Költségmentesség

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

A tárgyalások költségei az adott bíróságtól, az eljárástól és az ügy összetettségétől függően változóak.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

A költségmentesség ügyvéd (solicitor vagy barrister) általi képviseletet jelent a kerületi bíróság (District Court), a körzeti bíróság (Circuit Court), a felsőbíróság (High Court), a fellebbviteli bíróság (Court of Appeal) és a legfelsőbb bíróság (Supreme Court) előtt folyó polgári eljárásokban, valamint bizonyos esetekben az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban. Ezenkívül a nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyek fellebbviteli bíróságához (International Protection Appeals Tribunal) benyújtott fellebbezésekre is kiterjed. A költségmentesség bizonyos esetekben a halottszemlével kapcsolatban is elérhető, ha a halottkém erre irányuló kérelmet nyújt be a Költségmentességi Tanácshoz.

A költségmentesség keretében általában a Tanács jogi központjaiban alkalmazott ügyvédek nyújtanak jogi segítséget. A szolgáltatást azonban a Tanács által létrehozott ügyvédi testületből kiválasztott, magánpraxist folytató ügyvédek is nyújthatják, különösen a családjogi és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos ügyekben.

3 Jogosult vagyok-e költségmentességre?

Pénzügyi alkalmasság és hozzájárulások

A költségmentesség polgári ügyekben történő igénybevételéhez a Költségmentességi Tanácsnak (Home – LAB (legalaidboard.ie)) meg kell vizsgálnia az Ön pénzügyi körülményeit, és meg kell állapítania, hogy jogosult-e a szolgáltatásaikra.  A költségmentesség és a jogi tanácsadás polgári ügyekben történő igénybevételéhez az szükséges, hogy az éves nettó jövedelme 18 000 EUR alatt legyen, és hogy 100 000 EUR-nál alacsonyabb értékű vagyon álljon a rendelkezésére. A Költségmentességi Tanács mindkét említett összeg kiszámításakor alkalmaz bizonyos engedményeket.  Az ingatlan, amelyben él, nem kerül figyelembevételre a vagyona kiszámításakor.

A legtöbb esetben ki kell fizetnie egy úgynevezett „hozzájárulást”.  A hozzájárulás(ok) összege a nettó jövedelmétől és a rendelkezésére álló vagyontól függ.

Amikor először keres fel ügyvédet, jogi tanácsadási hozzájárulást kell fizetnie. A jogi tanácsadási hozzájárulás minimális összege 30 EUR. A hozzájárulás összege a jövedelmétől függ, és legfeljebb 150 EUR lehet.

Ha a Költségmentességi Tanács vállalja az Ön bíróság előtti képviseletét, költségmentességi hozzájárulást kell fizetnie. A költségmentességi hozzájárulás minimális összege 130 EUR.  Jövedelmétől és vagyonától függően előfordulhat, hogy ennél többet kell fizetnie.  A költségmentességi hozzájárulás összege magában foglalja a jogi tanácsadási hozzájárulást, tehát ha a hozzájárulás összegét 130 EUR-ban állapítják meg, már csak 100 EUR-t kell kifizetnie.

Az alábbi esetekben nem kell hozzájárulást fizetnie:

 • A Tusla (ír gyermek- és családvédelmi szerv) azt kéri a bíróságtól, hogy engedélyezze az Ön gyermekeinek állami gondozásba vételét vagy azt, hogy a Tusla munkatársai felügyelhessék a gyermekeit az otthonában.
 • Ön alperesként vagy felperesként vesz részt a kerületi bíróság előtt folyamatban lévő, távoltartási, jogellenes cselekményektől eltiltó, védelmi vagy ideiglenes távoltartási határozat kiadása iránt indított eljárásban.

Ezenkívül van még néhány eset, amelyben a Költségmentességi Tanács nem számít fel hozzájárulást.  Idetartoznak azok az esetek, amikor olyan személynek adnak jogi tanácsot, aki azt állítja, hogy nemi vagy szexuális erőszak áldozata lett, vagy amikor ilyen személyt képviselnek a nemi vagy szexuális erőszak elkövetésével vádolt személy tárgyalásán.

Nemzetközi védelem (menedékjog)

Ha Írországban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelemmel kapcsoltban kér költségmentességet, akkor mindössze 10 EUR összegű hozzájárulást kell fizetnie.

Hogyan értékelik a jövedelmemet?

