Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Teisinė pagalba

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Teismo proceso išlaidos – išlaidos, būtinos, kad asmuo galėtų ginti savo teises teisme. Tai yra teismo išlaidos ir, jeigu šalis byloje dalyvauja asmeniškai arba per gynėją, kuris nėra advokatas (lenk. adwokat), juriskonsultas (lenk. radca prawny) arba patentinis patikėtinis (lenk. rzecznik patentowy), šalies arba šalies atstovo atvykimo į teismą išlaidos ir suma, lygi dėl dalyvavimo teismo posėdyje prarastoms šalies pajamoms, bet ne didesnė už vieno profesionalaus gynėjo atlygį, o kai šaliai padeda atstovas, kuris yra advokatas, juriskonsultas arba patentinis patikėtinis, – to gynėjo atlygis.

Teismo išlaidos apima mokesčius ir išlaidas.

Už kiekvieną pateiktą dokumentą imamas mokestis, jeigu toks mokestis už atitinkamą dokumentą yra nustatytas. Dokumentai, už kuriuos imamas mokestis, ir tarifai nustatyti 2005 m. liepos 28 d. Įstatyme dėl teismo išlaidų civilinėse bylose (lenk. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Įstatyme taip pat nustatytos išlaidų sumos apskaičiavimo taisyklės.

Visų pirma mokestis imamas už šiuos dokumentus:

 • ieškinio ir (arba) priešieškinio pareiškimą;
 • pareiškimą dėl ieškinio papildymo ar pakeitimo, dėl kurio padidėja ginčo objekto vertė;
 • apeliacinį skundą (lenk. apelacja ir zażalenie);
 • kasacinį skundą aukščiausiai instancijai (lenk. skarga kasacyjna) ir apeliacinį skundą, kuriame prašoma galutinį teismo sprendimą pripažinti neteisėtu;
 • prašymą panaikinti teismo sprendimą už akių;
 • skundą dėl mokėjimo nurodymo;
 • pirminį įstojimą į bylą (lenk. interwencja główna) ir antrinį įstojimą į bylą (lenk. interwencja uboczna);
 • prašymą pradėti procesą ne ginčo tvarka;
 • prašymą paskelbti bankrotą;
 • prašymą įrašyti į žemės registrą ir (arba) iš jo išbraukti,
 • prašymą įrašyti į Nacionalinį teismų registrą (lenk. Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) ir įkeitimo registrą ir iš dalies pakeisti arba išbraukti tokius įrašus;
 • prašymą peržiūrėti teismo sprendimą;
 • ieškinį dėl arbitražo sprendimo panaikinimo;
 • skundą dėl teismo tarnautojo sprendimo;
 • skundą dėl teismo antstolio veiksmų;
 • prašymą pagal bylos medžiagą išduoti šiuos dokumentus: dublikatą, išrašą, pažymą, kitą dokumentą ar nuorašą, taip pat prašymą išduoti žemės registro nuorašą (taikomas registro mokestis).

Išlaidos, inter alia, apima:

 • nuo teismo išlaidų mokėjimo atleistos šalies kelionės išlaidas, susijusias su šalies dalyvavimu teismo posėdyje, jeigu dalyvauti teismo posėdyje nurodė teismas;
 • liudytojų kelionės ir apgyvendinimo išlaidų, taip pat dėl dalyvavimo teismo posėdyje prarasto uždarbio ar pajamų kompensavimą;
 • liudytojų ekspertų, vertėjų ir globėjų, byloje paskirtų šaliai, atlygį ir išlaidų kompensavimą;
 • fiksuoto dydžio išlaidas, susijusias su įrodymų rinkimu remiantis teismo ekspertų kolegijos nuomone;
 • kitiems asmenims ar institucijoms mokėtiną atlygį ir jų išlaidų kompensavimą;
 • kitų įrodymų rinkimo išlaidas;
 • gyvūnų ir daiktų vežimo ir saugojimo išlaidas;
 • sulaikymo išlaidas;
 • fiksuotas sumas, mokėtinas teismo paskirtiems globėjams atlikus pamatinį tyrimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium, taip pat už teismo nustatyto tėvų bendravimo su vaiku priežiūrą;
 • teismo gydytojo pažymos išdavimo išlaidas;
 • teismo paskirto tarpininkavimo išlaidas;
 • skelbimų išlaidas.

