Költségmentesség

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

A következő perköltségek fizethetők meg költségmentesség útján:

 • az illetékbélyeg és a bejegyzési illeték,
 • a bírósági hivatal díja,
 • a bírósági végrehajtók díjai és költségei,
 • a szakértők díjai és költségei,
 • a fordítók és a tolmácsok díjai,
 • a közjegyzők díjai és költségei,
 • a tanúnak fizetendő térítés,
 • az utazási költségek,
 • a közzétételi költségek,
 • az ügyvédek díjai és költségei,
 • a nyilvántartásba vétellel, a jelzálogjoggal és kézizáloggal kapcsolatos illetékek és díjak,
 • a külföldi jogot tanúsító okiratok (certificats de coutume) díjai.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

Az a természetes személy, aki nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, a költségmentesség révén konkrét ügyben ügyvéd részéről jogi segítségnyújtásban vagy jogi tanácsadásban részesülhet.

3 Milyen követelmények vonatkoznak a költségmentesség megadására?

Az a személy, aki nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, a jogai védelme érdekében költségmentességre jogosult, feltéve hogy:

 • luxemburgi állampolgár, vagy
 • olyan külföldi állampolgár, aki Luxemburgban tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy
 • az Európai Unió tagállamának állampolgára, vagy
 • olyan külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés alapján a költségmentesség szempontjából a luxemburgi állampolgárokkal azonos jogállással rendelkezik, vagy
 • az országban jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a munka törvénykönyvének (Code du travail) 572-7. cikke szerint fizetendő díjazás megtérítése tekintetében.

A menedékjoggal, az ország területére történő beutazással, a tartózkodással, a letelepedési joggal és a külföldi állampolgárok kitoloncolásával kapcsolatos eljárásokban bármilyen más külföldi állampolgárnak is költségmentesség biztosítható, ha nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel.

Azt, hogy a kérelmező vagyona elégtelen-e, a kérelmező és a háztartás többi tagjának teljes bruttó jövedelme és tőkéje alapján értékelik.

A költségmentességet megtagadják azoktól a személyektől, akik olyan keresetet nyújtanak be, amely eleve észszerűtlennek tűnik, amelynek vélhetően nem fognak helyt adni, illetve amelynek célja aránytalannak tűnik a várható költségekhez képest.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

Költségmentesség a peres eljárások felpereseinek és alpereseinek, valamint a nemperes eljárások kérelmezőinek és kérelmezettjeinek biztosítható, függetlenül attól, hogy az eljárásra bíróság előtt vagy bíróságon kívül kerül-e sor. Az a rendes bíróságokhoz vagy a közigazgatási bíróságokhoz benyújtott bármely keresettel összefüggésben kérhető.

Költségmentesség a biztosítási intézkedések, valamint a bírósági határozat és bármely egyéb végrehajtható eszköz végrehajtására irányuló eljárás esetében is engedélyezhető.

Nem engedélyezhető azonban a gépjármű-tulajdonosoknak az ilyen gépjárművek használatából eredő jogviták tekintetében. Hasonlóképpen nem engedélyezhető az üzlettulajdonosoknak, a gyártóknak, a kézműveseknek és a szakembereknek az üzleti vagy szakmai tevékenységükkel összefüggő jogvitákkal kapcsolatban, kivéve a rendkívüli és kellően megalapozott eseteket, továbbá általában szintén nem engedélyezhető a költségmentességet kérelmező személy spekulatív tevékenységéből eredő jogvita esetén.

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

Szükséghelyzetben az illetékes ügyvédi kamara elnöke (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) minden további formaság nélkül ideiglenesen költségmentességet biztosíthat az általa meghatározott intézkedések tekintetében.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

A költségmentesség iránti kérelem benyújtására szolgáló nemzeti formanyomtatvány Luxemburgban a Központi Szociális Ellátó Szolgálattól (Service Central d'Assistance Sociale, tel.: 00 352 475821-1) igényelhető.

A nyomtatvány a luxemburgi ügyvédi kamara és a diekirchi ügyvédi kamara weboldaláról is letölthető.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

A költségmentesség iránti kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:

