taj postupak moraju platiti sudske pristojbe. One se izračunavaju na temelju vrijednosti ili složenosti predmeta, u skladu s uvjetima iz portugalskog Pravilnika o sudskim troškovima (Regulamento das Custas Processuais) i tablica priloženih tom pravilniku. Sudske pristojbe izražene su u „obračunskim jedinicama” (unidades de conta – UC), kako je utvrđeno u članku 5. Pravilnika o sudskim troškovima. Do kraja 2022. vrijednost jedne obračunske jedinice iznosi 102,00 EUR. Ta se vrijednost s vremenom može mijenjati.

ii. Troškovima povezanima s predmetom smatraju se troškovi koji proizlaze iz sudskog postupka (kao što su naknade za vještake, sudske tumače itd.), a nastaju zbog radnji koje su zatražile stranke ili koje je naložio sudac – vidjeti članak 16. Pravilnika o sudskim troškovima.

iii. Troškovi stranaka obuhvaćaju troškove koje je svaka stranka imala u okviru sudskog postupka, a stranka koja je izgubila spor nadoknađuje ih protustranci, u skladu s člankom 26. Pravilnika o sudskim troškovima (npr. odvjetničke naknade, naknade za sudskog izvršitelja itd.).

Korisne poveznice:

Pravilnik o sudskim troškovima (na portugalskom jeziku)

Zakon o parničnom postupku (na portugalskom jeziku)

2 Što je točno pravna pomoć?

Pristup pravosuđu i sudovima predviđen je Zakonom 34/2004 od 29. srpnja 2004.

U skladu s člankom 6. Zakona 34/2004 pravna zaštita dostupna je u sljedećim dvama oblicima:

i. pravno savjetovanje

ii. pravna pomoć.

U skladu s tim vrijedi sljedeće:

i. U skladu s člancima 14. i 15. Zakona 34/2004 pravno savjetovanje sastoji se od tehničkog pojašnjenja prava koje se primjenjuje na određeno pitanje ili predmet, a pružaju ga odvjetnici.

ii. U skladu s člankom 16. Zakona 34/2004 pravna pomoć pruža se u sljedećim oblicima:

 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i ostalih troškova povezanih s predmetom
 • imenovanje pravnog savjetnika (kao što su odvjetnik i pravni zastupnik) i plaćanje naknada za njihov rad i drugih troškova (kao što su putni troškovi)
 • plaćanje naknada pravnom savjetniku kojeg je imenovao sud (npr. odvjetnika kad je riječ o kaznenom postupku)
 • obročno plaćanje sudskih pristojbi i ostalih troškova povezanih s predmetom
 • imenovanje pravnog savjetnika i obročno plaćanje relevantnih pristojbi, naknada i troškova
 • obročno plaćanje troškova pravnog savjetnika kojeg je imenovao sud i naknada za njegov rad
 • imenovanje sudskog izvršitelja i plaćanje odgovarajućih naknada (npr. za dostavu poziva, za provedbu mjera potrebnih za zapljenu imovine i za druge postupke izvršenja).

Korisna poveznica:

Zakon 34/2004 od 29. srpnja 2004. o pristupu pravosuđu i sudovima (na portugalskom jeziku)

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

U skladu s člankom 7. Zakona 34/2004 sljedeće kategorije osoba imaju pravo na pravnu zaštitu ako mogu dokazati da se nalaze u financijski nepovoljnom položaju:

 • portugalski državljani
 • građani Europske unije
 • stranci i osobe bez državljanstva s valjanom dozvolom boravka u državi članici Europske unije
 • stranci bez valjane dozvole boravka u državi članici Europske unije, ako bi portugalski državljani u jednakim okolnostima mogli dobiti dozvolu boravka u skladu s pravom te države
 • neprofitne organizacije, ali samo u obliku pravne pomoći.

Napomena: subjekti čiji je cilj stjecanje dobiti i društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom nemaju pravo na pravnu zaštitu.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Iz članka 17. Zakona 34/2004 i članka 7. Provedbene odluke ministra 46/2015 proizlazi da se sustav pravne pomoći primjenjuje:

 • na svim sudovima, bez obzira na vrstu predmeta
 • na svim mirovnim sudovima
 • na sve postupke za alternativno rješavanje sporova, kao što su oni u okviru državnog sustava mirenja (mediação pública), npr. mirenje u području obiteljskog ili radnog prava
 • na predmete koje vode matični uredi
 • na imovinska pitanja koja se rješavaju pred javnim bilježnicima
 • na postupke u pogledu povrede prava.