Jeigu įstatyme nenumatyta kitaip, teismo išlaidas padengia šalis, kuri pateikia teismui dokumentą, už kurį imamas mokestis arba dėl kurio patiriama išlaidų.

Kai kurie subjektai pagal įstatymą atleidžiami nuo išlaidų mokėjimo (prašymo pateikti nereikia), pavyzdžiui:

 • šalis, kuri prašo nustatyti tėvystę arba motinystę ir pareiškia susijusius reikalavimus (tačiau jeigu ieškinys dėl tėvystės nustatymo pasirodo esąs akivaizdžiai nepagrįstas, savo sprendime, kuriuo užbaigiamas procesas, teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali ieškovui nurodyti apmokėti neapmokėtas teismo išlaidas);
 • šalis, kuri reikalauja išlaikymo, ir atsakovas byloje dėl išlaikymo sumažinimo;
 • šalis, kuri prašo, kad sutarties sąlygos būtų pripažintos nesąžiningomis;
 • darbuotojas, kuris pareiškia ieškinį arba prašo pradėti procesą ne ginčo tvarka, išskyrus atvejus, kai ieškinio suma viršija 50 000 PLN, arba asmuo, kuris pateikia apeliacinį skundą socialinės apsaugos bylose;
 • su psichikos sveikata susijusios bylos šalis;
 • neveiksnus asmuo teismo procese dėl jo neveiksnumo panaikinimo arba pakeitimo;
 • visuomeninė organizacija, kuri veikia pagal visuomenei naudingą veiklą ir savanorystę reglamentuojančius teisės aktus, išskyrus atvejus, kai byla susijusi su jos verslo veikla;
 • nevyriausybinė organizacija arba subjektas, nurodyti 2003 m. balandžio 24 d. Įstatymo dėl visuomenei naudingos veiklos ir savanorystės (lenk. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 3 straipsnio 3 dalyje, bylose, susijusiose su pavesta viešąja užduotimi pagal nuostatas dėl visuomenei naudingos veiklos ir savanorystės.

Įstatyme nurodoma, kokiems teismo procesams teismo mokesčiai netaikomi (pvz., globos byloms, teismo paskirtos nepilnamečių globos byloms, įvaikinimo byloms, byloms dėl vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo prievolių, pirmojoje instancijoje nagrinėjamoms paveldėjimo byloms, byloms dėl teisnumo).

Jeigu išlaidos susijusios su veiksmu, teismo atliktu savo iniciatyva (pvz., kai jis pripažįsta įrodymus, kurių šalis neprašo), išlaidos laikinai apmokamos iš valstybės iždo. Kitas išlaidas laikinai apmoka šalis, paprašiusi imtis veiksmų, dėl kurių atsirado tų išlaidų. Teismas gali reikalauti, kad šalis sumokėtų avansą išlaidoms padengti, ir nesiimti prašomų veiksmų, jeigu avansas nebus sumokėtas. Dėl permokėtų avanso sumų grąžinimo ir patirtų išlaidų atlyginimo teismas nusprendžia galutiniame sprendime.

Galutiniame sprendime teismas taip pat nusprendžia, kas ir kokia dalimi galiausiai padengs teismo proceso išlaidas. Ginčo teisenos bylose taikoma taisyklė, kad visas išlaidas (t. y. apmokėtas tos šalies ir kitos šalies) padengia pralaimėjusi šalis. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, teismas gali nurodyti šalims padengti savo išlaidas (nuspręsti, kad nė viena šalis neprivalo atlyginti kitos šalies išlaidų) arba išlaidas padalyti proporcingai (iš labiau pralaimėjusios šalies priteisiama kitai šaliai atlyginti dalį jos išlaidų, kurias nustatė teismas). Ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose (daugeliu atvejų sprendžiant, pvz., su vaikais susijusius svarbius klausimus, palikimo priėmimą arba bendros nuosavybės nutraukimą) taikoma taisyklė, kad išlaidas padengia abi šalys. Tačiau atsižvelgdamas į situaciją, be kita ko, į šalių elgesį proceso metu, teismas gali savo nuožiūra nuspręsti kitaip, pvz., nurodyti vienai šaliai padengti visas išlaidas, įskaitant tas, kurias patyrė kitos šalys.

