Költségmentesség

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

A bírósági eljárások után fizetendő illetékeket jogszabályok rögzítik. Egyes kifizetéseket a bírósági eljárás kezdetekor, más kifizetéseket a bírósági eljárás lezárultakor kell teljesíteni. Ezek általában véve rögzített illetékek, amelyek magukban foglalják a bírósági szolgáltatásokat. A bírósági szolgáltatásokba beletartoznak a nyilvántartásba vételi díjak, a tanúmeghallgatásra való idézés költségei, az eljárással kapcsolatos egyéb költségek, valamint a határozatokról készített másolatok költségei. Néhány kivételtől eltekintve az ügyvédeknek a peres eljárásban járó díjazást jogszabály rögzíti. A felek azonban írásban eltérően is megállapodhatnak.

A fent említett díjak nem foglalják magukban a további bírósági illetékeket, amelyeket azonban a bíróság határozat megtámadása esetén megállapíthat.

Arról az ítélet meghozatalakor a bíróság határoz, hogy a költségeket melyik fél viseli. Fő szabály szerint a pervesztes felet kötelezik a költségek viselésére, a bíróság azonban az ügytől függően ettől eltérően is határozhat.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

A költségmentesség olyan támogatási forma, amelyet az állam költségén biztosítanak az adott személynek, akinek a kérelmére – miután a Költségmentességi Hivatal tisztviselői értékelik e személy anyagi helyzetét, a költségmentességi főmegbízott pedig az ügytípustól függően megvizsgálja a kérelme megalapozottságát – nyilatkozatot állítanak ki arról, hogy e személy kellő jogalappal rendelkezik ahhoz, hogy pert indítson vagy védekezzen, vagy hogy az adott eljárásban félként továbbra is részt vegyen, az igazságszolgáltatáshoz való jogának biztosítása érdekében.

Ezért a költségmentesség jogi segítségnyújtást jelent az alacsony jövedelmű embereknek, akik nem képesek finanszírozni a képviseletüket és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A költségmentesség fontos az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés érdekében, hogy az elégtelen pénzügyi forrásokkal rendelkező személyek számára biztosítani lehessen a törvény előtti egyenlőséget, az ügyvédhez való jogot, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az egyenlőség alapvető fontosságú egy demokratikus társadalomban.

Költségmentességet valamennyi büntetőügyben és majdnem minden polgári ügyben biztosítanak. Polgári ügyekben az adott személy az anyagi helyzete és az ügy megalapozottsága szempontjából egyaránt jogosult kell hogy legyen.

3 Milyen követelmények vonatkoznak a költségmentesség megadására?

Polgári ügyekben: A költségmentességet csak abban az esetben engedélyezik az adott személynek, ha az anyagi helyzetre és az ügy megalapozottságára vonatkozó feltételek egyaránt teljesülnek.

Az anyagi helyzet vizsgálata: A kérelmező abban az esetben teljesíti az anyagi helyzetre vonatkozó feltételeket, ha az elmúlt 12 hónap során nem rendelkezett, a rendelkezésre álló pénzt is beleértve, 13 000 euró (vagy a jogszabályban meghatározott összegű) nettó értéket meghaladó vagyonnal. Továbbá a kérelmező jövedelme a költségmentesség iránti kérelem benyújtását megelőző utolsó 12 hónapban nem haladhatja meg a 18 év feletti személyekre vonatkozó nemzeti minimálbér összegét.

Az anyagi helyzet vizsgálata során nem veszik figyelembe a kérelmező és a családtagjai mindennapi életéhez szükséges otthoni tárgyait, vagy a kérelmező lakóhelyét, illetve vagyonát (akár ingó, akár ingatlan), ha a bírósági eljárásnak ez képezi tárgyát.

