Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųgraikųanglųšvedų.
Swipe to change

Teisinė pagalba

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Teikiant teisinę pagalbą, gali būti atlyginamos šios teisminio bylos nagrinėjimo išlaidos:

 • žyminis ir registracijos mokestis;
 • teismo kanceliarijos mokesčiai;
 • antstolių užmokestis ir išlaidos;
 • ekspertų išlaidos ir užmokestis;
 • vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis;
 • notarų išlaidos ir užmokestis;
 • išmokos liudytojams;
 • kelionės išlaidos;
 • skelbimo išlaidos;
 • advokatų užmokestis ir išlaidos;
 • su registracija, hipoteka ir įkeitimu susijusios rinkliavos ir mokesčiai;
 • mokesčiai už pažymas apie užsienio teisės normas (certificats de coutume).

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Nepakankamai lėšų turintis fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisinė pagalba, gali gauti paramą teisinėms išlaidoms arba teisinę konsultaciją iš advokato konkrečiai bylai.

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Nepakankamai lėšų turintys asmenys atitinka reikalavimus jų interesams apginti skirtai teisinei pagalbai gauti, jeigu jie yra:

 • Liuksemburgo piliečiai arba
 • užsienio piliečiai, turintys leidimą apsigyventi Liuksemburge, arba
 • Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, arba
 • užsienio piliečiai, teisinės pagalbos gavimo tikslais pagal tarptautinę sutartį prilyginami Liuksemburgo piliečiams, arba
 • neteisėtai šalyje esantys trečiųjų šalių piliečiai, kai siekiama, kad būtų kompensuotas darbo užmokestis, mokėtinas pagal Darbo kodekso (Code du travail) 572-7 straipsnį.

Teisinė pagalba taip pat gali būti skiriama bet kuriam kitam nepakankamai lėšų turinčiam užsienio piliečiui byloje dėl teisės į prieglobstį, teisės atvykti į šalies teritoriją, teisės gyventi šalyje, teisės apsigyventi ar išsiuntimo.

Tai, ar pareiškėjas neturi pakankamai lėšų, vertinama remiantis jo ir bet kurio jo namų ūkio nario bendromis grynosiomis pajamomis ir turtu.

Teisinę pagalbą atsisakoma skirti asmenims, pareiškiantiems ieškinį, kuris a priori pasirodo nepagrįstas, kuris, tikėtina, nebus patenkintas arba kurio tikslas atrodo neproporcingas, palyginti su tikėtinomis išlaidomis.

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Teisinė pagalba gali būti skiriama pareiškėjui ir atsakovui, dalyvaujančiam tiek ginčo, tiek ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose, nesvarbu, ar jos nagrinėjamos teisme, ar neteismine tvarka. Teisinės pagalbos galima prašyti dėl bet kurio ieškinio, pareiškiamo bendrosios kompetencijos teismuose arba administraciniuose teismuose.

Teisinė pagalba taip pat gali būti skiriama, kai taikomos apsaugos priemonės, teismo sprendimų vykdymo procedūros ar bet kuris kitas vykdytinas dokumentas.

Tačiau teisinė pagalba negali būti skiriama motorinių transporto priemonių savininkams ginčuose, kylančiuose dėl tokių transporto priemonių naudojimo. Ji taip pat negali būti skiriama parduotuvių valdytojams, gamintojams, amatininkams ar specialistams ginčuose dėl jų verslo ar profesinės veiklos, išskyrus išimtines ir deramai pagrįstas aplinkybes; apskritai teisinė pagalba taip pat negali būti skiriama ginčuose dėl teisinės pagalbos prašančio asmens spekuliacinės veiklos.

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Neatidėliotinais atvejais laikiną teisinę pagalbą be papildomų formalumų paveda teikti kompetentingos Advokatūros pirmininkas (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats), jis nustato ir procesinius veiksmus, dėl kurių pagalba skiriama.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Nacionalinę teisinės pagalbos prašymo formą Liuksemburge galima gauti iš Centrinės socialinės paramos tarnybos (Service Central d’Assistance Sociale) (tel. +352 475821-1).

Ją taip pat galima atsisiųsti iš Liuksemburgo advokatūros arba Dykircho advokatūros svetainės.