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba teikiama siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kreiptis į teismą asmenims, gyvenantiems nepalankiomis sąlygomis arba turintiems finansinių sunkumų.

Teisinė pagalba reglamentuojama šiais teisės aktais:

 1. nacionalinėse bylose – Civilinio proceso kodeksu ir Įstatymu dėl teismo išlaidų civilinėse bylose;
 2. tarpvalstybinėse bylose – ne tik a punkte nurodytais įstatymais, bet ir Įstatymu dėl teisės į teisinę pagalbą Europos Sąjungos valstybėse narėse vykdomuose civiliniuose procesuose ir teisės į teisinę pagalbą siekiant taikiai išspręsti ginčą prieš pradedant teismo procesą (lenk. Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania).

Teisinę pagalbą sudaro:

 • atleidimas nuo teismo išlaidų mokėjimo, kad šaliai nereikėtų iš anksto mokėti mokesčių ir išlaidų pradėjus procesą ir jam vykstant, įskaitant nuvykimo į teismą išlaidas, jeigu teismas nurodo šaliai dalyvauti teismo posėdyje asmeniškai;
 • teismo paskirtas gynėjas teismo procese, apimančiame ir bylos iškėlimo dokumento parengimą, kad šaliai neatlygintinai atstovautų profesionalus teisininkas;
 • be to, tarpvalstybinėse bylose teismo paskirtas gynėjas arba nemokamas tarpininkavimas siekiant išspręsti ginčą ne teisme Lenkijos teismų jurisdikcijai priklausančioje byloje.

Teisinė pagalba gali būti visa arba dalinė. Pastaruoju atveju gali būti, kad teismas tik paskiria gynėją, bet šalis neatleidžiama nuo teismo išlaidų mokėjimo arba teismas paskiria gynėją ir šalis iš dalies atleidžiama nuo išlaidų mokėjimo (pvz., turi apmokėti tam tikrą išlaidų dalį arba konkrečias išlaidas).

Lenkijoje taip pat teikiama ad hoc teisinė pagalba pagal vadinamosios nemokamos teisinės pagalbos (lenk. nieodpłatna pomoc prawna) sistemą. Nemokama teisinė pagalba reglamentuojama 2015 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymu dėl nemokamos teisinės pagalbos, nemokamo konsultavimo civilinėse bylose ir teisinio švietimo (lenk. Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Nemokama teisinė pagalba apima:

 • advokato arba juriskonsulto teikiamas nemokamas teisines konsultacijas, be kita ko, dėl vykstančio teismo proceso;
 • nemokamą dokumento projekto parengimą, išskyrus vykstančio teismo proceso procesinius dokumentus;
 • nemokamą prašymo atleisti nuo teismo išlaidų mokėjimo ir (arba) teismui paskirti gynėją vykstančiame teismo procese, parengimą;
 • nemokamą tarpininkavimą.

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Teisinė pagalba teismo procese teikiama ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, taip pat organizacijoms, kurios pagal įstatymą turi teisę būti tokio proceso šalimi.

Fizinis asmuo gali būti atleistas nuo teismo išlaidų mokėjimo, jeigu negali apmokėti tokių išlaidų nepatirdamas sunkumų pats ar nesukeldamas sunkumų šeimai arba jam kiltų grėsmė patirti tokių sunkumų.

Juridinis asmuo arba organizacija, pagal įstatymą turinti teisę būti teismo proceso šalimi, gali būti atleisti nuo išlaidų mokėjimo, jeigu jiems nepakanka lėšų išlaidoms apmokėti. Komercinės bendrovės (išskyrus atvejus, kai vienintelis partneris ar akcininkas yra valstybės iždas) taip pat turėtų įrodyti, kad jų partneriai ar akcininkai neturi pakankamai lėšų bendrovės turtui padidinti arba bendrovei skirtai paskolai suteikti.

