Juridiskā palīdzība

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Civillietu izskatīšanā rodas tiesas izdevumi, un pusēm var arī rasties ekspertu, tulku un liecinieku izdevumi, pušu un jebkuru tiesas ieceltu pilnvaroto personu (Kuratoren) ceļa izdevumi (pusēm, kas ir prombūtnē vai kam ir nepieciešams pilnvarotais), kā arī maksas, kas saistītas ar publiskiem paziņojumiem un advokāta pārstāvību. Sākotnēji katra puse sedz savas izmaksas; tomēr civillietā zaudējušai pusei ir pienākums atlīdzināt uzvarējušās puses izmaksas.

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Puse, kurai nav pietiekamu finansiālo līdzekļu, var pieteikties juridiskās palīdzības (ko Austrijas civilajā tiesvedībā dēvē par Verfahrenshilfe) saņemšanai civillietas ierosināšanas brīdī vai jebkurā laikā šīs lietas izskatīšanas gaitā. Atkarībā no pieteikuma juridiskā palīdzība var tikt sniegta, pilnībā vai daļēji atbrīvojot no tiesu izdevumiem un pārējām 1. punktā minētajām maksām un izdevumiem, kā arī ieceļot advokātu bez maksas.

Ja tiek iecelts advokāts, juridiskā palīdzība ietver arī advokāta ieteikumu sniegšanu pirms lietas izskatīšanas.

3 Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību piešķir vienīgi tad, ja 1. punktā norādītās izmaksas (vai to daļu) attiecīgā puse, pamatojoties uz tās ienākumiem, aktīviem un uzturēšanas saistībām, nespēj samaksāt, neskarot to līdzekļu apjomu, kas nepieciešams pieticīga dzīves līmeņa uzturēšanai.

Juridisko palīdzību nepiešķir, ja paredzētā prasība vai aizstāvība tiesā šķiet acīmredzami vieglprātīga vai tāda, kurai nav nekādu izredžu uzvarēt lietā.

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Juridisko palīdzību piešķir attiecībā uz visiem tiesu procesiem civillietās un komerclietās, un uz pieteikuma iesniedzēju neattiecas prasība par valstspiederību vai dzīvesvietu.

Ja juridisko palīdzību piešķir sākotnējā lietas izskatīšanā (Titelverfahren), tad tā attiecas arī uz izpildes procedūru (Vollstreckungsverfahren). Puse, kurai attiecībā uz konkrētu strīdu ir bijusi piešķirta juridiskā palīdzība citā ES dalībvalstī, ir tiesīga saņemt juridisko palīdzību Austrijā attiecībā uz tiesvedību, kas saistīta ar strīdā pieņemtā sprieduma atzīšanu un izpildi.

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Nē, bet, ja juridiskās palīdzības pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz nepieciešamību (piemēram, saistībā ar juridisko pārstāvību pagaidu pasākumu gadījumā), tiesai ir jāpieņem lēmums īpaši ātri. Ja tiesa piešķir juridisko palīdzību, izmantojot advokāta iecelšanu, kompetentā advokātu asociācija dažu dienu laikā ieceļ advokātu kā pieteikuma iesniedzēja pārstāvi.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Austrijā attiecīgo veidlapu (“ZPForm 1”) var saņemt, personīgi ierodoties jebkurā pirmās instances tiesā (rajona tiesā (Bezirksgericht), apgabaltiesā (Landesgericht)) vai iesniegt šādai tiesai rakstveida pieteikumu par saņemšanu. Tomēr tā ir pieejama arī tiešsaistē šādā vietnē: https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Verfahrenshilfe.aspx un to var saņemt noteiktos Austrijas konsulātos. Veidlapas izmantošana ir obligāta.

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Juridiskās palīdzības pieteikumā (“ZPForm 1”) iekļautā aktīvu deklarācija, kurā ietilpst aktīvu (ienākumi un tādi aktīvi kā īpašumi, banku kontu bilances, apdrošināšanas polises u. c.) un saistību (uzturēšanas saistības u. c.) saraksts, kā arī informācija par privātpersonu un tās dzīves apstākļiem, ir jāaizpilda precīzi. Ja iespējams, būtu jāpievieno arī attiecīgi dokumenti. Par neprecīzas vai nepilnīgas informācijas iekļaušanu aktīvu deklarācijā ir paredzēts naudas sods, un tā rezultātā var iestāties civiltiesiskā atbildība par nodarīto kaitējumu, kā arī tā var būt par pamatu kriminālvajāšanas uzsākšanai krāpniecības dēļ.

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Juridiskās palīdzības pieteikums (“ZPForm 1”) rakstveidā vai mutiski ir jāiesniedz pirmās instances tiesai, kura lems par to, vai juridiskā palīdzība tiks piešķirta vai noraidīta. Tomēr puse savu juridiskās palīdzības pieteikumu mutiski var iesniegt arī rajona tiesā tās dzīvesvietā Austrijā, pat ja šī rajona tiesa nav kompetenta lemt par šo strīdu, ja tiesas mītne atrodas ārpus jurisdikcijas rajona, kurā atrodas puses dzīvesvieta. Tādā gadījumā pieteikums tiks pārsūtīts kompetentajai tiesai.