Első lépésként ki kell töltenie a vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatot a jogi szolgáltatások iránti kérelem formanyomtatványán.  A formanyomtatványon a következő információkat kell megadnia:

Jövedelem – a teljes jövedelme, például a munkabére, a fizetése, a szociális ellátásai (azonban egyes szociális ellátások, például a gyermekgondozási ellátás és a gondozói támogatás nem tartoznak ide, továbbá az állami szervek által nyújtott lakhatási támogatás sem minősül jövedelemnek), a nyugdíja és bizonyos személyes körülményei, valamint egyes kiadási tételek annak eldöntése érdekében, hogy milyen engedményeket kell alkalmazni a nettó jövedelem kiszámítása során.

A következő engedmények alkalmazhatók:

Engedmény

Maximális összeg

Házastárs/élettárs

3500 EUR

Felnőtt- és gyermekkorú eltartottak

1600 EUR eltartott személyenként

Lakhatási költségek

8000 EUR

Gyermekgondozás

6000 EUR gyermekenként

Jövedelemadó

Teljes összeg

Társadalombiztosítás (PRSI)

Teljes összeg

Egységes társadalombiztosítási járulék (USC)

Teljes összeg

Méltányossági alapon kifizetett összegek

20 EUR levonás minden egyes hetente átvett összeg után.

A Költségmentességi Tanács kiszámítja az Ön nettó jövedelmét, és tájékoztatja Önt a kifizetendő hozzájárulás összegéről.  A vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatot önállóan is kitöltheti, azonban ha erre nem képes, a jogi központ munkatársai segítenek a formanyomtatvány kitöltésében. A https://www.legalaidboard.ie/en/ weboldalon elérhető egy online kalkulátor, amely alapján megállapíthatja, hogy várhatóan jogosult lesz-e a pénzügyi támogatásra. A kalkulátorban kapott eredmény alapján nem garantálható, hogy jogosult lesz a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi támogatásra, mivel a kalkulátor csupán útmutatásként szolgál.

Hogyan igazolhatom a fő jövedelemforrásomat és az engedményeket?

Előfordulhat, hogy igazolnia kell a fő jövedelemforrását, amit például az alábbiak segítségével tehet meg:

 • a legutóbbi fizetési bizonylatának másolata,
 • a szociális ellátásairól szóló bizonylat másolata,
 • a bérleti díjak megfizetéséről szóló igazolás/jelzáloghitel-kimutatás.

A Költségmentességi Tanács felkérheti a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítási Minisztériumot, hogy vizsgálja meg a jogi szolgáltatásokat kérelmező vagy igénybe vevő személyek vagyoni helyzetét. Bizonyos esetekben a Költségmentességi Tanács megkérheti Önt, hogy az érvényesíteni kívánt engedményekkel kapcsolatban nyújtson be további dokumentumokat.

Hogyan számítják ki a rendelkezésemre álló tőke összegét?

A rendelkezésére álló tőke összegének kiszámításakor az otthona értéke nem kerül figyelembevételre.  Ha a rendelkezésére álló tőke összege meghaladja a 4000 EUR-t, akkor a kérelem formanyomtatványán ki kell töltenie a tőkére vonatkozó részt.  Ehhez a következő információkra van szükség:

 • Tőke – az összes tőkéje, függetlenül attól, hogy ingatlanról, gépjárműről, készpénzről, bankban lévő pénzről, befektetésekről vagy egyéb forrásokról van-e szó; és
 • Tartozások – egyes tartozások – például a hitelszövetkezeti kölcsönök – alapján engedményt kaphat, így azok a rendelkezésre álló tőke kiszámítása során beszámíthatók.

Mi történik, ha költségtérítést kapok?

Ha az ügyével kapcsolatban költségtérítésben részesül, az adott összeget be kell fizetni a Költségmentességi Alapba, és a Költségmentességi Tanács által az Önnek nyújtott jogi segítséggel kapcsolatos költségek kifizetésére kell fordítani.  Családjogi ügyekben erre általában nem kerül sor.  Nem családjogi ügyekben a pernyertessége esetén általában költségtérítésben részesül.  Ha viszont elveszíti az ügyet, előfordulhat, hogy Önnek kell megtérítenie a másik fél költségeit.  Ilyen esetben a Költségmentességi Tanács nem köteles megtéríteni a másik fél költségeit, hanem azokért Ön személyesen tartozik felelősséggel.