Verslo veiklos nevykdančios socialinės organizacijos taip pat gali prašyti atleisti nuo teismo išlaidų mokėjimo savo pačių bylose, susijusiose su socialine, moksline, švietimo, kultūros, sporto, labdaros ar pagalbos sau veikla vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir socialinės gerovės srityse.

Teisinei pagalbai gauti konkreti pajamų riba nenustatyta. Dėl to teismas sprendžia savo nuožiūra, atsižvelgdamas į šalies pajamų, turto ir išlaidų santykį, taip pat išlaikomų asmenų skaičių. Teismas taip pat gali padaryti išvadą, kad šaliai nepakanka lėšų sumokėti atlygį gynėjui, bet ji turi pakankamai lėšų kai kurioms ar net visoms teismo išlaidoms apmokėti.

Be to, nacionaliniuose teismo procesuose teismas gali atsisakyti paskirti gynėją, net jei šalis neišgali sumokėti, jeigu mano, kad gynėjui dalyvauti nebūtina. Praktiškai taip vyksta, kai byla nesudėtinga, ypač jei bylos šalis teismo procese iki tol įrodė, kad yra susipažinusi su teise ir procesu.

Tarpvalstybiniuose teismo procesuose teismas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą kitoje ES valstybėje narėje, išskyrus Daniją, gyvenantiems arba esantiems asmenims, jeigu pagalbos prašoma arba teisės ginamos aiškiai nepagrįstai. Suteikti teisinę pagalbą gali būti atsisakyta ir dėl priežasčių, susijusių su bylos esme, jeigu prašymą pateikusiam asmeniui anksčiau toje byloje buvo suteikta teisinė pagalba siekiant taikiai išspręsti ginčą prieš pradedant civilinį procesą, tačiau susitarimas nebuvo pasiektas.

Pažymėtina, kad lenkų kalbos nemokančiam asmeniui, pateikus prašymą bylą nagrinėjančiam teismui (arba teismui, kuris turėtų nagrinėti bylą, jeigu prašymas pateikiamas prieš pradedant procesą), gali būti nemokamai suteikta vertėjo žodžiu pagalba teismo posėdyje. Prašymas neprivalo atitikti formalių reikalavimų, kaip, pvz., teisinės pagalbos prašymai. Tai nustatyta 2001 m. liepos 27 d. Įstatymo dėl bendrosios kompetencijos teismų veiklos organizavimo (lenk. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych) 5 straipsnyje. Kita vertus, šalis, kuriai reikia nemokamos pagalbos išversti procesinius dokumentus ir teismui pateiktinus dokumentus, turi prašyti teisinės pagalbos.

Tik fiziniai asmenys, įskaitant kitų asmenų nesamdančius individualius verslininkus (savarankiškai dirbančius asmenis), turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jeigu negali apmokėti mokamos teisinės pagalbos išlaidų.

Advokatas arba juriskonsultas gali atsisakyti suteikti nemokamą teisinę pagalbą dėl neišvengiamų priežasčių; tokiu atveju jis informuoja reikalavimus atitinkantį asmenį apie kitus centrus, apylinkėje (lenk. powiat) teikiančius nemokamą teisinę pagalbą.

Nustatęs, kad reikalavimus atitinkančio asmens nurodytos problemos negalima visiškai ar iš dalies išspręsta teikiant nemokamą teisinę pagalbą, visų pirma dėl to, kad problema yra ne vien teisinio pobūdžio, advokatas ar juriskonsultas turi informuoti asmenį apie kitas galimybes gauti tinkamą pagalbą, teikiamą nemokamų konsultavimo paslaugų teikėjų. Pavyzdžiui, jis gali informuoti apie nemokamai konsultuojančio subjekto paslaugas pateikdamas konsultacijų informacinį lapą (lenk. karta informacyjna poradnictwa).

Be to, jeigu nemokamos teisinės pagalbos siekiama nemokamo tarpininkavimo išlaidoms apmokėti, tokia pagalba nebus teikiama, jeigu bylą tarpininkauti perdavė teismas ar kita institucija ir jeigu kyla pagrįstų įtarimų dėl smurto šalių santykiuose.

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Taip, teisinė pagalba teikiama visose civilinėse bylose, įskaitant šeimos, komercines, darbo ir socialinės apsaugos bylas (pvz., dėl senatvės pensijų ir anuitetų).

