Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Teisinė pagalba

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Prancūzijoje teisinė parama vadinama teisine pagalba (pranc. aide juridictionnelle).

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Bylinėjimosi išlaidos priklauso nuo bylos pobūdžio ir sudėtingumo, procedūros ir teismo, kuris turi jurisdikciją nagrinėti bylą.

Išlaidos skirstomos į tris kategorijas:

• advokato honoraras, kurio tarifas nenustatytas, todėl advokatai ir klientai gali dėl jo susitarti; iš esmės advokato honorarą moka klientai, išskyrus atvejus, kai jie gali gauti teisinę pagalbą;

• Civilinio proceso kodekso (pranc.Code de procédure civile) 695 straipsnyje konkrečiai išvardytos išlaidos, kurias iš esmės sudaro:

a) advokatams ar tam tikriems valstybės pareigūnams (pranc. officiers publics arba officiers ministériels) mokamas atlygis už atstovavimą; šis atlygis skiriasi nuo honoraro;

b) teismo antstoliams mokamos teismo išlaidas;

c) ekspertizių ir ekspertų tyrimų išlaidos;

d) bet kokios išmokos liudytojams, nustatomos pagal skalę;

e) juriskonsulto teismo posėdžio mokestis;

f) išmokos: išlaidos, susijusios su specialistų nurodytomis nustatyto tarifo išlaidomis dėl proceso reikalavimų.

Išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis. Šis principas nustatytas Civilinio proceso kodekso 696 straipsnyje. Tačiau teisėjai gali priimti motyvuotą sprendimą, pagal kurį visas išlaidas arba jų dalį turi sumokėti kita šalis; pastaruoju atveju išlaidos padalijamos;

• kitas bylos šalių teisme patirtas išlaidas iš esmės turi sumokėti tos šalys, nebent teisėjas nusprendžia kitaip. Teisėjas šiuo įgaliojimu gali pasinaudoti ir baudžiamosiose, ir civilinėse bylose, tinkamai atsižvelgdamas į pralaimėjusiosios šalies nuosavą kapitalą ar ekonominę padėtį. Teisėjai savo iniciatyva gali nuspręsti, kad priimti tokio sprendimo nebūtina.

Baudžiamosiose bylose teismo mokesčius padengia valstybė. Nuteistasis už bylos nagrinėjimą turi sumokėti nustatytą mokestį, kurio suma priklauso nuo nusikalstamos veikos.

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba yra sudėtinė teisinės paramos sistemos (kuria buvo pakeista pagal 1972 m. įstatymą sukurta teisinės pagalbos sistema), numatytos 1991 m. liepos 10 d. Įstatyme Nr. 91-647 dėl teisinės paramos ir teisinės pagalbos bei paramos norint gauti advokato pagalbą neteisminiuose procesuose suteikimo (pranc. loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles), dalis.

Teisinę paramą sudaro:

 • teisinė pagalba: visa arba dalinė finansinė pagalba, kurią valstybė skiria nagrinėjant bylas pirmosios instancijos ar apeliaciniuose teismuose, vykdant sprendimus ir sprendžiant ginčus prieš pradedant teismo procesą arba nutraukiant santuoką bendru sutarimu ne teismo tvarka;
 • parama norint gauti advokato pagalbą neteisminiame baudžiamajame procese, kuris gali būti alternatyva baudžiamajam persekiojimui (susitarimas, tarpininkavimas ir kt.), ir advokato pagalbą, kai asmuo yra sulaikytas policijos, arba pagalbą, kai sulaikytasis asmuo stoja prieš laisvės atėmimo vietos drausmės komisiją;
 • galimybė susipažinti su teisės aktais (informacija, patarimai ir nemokama teisinė konsultacija).

