Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Költségmentesség

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

A költségek az ügy pontos jellegétől függenek. A költségek magukban foglalhatják az ügyvéd díját, aki a költségmentességben részesülő személy (a támogatott személy) nevében jár el, valamint olyan költségeket, mint például a bírósági illetékek és a szakértői vélemények.

Az eljárás végén a bíróság dönt arról, hogy melyik félnek kell megfizetnie a költségeket. Noha általában a pervesztes felet kötelezik a pernyertes fél költségeinek viselésére, ez alól számos kivétel létezik. Ha a támogatott személy a pervesztes fél, vagy bár a másik felet kötelezték a költségek viselésére, de nem teljesíti azt, a támogatott személy felelős a saját költségeinek viseléséért.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

Az államilag támogatott jogi segítségnyújtás (költségmentesség) lehetővé teszi az emberek számára, hogy érvényesítsék vagy megvédjék jogaikat, vagy fizessenek a védelemért, ha ezt másképp nem engedhetnék meg maguknak. Skóciában a költségmentességet a skót jogsegély testület (SLAB) kezeli, amely egy olyan nem minisztériumi állami szerv, amelyet a skót kormány finanszíroz.

Háromféle jogi segítség létezik.

  • Polgári jogi tanácsadás és segítségnyújtás: Szóbeli vagy írásbeli tanácsadás a skót jog alkalmazásáról a tanácsot kérő személlyel kapcsolatosan felmerült bármely konkrét körülményre figyelemmel. Ügyvéd és adott esetben jogtanácsos nyújtja.
  • Tanácsadás képviseleten keresztül: (ABWOR) A tanácsadás és a segítségnyújtás olyan kategóriája, amely lehetővé teszi az ügyvéd vagy adott esetben jogtanácsos által a kijelölt skót bíróságok előtti polgári peres eljárásokban való képviseletet.
  • Költségmentesség: Elkülönült rendszer, amely lehetővé teszi az ügyvéd vagy adott esetben jogtanácsos által a más kijelölt skót bíróságok előtti polgári peres eljárásokban való képviseletet.

3 Jogosult vagyok-e költségmentességre?

A költségmentesség igénybevételére való jogosultság kritériumai következetesek és átláthatók, mivel a kérelmeket törvény által előírt vizsgálatnak vetik alá. Az első két vizsgálatot a kérelem jogi tartalmára alkalmazzák. Bizonyítani kell, hogy van jogi alapja annak az ügynek, amelyre vonatkozóan költségmentességet kérnek (valószínű oknak nevezik), és hogy észszerű a közpénz felhasználása az ügy támogatására. A harmadik vizsgálatot a kérelmező pénzügyi körülményeire alkalmazzák.

Tanácsot adhat és segítséget nyújthat az ügyvéd, ha meggyőződik arról, hogy a kérelmező pénzügyileg megfelelő, és az a kérdés, amellyel kapcsolatban tanácsot kér, a skót törvényekre vonatkozik. Az ügyvéd a kiadások bizonyos szintjéig adhat tanácsot és nyújthat segítséget. Minden olyan munkához, amely meghaladja a kezdeti kiadási szintet, a SLAB előzetes jóváhagyása szükséges, csakúgy, mint minden olyan munkához, amely képviseletet igényel.

A jogsegélyről szóló 1986. évi (skót) törvény szerinti jogi segítség igényléséhez nem kell Skóciában lakóhellyel rendelkezni. Tanácsadás és segítségnyújtás a skót törvények vonatkozásában érhető el (beleértve a Skóciában alkalmazandó brit törvényeket is). Költségmentesség a skót bíróságok előtti eljárásoknál áll rendelkezésre.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

Lásd az 2. kérdést (fent).

Polgári jogi tanácsadás és jogi segítségnyújtás a skót törvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

Az ABWOR polgári peres eljárásokban vehető igénybe számos olyan bíróságon, amelyet a jogszabályok kijelölnek. Ide tartozik a bevándorlási fellebbviteli ügyek bírósága és a munkaügyi bíróság.

A költségmentesség polgári peres eljárásokban vehető igénybe számos olyan bíróságon, amelyet a jogszabályok kijelölnek. Ide tartoznak a körzeti bíróságok és a legfelsőbb bíróság, amelyek Skóciában az elsődleges bíróságok a polgári ügyekben. Költségmentesség számos más bíróságnál is elérhető, például a társadalombiztosítási ügyek bíróságánál és a munkaügyi fellebbviteli bíróságnál.

Költségmentesség nem biztosítható olyan eljárásokban, amelyek részben vagy egészben rágalmazással érintettek; választási kérelmek; házasság felbontása iránti egyszerűsített kérelem a legfelsőbb bíróságon vagy a körzeti bíróságon; valamint az adós kérelmei a vagyonának lefoglalására vonatkozóan. Nem áll rendelkezésre a kis értékű követelések bírósága előtti ügyekben (azaz ahol a követelés értéke kevesebb, mint 3000 font, kivéve, ha a kereset személyi sérüléssel kapcsolatos).

Az ügyvéd azonban tanácsokat adhat és segítséget nyújthat az érintett személynek ezek vonatkozásában is.

