Teisinė pagalba

Teisė į teisinę pagalbą leidžia neturintiems pakankamai lėšų asmenims sumokėti teismo ar teisinio atstovavimo išlaidas. Teisinės pagalbos sistemos egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse tiek civiliniame, tiek baudžiamajame procese.

Įsivaizduokite, kad Jūsų šalyje arba užsienyje kilo ginčas tarp Jūsų ir kurio kito asmens ir Jūs norite iškelti bylą arba, jeigu bylą Jums savo iniciatyva iškelia kita šalis, Jums gali tekti gintis. Įsivaizduokite, kad Jūsų šalyje arba užsienyje Jūs kaltinami padarę teisės pažeidimą ir neturite lėšų teisinei konsultacijai ir (arba) atstovavimui Jums baudžiamųjų bylų teisme. Visais šiais atvejais galite prašyti teisinės pagalbos.

Teisę į teisinę pagalbą įtvirtina:

  • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies c punktas garantuoja teisę į gynėją , jei atsakovas neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti, ir nemokamą teisinę pagalbą, kai to reikalauja teisingumo interesai.
  • Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Chartijos 47 straipsnis numato, kad asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei tai reikalinga užtikrinti teisei į veiksmingą teisingumą.

Teisinė pagalba civilinėse bylose

Nacionaliniai ginčai

Teisinės pagalbos sistema egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Jei Jūsų gyvenamojoje šalyje kilo ginčas tarp Jūsų ir bendrovės, specialisto, Jūsų darbdavio ar kurio kito asmens ir Jūs neturite pakankamai lėšų teismo išlaidoms sumokėti, galite prašyti teisinės pagalbos pagal galiojančias nacionalines nuostatas.

Nacionalinių teisinės pagalbos sistemų palyginimas rodo, kad valstybėse narėse teisinės pagalbos sistemų filosofija, organizavimas ir valdymas iš esmės skiriasi. Kalbant apie sistemų filosofiją, vienos valstybės siekia, kad teisinės paslaugos ir teismai taptų prieinami visiems, o kitose teisinė pagalba gali būti suteikiama tik patiems neturtingiausiems asmenims.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

ARCHYVUOTA ETT civilinėse ir komercinėse bylose interneto svetainė

Tarptautiniai ginčai

Jei užsienyje kilo ginčas tarp Jūsų ir bendrovės, specialisto, Jūsų darbdavio ar kurio kito asmens ir Jūs neturite pakankamai lėšų bylai iškelti, galite prašyti teisinės pagalbos tarptautiniams ginčams išspręsti.

Siekiant sudaryti sąlygas teisinei pagalbai civilinėse ir komercinėse bylose gauti, buvo priimta direktyva dėl teisinės pagalbos tarptautiniuose ginčuose.

Į teisinę pagalbą įeina konsultacijos, suteikiamos iki bylos pradžios, kuriomis siekiama susitarti prieš iškeliant bylą, teisinė pagalba iškeliant bylą ir teisininko atstovavimas teisme, taip pat pagalba sumokant teismo išlaidas arba atleidimas nuo teismo išlaidų.

Jei norite gauti teisinę pagalbą tarptautinių ginčų klausimais, užpildykite atitinkamą teisinės pagalbos prašymo formą. Direktyvoje numatytos dvi formos: viena skirta teisinės pagalbos prašymams, kita – teisinės pagalbos prašymams perduoti. Čia jas galima rasti visomis ES kalbomis.

Teisinė pagalba baudžiamosiose bylose

Kiekviena valstybė narė turi savo teisės aktus, numatančius, kaip jų jurisdikcijoje turi būti teikiama teisinė pagalba baudžiamosiose bylose. Ateityje išsami informacija šiais klausimais bus teikiama Europos e. teisingumo portale.

Šiuo metu nėra ES teisės aktų, susijusių su tarptautinėmis bylomis.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.