Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Teisinė pagalba

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokios išlaidos yra susijusios su teismo procesu ir kas paprastai turi jas padengti?

Išlaidos priklauso nuo bylos pobūdžio. Išlaidos gali apimti advokato, atstovaujančio teisinę pagalbą gaunančiam asmeniui (advokato padedamam asmeniui), mokesčius kartu su tokiomis išlaidomis kaip žyminiai mokesčiai ir išlaidos ekspertizėms.

Bylos pabaigoje teismas nusprendžia, kuri šalis turėtų sumokėti išlaidas. Apskritai bylą laimėjusiai šaliai nurodoma sumokėti bylą pralaimėjusios šalies išlaidas, tačiau galioja daug šio principo išimčių. Jeigu advokato padedamas asmuo pralaimi bylą arba jeigu kitai šaliai nurodoma sumokėti išlaidas, tačiau ji to nepadaro, advokato padedamas asmuo privalo sumokėti savo paties išlaidas.

2 Kas konkrečiai yra teisinė pagalba?

Viešosiomis lėšomis finansuojama teisine pagalba (teisine pagalba) žmonėms sudaromos sąlygos įgyvendinti arba apginti savo teises arba sumokėti už gynybą, kai kitaip jie neišgalėtų to padaryti. Teisinę pagalbą Škotijoje administruoja Škotijos teisinės pagalbos taryba – Škotijos vyriausybės finansuojama nedepartamentinė viešojo sektoriaus institucija.

Teikiama trijų rūšių teisinė pagalba.

  • Konsultacijos ir pagalba civilinės teisės srityje: žodinės arba rašytinės konsultacijos Škotijos teisės taikymo konkrečiomis aplinkybėmis klausimais, kilusiais konsultacijos prašančiam asmeniui. Šias konsultacijas ir pagalbą teikia advokatas ir, atitinkamais atvejais, teisės konsultantas.
  • Konsultacijos atstovavimo būdu: tam tikros kategorijos konsultacijos ir pagalba, kai sudaromos sąlygos, kad civiliniame procese specialiai nurodytuose Škotijos teismuose ir tribunoluose asmeniui atstovautų advokatas arba, atitinkamais atvejais, teisės konsultantas.
  • Teisinė pagalba civilinėse bylose: atskira sistema, pagal kurią sudaromos sąlygos, kad civiliniame procese kituose specialiai nurodytuose Škotijos teismuose ir tribunoluose asmeniui atstovautų advokatas arba, atitinkamais atvejais, teisės konsultantas.

3 Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Teisinės pagalbos civilinėse bylose gavėjų tinkamumo kriterijai yra nuoseklūs ir skaidrūs, o prašymai vertinami pagal įstatyme nustatytus kriterijus. Pirmieji du kriterijai taikomi teisiniam prašymo turiniui. Turi būti įrodyta, kad byla, dėl kurios prašoma teisinės pagalbos, turi teisinį pagrindą (vadinamą pakankamu pagrindu) ir kad pagrįsta naudoti viešąsias lėšas bylai paremti. Pagal trečiąjį kriterijų vertinama pareiškėjo finansinė padėtis.

Konsultacijas ir pagalbą gali suteikti advokatas, jeigu jis yra įsitikinęs, kad pareiškėjas yra finansiškai tinkamas, o dalykas, dėl kurio jis prašo konsultacijos, yra reglamentuojamas Škotijos teisėje. Advokatas konsultacijas ir pagalbą gali teikti iki tam tikro išlaidų lygio. Bet kokį darbą, kuriuo bus viršytas pradinis išlaidų lygis, turi iš anksto patvirtinti Škotijos teisinės pagalbos taryba, ji turi patvirtinti ir bet kokį atstovavimo darbą.

Kreipiantis teisinės pagalbos pagal 1986 m. Teisinės pagalbos (Škotija) įstatymą, nėra reikalavimo būti Škotijos gyventoju. Konsultacijos ir pagalba teikiama Škotijos teisės (įskaitant Škotijoje taikomą Jungtinės Karalystės teisę) klausimais. Teisinė pagalba teikiama Škotijos teismuose vykdomiems procesams.