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

Az ügyvéd az eljárás bizonyos lépéseit sürgősséggel megteheti annak érdekében, hogy megvédje a kérelmező helyzetét, mielőtt a költségmentesség iránti kérelemről az SLAB határozna.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

A SLAB csak azokat a kérelmeket fogadja el, amelyeket a kérelmező nevében eljáró ügyvéd nyújt be.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

Az ügyvéd tanácsot ad az érintett személynek a pénzügyi alkalmasság és az ügy érdemének értékeléséhez szükséges dokumentumokról.

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

A SLAB csak azokat a kérelmeket fogadja el, amelyeket a kérelmező nevében eljáró ügyvéd és nem közvetlenül a kérelmező nyújt be.

Ha az érintett személy nem talál ügyvédet képviseletére, a skót jogi társaság weboldalán ügyvédkeresőt talál. Ez lehetőséget nyújt jogi segítségnyújtás céljából bejegyzett ügyvéd keresésére. Hívható továbbá a jogi társaság is a következő számon: 0131 226 7411.

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

Az ügyvéd tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személy jogosult-e arra, hogy jogi tanácsot és segítséget kapjon.

Költségmentesség iránti kérelmet az ügyvéd az érintett személy nevében nyújtja be, és a SLAB mindkettőjüket értesíti, miután a költségmentesség iránti kérelmet elbírálta. A SLAB weboldalán számos alkalmassági mérő található, amelyek segítenek megérteni, hogy ki mire lehet jogosult.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Ügyvédje tanácsot ad a megfelelő eljárási lépésről.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Mielőtt az érintett személy tanácsért, segítségért vagy költségmentességért folyamodna, konzultálnia kell egy ügyvéddel.

Ha az érintett személy nem talál ügyvédet képviseletére, a skót jogi társaság weboldalán ügyvédkeresőt talál. Ez lehetőséget nyújt jogi segítségnyújtás céljából bejegyzett ügyvéd keresésére. Hívható továbbá a jogi társaság is a következő számon: 0131 226 7411.

Emellett a SLAB tájékoztatást nyújt a legközelebbi ügyvédekről, akik segítséget nyújtanak a költségmentességen keresztül, vagy a testület által támogatott más tanácsadókról. Polgári ügyekben esettípusonként lehet keresni. Még ha egy cég be is van jegyezve jogi segítség nyújtására, nem köteles szolgáltatásokat kínálni egyetlen ügyfélnek sem, illetve felajánlani, hogy jogsegély keretében ügyeket vállal.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

Lásd az 1. kérdést (fent).

A költségmentesség csak a saját ügyvéd költségeit és az üggyel kapcsolatos egyéb költségeket fedezi, például bírósági illetékeket és szakértői véleményeket. A költségmentesség nem fedezi a másik fél költségeit.

Aki költségmentességre jogosult, hozzájárulást fizethet az ügy költségeinek fedezésére. A fizetendő hozzájárulás mértéke az érintett személy pénzügyi körülményeitől függ.

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Aki korlátozott költségmentességre jogosult, az ügy fennmaradó költségeit magának kell viselnie. Akinek hozzájárulást kell fizetnie, az összeg a rendelkezésre álló jövedelemtől, megtakarításoktól és vagyontól függ. A SLAB a kérelem benyújtásának napjától számított jövedelmet és a vagyont (megtakarítások és értéktárgyak, amelyek a tulajdonában vannak) addig méri, amíg az ügy folyamatban van.

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

Az eredeti költségmentességi igazolás nem terjed ki az ügyben hozott döntés elleni fellebbezésre. Új költségmentesség iránti kérelemre van szükség, és a SLAB-nak meg kell győződnie arról, hogy a fellebbezéssel kapcsolatban is teljesülnek a törvényben előírt feltételek.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

A SLAB különböző okokból felfüggesztheti és alkalmanként felfüggeszti a költségmentességet, például akkor, ha az ügyvéd nem válaszol a kiegészítő információkra vonatkozó megkeresésre. A törvényben rögzített megfelelőségi kritériumokkal összhangban a SLAB-nak figyelembe kell vennie a személy pénzügyi helyzetének folyamatos értékelését, és meg kell fontolnia, hogy továbbra is észszerű-e költségmentességet biztosítani. Az észszerűségre vonatkozó vizsgálat egyik része az, hogy a költségmentességben részesített személytől elvárják a bírósági végzések tiszteletben tartását.

A költségmentesség akkor is megszüntethető, ha a támogatott személy hamis információkat szolgáltatott, vagy nem közölt lényeges információkat, és ilyen körülmények között a SLAB dönthet a kifizetett pénz visszaköveteléséről.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

Ha valaki számára megtagadták a költségmentességet, a SLAB megadja az elutasítás okát (okait). Az érintett személy kérheti az ügy felülvizsgálatát, különösen akkor, ha a körülmények megváltoztak. A konkrét eset megvitatható a SLAB-val e-mailben (general@slab.org.uk) vagy telefonon. A telefonközpont (0131 226 7061) hétfőtől péntekig, 08:30-17:00 között elérhető.

Utolsó frissítés: 15/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.