Az ügy megalapozottságának vizsgálata: Ahhoz, hogy a kérelmező teljesítse az ügy megalapozottságára vonatkozó feltételt, a költségmentességi főmegbízottnak az ügy jellegének vizsgálatát követően meg kell állapítania, hogy a kérelmező érvényes jogalappal rendelkezik ahhoz, hogy pert indítson vagy védekezzen, a bíróság előtti eljárásban félként részt vegyen vagy továbbra is részt vegyen, vagyis, hogy a kérelmező oldalán megvan a probabilis causa litigandi. Minden egyes ügynek vizsgálják a megalapozottságát. A megalapozottságot a költségmentességi főmegbízott értékeli. Ennek során megvizsgálja az ügyet, az eljárás várható kimenetelét, és az esélyt a pernyertességre.

A jogosult személy, akinek a bíróság ügyvédet és jogi képviselőt rendelt ki a polgári ügyekben biztosított költségmentesség keretében, egészen az eljárás jogerős lezárásáig segítségben részesül.

Büntetőügyekben: A költségmentesség nem függ az anyagi helyzettől. A Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali (alsóbb szintű büntetőbíróság) előtti egyszerűsített eljárásban a bíróság a napi beosztásból rendel ki ügyvédet. Más büntetőügyekben a vádlottnak tájékoztatnia kell a bíróságot arról, hogy költségmentességet kíván igénybe venni, és e kérelmét az ügyiratokban rögzíteni kell. A bíróság a kérelmet a vádlott adataival együtt továbbítja a Költségmentességi Hivatalnak, amely válasziratban köteles tájékoztatást adni arról, hogy a kérelemnek helyt adtak-e, valamint meg kell adnia az ügyvéd nevét.

Büntetőjogi fellebbezés: Ha valaki a költségmentesség keretében biztosított ügyvéd segítségével kíván fellebbezni a békebíróság határozatával szemben, erről azonnal tájékoztatnia kell a Költségmentességi Hivatalt a határozat kézbesítésének napján vagy az azt követő napon az ahhoz szükséges intézkedések megtétele érdekében. Meg kell adni az ítélet részleteit annak érdekében, hogy a kijelölt költségmentességi megbízott megállapíthassa, hogy van-e elegendő indok a fellebbezésre.

A kihallgatott, illetve letartóztatásban lévő személyek esetében: Ha valakit a rendőrség kihallgatásra idézett vagy letartóztatták, jogában áll, hogy beszéljen a napi beosztásból hivatalból kirendelt ügyvéddel.

Az eljárás

A polgári jogi eljárásokban ahhoz, hogy a helyi költségmentességi megbízotthoz időpontot kapjon, az adott személynek először be kell mutatnia az alább előadott dokumentumokat (vagy az ügytől függően az adott személy szempontjából releváns dokumentumokat) ahhoz, hogy elvégezzék az anyagi helyzetére vonatkozó vizsgálatot, és megállapítsák, hogy a költségmentességre jogosult-e:

 • a Szociális Biztonsági Minisztérium által kiállított irat, amely tartalmazza az utolsó tizenkét hónap alatt az adott személynek teljesített kifizetések összegét;
 • FS3 irat/fizetési jegyzék az utolsó tizenkét hónap alatt kapott munkabérről;
 • kimutatás (kivonat) az adott személy saját nevén lévő összes bankszámláról az utolsó tizenkét hónap tekintetében;
 • a Foglalkoztatási Ügynökség által kiállított irat a személy karrierjéről;
 • a személyazonosító okmány vagy útlevél;
 • a személy által a bíróságtól kapott dokumentumok, ha költségmentességet kíván igénybe venni;
 • egyéb releváns dokumentumok, mint például:
  • Különválás esetén: házassági anyakönyvi kivonat és a gyermekek születési anyakönyvi kivonata;
  • A házasság érvénytelenítése vagy felbontása esetén: a különválásról szóló megállapodás egy példánya;
  • Az állami nyilvántartási igazolásokban szereplő adatok megváltoztatása iránt: a személy születési/halotti/házassági anyakönyvi kivonata;
  • Öröklési kérdések: a végrendelet másolata stb.