Mi történik, ha az ügy eredményeként pénzt vagy egyéb vagyont szerzek, illetve tartok meg?

Ha az ügy eredményeként pénzhez vagy ingatlanhoz jut, illetve pénzt vagy ingatlant tart meg, a Költségmentességi Tanács – néhány kivételtől eltekintve – felhasználhatja azt az Önnek nyújtott jogi segítség kifizetésére.  Ön köteles befizetni a Költségmentességi Alapba minden olyan összeget, amelyre az ügy eredményeként tesz szert, illetve amelyet az ügy eredményeként tart meg, feltéve, hogy az nem mentesül a befizetés alól.  A Tanács ezt követően levonja a költségeit, a fennmaradó összeget pedig visszafizeti Önnek.  Ha ingatlant (például házat vagy telket) szerzett, illetve tartott meg, a Tanács megterhelheti az ingatlant, hogy ne lehessen eladni addig, amíg Ön vissza nem fizeti a Tanácsnak járó összeget.

Mi a teendő, ha megváltoznak a pénzügyi körülményeim?

Ha jogi szolgáltatásokat vesz igénybe, (ügyvédjén keresztül) köteles tájékoztatni a Költségmentességi Tanácsot a jövedelmében vagy a tőkéjében bekövetkezett valamennyi változásról, így például ha fizetésemelést kapott, ha megváltozott az Önnek járó szociális ellátás összege, vagy ha új autót vagy ingatlant vásárolt.  Erre azért van szükség, mert ha jogi szolgáltatásokat vesz igénybe, arra mindaddig jogosultnak kell maradnia, amíg az ügye le nem zárul.  Ha javulnak a pénzügyi körülményei, az nem feltétlenül jár a költségmentesség megszüntetésével, azonban előfordulhat, hogy magasabb összegű hozzájárulást kell fizetnie.

Mi történik, ha nem értesítem a jogi központot a körülményeimben bekövetkezett változásról?

Ha nem közli a Költségmentességi Tanáccsal, hogy megváltozott a rendelkezésére álló jövedelem vagy tőke, és a Tanács erről tudomást szerez, megszünteti a költségmentességét.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

Ha az eljárás ír joghatóság alá tartozik, a költségmentességről szóló törvényben és rendeletben meghatározott, a pénzügyi jogosultságra és a megalapozottságra vonatkozó feltételeknek megfelelő külföldi kérelmezők költségmentességre jogosultak Írországban.

Bár a költségmentességet kérelmező személyek többsége írországi lakos, az Írországon kívül élő személyek – függetlenül attól, hogy ír állampolgárok-e – szintén költségmentességet és/vagy jogi tanácsadást kérelmezhetnek Írországban, feltéve, hogy ezt olyan jogi ügyben teszik, amelyre az ír jog az irányadó; ezenkívül általában akkor nyújtanak költségmentességet az Írországon kívül élő személyeknek, ha Írországban található ingatlan vagy személyes vagyontárgy képezi a jogvita tárgyát. A költségmentességre való jogosultság megállapításához az Írországon kívül élő személyek esetében is el kell végezni ugyanazt a pénzügyi alkalmassági vizsgálatot, amelyet az ír kérelmezők esetében.

A gyermekrablásról és a felügyeleti jog érvényesítéséről szóló 1991. évi törvény, valamint a tartással kapcsolatos határozatokról szóló 1994. évi törvény alapján indított bírósági eljárásokban a pénzügyi feltételek alkalmazása nélkül biztosítanak jogi segítséget (amennyiben a tartásdíj viszonosság alapján történő behajtásáról van szó).

Általában nem nyújtanak jogi tanácsadást, ha arról a kérelmező nehézségek, valamint a törvényben biztosított lehetőségek igénybevétele nélkül is gondoskodni tud. Ez a helyzet általában akkor áll fenn, ha a szolgáltatások más forrásból, például tanácsadó irodáktól vagy más állami szervektől is igénybe vehetők.

A büntetőjogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás nem tartozik a törvény hatálya alá, kivéve a nemi erőszakkal kapcsolatos ügyekben a sértetteknek nyújtott tanácsot.

