Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Költségmentesség

Svédország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen költségekkel járnak a bírósági eljárások, és általában ki viseli őket?

Svédországban maguk a bírósági eljárások költségmentesek, leszámítva egy kérelmezési díjat, amely jelenleg 2 800 svéd korona (megközelítőleg 265 euró). Azokban az ügyekben, amelyekben a pertárgyérték nem haladja meg a 23 250 svéd koronát (2200 euró), a kérelmezési díj 900 svéd korona (85 euró).

Amennyiben költségmentességben részesül, az állam viseli a kérelmezési díjat.

2 Mit jelent pontosan a költségmentesség?

A jogviták esetében a jogi segítségnyújtás alábbi típusai állnak rendelkezésre (polgári ügyekben):

 • tanácsadás,
 • költségmentesség.

Mindkét típust a költségmentességi törvény (rättshjälpslagen) (1996:1619) szabályozza.

3 Jogosult vagyok-e költségmentességre?

Tanácsadás

Tanácsadásban mindenki – természetes személy, egyesület, cég stb. – részesülhet jogi kérdésekben.

Tanácsadást ügyvéd vagy ügyvédi irodában foglalkoztatott ügyvédjelölt nyújthat. Legfeljebb két órát vehet igénybe, és több alkalomra is elosztható. A tanácsadásért díjat számítanak fel. A fizetendő díj jelenleg óránként 1725 svéd korona (körülbelül 164 euró). A díj a felére csökkenthető, ha a tanácsadásban részesülő félnek nincs elegendő pénzügyi forrása. A tanácsadást igénybe vevő gyermekeknek jellemzően nem kell díjat fizetniük. A díj mérséklése esetén a tanácsadást nyújtó ügyvéd vagy ügyvédjelölt a díj fennmaradó részét az államtól követelheti.

Költségmentesség

Költségmentességben csak természetes személyek részesülhetnek, így cégek, egyesületek stb. ezt a fajta segítségnyújtást nem vehetik igénybe. Az elhunyt személy hagyatéka bizonyos körülmények között szintén jogosult lehet költségmentességre. Valamennyi uniós tagállam polgára a svéd állampolgárokkal azonos jogállással rendelkezik a költségmentesség tekintetében.

Költségmentesség a jogi ügyek többsége esetén megítélhető (lásd még a 4. kérdésre adott választ).

A költségmentesség odaítéléséhez bizonyos feltételeknek teljesülniük kell.

 1. Ilyen feltétel, hogy már legyen túl legalább egy órányi tanácsadáson.
 2. A jövedelme nem haladhatja meg a pénzügyi küszöbértéket, amely jelenleg 260 000 svéd korona (megközelítőleg 27 375 euró). A kérelmező anyagi helyzetének minden vonatkozását figyelembe veszik a jövedelem számításakor. Figyelemmel vannak például a gyermektartásdíjra, a vagyonra és a tartozásokra.
 3. A jogi segítségnyújtásra és tanácsadásra rá kell szorulnia, és ezek igénybevételére nem rendelkezhet más lehetőséggel.
 4. Az állam részéről a költségekhez való hozzájárulásnak ésszerűnek kell lennie, figyelemmel a szóban forgó ügy jellegére és jelentőségére, a pertárgyértékre, valamint az egyéb körülményekre.
 5. Amennyiben rendelkezik jogvédelmi biztosítással, vagy kellett volna, hogy rendelkezzen ilyennel, először azt kell igénybe venni.

4 Minden típusú eljárásra vonatkozik a költségmentesség?

Tanácsadás

Amint az a 3. kérdésre adott válaszban már elhangzott, tanácsadás valamennyi jogi ügyben nyújtható.

Tájékoztatás és tanácsadás nyújtható például az alábbi témákban:

 • a házassággal és az együttélés más formáival kapcsolatos szabályok,
 • a házasság felbontásával kapcsolatos szabályok,
 • tartáshoz való hozzájárulás,
 • végrendeletek és hagyományok,
 • adásvétel és szerződések.

Költségmentesség

Amint az a 3. kérdésre adott válaszban már elhangzott, költségmentesség a legtöbb jogi ügyben nyújtható, vannak azonban kivételek. Nem biztosítható költségmentesség például az olyan ügyekben, amelyekben hivatalból kirendelt védő vagy tanácsadó járhat el. Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, bizonyos ügyekben sértetti képviselő (målsägandebiträde) rendelhető ki (lásd a sértetti képviselőkről szóló 1988:609. sz. törvény (lagen 1988:609 om målsägandebiträde)). Ez a képviselet a sértett számára ingyenes. A képviselő feladatai közé tartozik, hogy segítsen Önnek érvényesíteni a bűncselekményből származó polgári jogi igényét, például kártérítési követelését. Nem részesülhet költségmentességben, ha sértetti képviselőt rendeltek ki Önnek.

