Teisinė pagalba

Lietuva
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Tarptautinio ginčo atveju, nagrinėjant civilines ir komercines bylas, į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas įeina:

1)      vertimo žodžiu išlaidos;

2)      teisinės pagalbos prašymo ir asmens teisę gauti teisinę pagalbą įrodančių dokumentų vertimo išlaidos;

3)      teismo ar kompetentingos institucijos pareikalautų ir pareiškėjo pateikiamų būtinų procesinių dokumentų vertimo išlaidos;

4)      kelionės išlaidos, kurias turi apmokėti pareiškėjas tais atvejais, kai su pareiškėjo byla susijusių asmenų dalyvavimas teismo posėdyje būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar pagal teismo sprendimą ir teismas nutaria, kad šie asmenys negali būti apklausti jokiu kitu teismui priimtinu būdu.

Tarptautinio ginčo atveju, kai pareiškėjas turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar vietą, kurioje daugiausia gyvena, Lietuvos Respublikoje, į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas įeina išlaidos;

1)      susidariusios dėl teisinės pagalbos, kuri buvo suteikta Lietuvos Respublikoje iki to laiko, kol teisinės pagalbos prašymas buvo gautas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje sprendžiama byla arba turi būti vykdomas sprendimas;

2)      susijusios su teisinės pagalbos prašymo ir asmens teisę gauti teisinę pagalbą įrodančių dokumentų vertimu.

Jeigu jūs turite teisę gauti 100 procentų valstybės finansuojamą antrinę teisinę pagalbą, jūs būtumėte atleistas nuo šių išlaidų mokėjimo. Jeigu jūs turite teisę tik į iš dalies apmokamą teisinę pagalbą, kitą dalį išlaidų turėtumėte padengti jūs.

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba.

Į pirminę teisinę pagalbą turėtumėte kreiptis, jeigu jums reikalinga teisinė informacija, teisinės konsultacijos, valstybės ar savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas, pagalba kaip spręsti ginčus ne teismo tvarka ir taikos sutarties parengimas.

Pirminę teisinę pagalbą galite gauti kiekviename Lietuvos mieste esančioje savivaldybėje.

Į antrinę teisinę pagalbą turėtumėte kreiptis, jeigu jums reikalingas procesinių dokumentų rengimas, advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, atleidimas nuo advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, mediacijos paslaugos.

Antrinę teisinę pagalbą galite gauti kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Pirminė teisinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams, asmenims teisėtai gyvenantiems Lietuvos ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje, asmenims, turintiems teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Visi šie išvardinti asmenys gali pasinaudoti nemokama vienos valandos konsultacija, rūpimu klausimu, neatsižvelgiant į turtinę padėtį.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantys specialistai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padės parengti taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą. Pirminę teisinę pagalbą gali būti atsisakoma teikti, jei besikreipiančiojo reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti; tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami konsultacija; akivaizdu, kad advokato konsultaciją asmuo gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba; kreipiamasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Antrinė teisinė pagalba teikiama tam pačiam subjektų ratui, tačiau taikomas asmens (šeimos) turto ir asmens pajamų lygio reikalavimas.

Antrinę teisinę pagalbą gauti gali asmenys, kurių asmens (šeimos) turtas ir asmens metinės pajamos už paskutinius 12 mėnesių neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų lygių teisinei pagalbai gauti. Turto ir pajamų lygiai skirstomi į pirmą ir antrą: nustačius pirmą lygį, valstybė apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų; nustačius antrą lygį, valstybė apmoka 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (likusius 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmoka pats asmuo). Pažymėtina, kad asmenys, siekiantys gauti antrinę teisinę pagalbą privalo pateikti duomenis apie savo ir savo sutuoktinio turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą (pvz. automobilius).

Neatsižvelgiant į asmens (šeimos) turtą ar asmens metines pajamas, nemokamai antrinę teisinę pagalbą gali gauti: asmenys, pateikę savo gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą (patvirtinimą), kad jie turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą savo valstybėje, pagal tos valstybės įstatymus, asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba jie yra pripažinti nedarbingais bei kitais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytais atvejais.

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Ne. Vadovaujantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 28 str. 1 d., valstybės garantuojama teisinė pagalba tarptautiniuose ginčuose teikiama civilinėse ir komercinėse bylose.

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Ne.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

E-Teisingumo portale

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos puslapyje

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

  1. Teisinės pagalbos prašymo formą (prašymas privalo būti pasirašyta asmens, kuris prašo teisinės pagalbos, arba jo įgalioto atstovo, pateikiant įgaliojimą patvirtinantį dokumentą).
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
  3. Reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).
  4. Savo gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą (patvirtinimą), kad jūs turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą savo valstybėje, pagal jūsų gyvenamosios vietos valstybės įstatymus.

Nepateikus aukščiau nurodyto dokumento, privaloma pateikti metinę asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti. Joje deklaruojant visas jūsų gautas pajamas ir išmokas už paskutinius 12 mėnesių bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (pvz. darbdavio išduotą pažymą už 12 paskutinių mėnesių, pašalpą mokančios institucijos pažymą ir pan.). Taip pat, dokumentus apie jūsų bei jūsų sutuoktinio turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą arba kitą dokumentą, kuris įrodytų jūsų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į asmens (šeimos) turimą turtą ir asmens gaunamas pajamas.

Dokumentai, reikalingi teisinei pagalbai gauti

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai

Odminių g. 3, 01122 Vilnius
Tel. Nr. 8 700 00 211
Faks. Nr. 8 700 35 004
El. p. teisinepagalba@vgtpt.lt

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Pateikti prašymą su privalomais dokumentais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Jeigu jums būtų suteikta teisinė pagalba valstybei finansuojant 100 procentų teisinės pagalbos išlaidų, jūs būtumėte atleistas nuo advokato ir bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Jeigu jums būtų suteikta teisinė pagalba valstybei finansuojant 50 procentų teisinės pagalbos išlaidų, kitus 50 procentų už advokato paslaugas bei bylinėjimosi išlaidas turėtumėte apmokėti jūs. Pažymėtina, kad asmuo nėra atleidžiamas nuo kitos ginčo pusės patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jeigu asmuo inicijuoja bylą teisme ir jo ieškinys teismo yra atmetamas, teismas asmenį gali įpareigoti padengti kitos ginčo šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tokiu atveju, valstybė neatleidžia nuo kitos ginčo pusės patirtų bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo.

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Padengia pats asmuo, kuriam teikiama tik iš dalies finansuojama teisinė pagalba.

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

Teisinė pagalba nebeteikiama, kai bylą nagrinėjantis teismas priima galutinį sprendimą. Tačiau, galima vėl kreiptis dėl teisinės pagalbos apeliaciniame procese. Pažymėtina, kad kiekvienu klausimu turi būti pateikimas naujas prašymas su visais privalomais dokumentais teisinei pagalbai gauti ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba įvertins ar turite teisę gauti teisinę pagalbą apeliaciniame procese.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Taip, jeigu paaiškėja, kad asmuo kuriam buvo suteikta teisinė pagalba, nuslėpė informaciją ar pateikė klaidingus duomenis, kad jam būtų suteikta valstybės apmokama teisinė pagalba. Taip pat, teisinė pagalba gali būti nutraukiama paties asmens prašymu, arba jeigu paaiškėja, kad asmuo piktnaudžiauja jam suteikta teisine pagalba, nebendradarbiauja su advokatu ir pan.

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Taip. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius).

Paskutinis naujinimas: 09/12/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.