Teisinė pagalba ir parama norint gauti advokato pagalbą neteisminiame procese skirta asmenims, kurie nori ginti savo teisės aktuose numatytas teises ir turi tam nepakankamai išteklių. Ją teikiant valstybė sumoka visas arba dalį patirtų išlaidų bei teismo išlaidas (advokato, antstolio, notaro ir kt. išlaidas). Ji teikiama jos prašantiems teisės subjektams, kai ieškinys teismui nėra nei nepriimtinas, nei nepagrįstas ir nėra piktnaudžiaujama teise pareikšti ieškinį, atsižvelgiant, be kita ko, reikalavimų kiekį ir jų sisteminį pobūdį.

Teisinė pagalba gali padengti visas išlaidas, dalį jų arba nepadengti jokių išlaidų. Ji neapima jokių išlaidų, kurioms taikoma teisinių išlaidų draudimo sutartis ar kita apsaugos schema. Tam tikrais atvejais visos pagal tokias priemones padengtos išlaidos bus atskaičiuotos iš valstybės išmokamų teisinės pagalbos lėšų.

Teisinės pagalbos gavėjas gali gauti nemokamą advokato ar kito teisininko (pvz., antstolio, notaro, aukciono rengėjo ir kt.) pagalbą ir būti atleistas nuo visų arba dalies teismo išlaidų. Ją teikiant taikomi tinkamumo kriterijai, nustatyti anksčiau minėtame 1991 m. liepos 10 d. Įstatyme ir 2020 m. gruodžio 28 d. Dekrete 2020-1717, kuriuo įgyvendinamas 1991 m. liepos 10 d. Įstatymas Nr. 91-647 dėl teisinės paramos ir teisinės pagalbos bei paramos norint gauti advokato pagalbą neteisminiuose procesuose suteikimo (pranc. loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles).

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Teisinę pagalbą skiria jungtiniuose (apygardos ir apylinkės) teismuose (pranc. Tribunal judiciaire), įsteigtos teisinės pagalbos tarnybos (pranc. bureau de l’aide juridictionnelle), atsižvelgdamos į kelis finansinius, pilietybės, gyvenamosios vietos ir priimtinumo kriterijus.

Ši pagalba taip pat gali būti teikiama atsižvelgiant į tam tikras nukrypti leidžiančias nuostatas tam tikrais atvejais (žr. toliau).

Finansiniai kriterijai:

Galite gauti teisinę pagalbą, jeigu jūsų referencinės mokestinės pajamos (pranc. revenu fiscal de référence) arba jūsų apmokestinamosios pajamos ir turtas neviršija dekretus nustatytos ribos.

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos nuostatos, kuriomis iš dalies keičiami teisinės pagalbos teikimo kriterijai. Šiuo metu pagalba teikiama remiantis šiais kriterijais.

 • Referencinės mokestinės pajamos (pranc. revenu fiscal de référence). Referencines mokestines pajamas sudaro metinė pajamų suma, kurią apskaičiuoja mokesčių administratorius ir kuri nurodyta pranešime apie mokėtinus mokesčius. Tinkamumo ribos nustatytos 2020 m. gruodžio 28 d. Dekreto 2020-1717 dėl teisinės pagalbos (pranc. décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle) 3 straipsnyje. Pavyzdžiui, 2021 m. pateikti prašymai dėl teisinės pagalbos nagrinėjami atsižvelgiant į referencinių mokestinių pajamų sumą, nurodytą naujausiame pranešime apie mokėtinus mokesčius. Nuo 2021 m. sausio 1 d. visos teisinės pagalbos išlaidos apmokamos, jei vienišo asmens referencinių mokestinių pajamų suma neviršija 11 262 EUR, dalis teisinės pagalbos išlaidų padengiama, jei tokia suma neviršija 16 890 EUR. Nagrinėjant teisinės pagalbos prašymą atsižvelgiama į fiskalinio namų ūkio referencines mokestines pajamas. Jei fiskalinį namų ūkį sudaro keli asmenys, vertinant neviršytiną ribą atsižvelgiama į visų šių asmenų pajamas. Vis dėlto, jeigu teisinės pagalbos prašoma teismo procese, susijusiame su ginču tarp pagalbos prašytojo ir jo fiskalinio namų ūkio nario, pajamų viršutinė riba bus vertinama individualiai; tokiais atvejais vertinant tinkamumą gauti teisinę pagalbą bus vertinamos apmokestinamosios pajamos.
 • Kilnojamasis turtas (visų pirma santaupos): jei jo vertė yra didesnė nei viršutinė riba, taikoma visiškai teisinei pagalbai (t. y. 11 262 EUR vienišam asmeniui 2020 m.), prašymą teikiančiam asmeniui teisinė pagalba neteikiama.
 • Nekilnojamasis turtas (neįskaitant pagrindinės gyvenamosios vietos ir verslo patalpų): jeigu jo vertė yra dvigubai didesnė nei viršutinė riba, taikoma dalinei teisinei pagalbai (t. y. 33 780 EUR vienišam asmeniui 2020 m.), prašymą teikiantis asmuo neatitinka pagalbos teikimo reikalavimų.