4 Ar teisinė pagalba teikiama visų rūšių bylose?

Žr. pirmiau pateiktą 2 klausimą.

Konsultacijos ir pagalba civilinės teisės srityje teikiamos su Škotijos teisės taikymu susijusiais klausimais.

Konsultacijos atstovavimo būdu teikiamos civiliniame procese, vykstančiame tam tikruose teisės aktais nurodytuose teismuose. Šie teismai, be kita ko, yra imigracijos skundų tribunolai ir darbo santykių tribunolai.

Konsultacijos atstovavimo būdu teikiamos civiliniame procese, vykstančiame tam tikruose teisės aktais nurodytuose teismuose. Šie teismai – tai, be kita ko, šerifo teismas ir sesijos teismas, t. y. pagrindiniai Škotijos teismai, nagrinėjantys civilines bylas. Teisinė pagalba taip pat teikiama tam tikruose tribunoluose, pvz., Socialinės apsaugos komisijose ir Darbo skundų tribunoluose.

Teisinė pagalba civilinėse bylose negali būti skiriama procese, visiškai arba iš dalies susijusiame su garbės ir orumo įžeidimu; pareiškimais dėl supaprastinto santuokos nutraukimo sesijos teisme arba šerifo teisme; skolininko prašymais skirti privalomą jo turto administravimą. Teisinė pagalba negali būti skiriama bylose, kurias nagrinėja ieškinių dėl nedidelių sumų teismas (t. y., jeigu ieškinio vertė yra mažesnė negu 3 000 GBP, nebent ieškinys susijęs su kūno sužalojimu).

Tačiau advokatas gali šiomis temomis jus pakonsultuoti pagal konsultacijų ir pagalbos liniją.

5 Ar yra specialių procedūrų, taikomų ypatingais atvejais?

Advokatas bylose ypatingos skubos tvarka gali imtis tam tikrų veiksmų, kad apsaugotų pareiškėjo padėtį, kol Škotijos teisinės pagalbos taryba nuspręs dėl teisinės pagalbos prašymo civilinėje byloje.

6 Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Škotijos teisinės pagalbos taryba priima tik tuos prašymus, kuriuos pareiškėjo vardu pateikia advokatas.

7 Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su teisinės pagalbos prašymo forma?

Advokatas jus pakonsultuos dėl dokumentų, reikalingų jūsų finansiniam tinkamumui ir jūsų bylos perspektyvumui įvertinti.

8 Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Škotijos teisinės pagalbos taryba priima tik tuos prašymus, kuriuos pareiškėjo vardu pateikia advokatas, o ne patys pareiškėjai.

Jeigu negalite rasti advokato, kuris jums atstovautų, Škotijos teisininkų asociacijos interneto svetainėje pateikta advokatų paieška. Tai yra galimybė atlikti advokato, užregistruoto teisinei pagalbai teikti, paiešką. Taip pat galite skambinti Teisininkų asociacijai telefonu 0131 226 7411.

9 Kaip sužinoti, ar turiu teisę į teisinę pagalbą?

Advokatas jus informuos, ar jūs atitinkate sąlygas teisinės pagalbos lėšomis finansuojamoms konsultacijoms ir pagalbai gauti.

Teisinės pagalbos prašymą advokatas pateiks jūsų vardu, o Škotijos teisinės pagalbos taryba jums abiem išsiųs raštus, kai jūsų teisinės pagalbos civilinėje byloje prašymas bus įvertintas. Škotijos teisinės pagalbos taryba savo interneto svetainėje taip pat pateikia tam tikrus tinkamumo vertinimo rodiklius, kad jūs įgytumėte supratimą apie tai, kokią pagalbą galite turėti teisę gauti.

10 Ką turėčiau daryti, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Advokatas jums patars, kokios veiksmų sekos laikytis.

11 Kas parinks man advokatą, jei turiu teisę į teisinę pagalbą?

Prieš kreipdamiesi konsultacijų ir pagalbos arba teisinės pagalbos, turėsite pasikonsultuoti su advokatu.

Jeigu negalite rasti advokato, kuris jums atstovautų, Škotijos teisininkų asociacijos interneto svetainėje pateikta advokatų paieška. Tai yra galimybė atlikti advokato, užregistruoto teisinei pagalbai teikti, paiešką. Taip pat galite skambinti Teisininkų asociacijai telefonu 0131 226 7411.