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Ypatingais atvejais taikomų specialių procedūrų nėra.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Nacionaliniuose teismo procesuose oficialios teisinės pagalbos prašymo formos nėra. Prašymas tiesiog pateikiamas raštu arba oficialiai žodžiu.

Tarpvalstybiniuose ginčuose galima naudoti 2004 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimo Nr. 2004/844/EB, nustatančio teisinės pagalbos prašymo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles, priede pateiktą oficialią formą. Formas galima gauti teismų, kuriuose vyksta teismo procesas arba turi būti iškelta byla, kanceliarijose. Jas taip pat galima parsisiųsti iš Teisingumo ministerijos interneto svetainės. Tačiau naudoti formą neprivaloma. Prašyme reikėtų pateikta informacijos apie prašymą teikiančio asmens šeiminę padėtį, turtą, pajamas ir pragyvenimo šaltinius. Teisinės pagalbos prašyme siekiant taikiai išspręsti ginčą prieš pradedant civilinį procesą taip pat turi būti išsamiai aprašytos bylos faktinės aplinkybės.

Formą privaloma naudoti tik tarpvalstybiniuose ginčuose kitoje valstybėje narėje, kuriuose dalyvaujantis asmuo yra Lenkijos pilietis arba turi teisę nuolat gyventi Lenkijoje.

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

Prašyme atleisti nuo teismo išlaidų mokėjimo arba teismui paskirti gynėją nacionaliniame teismo procese turi būti pateiktas pareiškimas dėl šeiminės padėties, turto, pajamų ir pragyvenimo šaltinių laikantis 2016 m. spalio 3 d. Teisingumo ministro potvarkyje dėl teismo paskirto advokato teikiamos nemokamos teisinės pagalbos apmokėjimo iš valstybės iždo (lenk. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu) pateikto šablono. Elektroninio formato šablonai lenkų kalba pateikiami teismų interneto svetainėse ir Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, o popieriniai – teismų kanceliarijose. Tai yra oficialus reikalavimas, ir per vieną savaitę nuo teismo prašymo nepašalinus atitinkamų trūkumų, prašymas atmetamas. Jeigu dėl prašyme nurodytų aplinkybių kyla abejonių, teismas gali nurodyti ištirti prašymą pateikusio asmens faktines aplinkybes, visų pirma paprašyti jo pateikti papildomų paaiškinimų ar dokumentų.

Tarpvalstybiniuose teismo procesuose asmuo, kurio gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, išskyrus Daniją, prie prašymo turi pridėti šiuos dokumentus:

 • dokumentus, kuriais patvirtinama prašyme pateikta informacija;
 • patvirtinamuosius dokumentus dėl prašymą teikiančio asmens pilietybės, gyvenamosios vietos arba įprastinės gyvenamosios vietos, ir, jeigu prašymą teikiantis asmuo nėra valstybės narės pilietis, papildomą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad prašymą teikiantis asmuo gyvena valstybės narės teritorijoje pagal tos valstybės teisę;
 • prašymą teikiančio asmens pareiškimą, ar jam jau buvo suteikta teisinė pagalba siekiant taikiai išspręsti atitinkamą ginčą, ir, jei tokia pagalba buvo suteikta, bet susitarimo nepasiekta, priežasčių paaiškinimą.

Pirmiau nurodyti dokumentai turėtų būti išversti į lenkų arba anglų kalbą asmens, turinčio teisę versti oficialius dokumentus valstybėje narėje, iš kurios pateiktas prašymas.

Jeigu tarpvalstybiniame teismo procese pateiktame prašyme trūksta kurios nors reikalaujamos informacijos arba kyla abejonių dėl jos tikslumo, teismas paprašo prašymą pateikusio asmens per nustatytą ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą pateikti papildomų paaiškinimų ar dokumentų. Visų pirma prašymą teikiantis asmuo gali pateikti mokesčių deklaracijų kopijas, banko sąskaitų ataskaitas ir išrašus, banko indėlių ar vertybinių popierių dokumentus arba pažymas, kuriose nurodoma darbo užmokesčio, honoraro ir kito gauto atlygio ar išmokų, pensijų, anuitetų ir alimentų suma. Jeigu termino nesilaikoma, teismas prašymą nagrinėja remdamasis pateikta informacija.

