Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Pravna pomoć

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koji su troškovi povezani sa sudskim postupcima i tko ih obično mora snositi?

Troškovi će ovisiti o prirodi predmeta. Troškovi mogu uključivati naknade odvjetnika koji djeluje u ime osobe koja prima pravnu pomoć (osobe kojoj je odobrena pravna pomoć), zajedno s izdacima kao što su sudske pristojbe i mišljenja vještaka.

Pri zaključenju postupka sud će odlučiti koja bi stranka trebala snositi troškove. U pravilu se stranci koja je dobila spor nalaže plaćanje troškova stranke koja je izgubila spor, no postoje brojne iznimke od tog načela. Ako osoba kojoj je odobrena pravna pomoć izgubi spor ili ako je drugoj stranci naloženo snošenje troškova ali ona to ne učini, osoba kojoj je odobrena pravna pomoć obvezna je snositi vlastite troškove.

2 Što je točno pravna pomoć?

Javno financirana pravna pomoć omogućuje osobama da poduzmu radnje za ostvarenje ili zaštitu svojih prava ili da si osiguraju obranu ako si to inače ne bi mogle priuštiti. Dodjelom pravne pomoći u Škotskoj upravlja Škotski odbor za pravnu pomoć, javno tijelo koje financira škotska vlada, ali koje nije dio nijednog ministarstva.

Postoje tri vrste pravne pomoći:

  • savjetovanje i pomoć u građanskim stvarima: savjetovanje u usmenom i pisanom obliku o primjeni škotskog prava na sve okolnosti koje su nastale u odnosu na osobu koja je zatražila savjetovanje; pružaju ga odvjetnici i, ovisno o slučaju, pravni savjetnici;
  • savjetovanje u obliku zastupanja: kategorija savjetovanja i pomoći kojom se omogućuje zastupanje odvjetnika ili, ovisno o slučaju, pravnog savjetnika u parničnim postupcima na određenim sudovima u Škotskoj;
  • pravna pomoć u građanskim stvarima: poseban sustav koji omogućuje zastupanje odvjetnika ili, ovisno o slučaju, pravnog savjetnika u parničnim postupcima na drugim sudovima u Škotskoj.

3 Imam li pravo na pravnu pomoć?

Kriteriji prihvatljivosti za osobe koje traže pristup pravnoj pomoći u građanskim stvarima dosljedni su i transparentni, a podneseni zahtjevi podliježu zakonski propisanim ispitivanjima. Prva dva ispitivanja odnose se na pravni sadržaj zahtjeva. Mora se dokazati da postoji pravna osnova za predmet za koji se traži pravna pomoć (tzv. osnovana sumnja) te da je razumno upotrijebiti javna sredstva u potporu predmetu. Treće ispitivanje odnosi se na financijsku situaciju podnositelja zahtjeva.

Odvjetnik može pružiti savjete i pomoć ako se uvjeri da podnositelj zahtjeva ispunjava kriterije u pogledu financijske situacije te da je zatražio savjet u pogledu pitanja iz škotskog prava. Odvjetnik može pružiti savjete i pomoć do određene razine troškova. Bilo kakve radnje koje premašuju izvornu razinu troškova ili zahtijevaju zastupanje moraju dobiti prethodno odobrenje Škotskog odbora za pravnu pomoć.

Pri podnošenju zahtjeva za pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o pravnoj pomoći (Škotska) iz 1986. nije potrebno imati boravište u Škotskoj. Savjetovanje i pomoć dostupni su za pitanja iz škotskog prava (uključujući pravo Ujedinjene Kraljevine koje se primjenjuje u Škotskoj). Pravna pomoć dostupna je u postupcima pred škotskim sudovima.

4 Dodjeljuje li se pravna pomoć za sve vrste postupaka?

Vidjeti prethodno pitanje 2.

Savjetovanje i pomoć u građanskim stvarima dostupni su za pitanja koja uključuju primjenu škotskog prava.