Jei fiskalinį namų ūkį sudaro keli asmenys, nustatant viršutinę ribą atsižvelgiama į visų asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Vis dėlto, jeigu teisinės pagalbos prašoma teismo procese, susijusiame su ginču tarp pagalbos prašytojo ir jo fiskalinio namų ūkio nario, turtui taikoma viršutinė riba bus vertinama individualiai.

 • Fiskalinio namų ūkio sudėtis: Jeigu fiskalinį namų ūkį sudaro keli asmenys, pajamoms ir turtui taikomos viršutinės ribos bus didinamos tokia tvarka:
  • 0,18 karto už kiekvieną iš dviejų pirmųjų papildomų asmenų;
  • 0,1137 karto už kiekvieną kitą asmenį.

Vis dėlto pajamų kriterijus netaikomas pagalbos prašantiems asmenims, nukentėjusiems nuo pačių sunkiausių nusikaltimų (nukentėjusiems nuo išpuolių ketinant atimti gyvybę ar sukelti kūno sužalojimą), ir jų paveldėtojams.

 • Pilietybės kriterijus:

Teisinė pagalba gali būti teikiama Prancūzijos arba vienos iš ES valstybių narių (išskyrus Daniją) piliečiams arba užsienio valstybės piliečiams, teisėtai nuolat gyvenantiems Prancūzijoje. Nagrinėjant bylą Prancūzijos teisme ji taip pat gali būti teikiama Prancūzijoje negyvenantiems užsieniečiams, kurie yra valstybės, su Prancūzija sudariusios tarptautinį arba dvišalį susitarimą, pagal kurį tos valstybės piliečiai gali gauti teisinę pagalbą, piliečiai.

Gyvenamosios vietos kriterijus

Be pirmiau nurodytų atvejų pagal bendrąją taisyklę asmuo turi nuolat ir teisėtai gyventi Prancūzijoje.

Vis dėlto užsieniečiams teisinė pagalba taip pat suteikiama netaikant gyvenamosios vietos sąlygos, jei jie yra nepilnamečiai, specialieji liudytojai, asmenys, dėl kurių galimai padarytos baudžiamosios veikos atliekamas tyrimas, kaltinamieji, įtariamieji, nuteistieji, šalys, pareiškusios civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, kai dėl jų yra išduotas apsaugos orderis pagal Civilinio kodekso 515-9 straipsnį, kai jie dalyvauja derybose dėl kaltinimų pripažinimo arba kai jie yra asmenys, dėl kurių vykdomos procedūros, susijusios su Užsieniečių atvykimo į šalį, buvimo joje ir prieglobsčio teisės kodekse nustatytos sąlygos.

 • Priimtinumo kriterijus

Teisinė pagalba skiriama asmenims, kurių ieškiniai nelaikomi akivaizdžiai nepriimtinais ar nepagrįstais. Ši sąlyga netaikoma atsakovams, kuriems pareikštas ieškinys, asmenims, kuriems taikoma civilinė atsakomybė, specialiesiems liudytojams, įtariamiesiems, kaltinamiesiems arba nuteistiesiems.

