Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinė pagalba

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Pateikdamas bylą teismui, ieškovas turi sumokėti teismo mokesčius ir bet kokį atlyginimą už advokato pagalbą (bylose dėl sumų, viršijančių 25 000 EUR, atsakovas taip pat moka teismo mokesčius). Jeigu teismas priima ieškovui palankų sprendimą, jis paprastai įsako bylą pralaimėjusiai šaliai apmokėti ieškovo teisines išlaidas. Šiuo atveju bylą pralaimėjusi šalis padengia ieškovo išlaidas, patirtas dėl jo bylos nagrinėjimo teisme.

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba (subsidijuojama) yra teisinė pagalba, teikiama bylos šaliai dėl jai asmeniškai svarbaus teisėto intereso, jei tokią teisinę pagalbą leidžia teikti įstatymai arba susijusios nuostatos.

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Tai priklauso nuo jūsų pajamų ir nuo ginamų interesų pobūdžio. Daugiau informacijos galite rasti Teisinės pagalbos valdybos (Raad voor Rechtsbijstand) svetainėje.

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Taip. Nyderlanduose teisinė pagalba (subsidijuojama) yra teikiama konsultavimo etape ir per visų rūšių procesus. Tačiau taip pat žr. atsakymą į pirmesnį klausimą. Nyderlanduose galima naudotis ir subsidijuojamu tarpininkavimu.

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Civilinėje teisėje yra galimybė pradėti laikino pobūdžio bylas. Administracinėje teisėje įmanoma prašyti taikyti laikinąją priemonę bet kuriame proceso etape – tiek teikiant pradinį skundą, tiek teikiant apeliacinį skundą pirmąja arba antrąja instancija.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Nyderlanduose prašymą teikti subsidijuojamą teisinę pagalbą iš esmės teikia advokatas. Toks advokatas turi būti įregistruotas Teisinės pagalbos valdybos. Jeigu esate kilęs iš kitos ES valstybės narės, galite pateikti prašymą per savo valstybės narės persiunčiančiąją instituciją (paprastai Teisingumo ministerija, teismas ar kita specialiai paskirta organizacija). Toks prašymas bus perduotas Nyderlandų gaunančiajai institucijai – Teisinės pagalbos valdybai.

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

Taikomi finansiniai kriterijai ir interesų kriterijai. Taikant finansinius kriterijus, Teisinės pagalbos valdybai turi būti pateikta informacija apie jūsų metines pajamas per dvejus praėjusius metus. Jei galite įrodyti, kad atitinkate subsidijuojamos teisinės pagalbos gavimo savo valstybėje narėje kriterijus, Teisinės pagalbos valdybai to pakanka.

Taikant interesų kriterijus, turite pateikti patvirtinamuosius dokumentus dėl savo interesų toje byloje: t. y. susijusi pinigų suma, ar ta byla siejasi su jūsų įmonės interesais arba kokių veiksmų ėmėtės siekdami išspręsti ginčą.

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nyderlandai

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Jūs (arba, jei tinka, jūsų advokatas) gausite raštišką sprendimą dėl savo prašymo. Iš jo sužinosite, ar jūsų prašymas patenkintas. Jei sprendimas jums nepalankus, galite pateikti apeliacinį skundą.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Dalį advokato atlyginimo turite sumokėti savomis lėšomis; šią sumą nustato Teisinės pagalbos valdyba.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Nyderlanduose galite pasirinkti savo advokatą, tačiau advokatas turi būti įregistruotas Teisinės pagalbos valdybos. Daugiau informacijos: „Susiraskite advokatą“ (Zoek een advocaat) – Nyderlandų advokatūra (Nederlandse Orde van Advocaten).

Jei negalite pasirinkti advokato, Teisinės pagalbos valdyba, kaip gaunančioji institucija, gali prašyti Nyderlandų advokatūros vietos skyriaus pirmininko paskirti advokatą.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Ne. Sumokėsite dalį savo advokato atlyginimo. Be to, jei kreipsitės į teismą, turėsite sumokėti teismo mokesčius. Taip pat gali reikėti sumokėti už išorės ekspertizės ar antstolio paslaugas, jeigu jomis naudositės. Galiausiai, jeigu teismas priims jums nepalankų sprendimą, jums gali būti įsakyta apmokėti proceso išlaidas (įskaitant kitos šalies išlaidas).

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Turite tokią galimybę. Gali būti, kad galite prašyti išmokos savo valstybėje narėje.

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

Taip.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Jeigu byloje jums priteisiama suma, didesnė nei pusė tuo metu taikomo neapmokestinamosios kapitalo dalies dydžio (arba teisė gauti tokią sumą), Teisinės pagalbos valdyba gali nuspręsti panaikinti jūsų teisę į subsidijuojamą teisinę pagalbą. Šiuo atveju bus laikoma, kad gebate savarankiškai sumokėti už teisinę pagalbą.

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Teisinės pagalbos valdybos sprendimą, priimtą dėl jūsų teisės gauti teisinę pagalbą, galite apskųsti Teisinės pagalbos valdyboje. Dėl šio apeliacinio skundo priimtą sprendimą galite užginčyti apygardos teisme (rechtbank), o apeliacinį skundą antrąja instancija galite pateikti Valstybės Tarybos (Raad van State) Administracinės teisės padaliniui (Afdeling bestuursrechtspraak).

Paskutinis naujinimas: 21/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.