Bizonyos esetekben a költségmentesség csak különös indokból ítélhető meg. Ezek közé tartoznak például az olyan ügyek, amelyeket külföldön szükséges intézni, vagy amelyekben a követelés értéke nyilvánvalóan nem haladja meg a 23 250 svéd koronát (megközelítőleg 2200 euró).

5 Szükség esetén igénybe vehető különleges eljárás?

Nem vonatkoznak különös eljárások az olyan esetekre, amelyekben a költségmentesség iránti kérelmet azonnal fel kell dolgozni. Másfelől az eljárási jogszabályok általános elveiből következik, hogy az ügyet vagy eljárást a lehető leghamarabb el kell intézni.

6 Hol szerezhetem be a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványát?

A Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezete (Domstolsverket) elkészített egy egyszerű formanyomtatványt a kérelem benyújtásához, amely kitöltési útmutatót is tartalmaz. A formanyomtatvány a Költségmentességi Hatóságtól (Rättshjälpsmyndigheten) és a bíróságoktól egyaránt beszerezhető. A formanyomtatvány a Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezetétől is igényelhető.

7 Mely dokumentumokat kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelem nyomtatványával együtt?

Amint az a 6. kérdésre adott válaszban már elhangzott, a Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezete többek között biztosít egy egyszerű formanyomtatványt a kérelem benyújtásához, amely kitöltési útmutatót is tartalmaz. További felvilágosításért vegye fel a kapcsolatot a Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezetével.

A költségmentesség iránti kérelemnek egyebek mellett meg kell jelölnie azt a jogkérdést, amellyel a kérelem összefügg, azt, ha a kérdéses ügyet esetlegesen külföldön kell intézni, hogy az üggyel kapcsolatban nyújtottak-e már tanácsadást, rendelkezik-e vagy rendelkezett-e az adott ügyet fedező jogvédelmi biztosítással, valamint tájékoztatást kell adnia a pénzügyi és egyéb körülményeiről. Az utóbbi tájékoztatást a Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezetétől beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani.

Más dokumentumot nem szükséges csatolni. Mindazonáltal érdemes becsatolni bármely egyéb rendelkezésre álló és a megadott információkat alátámasztó dokumentációt.

8 Hová kell benyújtanom a költségmentesség iránti kérelmemet?

A költségmentesség iránti kérelmet az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak vagy hatóságnak kell megküldeni.

Amennyiben valamely bíróság előtt polgári üggyel kapcsolatos ügy vagy eljárás van folyamatban, e bíróság bírálja el a költségmentesség iránti kérelmet. Ellenkező esetben a Költségmentességi Hatóság dönt a költségmentesség megállapítása felől.

9 Hogyan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e költségmentességre?

A Költségmentességi Hatóság vagy a költségmentesség iránti kérelmét elbíráló bíróság írásban értesíti Önt a döntéséről.

10 Mit kell tennem, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Amennyiben megítélik Önnek a költségmentességet, azzal egyidejűleg jogi segítséget nyújtó képviselőt is kirendelnek. További információért e képviselőhöz fordulhat.

11 Ki választja meg az ügyvédemet, ha jogosult vagyok költségmentességre?

Jogi segítséget nyújtó képviselőként ügyvéd, ügyvédjelölt vagy bármely egyéb arra alkalmas személy kirendelhető. Amennyiben Ön javaslatot tesz ilyen alkalmas személyre, e személyt kell kirendelni, feltéve, hogy ez nem növeli meg jelentősen a költségeket, illetve a kirendelés megtagadásának nincs egyéb különös oka.

12 Az eljárás minden költségére kiterjed a költségmentesség?

Költségmentesség megállapítása esetén az állam viseli az alábbi költségeket:

 1. a jogi segítséget nyújtó képviselőnek legfeljebb 100 órányi munka után fizetendő díj térítése, hacsak a bíróság másként nem rendelkezik;
 2. az általános hatáskörű bíróság, a svéd munkaügyi bíróság (Arbetsdomstolen) vagy a svéd kereskedelmi bíróság (Marknadsdomstolen) előtti bizonyítás ésszerű költségei;
 3. a jogai védelmével összefüggésben felmerült indokolt vizsgálati költségek, legfeljebb 10 000 svéd korona (megközelítőleg 1053 euró) összegig;
 4. a bírósági eljárásról szóló svéd törvény (rättegångsbalken) 42. fejezetének 17. szakasza szerinti közvetítői eljárás költségei;
 5. a kérelmezési és a szolgáltatási illetékek, valamint a végrehajtási költségek.

Ugyanakkor Önnek kell viselnie minden olyan költséget, amely nem tartozik a költségmentesség hatálya alá. Pernyertesség esetén azonban ezek a költségek a másik féltől behajthatók.

