Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Költségmentesség

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

A következő perköltségek fizethetők költségmentesség útján:

 • az illetékbélyeg és a bejegyzési illeték,
 • a bírósági hivatal díja,
 • a bírósági végrehajtó díja és költségei,
 • a szakértő díja és költségei,
 • a fordító és a tolmács díja,
 • a közjegyző díja és költségei,
 • a tanúnak fizetendő térítés,
 • az utazási költségek,
 • a közzétételi költségek,
 • az ügyvéd díja és járandósága,
 • a nyilvántartásba vétellel, jelzáloggal és zálogkölcsönnel kapcsolatos illetékek és díjak,
 • a külföldi jog szerinti jogállást (certificats de coutume) megállapító tanúsítvány díja.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

Az a természetes személy, aki nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, a költségmentesség révén konkrét ügyben ügyvéd részéről jogi segítségnyújtásban vagy jogi tanácsadásban részesülhet.

3 Jogosult vagyok-e költségmentességre?

Az a személy, aki nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, a jogai védelme érdekében költségmentességre jogosult, feltéve hogy:

 • luxemburgi állampolgár, vagy
 • olyan külföldi állampolgár, aki Luxemburgban tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy
 • az Európai Unió tagállamának állampolgára, vagy
 • olyan külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés alapján a költségmentesség szempontjából a luxemburgi állampolgárokkal azonos jogállással rendelkezik, vagy
 • jogellenes tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a munka törvénykönyvének (Code du Travail) 572-7. cikke szerint fizetendő díjazás megtérítése tekintetében.

A menedékjoggal, beutazással, tartózkodással, letelepedéssel vagy kitoloncolással kapcsolatos eljárásokban költségmentesség más olyan külföldi állampolgárnak is engedélyezhető, aki nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel.

Az anyagi eszközök elégtelenségét a kérelmező és a háztartása egyéb tagjainak teljes bruttó jövedelme és tőkéje alapulvételével ellenőrzik.

A költségmentességet megtagadják attól a személytől, aki olyan keresetet nyújt be, amely előre értelmetlennek tűnik, amelynek vélhetően nem fognak helyt adni, illetve amelynek célja aránytalannak tűnik a várható költségekhez képest.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

Költségmentesség a felperesnek és az alperesnek, kontradiktórius vagy peren kívüli, bíróság előtti vagy azon kívüli eljárásban egyaránt engedélyezhető. Az a rendes bíróságokhoz vagy a közigazgatási bíróságokhoz benyújtott bármely keresettel összefüggésben kérhető. Költségmentesség a biztosítási intézkedések, valamint a bírósági határozat és bármely egyéb végrehajtható eszköz végrehajtására irányuló eljárás esetében is engedélyezhető.

Nem engedélyezhető azonban a gépjármű-tulajdonosoknak az ilyen gépjárművek használatából eredő jogviták tekintetében. Hasonlóképpen nem engedélyezhető az üzlettulajdonosoknak, iparosoknak, kézműveseknek vagy szakembereknek az üzleti vagy szakmai tevékenységükkel összefüggő jogvitákkal kapcsolatban, kivéve rendkívüli és kellően megalapozott esetekben; általában véve szintén nem engedélyezhető a költségmentességet kérelmező személy spekulatív tevékenységével összefüggő jogvita esetén.

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

Szükséghelyzetben az Ügyvédi Kamara elnöke (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) a költségmentességet minden további formaság nélkül ideiglenesen is megállapíthatja az általa meghatározott intézkedések vonatkozásában.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

A költségmentesség iránti kérelem benyújtására szolgáló nemzeti formanyomtatvány Luxemburgban a Központi Szociális Ellátó Szolgálattól (Service Central d'Assistance Sociale, tel. 00 352 475821-1) igényelhető.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

A költségmentesség kérelmezésekor az alábbiakat kell csatolnia:

 • a személyazonosító okmánya másolata,
 • a Közös Társadalombiztosítási Központnál történt bejegyzés igazolása (Centre Commun de la Sécurité Sociale - CCSS) saját maga, valamint az Önnel egy háztartásban élő személyek tekintetében,
 • saját maga, valamint a háztartása minden egyes tagja vonatkozásában: fizetési jegyzék (vagy egy CCSS jövedelemigazolás), a társadalmi befogadási rendszer bevételéből (Revenu d'inclusion sociale (REVIS)) származó garantált minimumjövedelem-kifizetések, a kifizetett munkanélküli ellátások, a nyugdíj- vagy egyéb kifizetések igazolása az utolsó három hónap tekintetében és bruttó összegek feltüntetésével (a bankszámlakivonatok nem elegendőek),
 • egy nulla egyenlegű igazolás a Nemzeti Szolidaritási Alap (Fonds national de solidarité) részéről a háztartás valamennyi tagja tekintetében, ha a háztartás az Alapból nem részesül kifizetésben,
 • ha a háztartás tartásdíjat kap vagy fizet, a kapott vagy kifizetett összeget tanúsító dokumentum (például bankszámlakivonatok az utolsó három hónapra),
 • az adóhatóság (Administration des contributions directes) által a háztartás minden egyes tagja tekintetében kibocsátott, ingatlantulajdon fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló bizonyítvány,
 • adott esetben igazoló dokumentumok a külföldön található ingatlanon fennálló tulajdonjogról,
 • okirati bizonyíték az ingó vagyontárgyakról (készpénz, megtakarítások, részvények, kötvények stb.),
 • ha a háztartás bérleményben található, a bérleti szerződés másolata és az utolsó három hónapra vonatkozó bérleti díj kifizetések igazolása,
 • ha a háztartás jelzálogot törleszt, a havi törlesztőrészlet fizetésének igazolása,
 • okirat bizonyíték az ingatlan és az ingó vagyonból származó bevételről,
 • az adott üggyel kapcsolatos dokumentumok.

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

A kérelmező tartózkodási helye szerinti Ügyvédi Kamara elnöke vagy az ő megbízottja dönt a költségmentesség engedélyezéséről. A külföldi illetőségű személyek tekintetében a Luxemburgi Ügyvédi Kamara elnöke vagy az ő megbízottja határoz.

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

Az elnök határozatát postai úton kézbesítik Önnek.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Az elnök a határozatában megjelöli annak az ügyvédnek a nevét, aki a jogi segítségnyújtást biztosítani fogja, valamint felhívja Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot a szóban forgó ügyvéddel.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Az elnök a kérelmező által szabadon választott ügyvédet jelöli ki, vagy ha a kérelmező nem választott ügyvédet, illetve a választását az elnök nem tartja megfelelőnek, az elnök a saját választása szerinti ügyvédet jelöli ki. Az akadályoztatás vagy érdekellentét esetének kivételével az ügyvéd köteles elfogadni a számára ily módon meghatározott utasításokat.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

A jogi segítségnyújtás rendszerint az összes olyan eljárással, illetve intézkedéssel kapcsolatos költséget fedezi, amelyre azt engedélyezték (lásd az 1. pontot).

A költségmentesség azonban nem fedezi a pernyertes félnek megítélt átalányalapú jogi költségeket (indemnités de procédure) vagy az eljárással való visszaélés, illetve a rosszhiszemű eljárás után fizetendő kártérítést.

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Luxemburgban nincs részleges költségmentesség.

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

Nem, ebből a célból új jogi segítségnyújtás iránti kérelmet kell benyújtani.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

Az Ügyvédi Kamara elnöke visszavonhatja a kérelmező költségmentességre való jogosultságát, akár azt az eljárást vagy intézkedést követően is, amelyre a költségmentességet engedélyezték, ha kiderül, hogy a jogosultságot valótlan nyilatkozatok és helytelen dokumentumok alapján állapították meg. A költségmentességre való jogosultság abban az esetben is visszavonható, ha a kedvezményezett az eljárás vagy a vonatkozó intézkedések megvalósítása során, vagy az ilyen eljárás vagy intézkedés eredményeképpen olyan pénzügyi eszközökre tesz szert, amelyekkel ha rendelkezett volna a költségmentesség kérelmezésekor, arra nem lett volna jogosult. A költségmentesség kedvezményezettje, illetve a kijelölt ügyvéd köteles értesíteni az elnököt a helyzetében bekövetkezett bármely változásról.

Az elnök által a költségmentességre való jogosultság visszavonásáról hozott határozatot azonnal közlik az Igazságügyi Minisztériummal (Ministère de la Justice). A költségmentesség keretében már kifizetett összegek behajtása az illetékes adóhatóság (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) feladata.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

A kérelmező az elnöknek a költségmentesség megtagadása vagy visszavonása tárgyában hozott határozatával szemben fellebbezést nyújthat be a Fegyelmi és Igazgatási Tanácshoz (le Conseil disciplinaire et administratif), amely végleges határozatot hoz. A fellebbezést a Fegyelmi és Igazgatási Tanács elnökének ajánlott levél útján kell benyújtani az Ügyvédi Kamara elnöke határozatának kézhezvételétől számított tíz napon belül. A kérelmezőt a tanács vagy annak egyik delegált tagja meghallgatja.

Hasznos internetcímek:

Luxemburgi Ügyvédi Kamara

Guichet.lu

Utolsó frissítés: 14/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.