Praktiškai, norint, kad prašymas nacionaliniame arba tarpvalstybiniame teismo procese būtų išnagrinėtas sparčiau, prie prašymo iš pat pradžių reikėtų pridėti visus dokumentus, kurie prašymą teikiančiam asmeniui atrodo reikalingi jo finansinei padėčiai įrodyti, visų pirma pirmiau nurodytus dokumentus.

Prašant nemokamos teisinės pagalbos, prašyme turi būti prašymą teikiančio asmens pareiškimas, kad jam nepakanka lėšų mokamos teisinės pagalbos išlaidoms padengti. Asmuo, prašantis nemokamos teisinės pagalbos, susijusios su jo verslo veikla, taip pat turi pateikti pareiškimą, kad praėjusiais metais nebuvo įdarbinęs kitų asmenų. Šie pareiškimai turi būti parengti pagal iš anksto nustatytus šablonus, pateikiamus nemokamos teisinės pagalbos centruose. Pareiškimai turi būti pateikti nemokamą teisinę pagalbą teikiančiam asmeniui.

Kadangi nemokama teisinė pagalba paprastai teikiama iš karto centre pateikus prašymą, prašymą teikiantis asmuo taip pat turėtų turėti asmens tapatybės dokumentą ir visus dokumentus, būtinus teisiniam klausimui užduoti, kad pagalba būtų teikiama veiksmingai.

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymas atleisti nuo teismo išlaidų mokėjimo arba teismui paskirti gynėją turi būti pateiktas teismui, kuriame turi būti pradėtas arba jau vyksta procesas nacionaliniame ginče.

Fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES valstybėje narėje (išskyrus Daniją) ir kuris prašo teisinės pagalbos tarpvalstybiniame teismo procese, kuris vyksta arba turi būti pradėtas Lenkijos teisme, gali prašyti teisinės pagalbos teisme, kuriame vyksta arba turi būti pradėtas procesas dėl pripažinimo. Jeigu prašymas susijęs su teisine pagalba vykdymo arba vykdymo užtikrinimo procese, jis turi būti pateiktas apylinkės teismui, kurio jurisdikcijai priklauso sprendimo vykdymo arba vykdymo užtikrinimo teritorija. Teisinės pagalbos prašymai taip pat gali būti teikiami per Lenkijos teisingumo ministeriją arba valstybės narės, kurioje yra prašymą teikiančio asmens gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta, paskirtą kompetentingą instituciją. Teisingumo ministerija tokius prašymus nedelsdama perduoda kompetentingam teismui.

Fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Lenkijoje ir kuris prašo teisinės pagalbos teismo procese, kuris vyksta arba turi būti pradėtas kitoje valstybėje narėje (išskyrus Daniją), gali pateikti prašymą kompetentingam tos kitos valstybės narės teismui. Prašymas taip pat gali būti pateiktas per apygardos teismą, kurio jurisdikcijai priklauso gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta Lenkijoje.

Teisinės pagalbos prašymas pagal nemokamos teisinės pagalbos sistemą gali būti pateiktas vienam iš Lenkijos nemokamos teisinės pagalbos centrų, kurie yra įsteigti apylinkėse ir apylinkių statusą turinčiuose miestuose. Centrų žemėlapis ir kontaktiniai duomenys pateikiami čia: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/.

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Lenkijos teismas savo sprendimą dėl prašymo atleisti nuo teismo išlaidų mokėjimo arba teismui paskirti gynėją įteikia prašymą pateikusiam asmeniui. Informaciją apie prašymo nagrinėjimo būklę ir apie tai, ar jis buvo patenkintas, telefonu arba e. paštu taip pat teikia teismo kanceliarija.