A költségmentesség megállapítása esetén a költségekhez való hozzájárulás céljából illetéket kell fizetnie a jogi segítségnyújtásért. Ez az illeték a jogi segítséget nyújtó képviselője költségeinek egy meghatározott százaléka. Az illetékrendszer a jövedelmétől függően hat szintből áll; e szinteket svéd koronában (SEK) megállapított rögzített jövedelemsávokban állapítják meg. A százalékok a különböző sávok tekintetében 2% és 40% között mozognak. A jövedelemsáv, amelybe kerül, és az annak megfelelően fizetendő százalék az anyagi helyzetétől függ. Ezt az éves jövedelme, az eltartottjai és a pénzügyi eszközei alapulvételével számítják ki. A jogi segítségnyújtási illetéket a költségek felmerülésével párhuzamosan folyamatosan meg kell fizetnie a jogi segítséget nyújtó képviselőjének.

13 Ki viseli az egyéb költségeket, ha csak korlátozott mértékű költségmentességre vagyok jogosult?

Amennyiben költségmentességben részesül, ez azt jelenti, hogy a svéd költségmentességi rendszer által fedezett valamennyi támogatáshoz hozzáférést kap (lásd a fenti 12. kérdést). Ennek megfelelően nincs arra mód, hogy a költségmentesség csak egy meghatározott részre vonatkozzon.

Másfelől a költségmentességi rendszeren felül arra is lehetősége van, hogy a bírósági eljárással kapcsolatos egyes költségek tekintetében pénzügyi segítséget kapjon, nevezetesen a bíróságra való utazás költségei, illetve a tanú bíróság előtti megjelenésével összefüggő költségek után. Ezért, amennyiben Ön valamely ügyben vagy eljárásban félként vesz részt és bírósági tárgyaláson való személyes megjelenésre idézték, kérheti, hogy az állam indokolt esetben fizesse meg az utazási és ellátási költségeit (tekintse meg a bírósági eljárásról szóló svéd törvény 11. fejezetének 6. szakaszát). Az állam, ha az az anyagi helyzetére való tekintettel indokolt, a tanúnak térítést is fizethet az utazással, ellátással és időkieséssel összefüggésben felmerült szükséges költségek után (tekintse meg a bírósági eljárásról szóló svéd törvény 36. fejezetének 24. szakaszát). A bíróság előtti megjelenéssel összefüggésben felmerült utazási és ellátási költségek megtérítésére jogi személyek nem tarthatnak igényt.

14 A fellebbezésekre is kiterjed a költségmentesség?

Igen, a jogi segítséget nyújtó képviselő után fizetendő térítés azonban legfeljebb 100 órányi munkát fedez. Ha ezt a 100 órát már az elsőfokú eljárás során felhasználták, a költségmentesség a magasabb fokú eljárásokra már nem terjed ki.

15 Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejezése előtt (vagy visszavonható-e akár az eljárás lezárása után)?

A költségmentesség természetszerűleg megszűnik, amikor a szóban forgó jogvita lezártnak minősül. Fő szabály szerint a költségmentesség szintén megszűnik, ha a jogi segítséget nyújtó képviselője elvégzett 100 órányi munkát. A bíróság azonban a költségmentesség fenntartása mellett is dönthet.

Egyes esetekben a költségmentesség korábban megszűnik. Ez történik például, ha nem fizeti a jogi segítségnyújtási illetéket, vagy ha téves információkat közölt és a költségmentességet nem ítélték volna meg a helyes információk közlése esetén. Szintén korábban szűnik meg a költségmentesség, ha a jogi segítséget nyújtó képviselője elvégzett 100 órányi munkát, a bíróság pedig úgy határozott, hogy a továbbiakban nem tartja fenn a költségmentességet.

16 Megtámadhatom-e a költségmentesség elutasítását?

Igen. A költségmentesség iránti kérelmet elutasító határozattal szemben fellebbezéssel élhet. Ha a határozatot bíróság hozta, e döntés a többi határozattal azonos módon fellebbezhető meg. A bíróság a határozatról való írásbeli értesítésében a határozattal szembeni fellebbezés módjáról is tájékoztatást nyújt. Ha azonban a határozatot a Költségmentességi Hatóság hozta, a fellebbezést a Költségmentességgel Foglalkozó Bizottsághoz (Rättshjälpsnämnden) kell benyújtani.

További információk

A svéd költségmentességi rendszerre vonatkozó további információért, valamint a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány beszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezetével az alábbi címen:

A Svéd Nemzeti Bíróságok Szervezete

SE-551 81 JÖNKÖPING, Svédország

https://www.domstol.se/

Tel.: +46 36 15 53 00

Fax: +46 36 16 57 21

Utolsó frissítés: 08/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.