A költségmentesség engedélyezése előtt a Tanácsnak meg kell győződnie arról, hogy az eljárás megindítása vagy az eljárásban történő védekezés indokolt, figyelembe véve többek között az ügy jogi megalapozottságát és várható kimenetelét. Ennek során a következő szempontokat veszik figyelembe: a pernyertesség esélyét; az eljárás megindításának vagy az eljárás során történő védekezésnek az észszerű indokait; azt, hogy a bírósági eljáráson kívüli van-e bármilyen más mód (például közvetítés vagy egyezségi tárgyalás) a probléma kielégítő megoldására; azt, hogy a költségmentességben részesülő személynek van-e lehetősége arra, hogy más módon gondoskodjon a jogi képviseletéről (például van-e arra lehetőség, hogy valamely biztosító viselje a költségeket stb.).

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

A kérelem vizsgálatakor mérlegelik, hogy a kérelmező esetében az általános szabálytól eltérő, különös bánásmódot kell-e alkalmazni az ügyvéd kirendelésével kapcsolatban; az általános szabály szerint a kérelmezők szigorúan abban a sorrendben részesülhetnek jogi szolgáltatásokban, amelyben a nevük felkerült a vonatkozó várólistára. Elsőbbséget élveznek azok az új kérelmezők, akik az ügyek következő kategóriáiban kívánnak jogi szolgáltatást igénybe venni:

 • gyermekrablással kapcsolatos eljárások,
 • ha fennáll a tényleges veszélye annak, hogy a gyermekeket a kérelmező hozzájárulása nélkül viszik ki az országból,
 • gyermekgondozással kapcsolatos eljárások,
 • kapcsolati erőszak,
 • ha fennáll a veszélye annak, hogy az eljárás megindítására nyitva álló határidők elévülés miatt lejárnak, ha nem kerül sor azonnali intézkedésre,
 • ha fennáll a veszélye annak, hogy lejárnak valamely más jogszabályban meghatározott határidők,
 • ha fennáll a veszélye annak, hogy a vagyontárgyakat eltüntetik annak érdekében, hogy ne legyenek elérhetők a kérelmező követeléseinek a kielégítésére.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

A jogi szolgáltatást igénylő személy bármelyik jogi központnál jelentkezhet személyesen, telefonon vagy írásban.

A jogi központok listája a Költségmentességi Tanács weboldalán érhető el.

Ha a kérelmező telefonon jelentkezik, megkérik, hogy személyesen jelenjen meg az adott jogi központban az írásbeli kérelem formanyomtatványának a kitöltése céljából, valamint azért, hogy megvizsgálják a pénzügyi helyzetét annak megállapítása érdekében, hogy jogosult-e költségmentességre. A kérelem postai úton is benyújtható, de ez általában csak akkor fogadható el, ha a kérelmező számára nehézséget okoz a jogi központ személyes felkeresése.

A gyermekrablásról és a felügyeleti jog érvényesítéséről szóló 1991. évi törvény, valamint a tartással kapcsolatos határozatokról szóló 1994. évi törvény alapján indított bírósági eljárásokban a pénzügyi feltételek alkalmazása nélkül biztosítanak jogi segítséget (amennyiben a tartásdíj viszonosság alapján történő behajtásáról van szó).

A kérelem ezenkívül online, a Költségmentességi Tanács weboldalán keresztül is benyújtható.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

 • Fizetési bizonylat/P60, a szociális ellátásokról szóló igazolás, az adóhatóság által kiállított adómegállapítási értesítő/auditált beszámolók
 • Az egyéb bevételeire (például a tartásdíjra) vonatkozó részletes információk
 • A jövedelemadó, a PRSI és az USC befizetésével kapcsolatos adatok (ezek a fizetési bizonylaton vagy az adómegállapítási értesítőn szerepelnek)
 • A havi jelzáloghitel-törlesztésre/bérleti díjra vonatkozó adatok
 • Az összes befektetett eszközének hozzávetőleges értéke, kivéve az ingatlant, amelyben él
 • A megtakarításainak az értéke
 • A hiteleivel/tartozásaival kapcsolatban visszafizetendő összegek

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

A teljes munkaidőben és a korlátozott nyitvatartással működő jogi központok címét és telefonszámát tartalmazó lista a Tanács weboldalán érhető el.

Az online űrlapot a Költségmentességi Tanács weboldalán keresztül is be lehet nyújtani.

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

A pénzügyi támogatásra jogosult kérelmezők a várólistás eljárásnak megfelelően vagy a kiemelt ügykategóriák alapján kapnak időpontot egy ügyvédhez. A kérelmezőnek általában a Költségmentességi Tanács által foglalkoztatott, a Tanács valamelyik irodájában dolgozó ügyvédhez biztosítanak időpontot.