Apie tai, ar atitinka reikalavimus, nemokamos teisinės pagalbos prašantys asmenys tiesiogiai informuojami centre, kuriame teikiama nemokama teisinė pagalba.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Jeigu atleidžiama nuo teismo išlaidų mokėjimo, tolesnių veiksmų imtis nereikia. Tačiau jeigu nuo išlaidų mokėjimo atleista šalis turi patirti tam tikrų išlaidų, kad būtų apsaugotos jos teisės (pvz., vertimo išlaidų arba atvykimo į teismą išlaidų, jeigu šalis gavo šaukimą dalyvauti teismo posėdyje asmeniškai), ta šalis turi kreiptis į teismą dėl avanso tokioms išlaidoms apmokėti. Antraip teismas gali tikėtis, kad nuo išlaidų mokėjimo atleista šalis laikinai apmokės tas išlaidas, o vėliau jos jai bus atlygintos. Jeigu skiriamas avansas, jis turi būti išmokėtas remiantis sąskaitomis faktūromis per vieną mėnesį nuo avanso gavimo ir bet kuriuo atveju prieš priimant sprendimą dėl galutinio teismo proceso išlaidų apmokėjimo.

Jeigu paskiriamas advokatas arba juriskonsultas, su jais reikėtų susisiekti. Teismas prašymą pateikusiam asmeniui gali įteikti sprendimo, kuriuo paskiriamas advokatas arba juriskonsultas, kopiją, tačiau paskirto advokato arba juriskonsulto vardas bei pavardė ir darbo adresas jame nenurodomi. Teismas šiuos duomenis pateikia paskesniame rašte, kai jam apie tai praneša kompetentinga regiono advokatų taryba arba regiono juriskonsultų rūmai.

Asmuo, teismo atleistas nuo visų arba dalies teismo išlaidų mokėjimo prieš prasidedant teismo procesui, privalo prie prašymo arba kito dokumento, kuriuo pradedamas procesas, pridėti sprendimo atleisti nuo išlaidų mokėjimo kopiją.

Pagal nemokamos teisinės pagalbos sistemą asmuo, turintis teisę gauti teisinę pagalbą, numatomos formos pagalbą gauna tiesiogiai nemokamos teisinės pagalbos centre.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Advokatą arba juriskonsultą, priklausomai nuo atvejo, skiria kompetentinga regiono advokatų taryba arba regiono juriskonsultų rūmai, tačiau jeigu prašyme nurodytas konkretus gynėjas, jis ir bus paskirtas prašymą pateikusio asmens gynėju, jei tai įmanoma ir jam pačiam sutikus. Advokatas arba juriskonsultas gali atsisakyti imtis bylos dėl neišvengiamų priežasčių; tokiu atveju savireguliavimo institucija paskiria kitą gynėją. Proceso metu taip pat dėl neišvengiamų priežasčių gali būti prašoma pakeisti jau paskirtą gynėją.

Prašyme galima nurodyti pageidavimą, kad gynėjas gerai mokėtų tam tikrą užsienio kalbą ir veiktų konkrečioje teisininkų profesijos šakoje, visų pirma, kad tai būtų advokatas arba juriskonsultas. Praktiškai teismas tokį prašymą patenkina.

Nemokamos teisinės pagalbos sistemoje pasirinkti advokato ar juriskonsulto negalima. Tokią teisinę pagalbą teiks prašymą pateikusio asmens pasirinktame teisinės pagalbos centre budintis advokatas ar juriskonsultas arba tokio advokato ar juriskonsulto įgaliotas teisininkas stažuotojas.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Nuo visų teismo išlaidų mokėjimo atleista šalis nemoka jokių teismo mokesčių ir nepatiria jokių išlaidų. Jeigu nuo teismo išlaidų mokėjimo atleidžiama iš dalies, šalis turi padengti teismo mokesčius ir išlaidas, kuriems netaikomas atleidimas. Jeigu ta šalis laimi bylą, sprendime, kuriuo užbaigiamas procesas, teismas nurodo pralaimėjusiai šaliai atlyginti tas išlaidas laimėjusiai šaliai.

Jeigu nuo teismo išlaidų mokėjimo atleista šalis visiškai arba iš dalies pralaimi bylą, savo galutiniame sprendime teismas nurodo tai šaliai atlyginti kitos šalies patirtas teismo proceso išlaidas (bet ne valstybės iždo išlaidas).

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Kitas teismo išlaidas turi padengti iš dalies nuo teismo išlaidų mokėjimo atleistas asmuo.