Ieškovams atsisakoma skirti teisinę pagalbą apeliaciniam skundui pateikti, jei negalima nustatyti jokio pagrįsto apeliacinio skundo pagrindo.

Kai remiantis šiuo pagrindu buvo atsisakyta skirti teisinę pagalbą, tačiau teisėjas vis tiek leidžia ieškovui pareikšti ieškinį, ieškovui kompensuojamos patirtos arba sumokėtos išlaidos, sąnaudos ir mokesčiai (iki teisinės pagalbos sumos, į kurią ieškovas būtų turėjęs teisę atsižvelgiant į jo turtą).

Specifiniai atvejai

Teisinė pagalba teikiama nenagrinėjant tinkamumo kriterijų, jeigu pagalbos prašančiam asmeniui ji jau buvo suteikta jo byloje ir priešinga bylos šalis apskundė jam palankų priimtą sprendimą, arba jeigu jis pateikia skundą Nacionaliniam teisės į prieglobstį teisme (pranc. Cour nationale du droit d’asile).

Taip pat asmenims, kurie neatitinka pagalbos teikimo kriterijų, teisinė pagalba gali būti teikiama išimties tvarka, jeigu paaiškėja, kad jų ieškiniai yra ypatingai verti dėmesio, atsižvelgiant į ginčo dalyką arba prognozuojamas bylinėjimosi išlaidas (1991 m. liepos 10 d. Įstatymo dėl teisinės pagalbos 6 straipsnis).

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Teisinė pagalba suteikiama ieškovams ir atsakovams bet kokiame teisme ypatingąja arba ginčo teisena nagrinėjamoje byloje, taip pat apklausiant nepilnamečius.

Ji gali būti teikiama viso proceso metu arba jo dalyje, taip pat siekiant sudaryti susitarimą iki teismo proceso pradžios.

Teisinė pagalba taip pat gali būti teikiama siekiant užtikrinti teismo sprendimo arba bet kokio kito vykdomojo dokumento, įskaitant kitų ES valstybių narių (išskyrus Daniją) vykdomuosius dokumentus, vykdymą.

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Teisinė pagalba gali būti teikiama laikinai, kai nagrinėjant bylą kyla pavojus būtiniausioms suinteresuotojo asmens gyvenimo sąlygoms, ypač priverstinio vykdymo, kai areštuojamas turtas arba asmuo iškeldinamas, atveju. Tokiais atvejais teisinę pagalbą gali suteikti teisinės pagalbos tarnybos vadovas arba kompetentingas teismas ar jo pirmininkas. Baudžiamosiose bylose teisinė pagalba gali būti skiriama skubiais atvejais (pavyzdžiui, pagalbą teikiant, kai asmuo pirmą kartą apklausiamas arba kai teismo procesas vyksta nedelsiant).

Teisinė pagalba laikinai suteikiama proceso metu ir teikiama dėl visų teismo veiksmų.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Teisinės pagalbos prašymo formą galima parsisiųsti ir atsispausdinti toliau pateiktą nuorodą nukopijavus į naršyklę:

https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle

Teisinės pagalbos prašymas gali būti pateiktas prieš pareiškiant ieškinį arba vykstant teismo procesui.

Teisinės pagalbos taip pat galima prašyti pasibaigus teismo procesui, pavyzdžiui, siekiant įvykdyti teismo sprendimą.

Teisinės pagalbos prašymo formą galima gauti gyvenamosios vietos teisme arba vietos, kurioje bus nagrinėjama byla, teisme, taip pat artimiausiame „Teisinės informacijos teikimo vietoje“ (Teisingumo ir teisės rūmuose (pranc. Maisons de la Justice et du Droit), Teisinės informacijos centre (pranc. Point d’Accès au Droit) ar laikinuose teisinės informacijos taškuose (pranc. Relais d’Accès au Droit)). Juos galite surasti šiame tinklalapyje: http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/.