A kérelmezőnek az első találkozó előtt be kell fizetnie a jogi tanácsadásért fizetendő hozzájárulást, amiről nyugtát kap.

Az első találkozón az ügyvéd elmagyarázza, hogy ha a kérelmezőnek az eljárás megindításához vagy az eljárásban történő védekezéshez ügyvédi képviseletre van szüksége, akkor a költségmentességi igazolás megadásakor költségmentességi hozzájárulást kell fizetni.

A költségmentességi igazolás iránti kérelmekhez további információkra lehet szükség. Az ügy jellegétől függően ezek a következők lehetnek:

 1. nyilvántartott egészségügyi adatok/orvosi vélemények;
 2. a rendőrség (Gardai) által beszerzett vagy elkészített nyilatkozatok és/vagy jelentések másolatai;
 3. szerződések másolatai.

Ha szükséges információk kézhezvételét követően megállapításra kerül, hogy a költségmentesség iránti kérelem nem felel meg a polgári jogi költségmentességről szóló 1995. évi törvényben és az 1996. évi rendeletben foglalt rendelkezéseknek, az ügyvéd elutasító levelet küld.

A levél meghatározza a kérelem elutasításának az indokait, valamint a polgári jogi költségmentességről szóló törvény és/vagy rendelet vonatkozó szakaszát (szakaszait). Ezenkívül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy felülvizsgálat iránti kérelmet és/vagy fellebbezést nyújthat be a határozat ellen a Tanács fellebbezési bizottságához.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Ha a költségmentességet kérelmező személy megfelel a törvényben és a rendeletben rögzített követelményeknek, költségmentességi igazolást kap, amely alapján a kerületi, a körzeti, a felső- és a legfelsőbb bíróságon folyó egyes polgári eljárásokban ügyvédi (általában solicitor, szükség esetén azonban barrister általi) képviseletre jogosult.

A költségmentességi igazolás alapján csak a rajta feltüntetett eljáráshoz vagy tárgyhoz kapcsolódóan vehetők igénybe jogi szolgáltatások. A kérelmező számára kiállított költségmentességi igazolás nem jelenti azt, hogy a kérelmező más ügyekben is költségmentességben részesül. Ha a kérelmezőnek több ügyben is költségmentességre van szüksége, külön kérelmeket kell benyújtania.

A költségmentességi igazolás iránti kérelmet a jogi központ ügyvédje készíti el a kérelmezővel folytatott konzultációt követően.

A törvény 29. szakaszának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy csak akkor jár költségmentesség vagy tanácsadás, ha az érintett személy hozzájárulást fizet. A hozzájárulást a kérelmező által a vagyonnyilatkozatában megadott információk alapján elvégzett pénzügyi értékelés keretében határozzák meg. Ha az érintett személy nem rendelkezik befektetett eszközökkel, a költségmentességért fizetendő összeg legalább 35 EUR, és legfeljebb 1210 EUR.

A teljes hozzájárulást a költségmentességi igazolás visszaküldésekor és a jogi szolgáltatások nyújtása előtt kell megfizetni. A Tanács kivételes körülmények esetén részletfizetést engedélyezhet a kérelmező számára. Azonban tizenkét hónapon belül és az eljárás lezárása előtt a teljes összeget meg kell fizetni.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor jelzi, hogy szeretné, ha a jogi központ egy adott ügyvédje képviselné, a vezető ügyvéd figyelembe veszi a kérelmező kívánságát annak eldöntésekor, hogy melyik ügyvédet rendelje ki a kérelmező mellé. Az ügyvéd kirendelésekor a vezető ügyvéd egyéb körülményeket is figyelembe vesz, így például azt, hogy a kérelmező által kért ügyvéd elérhető-e az ügyfél képviseletére az adott bírósági tárgyalási napokon. Ha a kérelmező által kért ügyvédnek a kérelmező ügyének időpontjában már egy másik helyszínen kell megjelennie egy másik ügyféllel kapcsolatos ügyben, akkor a vezető ügyvéd a kérelmező által kiválasztott ügyvédtől eltérő ügyvédet jelöl ki a kérelmező képviseletére.