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

Prieš kiekvieno prašymo skirti teisinę pagalbą būtina pridėti:

 • pareiškėjo tapatybės dokumento kopiją;
 • pareiškėjo ir kiekvieno jo namų ūkio nario registracijos bendrame socialinės apsaugos centre (Centre Commun de la Sécurité Sociale, CCSS) liudijimą;
 • dėl pareiškėjo ir kiekvieno jo namų ūkio nario: darbo užmokesčio kvitus (arba CCSS pažymą dėl pajamų), socialinės įtraukties pajamų sumokėjimo įrodymus (revenu d’inclusion sociale, REVIS), bedarbio išmokos, pensijos arba kito mokėjimo per paskutinius 3 mėnesius įrodymus, kuriuose matomos grynosios sumos (bankų pažymų nepakanka);
 • kiekvieno namų ūkio nario nulinio balanso pažymą iš Nacionalinio solidarumo fondo (Fonds national de solidarité), jeigu namų ūkis iš minėto fondo nieko negauna;
 • jeigu namų ūkis gauna arba moka išlaikymo išmoką – dokumentą, kuriame nurodoma sumokėta arba gauta suma (pavyzdžiui, paskutinių 3 mėnesių banko išrašus);
 • Liuksemburgo mokesčių administratoriaus (Administration des contributions directes) išduotą kiekvieno namų ūkio nario pažymą apie nekilnojamojo turto nuosavybę arba nekilnojamojo turto neturėjimą;
 • kai taikytina, užsienyje esančio nekilnojamojo turto nuosavybės patvirtinamuosius dokumentus;
 • dokumentinius kilnojamojo turto (grynųjų pinigų, santaupų, akcijų, obligacijų ir pan.) įrodymus;
 • jeigu namų ūkis būstą nuomojasi – nuomos sutarties kopiją ir paskutinių 3 mėnesių nuomos kvitus;
 • jeigu namų ūkis grąžina paskolą – mėnesinės sumos sumokėjimo įrodymus;
 • dokumentinius nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto duodamų pajamų įrodymus;
 • su atitinkama byla susijusius dokumentus.

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Ar skirti teisinę pagalbą, nusprendžia pareiškėjo gyvenamosios vietos Advokatūros pirmininkas arba jo deleguotas asmuo. Nerezidentų atžvilgiu sprendimą priima Liuksemburgo advokatūros pirmininkas arba jo deleguotas asmuo.

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Pirmininko sprendimas jums bus siunčiamas paštu.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Savo sprendime pirmininkas nurodys advokatą, kuris bus paskirtas jums teikti teisinę pagalbą, ir paragins jus su tuo advokatu susisiekti.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Pirmininkas skiria advokatą, kurį pareiškėjas laisvai pasirinko, o jeigu pareiškėjas advokato nepasirinko arba pirmininkas mano, kad jo pasirinkimas yra netinkamas, skiriamas pirmininko parinktas advokatas. Jeigu nėra kliūčių arba interesų konflikto, advokatai privalo priimti jiems tokiu būdu duodamus nurodymus.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Paprastai teisinė pagalba apima visas išlaidas, susijusias su procesu, procedūromis arba priemonėmis, dėl kurių ji buvo skirta (žr. 1 punktą).

Tačiau teisinė pagalba neapima procesinių išlaidų kompensavimo (indemnités de procédure) arba kompensacijos už piktnaudžiavimą procesu ir nepagrįstą bylinėjimąsi.

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Liuksemburge iš dalies teikiamos teisinės pagalbos nėra.

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

Ne, tuo tikslu reikės pateikti atskirą prašymą skirti teisinę pagalbą.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Advokatūros pirmininkas gali panaikinti pareiškėjo teisę gauti teisinę pagalbą, net ir pasibaigus procesui arba priemonėms, dėl kurių ji buvo skirta, jeigu nustatoma, kad ši teisė buvo grindžiama klaidingais pareiškimais arba netiksliais dokumentais. Be to, teisė gauti teisinę pagalbą gali būti panaikinta, jeigu pagalbos gavėjas proceso laikotarpiu arba priemonių taikymo laikotarpiu įgyja lėšų arba jų įgyja dėl tokio proceso ar priemonių, kuriais būtų buvęs užkirstas kelias tokią teisę įgyvendinti, jeigu procesas būtų vykęs arba priemonės būtų galiojusios tą dieną, kai teisinės pagalbos buvo prašoma. Teisinės pagalbos gavėjai arba paskirtas advokatas privalo pranešti pirmininkui apie visus savo padėties pasikeitimus.

Apie pirmininko sprendimą panaikinti teisę gauti teisinę pagalbą nedelsiant pranešama Teisingumo ministerijai (Ministère de la Justice). Už sumų, jau atlygintų teikiant teisinę pagalbą, išieškojimą atsako Žemės registracijos ir nekilnojamojo turto departamentas (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Pirmininko sprendimą atmesti prašymą skirti teisinę pagalbą arba sprendimą atšaukti teisinę pagalbą pareiškėjai gali apskųsti Drausminei ir administracinei tarybai (Conseil disciplinaire et administratif), kurios sprendimas yra galutinis. Per 10 dienų nuo pranešimo apie Advokatūros pirmininko sprendimą gavimo skundai registruotu laišku turi būti siunčiami Drausminės ir administracinės tarybos pirmininkui. Pareiškėjas apklausiamas dalyvaujant tarybai arba vienam iš jos deleguotų narių.

Susijusios nuorodos

Liuksemburgo advokatūra

Guichet.lu

Paskutinis naujinimas: 31/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.