Jei esate Prancūzijos pilietis, gyvenantis užsienyje, formą taip pat galite gauti konsulatuose arba adresu

Département de l'entraide, du droit international privé et européen, Ministère de la Justice,

Direction des affaires civiles et du sceau,

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Jei esate užsienietis, negyvenantis Prancūzijoje, teisinės pagalbos prašymo formą galite gauti centrinėje institucijoje, kuri jūsų valstybėje atsakinga už tarptautinių teisinės pagalbos prašymų perdavimą. Daugelyje valstybių tai Teisingumo ministerija. Prancūzijoje pirmiau minėtam Teisingumo ministerijos skyriui (pranc. Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile) yra pavesta nagrinėti Europos Tarybos valstybių narių, kurios yra sudariusios 1977 m. sausio 27 d. Europos sutartį dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ir yra atsakingos už prašymų gavimą ir perdavimą, gyventojų prašymus civilinėse, komercinėse arba administracinėse bylose.

Jei esate ES valstybės narės (išskyrus Daniją) pilietis ir gyvenate Prancūzijoje arba jūsų byla yra nagrinėjama Prancūzijos teisme, galite turėti teisę gauti tarpvalstybinę teisinę pagalbą civilinėse ir baudžiamosiose bylose pagal 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB. Įstaiga, Prancūzijoje atsakinga už tokių prašymų nagrinėjimą, yra

Bureau de l’aide juridictionnelle

Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)

Ministère de la Justice

13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Pastaba. Artimiausiu metu teisinės pagalbos prašymus bus galima teikti nuotoliniu būdu per Teisinės pagalbos informacinės sistemą (pranc. Système d’information de l’aide juridictionnelle), kuri šiuo metu išbandoma teismuose.

Teisinės pagalbos informacinė sistema sudarys sąlygas teisės subjektams teisinės pagalbos prašymus teikti internetu, o Teisinės pagalbos tarnybai leis minėtus prašymus priimti, taip teisės subjektams supaprastinant procedūras ir sutrumpinant prašymų nagrinėjimo laiką.

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

Teisinės pagalbos prašymo forma turi būti užpildyta ir pateikta kartu su jį pagrindžiančiais dokumentais (pranešimu apie mokėtinus mokesčius, šeiminę padėtį ir pilietybę patvirtinantys dokumentai ir kt.) pagal 2020 m. gruodžio 30 d. Dekretą dėl teisinės pagalbos prašymo turinio ir kartu teikiamų dokumentų sąrašo (pranc. arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre). Patvirtinamieji dokumentai visų pirma susiję su jūsų (jūsų paties ir su jumis įprastai gyvenančių asmenų) finansinių išteklių, prašymo dalyko ir bylą nagrinėjančio teismo.

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymą galite pateikti arba išsiųsti savo gyvenamosios vietos arba apylinkės, kurioje veikia bylą nagrinėjantis teismas, teisinės pagalbos tarnybai.

Kiekviename jungtiniame teisme (pranc. Tribunal judiciaire) (buvusiame apygardos teisme (pranc. Tribunal de grande instance)) yra viena teisinės pagalbos tarnyba, kuri nagrinėja teisinės pagalbos prašymus dėl bylų, kurios turi būti nagrinėjamos tame teisme arba jo apylinkėje esančiuose teismuose: Jungtiniame teisme (pranc. Tribunal judiciaire), administraciniame teisme (pranc.Tribunal administratif), darbo santykių teisme (pranc. Conseil de prud’hommes) ir apeliaciniame administraciniame teisme (pranc. Cour administrative d’appel).

Pagal vienos tarnybos taisyklės išimtį tarnybos taip pat veikia šiuose teismuose:

 • Kasaciniame teisme (pranc. Cour de cassation) – aukščiausiame bendrosios kompetencijos teisme;
 • Valstybės taryboje (pranc. Conseil d’état) – aukščiausiame administraciniame teisme;
 • Nacionaliniame teisės į prieglobstį teisme (pranc. Cour nationale du droit d’asile).

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Apie sprendimą praneš jūsų gyvenamosios vietos teisinės pagalbos tarnyba.