 • a kérelmező személyazonosító okmányának másolata,
 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek Közös Társadalombiztosítási Központnál történő bejegyzésének az igazolása (certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS),
 • a kérelmezőre és háztartásának minden egyes tagjára vonatkozó fizetési bizonylatok (vagy a CCSS jövedelemigazolása (certificat de revenu)), a társadalmi befogadási rendszerből (attestations de paiement du revenu d'inclusion sociale – REVIS) származó jövedelemről, valamint a munkanélküli segély és a nyugdíj kifizetéséről, továbbá egyéb kifizetésekről szóló igazolások az utolsó három hónap tekintetében, a bruttó összegeket feltüntetve (a bankszámlakivonatok nem elegendőek),
 • egy nulla egyenlegű igazolás a Nemzeti Szolidaritási Alap (Fonds national de solidarité) részéről a háztartás valamennyi tagja tekintetében, ha a háztartás az Alapból nem részesül kifizetésben,
 • ha a háztartás tartásdíjban részesül, vagy tartásdíjat fizet, az átvett vagy kifizetett összeget tanúsító dokumentum (például az utolsó három hónapra vonatkozó bankszámlakivonatok),
 • a luxemburgi adóhatóság (Administration des contributions directes) által a háztartás minden egyes tagja tekintetében kibocsátott, ingatlantulajdon fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló bizonyítvány,
 • adott esetben igazoló dokumentumok a külföldön található ingatlanon fennálló tulajdonjogról,
 • okirati bizonyíték az ingó vagyontárgyakról (készpénz, megtakarítások, részvények, kötvények stb.),
 • ha a háztartás tagjai bérelt ingatlanban élnek, a bérleti szerződés másolata és a bérleti díj kifizetésének az utolsó három hónapra vonatkozó igazolásai,
 • ha a háztartás jelzálogot törleszt, a havi törlesztőrészlet fizetésének igazolása,
 • okirat bizonyíték az ingatlan és az ingó vagyonból származó bevételről,
 • az adott üggyel kapcsolatos dokumentumok.

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

A kérelmező tartózkodási helye szerinti ügyvédi kamara elnöke vagy az elnök megbízottja dönt a költségmentesség megadásáról. A külföldi illetőségű személyek tekintetében a Luxemburgi Ügyvédi Kamara elnöke vagy annak megbízottja határoz.

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

Az elnök határozatát postai úton kézbesítik Önnek.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Az elnök a határozatában megadja a jogi segítségnyújtás teljesítésére kirendelt ügyvéd nevét, és felhívja Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot az említett ügyvéddel.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Az elnök a kérelmező által szabadon kiválasztott ügyvédet rendeli ki, vagy ha a kérelmező nem választott ügyvédet, illetve a választását az elnök nem tartja megfelelőnek, az elnök a saját választása szerinti ügyvédet rendeli ki. Az akadályoztatás vagy érdekellentét esetének kivételével az ügyvéd köteles elfogadni a számára ily módon meghatározott utasításokat.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

A költségmentesség főszabály szerint az összes költséget fedezi azokkal az eljárásokkal és intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében engedélyezték (lásd az 1. pontot).

A költségmentesség azonban nem terjed ki az eljárási költségek megtérítésére (indemnités de procédure), valamint az eljárással kapcsolatos visszaélések és a rosszhiszemű eljárás miatt fizetendő kártérítésre.

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Luxemburgban nincs részleges költségmentesség.

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

Nem, ebből a célból új költségmentesség iránti kérelmet kell benyújtani.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

Az ügyvédi kamara elnöke visszavonhatja a kérelmező költségmentességre való jogosultságát – akár azt az eljárást vagy intézkedést követően is, amelyre a költségmentességet engedélyezték –, ha kiderül, hogy a jogosultságot valótlan nyilatkozatok és helytelen dokumentumok alapján állapították meg. A költségmentességre való jogosultság abban az esetben is visszavonható, ha a kedvezményezett az eljárás vagy a vonatkozó intézkedések megvalósítása során, vagy az ilyen eljárás vagy intézkedés eredményeképpen olyan pénzügyi eszközökre tesz szert, amelyekkel ha rendelkezett volna a költségmentesség kérelmezésekor, arra nem lett volna jogosult. A költségmentesség kedvezményezettje, illetve a kirendelt ügyvéd köteles értesíteni az elnököt a kedvezményezett helyzetében bekövetkezett minden ilyen változásról.

Az elnök által a költségmentességre való jogosultság visszavonásáról hozott határozatot azonnal közlik az Igazságügyi Minisztériummal (Ministère de la Justice). A költségmentesség keretében már kifizetett összegek behajtása az illetékes adóhatóság (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) feladata.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

A kérelmező az elnök által a költségmentesség megtagadása vagy visszavonása tárgyában hozott határozattal szemben fellebbezést nyújthat be a Fegyelmi és Igazgatási Tanácshoz (Conseil disciplinaire et administratif), amely végleges határozatot hoz. A fellebbezést a Fegyelmi és Igazgatási Tanács elnökéhez kell benyújtani ajánlott levélben, az ügyvédi kamara elnöke által hozott határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül. Ezt követően a Tanács vagy annak egyik megbízott tagja meghallgatja a kérelmezőt.

17 Felfüggeszti-e a költségmentesség iránti kérelem az elévülési időt?

A költségmentességi kérelem nem függeszti fel az elévülési időt.

Kapcsolódó linkek

Luxemburgi Ügyvédi Kamara

Guichet.lu

Utolsó frissítés: 06/03/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.