Savjetovanje u obliku zastupanja dostupno je za parnične postupke koji se vode pred nizom sudova utvrđenih u zakonodavstvu, među ostalim pred Imigracijskim žalbenim sudom i pred radnim sudovima.

Pravna pomoć u građanskim stvarima dostupna je za parnične postupke koji se vode pred nizom drugih sudova utvrđenih u zakonodavstvu, među ostalim pred grofovijskim sudovima i Vrhovnim građanskim sudom, koji su glavni sudovi u Škotskoj za građanske stvari. Pravna pomoć isto je tako dostupna za postupke koji se vode pred nizom sudova i tijela, kao što su povjerenici Uprave za socijalnu sigurnost i žalbeni radni sudovi.

Pravna pomoć u građanskim stvarima ne može se dodijeliti za postupke koji se u cijelosti ili djelomično odnose na klevetu, zahtjeve za poništenje izbora, pojednostavnjene zahtjeve za razvod braka pred grofovijskim sudom ili Vrhovnim građanskim sudom te zahtjeve dužnika u pogledu sekvestracije njegove imovine. Pravna pomoć u građanskim stvarima ne može se dodijeliti za predmete pred sudom za sporove male vrijednosti (tj. predmete u kojima je vrijednost spora manja od 3000 GBP, osim ako tužbeni zahtjev uključuje osobnu ozljedu).

Međutim, vaš vam odvjetnik može pružiti savjete i pomoć u pogledu takvih postupaka.

5 Postoje li posebni postupci za hitne slučajeve?

Odvjetnik može posebno žurno poduzeti određene korake u postupku kako bi zaštitio položaj podnositelja zahtjeva prije nego što Škotski odbor za pravnu pomoć odluči o zahtjevu za pravnu pomoć u građanskim stvarima.

6 Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za pravnu pomoć?

Škotski odbor za pravnu pomoć prihvaćat će samo zahtjeve koje podnosi odvjetnik koji djeluje u ime podnositelja zahtjeva.

7 Koji se dokumenti trebaju dostaviti zajedno s obrascem zahtjeva za pravnu pomoć?

Vaš odvjetnik savjetovat će vas o dokumentima koji su potrebni u svrhu ocjene vaše financijske situacije i osnovanosti vašeg zahtjeva.

8 Gdje se podnosi zahtjev za pravnu pomoć?

Škotski odbor za pravnu pomoć prihvaćat će samo zahtjeve koje podnosi odvjetnik koji djeluje u ime podnositelja zahtjeva i neće ih prihvaćati izravno od podnositelja zahtjeva.

Ako ne možete pronaći odvjetnika koji će vas zastupati, Odvjetnička komora Škotske na svojim internetskim stranicama ima tražilicu s pomoću koje možete pronaći odvjetnika. Njome se omogućuje pretraživanje odvjetnika ovlaštenih za pružanje pravne pomoći. Odvjetničkoj komori možete se obratiti i pozivom na broj telefona 0131 226 7411.

9 Kako mogu saznati imam li pravo na pravnu pomoć?

Vaš odvjetnik obavijestit će vas o tome imate li pravo na pravnu pomoć i savjetovanje.

Vaš će odvjetnik u vaše ime podnijeti zahtjev za pravnu pomoć, a Škotski odbor za pravnu pomoć poslat će dopis i vama i odvjetniku nakon ocjene vašeg zahtjeva za pravnu pomoć u građanskim stvarima. Škotski odbor za pravnu pomoć na svojim internetskim stranicama isto tako ima popis procjenitelja prihvatljivosti koji vam mogu pomoći da saznate na što imate pravo.

10 Što trebam učiniti ako imam pravo na pravnu pomoć?

Vaš će vas odvjetnik savjetovati o odgovarajućem načinu daljnjeg postupanja.

11 Ako imam pravo na pravnu pomoć, tko mi odabire odvjetnika?

Prije podnošenja zahtjeva za savjetovanje i pomoć ili zahtjeva za pravnu pomoć morat ćete se obratiti odvjetniku.