Korisne poveznice:

Državni sustav mirenja u području obiteljskog prava (na portugalskom jeziku)

Državni sustav mirenja u području radnog prava (na portugalskom jeziku)

Provedbena odluka ministra 46/2015 od 23. veljače 2015. (na portugalskom jeziku)

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

U hitnim slučajevima u kojima konačna odluka o zahtjevu za pravnu pomoć još nije donesena u trenutku plaćanja sudskih pristojbi i drugih sudskih troškova podnositelj zahtjeva mora predočiti dokument kojim dokazuje da je podnio zahtjev za pravnu pomoć te poduzeti korake navedene u nastavku (vidjeti članak 29. stavak 5. Zakona 34/2004).

 1. U slučaju da odluka nadležne službe za socijalno osiguranje još nije poznata rok za izvršenje predmetnog plaćanja prekida se dok podnositelj zahtjeva ne primi obavijest o odluci.
 2. Ako je služba za socijalno osiguranje već donijela odluku o tome da će odobriti pravnu pomoć u obliku obročnog plaćanja, plaćanje prvog obroka vrši se u roku od deset dana od datuma na koji je podnositelju zahtjeva poslana obavijest o odluci, ne dovodeći u pitanje naknadni povrat plaćenih iznosa u slučaju opoziva odluke.
 3. Ako je služba za socijalno osiguranje već donijela odluku o tome da neće odobriti pravnu pomoć, plaćanje se vrši u roku od deset dana od datuma na koji je podnositelju zahtjeva poslana obavijest o odluci, ne dovodeći u pitanje naknadni povrat plaćenih iznosa u slučaju opoziva odluke.

Ako podnositelj zahtjeva u roku od 30 dana ne primi obavijest o odluci o zahtjevu za pravnu zaštitu (pravno savjetovanje ili pravna pomoć), smatra se da je zahtjev prešutno odobren i zainteresirana strana može se na takvo prešutno odobrenje pozvati pred sudom ili Portugalskom odvjetničkom komorom, ovisno o zatraženom obliku pravne zaštite – vidjeti članak 25. Zakona 34/2004.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

Obrasci zahtjeva za pravnu zaštitu u obliku pravnog savjetovanja ili pravne pomoći, uključujući obrazac zahtjeva za pravnu pomoć u drugoj državi članici, mogu se preuzeti s internetskih stranica portugalskog sustava socijalnog osiguranja na ovoj poveznici (na portugalskom jeziku).

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

Popis dokumenata koje je potrebno priložiti zahtjevu može se pronaći u „Praktičnom vodiču kroz pravnu zaštitu” (Guia Prático Protecção Jurídica), koji je izdao portugalski Institut za socijalno osiguranje (Instituto da Segurança Social, I.P.), a objavljen je na njegovim internetskim stranicama, na stranici „Praktični vodiči” (Guias Práticos) kojoj možete pristupiti putem sljedećih poveznica:

Internetske stranice portugalskog sustava socijalnog osiguranja

Praktični vodič kroz pravnu zaštitu (na portugalskom jeziku)

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

Zahtjev i priloženi dokumenti mogu se dostaviti osobno ili poslati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom bilo kojoj službi Instituta za socijalno osiguranje koja radi izravno s građanima.

Popis središnjih ureda za socijalno osiguranje u svim okruzima i njihove adrese, brojevi telefaksa i adrese elektroničke pošte mogu se pronaći ovdje (na portugalskom jeziku).

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

U odluci o dodjeli pravne pomoći moraju se navesti oblici pravne pomoći koji su odobreni, a o tome odlučuje viši rukovoditelj službe za socijalno osiguranje nadležne za područje na kojem podnositelj zahtjeva ima boravište ili sjedište. Ako podnositelj zahtjeva nema boravište u Portugalu, odluku o obliku pomoći donosi viši rukovoditelj službe za socijalno osiguranje kojoj je podnesen zahtjev – vidjeti članke 20. i 29. Zakona 34/2004.