Kaip alternatyvą Škotijos teisinės pagalbos taryba teikia informaciją apie artimiausius advokatus, teikiančius teisinės pagalbos lėšomis finansuojamą pagalbą, arba apie kitus tarybos finansuojamus konsultantus. Civilinių bylų atveju paiešką galima atlikti pagal bylos rūšį. Nors kontora yra užregistruota teisinei pagalbai teikti, ji neprivalo teikti paslaugų jokiam klientui ir neprivalo imtis teisinės pagalbos lėšomis finansuojamos bylos.

12 Ar teikiant teisinę pagalbą padengiamos visos teismo proceso išlaidos?

Žr. pirmiau pateiktą 1 klausimą.

Teisinė pagalba apima tik jūsų advokato išlaidas ir kitas su jūsų byla susijusias išlaidas, pvz., žyminius mokesčius ir išlaidas ekspertizėms. Teisinė pagalba neapima kitos šalies išlaidų.

Jeigu jūs atitinkate sąlygas teisinei pagalbai gauti, iš jūsų gali būti pareikalauta sumokėti įnašą bylos išlaidoms padengti. Mokėtino įnašo dydis nustatomas pagal jūsų finansinę padėtį.

13 Kas padengia kitas išlaidas, jei turiu teisę gauti tik ribotą teisinę pagalbą?

Jeigu jūs turite teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, likusias bylos išlaidas jums teks sumokėti pačiam. Jeigu turite sumokėti įnašą, suma priklausys nuo jūsų disponuojamų pajamų, santaupų ir turto. Škotijos teisinės pagalbos taryba pajamas vertina nuo prašymo pateikimo dienos, o kapitalą (santaupas ir jūsų nuosavybės teise turimus vertingus daiktus) – visą laikotarpį iki bylos pabaigos.

14 Ar teisinė pagalba taip pat apima apeliacinius skundus?

Pagal pradinį teisinės pagalbos pažymėjimą nebus padengtos apeliacinio skundo, kuriuo apskundžiamas teismo sprendimas, išlaidos. Reikia pateikti naują teisinės pagalbos prašymą, o Škotijos teisinės pagalbos taryba turi įsitikinti, kad apeliacinio skundo atžvilgiu yra įvykdyti įstatyme nustatyti kriterijai.

15 Ar teisinė pagalba gali būti nutraukta nesibaigus teismo procesui (arba net atšaukta po teismo proceso)?

Škotijos teisinės pagalbos taryba gali sustabdyti (ir kartais sustabdo) teisinės pagalbos teikimą dėl įvairių priežasčių, pvz., kai advokatas neatsako į prašymą pateikti papildomos informacijos. Laikydamasi teisės aktuose nustatytų tinkamumo kriterijų, Škotijos teisinės pagalbos taryba privalo atsižvelgti į tolesnį asmens finansinės padėties vertinimą ir apsvarstyti, ar tebėra pagrįsta skirti teisinę pagalbą. Vienas iš pagrįstumo kriterijaus aspektų – tikimasi, kad teisinę pagalbą gaunantis asmuo vykdys teismo nutartis.

Teisinės pagalbos teikimas taip pat gali būti nutrauktas, jeigu advokato padedamas asmuo pateikė klaidingą informaciją arba neatskleidė svarbios informacijos – tokiomis aplinkybėmis Škotijos teisinės pagalbos taryba taip pat gali siekti susigrąžinti sumokėtas lėšas.

16 Ar galiu apskųsti atsisakymą suteikti teisinę pagalbą?

Jeigu asmeniui atsisakoma skirti teisinę pagalbą, Škotijos teisinės pagalbos taryba pateikia atsisakymo priežastis. Asmuo gali prašyti peržiūrėti bylą, ypač jeigu pasikeitė aplinkybės. Konkrečią bylą su Škotijos teisinės pagalbos taryba galima aptarti e. paštu (general@slab.org.uk) arba telefonu. Komutatorius (0131 226 7061) veikia pirmadieniais–penktadieniais, 08.30–17.00 val.

Paskutinis naujinimas: 15/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.