A hivatal tisztviselőjével való egyeztetés során megállapítják, hogy az adott személy az anyagi helyzetének vizsgálata alapján jogosult-e költségmentességre. Ha a személy jogosultságát megállapítják, időpontot jelölnek ki a helyi költségmentességi megbízottal való egyeztetésre, hogy megtárgyalják a problémáját és/vagy a kérdéses ügyet. Az ügy megalapozottságának vizsgálata alapján a helyi költségmentességi megbízott tájékoztatja az érintett személyt, hogy az ügytől függően megfelelő jogalappal rendelkezik-e az eljárás megindításához vagy a védekezése előterjesztéséhez.

Az adott személy akkor jogosult költségmentességre, ha az anyagi helyzetének vizsgálatán és az ügy megalapozottságának vizsgálatán egyaránt megfelelt. A jogosultság megállapítása esetén a személynek segítenek a költségmentesség iránti kérelem benyújtására szolgáló, jogszabályban előírt formanyomtatvány kitöltésében, valamint abban, hogy az anyagi helyzetére és az ügy megalapozottságára vonatkozóan esküt tegyen.

Azt a személyt, aki az egyik vagy mindkét vizsgálat alapján nem jogosult a költségmentességre, levélben értesítik a kérelme elutasításáról és az elutasítás indokáról.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

A költségmentességet valamennyi büntetőügyben és majdnem minden polgári ügyben biztosítják a magánszemélyeknek. Polgári ügyekben az adott személy az anyagi helyzete és az ügy megalapozottsága szempontjából egyaránt jogosult kell hogy legyen.

A bejegyzés kijavításával vagy törlésével, vagy a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat bejegyzésével kapcsolatos ügyekben azonban az anyagi helyzetet nem kell vizsgálni.

A társasági törvény alapján bejegyzett társaságok nem jogosultak a költségmentesség igénybevételére a Málta Törvényei 12. fejezetének 926. cikke szerint.

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

Sürgős helyzetekben (például elfogatóparancs kibocsátása esetén) a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a költségmentességi főmegbízott ideiglenes felhatalmazást kapjon az illetékes bíróságtól arra, hogy a költségmentességet kérelmező személy nevében bizonyos eljárási cselekményeket foganatosítson, amelyet követően el kell végezni a pénzügyi és a megalapozottsági vizsgálatot.

Ha az illetékes bíróság később megszünteti a költségmentességi támogatást, a költségmentességi főmegbízott által foganatosított eljárási cselekményeket nem érvénytelenítik, a jövőre nézve azonban minden támogatást megszüntetnek, és a bíróság elrendelheti, hogy az ideiglenes felhatalmazás során felmerült költségeket a kérelmező fizesse meg.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

A kérelem formanyomtatványa kitölthető Málta Költségmentességi Irodájában a Költségmentességi Hivatal tisztviselőjének segítségével. A kérelem tartalma tekintetében a kérelmezőnek esküt kell tennie. A költségmentesség iránti kérelem a polgári bírósághoz is benyújtható.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

A költségmentességi eljárás megindítása iránti kérelemhez csatolni kell a fenti 3. kérdésre adott válasz „az eljárás” című szakaszában előírt dokumentumokat.

A kérelemhez csatolt dokumentumokból ki kell tűnnie az ügy tárgyának, amelyre vonatkozóan az adott személy eljárás megindítását kezdeményezi. Ha például a házasság érvénytelenítése iránti kérelmet terjesztenek elő, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát szükséges csatolni. A költségmentességi főmegbízott kérésére be kell nyújtani az ahhoz szükséges dokumentumokat, hogy a költségmentességi főmegbízott dönteni tudjon a költségmentesség iránti kérelem elfogadása vagy elutasítása tárgyában.