U skladu s člankom 26. Zakona 34/2004 podnositelja zahtjeva mora se obavijestiti o odluci o odobrenju zahtjeva za pravnu pomoć. U pravilu se takva obavijest šalje na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo na obrascu kao adresu za korespondenciju.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

U slučajevima u kojima se podnositelju zahtjeva dodjeljuje pravni savjetnik podnositelja zahtjeva obavješćuje se o adresi ureda imenovanog pravnog savjetnika te o tome da je obvezan u potpunosti s njime surađivati jer mu se u suprotnom može ukinuti pravna pomoć.

Da bi mogao ostvarivati korist od pravne pomoći u obliku potpunog ili djelomičnog oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi i troškova povezanih s predmetom nastalih u okviru sudskog postupka, podnositelj zahtjeva mora predočiti dokument kojim dokazuje da mu je taj oblik pomoći odobren u roku za plaćanje sudskih pristojbi.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

Pravnog savjetnika imenuje Portugalska odvjetnička komora i o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva, u skladu s člancima 30. i 31. Zakona 34/2004.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

Pravna pomoć obuhvaća sljedeće troškove predviđene člankom 16. Zakona 34/2004:

 • plaćanje sudskih pristojbi i ostalih troškova povezanih s predmetom
 • plaćanje naknada pravnom savjetniku
 • plaćanje naknada pravnom savjetniku kojeg je imenovao sud
 • obročno plaćanje sudskih pristojbi i ostalih troškova povezanih s predmetom
 • obročno plaćanje naknada pravnom savjetniku
 • obročno plaćanje naknada pravnom savjetniku kojeg je imenovao sud
 • plaćanje naknada sudskom izvršitelju
 • plaćanje troškova koji proizlaze iz prekogranične naravi predmeta, ako podnositelj zahtjeva ima boravište u drugoj državi članici.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Člankom 29. stavcima 4. i 5. Zakona 34/2004 propisano je da preostale troškove snosi podnositelj zahtjeva. Tim se odredbama ne dovodi u pitanje činjenica da će se podnositelju zahtjeva, u skladu s člankom 26. Pravilnika o sudskim troškovima, nadoknaditi troškovi stranaka ako dobije spor.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Da, dodijeljenom pravnom pomoći obuhvaćen je žalbeni postupak i svi naknadni postupci povezani s predmetom u pogledu kojeg je dodijeljena ta pravna pomoć. U slučaju u kojem je pravna pomoć dodijeljena za bilo kakav povezani postupak njome je obuhvaćen i glavni sudski postupak. Pravnom pomoći obuhvaćeni su i svi postupci izvršenja koji proizlaze iz presuda donesenih u postupcima za koje je dodijeljena pravna pomoć – vidjeti članak 18. Zakona 34/2004.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Da, pravnu pomoć moguće je u cijelosti ili djelomično ukinuti prije završetka postupka, u slučajevima predviđenima člankom 10. Zakona 34/2004. Konkretno je riječ o slučajevima u kojima podnositelj zahtjeva ili članovi njegove obitelji naknadno steknu dovoljno financijskih sredstava. U tom je slučaju podnositelj zahtjeva obvezan izjaviti da je u mogućnosti nastaviti postupak bez pravne zaštite, u cijelosti ili djelomično. Ako to ne učini, izlaže se riziku od izricanja predviđenih kazni.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Ako služba za socijalno osiguranje odluči odbiti zahtjev, u cijelosti ili djelomično, mora u pisanom obliku obavijestiti podnositelja zahtjeva o svojoj namjeri i dati mu rok od deset dana da se očituje o toj obavijesti. Podnositelj zahtjeva svojem očitovanju može priložiti dokumente koji su prethodno nedostajali ili one kojima potkrjepljuje svoje argumente. Ako se podnositelj zahtjeva ne očituje u roku od deset radnih dana, odluka postaje konačna i ne šalje mu se novi dopis – vidjeti članak 37. Zakona 34/2004, koji se odnosi na portugalski Zakon o upravnom postupku (Código do Procedimento Administrativo).

Podnositelj zahtjeva može osporavati odluku službe za socijalno osiguranje pred sudom. U tom slučaju mora službi za socijalno osiguranje koja je donijela tu odluku podnijeti pisani zahtjev kojim osporava odluku u roku od 15 dana. Služba za socijalno osiguranje može opozvati odluku. Ako ne opozove odluku, služba za socijalno osiguranje predmet mora uputiti sudu – vidjeti članke od 26. do 28. Zakona 34/2004.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.