Ha a jogi központ valamelyik ügyvédje korábban már képviselte a kérelmezőt, a vezető ügyvéd általában ezt az ügyvédet bízza meg azzal, hogy az ügyfél számára jogi szolgáltatásokat nyújtson az új ügyben. A kérelmezőnek nincs abszolút joga ahhoz, hogy az általa kiválasztott ügyvédtől kérjen tanácsot, illetve ahhoz, hogy ez az ügyvéd képviselje, a vezető ügyvéd azonban általában figyelembe veszi a kérelmező kívánságait, amikor döntést hoz arról, hogy melyik ügyvédet rendelje ki mellé. Ha a kérelmező szeretné, hogy vele azonos nemű ügyvéd képviselje, a vezető ügyvéd lehetőség szerint igyekszik biztosítani, hogy a kérelmező ezzel kapcsolatos preferenciáját figyelembe vegyék.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

Az igazoláson feltüntetett költségmentességi hozzájárulás megfizetése az eljárás összes költségét fedezi. A bírósági eljárás vagy a peren kívüli egyezség eredményeként Önnek megítélt költségek és általános kártérítés azonban a Költségmentességi Tanácsot illeti meg. A Tanács – néhány kivételtől eltekintve – az Önnek járó pénzösszegekből levonhatja az általa viselt költségeket. Ez azokra a kifizetésekre is vonatkozik, amelyeket házassági ügyek, különválásról szóló megállapodás és bírósági különválás alapján teljesítenek a költségmentességben részesülő személynek. Ha a Tanácsnál a jogi szolgáltatások nyújtása során felmerült összes költség kevesebb, mint az Ön által vagy az Ön nevében hozzájárulásként, illetve a költségek vagy károk megtérítése vagy egy adott vagyontárgyon fennálló teher elszámolása alapján kifizetett teljes összeg, a fennmaradó összeget visszatérítik Önnek.

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Nem alkalmazandó

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

A költségmentességi igazolás alapján a rajta feltüntetett eljáráshoz vagy tárgyhoz kapcsolódóan vehetők igénybe jogi szolgáltatások. A megjelölt eljárás vagy ügy befejezésekor az igazolás érvényét veszti. Ha a kérelmezőnek további szolgáltatásokra van szüksége az eredeti üggyel kapcsolatban, a költségmentességi igazolás módosítását vagy új igazolás kiállítását kérelmezheti. Az eset egyedi körülményei határozzák meg, hogy módosításra vagy új igazolásra van-e szükség, és az ügyvéd ezzel kapcsolatban is tanácsot ad.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

Ha helytelen adatokat ad meg, vagy nem közöl valamilyen lényeges tényt (például a pénzügyi helyzetében bekövetkezett változással kapcsolatban), vagy ha észszerűtlenül viselkedik, a jogi tanácsadásra vonatkozó jog vagy a költségmentesség, illetve ezek közül mindkettő visszavonható, amely esetben az Önnél felmerült költségek teljes egészében Önt terhelhetik.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

Ha a kérelmező sérelmezi a Tanács valamely határozatát, kérheti annak felülvizsgálatát. Ha a kérelmező a határozat felülvizsgálatát kéri, a döntéshozatal érdekében további írásbeli információkat kell benyújtania, valamint mellékelnie kell az ügyvédje arra vonatkozó véleményét, hogy a határozat hatályban maradjon-e. A kérelmezők a jogi központon keresztül kérhetik a határozatok felülvizsgálatát.

Ha a kérelmező sérelmezi a Tanács valamely határozatát vagy a Tanács határozatának a felülvizsgálatát, az érintett határozattal kapcsolatban fellebbezést nyújthat be Tanács egyik bizottságához. Ha a kérelmező szeretne fellebbezni a határozat ellen, a fellebbezést a Tanács fellebbezési bizottságához kell benyújtania. A kérelmezők a határozatokkal szembeni fellebbezést a jogi központon keresztül vagy közvetlenül a Tanácsnál kérelmezhetik.
A felülvizsgálathoz vagy a fellebbezéshez szükséges további információkat az attól a naptól számított egy hónapon belül kell benyújtani, amelyen a kérelmezőt tájékoztatták arról, hogy nem jogosult az általa kérelmezett szolgáltatásra.

A fellebbezési bizottság egy elnökből és négy másik tagból áll, akik közül két fő gyakorló ügyvéd (barrister vagy solicitor) volt, mielőtt kinevezték a Tanács tagjává. A bizottság olyan személyekből áll, akik nem vettek részt az eredeti határozat meghozatalában.

További információ

A Tanács weboldalán további információk érhetők el, például az összes jogi központ címét és telefonszámát tartalmazó lista.

Utolsó frissítés: 26/04/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.