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

Forduljon a máltai költségmentességi irodákhoz. https://legalaidmalta.gov.mt/en/

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

A költségmentességi szolgáltatás kérelmezőjét SMS értesítésben, telefonon keresztül, levél vagy e-mail útján hivatalosan tájékoztatják arról, hogy a költségmentesség iránti kérelmének az egyedi szükségleteivel összhangban helyt adtak-e. A kérelmezőt tájékoztatják az ügyvéd és a jogi képviselő nevéről és mobilszámáról.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Ha a kérelmező költségmentességre jogosult, tájékoztatják az eljárásban való segítségnyújtás céljából kirendelt ügyvéd és jogi képviselő nevéről. Az a kérelmező feladata, hogy kommunikáljon a számára kirendelt ügyvéddel és időpontot egyeztessen vele, amelyen megbeszélik az ügyet és nyomon követik a megindított eljárást.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

A kérelem jóváhagyása esetén a kérelmezőnek azt az ügyvédet és jogi képviselőt rendelik ki, akinek a neve szerepel a bíróság rendelkezésére álló listán és aki a beosztás szerint következik. Ha a kérelmező bármely érvényes okból az ügyvédet le kívánja cserélni a beosztásban következő másik ügyvédre, ennek érdekében kérelemmel kell fordulnia a bírósághoz. A kirendelt ügyvéd csak bírósági végzés útján cserélhető le.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

A kérelmezőnek biztosított költségmentesség fedezi az eljárási költségeket. Ennek megfelelően a kérelmező mentesül a díjak megfizetése alól, valamint a költségek fedezetéül nem kell biztosítékot nyújtania.

Ha a kérelmező pernyertes lesz, az ügyvéd, a jogi képviselő, a gondnok, a választottbíró és a szakértő (ha volt) kiadásait ki kell fizetnie az ítélet alapján kapott összegből, vagy az ingó vagy ingatlan vagyon árverésen történő értékesítéséből származó bevételből, ami nem érinti az ahhoz való jogát, hogy harmadik fél, akit e költségek viselésére köteleztek, e költségeket számára megtérítse.

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Máltán a részleges költségmentesség jogintézményét nem ismerik. Ez azt jelenti, hogy a kérelmező vagy teljes körű költségmentességben részesül, vagy a költségmentesség iránti kérelmét elutasítják. Ha a költségmentességben részesülő felet kötelezik az eljárás költségeinek viselésére, a polgári bíróságok hivatalvezetője a pernyertes féltől nem követelheti a bejegyzési díjak megtérítését.

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

Ha a kérelmezőnek megítélik a költségmentességet, minden fokon jogosultságot szerez a költségmentességre, a fellebbviteli bíróságok előtti jogi segítségnyújtást is beleértve.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

Ha bizonyítást nyer a bíróság előtt, hogy a kérelmező a költségmentesség igénybevételekor tudomással bírt arról, hogy a jogszabályban a költségmentességre való jogosultság feltételeként meghatározottnál nagyobb vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezett, vagy hogy a kérelmező az ügy elbírálása során tudott arról, hogy a jövedelme a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladóan növekedett, és ezt nem jelentette be, a bíróság ezt a kérelmező részéről a bíróság megsértésének (contempt of court) minősítheti. A kérelmezővel szemben hamis vallomás miatt eljárás is indulhat.

A kérelmező mindkét esetben az ügy valamennyi költségét viselni köteles úgy, mintha nem részesült volna költségmentességben.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

A költségmentesség iránti kérelmet elutasító határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. Amennyiben azonban a költségmentességi főmegbízott jelentése a kérelmezőre nézve kedvezőtlen, a polgári bíróság megvizsgálja a jelentést, melynek során lehetővé teszi a feleknek, hogy arra észrevételeket tegyenek, mielőtt dönt annak kérdésében, hogy elfogadja-e a kérelmezőre hátrányos jelentést, vagy pedig visszautasítja azt és helyt ad az adott fél kérelmének.

17 Felfüggeszti-e a költségmentesség iránti kérelem az elévülési időt?

A költségmentesség iránti kérelem nem szünetelteti az elévülési időt.

Utolsó frissítés: 08/03/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.