Norėdami įsivertinti galimą teisę į valstybės pagalbą galite pasinaudoti elektronine modeliavimo priemone:

https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle

Ši modeliavimo priemonė leidžia susidaryti nuomonę apie galimą teisę į teisinę pagalbą. Vis dėlto, modeliavimo priemonė nepakeičia atitinkamo jūsų prašymo nagrinėjimo, todėl ji nedaro poveikio sprendimui, kurį priims Teisinės pagalbos tarnyba.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Turėtumėte kreiptis į savo advokatą (arba teisininką, pvz., antstolį, ekspertą, notarą ir kt.) arba jums paskirtą asmenį, paaiškinti jam bylos aplinkybes ir pateikti visą darbui reikalingą informaciją ir dokumentus.

Jei jums buvo skirta dalinė teisinė pagalba, su šiais asmenimis turite susitarti dėl papildomo mokesčio, kurį jiems mokėsite. Tą sumą reikia nurodyti susitarime, kurį turite pasirašyti.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Visi asmenys gali pasirinkti norimą advokatą.

Jei advokatą norite pasirinkti pats, teisinės pagalbos prašyme turite nurodyti jo vardą ir pavardę.

Tačiau, jei nežinote, kokį advokatą pasirinkti, jį jums paskirs jungtinio teismo (pranc. Tribunal judiciaire) (buvęs apygardos teismas (pranc. Tribunal de grande instance)) advokatūros pirmininkas arba bylą nagrinėjančio teismo pirmininkas.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Jei teikiama visa teisinė pagalba, padengiamos visos teismo išlaidos, įskaitant tiesiogines išmokas advokatui ar kitiems teisininkams (antstoliams, ekspertams, notarams ir pan.). Ši išmoka apskaičiuojama pagal skalę arba tarifą atsižvelgiant į bylos pobūdį.

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Atsižvelgiant į jūsų turtą jums gali būti suteikta dviejų tarifų (55 proc. ir 25 proc.) dalinė teisinė pagalba, kurią moka valstybė. Tačiau vis tiek turėsite sumokėti papildomą mokestį, kurio dydis nustatomas jūsų ir advokato susitarime, prižiūrint advokatūros pirmininkui, į kurį galite kreiptis dėl bet kokio ginčo.

Kaip ir visos teisinės pagalbos atveju, dalinės teisinės pagalbos gavėjas atleidžiamas nuo visų kitų būtinų teismo išlaidų.

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

 • Jeigu apeliacinį skundą teikiate jūs, turite pateikti naują prašymą, jis bus vertinamas atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus tinkamumo kriterijus.
 • Kita vertus, jeigu apeliacinį skundą teikia jūsų priešininkas, galioja jums suteikta teisė gauti teisinę pagalbą. Tačiau vis tiek turite nedelsdami pateikti papildomą prašymą savo gyvenamosios vietos jungtinio teismo (pranc. Tribunal judiciaire) teisinės pagalbos tarnybai arba apylinkės, kurioje veikia apeliacinis teismas, teisinės pagalbos tarnybai.
 • Jei teisinė pagalba jums jau buvo suteikta ankstesnėje byloje ir norite kreiptis dėl peržiūros, ankstesni sprendimai dėl atitikimo reikalavimams nebetaikomi. Turite pateikti prašymą Kasacinio teismo teisinės pagalbos tarnybai, kuri įvertins siūlomo ieškinio priimtinumą, taip pat jūsų turto sumą. Apeliacinių skundų atveju ieškovams atsisakoma suteikti teisinę pagalbą, jei negalima nustatyti jokio pagrįsto apeliacinio skundo pagrindo.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Proceso metu arba po jo teisė gauti teisinę pagalbą gali būti visiškai arba iš dalies panaikinta (1991 m. Įstatymo 50 straipsnis ir 2020 m. gruodžio 28 d. Dekreto 2020-1717 dėl teisinės pagalbos 65–68 straipsniai) laikantis šių sąlygų:

 • jei pagalba buvo gauta remiantis klaidingomis deklaracijomis ar neteisingais dokumentais;
 • kai piktnaudžiaujama procesu arba nustatyta, kad procesas buvo vilkinamas arba akivaizdžiai nepriimtinas;
 • jei proceso metu pagalbos gavėjo kilnojamojo ar nekilnojamojo turto vertė ženkliai išaugo;
 • jei pagal galutinį sprendimą įgijote tokio turto, kurio vertė viršija teisinės pagalbos teikimo viršutines ribas;
 • jei išoriniai teisinės pagalbos ar paramos norint gauti advokato pagalbą gavėjo elementai yra akivaizdžiai nesuderinami su metinių pajamų suma, į kurią atsižvelgta vertinant tinkamumą gauti pagalbą.

Priėmus sprendimą dėl teisinės pagalbos atšaukimo jos gavėjas privalo grąžinti valstybės sumokėtą lėšų sumą.

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Jei jums atsisakoma skirti teisinę pagalbą, sprendimą galite apskųsti apeliacine tvarka.

Apeliacinį skundą galima teikti savarankiškai arba padedant advokatui.

Galima apskųsti patį sprendimą dėl atsisakymo suteikti teisinę pagalbą arba sprendimą suteikti dalinę pagalbą, jei prašyta suteikti visą pagalbą.

Apeliacinis skundas turi būti pateiktas per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą.

Apeliaciniame skunde turite nurodyti priimto sprendimo ginčijimo priežastis. Pavyzdys: klaida dėl jūsų namų ūkiui priklausančių asmenų skaičiaus arba jūsų pajamų sumos.

Apeliacinis skundas turi būti siunčiamas registruotu paštu su patvirtinimu, kad gauta, Teisinės pagalbos tarnybai, kuri priėmė sprendimą.

Turite pridėti ginčijamo sprendimo kopiją.

Sprendimą priėmusi tarnyba persiųs jūsų apeliacinį skundą už apeliacinio skundo nagrinėjimą atsakingai institucijai. Kokia institucija yra atsakinga už apeliacinio skundo nagrinėjimą, priklauso nuo teismo, kuris nagrinėja bylą, dėl kurios prašėte teisinės pagalbos.

Už apeliacinio skundo nagrinėjimą atsakinga institucija atsižvelgiant į teismą


Teismas

Už apeliacinio skundo nagrinėjimą atsakinga institucija

Įprastinė procedūra

Apeliacinio teismo, kuriam priskiriamas bylą nagrinėjantis teismas, pirmasis pirmininkas arba bylą nagrinėjančio apeliacinio teismo pirmasis pirmininkas.

Nacionalinis teisės į prieglobstį teismas (pranc. Cour nationale du droit d’asile- CNDA).

Nacionalinio teisės į prieglobstį teismo pirmininkas

Administracinis teismas

Apeliacinio administracinio teismo, kuriam priskiriamas teismas, pirmininkas

Apeliacinis administracinis teismas

Apeliacinio administracinio teismo, kuriam priskiriamas bylą nagrinėjantis teismas, pirmininkas

Valstybės taryba

Valstybės tarybos Bylų skyriaus pirmininkas

Kasacinis teismas

Kasacinio teismo pirmasis pirmininkas

Jurisdikcijos kolizijų teismo

Jurisdikcijos kolizijų teismo pirmininkas

Išnagrinėjus apeliacinį skundą apie sprendimą jums bus pranešta elektroniniu paštu.

Jei nesutinkate su nauju sprendimu, jo ginčyti negalėsite, šis antrasis sprendimas yra galutinis.

Pastaba.

 • Kai apeliacinį skundą advokatas teikia Apeliacinio administracinio teismo pirmininkui arba Valstybės tarybos Bylų skyriaus pirmininkui skundas teikiamas naudojantis nuotoline skundų teikimo paslauga Télérecours.
 • Teisinė pagalba gali būti skirta atgaline data, jei šalis pareiškė ieškinį ir bylą laimėjo, kai skirti pagalbą buvo atsisakyta remiantis tuo, jog nebuvo pagrindo manyti, kad ieškinys bus sėkmingas.
Paskutinis naujinimas: 21/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.