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

Pirmosios instancijos teismo suteikta teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius ir vykdymo procesus. Šalis, kuriai pirmojoje instancijoje neatstovauja gynėjas (pvz., advokatas), gali tokios pagalbos prašyti antrosios instancijos teisme. Jeigu būtina pateikti neeilinį apeliacinį skundą, šalis turi pateikti specialų prašymą, o jį pateikus bus priimtas konkretus sprendimas tik dėl to teisinio veiksmo.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Teismas gali atšaukti teisinę pagalbą – tiek atleidimą nuo teismo išlaidų mokėjimo, tiek teismo paskirtą gynėją, – jeigu nustato, kad priežasčių, dėl kurių tokia pagalba buvo suteikta, nebuvo arba nebėra. Bet kuriuo atveju ta šalis turės sumokėti visus taikomus mokesčius ir atlyginti išlaidas, tačiau pastaruoju atveju teismas taip pat gali nurodyti šaliai išlaidas atlyginti tik iš dalies, atsižvelgdamas į pasikeitusią šalies padėtį.

Atšaukdamas atleidimą nuo išlaidų mokėjimo, teismas gali šaliai, kuri buvo atleista nuo teismo išlaidų mokėjimo remiantis tyčia klaidingai nurodytomis aplinkybėmis, skirti baudą iki 1 000 PLN, o šaliai, kuriai dėl tokių aplinkybių buvo suteikta teismo paskirto gynėjo pagalba, skirti baudą iki 3 000 PLN. Nepriklausomai nuo prievolės sumokėti baudą, ta šalis turi sumokėti visus taikomus mokesčius ir padengti išlaidas, už kurias yra atsakinga, arba sumokėti atlygį teismo paskirtam gynėjui.

Asmens, tyčia klaidingai nurodžiusio su savo šeiminiu statusu, turtu, pajamomis ir pragyvenimo šaltiniais susijusias aplinkybes, pakartotinį prašymą atleisti nuo teismo išlaidų mokėjimo teismas atmes ir skirs iki 2 000 PLN baudą.

Sprendimas šaliai skirti baudą gali būti apskųstas, kaip nurodyta 16 punkte.

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Taip, dėl sprendimo, kuriuo atsisakoma atleisti nuo išlaidų mokėjimo arba teismui paskirti gynėją, gali būti teikiamas apeliacinis skundas arba, jeigu tokį sprendimą priėmė teismo tarnautojas, skundas dėl tokio tarnautojo sprendimo. Prieš ginčijant sprendimą, per vieną savaitę nuo sprendimo įteikimo dienos turi būti pateiktas prašymas raštu pareikšti motyvus. Gavus sprendimą su rašytiniu motyvų pareiškimu, per vieną savaitę turi būti pateiktas apeliacinis skundas sprendimą priėmusiam teismui. Už prašymą pateikti rašytinį motyvų pareiškimą arba apeliacinį skundą ar skundą dėl teismo pareigūno sprendimo mokesčiai neimami. Panaši procedūra taikoma ir atšaukus pirmiau suteiktą atleidimą nuo teismo išlaidų mokėjimo arba teismo paskirtą gynėją.

Vis dėlto asmuo, kuriam atsisakyta suteikti nemokamą teisinę pagalbą, tokio atsisakymo ginčyti negali.

Daugiau informacijos

 • 2005 m. liepos 28 d. Įstatymas dėl teismo išlaidų civilinėse bylose;
 • 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodeksas;
 • 2004 m. gruodžio 17 d. Įstatymas dėl teisės į teisinę pagalbą Europos Sąjungos valstybėse narėse vykdomuose civiliniuose procesuose ir teisės į teisinę pagalbą siekiant taikiai išspręsti ginčą prieš pradedant teismo procesą;
 • 2004 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2004/844/EB, nustatantis teisinės pagalbos prašymo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles;
 • 2015 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymas dėl nemokamos teisinės pagalbos, nemokamo konsultavimo civilinėse bylose ir teisinio švietimo;
 • http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/;
 • https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze;
 • atskirų apylinkių ir apygardų teismų interneto svetainės.
Paskutinis naujinimas: 24/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.