Ako ne možete pronaći odvjetnika koji će vas zastupati, Odvjetnička komora Škotske na svojim internetskim stranicama ima tražilicu s pomoću koje možete pronaći odvjetnika. Njome se omogućuje pretraživanje odvjetnika ovlaštenih za pružanje pravne pomoći. Odvjetničkoj komori možete se obratiti i pozivom na broj telefona 0131 226 7411.

Isto tako, Škotski odbor za pravnu pomoć može vam pružiti informacije o najbližim odvjetnicima koji pružaju pravnu pomoć ili o drugim savjetnicima koje financira Odbor. Kad je riječ o građanskim stvarima, moguće je pretraživati prema vrsti predmeta. Iako je određeno poduzeće registrirano za rad u području pravne pomoći, ono nije obvezno pružati usluge svakom klijentu ili ponuditi preuzimanje predmeta u okviru kojeg se pruža pravna pomoć.

12 Pokriva li pravna pomoć sve troškove postupka?

Vidjeti prethodno pitanje 1.

Pravnom pomoći obuhvaćeni su samo troškovi vašeg odvjetnika i drugi troškovi povezani s vašim predmetom, kao što su sudske pristojbe i mišljenja vještaka. Njome nisu obuhvaćeni troškovi druge stranke.

Ako imate pravo na pravnu pomoć, možda ćete morati platiti doprinos za troškove postupka. Razina doprinosa koju je potrebno platiti temeljit će se na vašoj financijskoj situaciji.

13 Tko snosi druge troškove ako imam pravo samo na ograničenu pravnu pomoć?

Ako imate pravo na pravnu pomoć u ograničenom obliku, od vas će se tražiti da sami podmirite ostatak troškova postupka. Ako morate platiti doprinos, njegov iznos ovisit će o vašem raspoloživom dohotku, ušteđevini i imovini. Škotski odbor za pravnu pomoć u obzir uzima dohodak od datuma podnošenja zahtjeva i kapital (ušteđevina i vrijedni predmeti koje posjedujete) tijekom cijelog razdoblja trajanja postupka.

14 Obuhvaća li pravna pomoć i žalbe?

Izvorna potvrda o pravnoj pomoći neće obuhvaćati žalbu na ishod postupka. Potrebno je podnijeti novi zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i Škotski odbor za pravnu pomoć mora se uvjeriti da su ispunjeni zakonom propisani kriteriji povezani sa žalbom.

15 Može li se pravna pomoć povući prije zaključenja postupka (ili čak opozvati nakon završetka postupka)?

Škotski odbor za pravnu pomoć može zbog različitih razloga, na primjer kad odvjetnik ne odgovori na zahtjev za dodatne informacije, obustaviti pružanje pravne pomoći, što povremeno i čini. U skladu sa zakonom utvrđenim kriterijima prihvatljivosti Škotski odbor za pravnu pomoć mora uzeti u obzir kontinuiranu procjenu financijske situacije osobe te razmotriti je li i dalje razumno odobriti pravnu pomoć. Jedan dio ispitivanja razumnosti odnosi se na to očekuje li se od osobe koja prima pravnu pomoć da postupi u skladu sa sudskim nalozima.

Pružanje pravne pomoći može se obustaviti i ako je osoba kojoj se ona pruža dala lažne informacije ili prešutjela bitne informacije te u tim slučajevima Škotski odbor za pravnu pomoć može zatražiti i povrat novca koji je isplatio.

16 Mogu li osporiti odbijanje pružanja pravne pomoći?

Ako se nekoj osobi odbije dodjela pravne pomoći, Škotski odbor za pravnu pomoć navest će razloge za odbijanje. Ta osoba može zatražiti preispitivanje predmeta, posebno ako su se okolnosti promijenile. O pojedinačnom predmetu može se razgovarati sa Škotskim odborom za pravnu pomoć putem e-pošte (general@slab.org.uk) ili telefona. Radno vrijeme centrale (0131 226 7061) jest od ponedjeljka do petka od 8:30 do 17:00.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.