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Tiesa lems par juridiskās palīdzības pieteikumu. Lēmumu nosūtīs pieteikuma iesniedzējam.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ja tiesa ir nolēmusi, ka juridiskajā palīdzībā tiks ietverta advokāta iecelšana un advokāts ir jau zināms (skatīt 11. jautājumu), vislietderīgāk ir sazināties ar šo personu.

Kopumā ir ieteicams, lai juridiskā konsultācija tiktu saņemta no pārstāvībai pilnvarota juridiskā speciālista (advokāta vai notāra) pirms tiesvedības uzsākšanas.

Tomēr, ja pusi nepārstāv advokāts (un advokāta pārstāvība nav noteikta ar tiesību aktu prasībām), ir arī iespējams, ka puse ierosina prasību un mutiski ārpus tiesas sēdes iesniedz visus citus vajadzīgos pieprasījumus, pieteikumus un paziņojumus rajona tiesā, kura ir kompetenta izskatīt tiesas sēdē attiecīgo lietu, vai tās dzīvesvietas rajona tiesā.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ja tiesa ir nolēmusi, ka juridiskajā palīdzībā būs iekļauta advokāta iecelšana, vietējā advokātu asociācija izvēlēsies advokātu no saviem biedriem alfabēta secībā. Tomēr pieteikuma iesniedzējs var ierosināt iecelt konkrētu advokātu. Lai gan šis priekšlikums vietējai advokātu asociācijai nav saistošs, pamatots priekšlikums parasti tiks pieņemts (piemēram, ja advokāts piekrīt un ir jau iepazinies ar lietu).

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Tiesa pēc saviem ieskatiem var piešķirt juridisko palīdzību pilnā apmērā vai atkarībā no pieteikuma iesniedzēja finansiālās situācijas un, ņemot vērā paredzamās izmaksas, var atbrīvot viņu tikai no dažām maksām. Juridiskā palīdzība var aptvert šādas jomas:

  1. pagaidu atbrīvojums no tiesas izdevumu, liecinieku un ekspertu maksu, nepieciešamo publisko paziņojumu izmaksu, pilnvarotā izmaksu un pilnvarotā vai advokāta naudas izdevumu maksāšanas; atbrīvojums no iemaksas, kas paredzēta pretējās puses izdevumu segšanai;
  2. tiesas sekretāra vai vajadzības gadījumā advokāta pārstāvība;
  3. to nepieciešamo ceļa izdevumu atlīdzināšana, kas pusei radušies tādēļ, lai tā tiktu uzklausīta vai lai izskaidrotu faktus tiesā, kas vada lietas izskatīšanu.

Tomēr, ja tiesa pieņem jums nelabvēlīgu lēmumu, jums jāatlīdzina tiesvedības izmaksas, kas radušās lietā uzvarējušajai pusei.

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Ja jums ir radušās citas nepieciešamās izmaksas, kas nav ietvertas atbilstīgi tiesas lēmumam piešķirtajā juridiskajā palīdzībā, jums tās būs jāsedz pašam, vismaz provizoriski. Tomēr civillietā zaudējušajai pusei galu galā ir jāatlīdzina pretējās puses izmaksas pēc proporcionalitātes principa atbilstīgi prasības daļai, attiecībā uz kuru tā ir zaudējusī puse (piemēram, ja prasītāja prasība ir apmierināta attiecībā uz divām trešdaļām no tā prasības un atbildētāja prasība ir apmierināta attiecībā uz vienu trešdaļu, atbildētājs kopumā segs savas izmaksas un atlīdzinās vienu trešdaļu no nepieciešamajām izmaksām, kas radušās prasītājam).

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Juridiskajā palīdzībā ir ietverti visi tiesvedības posmi līdz strīda izšķiršanai (un visas izpildes procedūras, kas varētu pēc tam tikt uzsāktas). Tādējādi tā ietver arī iespējamās apelācijas sūdzības (vai apelācijas tiesvedību).

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Tiesai juridiskā palīdzība ir jāpasludina par spēkā neesošu, ja noskaidrojas, ka nosacījumi, uz kuru pamata juridiskā palīdzība sākotnēji bija piešķirta, vairs netiek ievēroti (ja mainās puses finansiālie apstākļi vai jebkura turpmākā prasība vai aizstāvība tiesā šķiet acīmredzami mazsvarīga vai tāda, kurai nav nekādu izredžu tikt apmierinātai), vai juridiskā palīdzība ir jāatceļ, ja iespējams pierādīt, ka juridiskās palīdzības piešķiršanas prasības nebija izpildītas brīdī, kad tā tika piešķirta. Ja prasības nebija izpildītas brīdī, kad juridiskā palīdzība tika piešķirta, pusei ir jāatmaksā saņemtās summas un jāsamaksā tās lietā ieceltajam advokātam atbilstoši viņa likmei.

Pusei, kas iegūst pietiekamus finansiālus līdzekļus trīs gadu laikā pēc tiesvedības izbeigšanas, ir pienākums atmaksāt juridiskās palīdzības izdevumus, ja tā to var izdarīt, neskarot to līdzekļu apjomu, kas nepieciešams pieticīga dzīves līmeņa uzturēšanai. Lai izvērtētu puses finansiālo situāciju, tiesa viņam vai viņai prasīs iesniegt atjauninātu deklarāciju par aktīviem (parasti, izmantojot “ZPForm 1” dokumenta iesniegšanu noteiktu laiku pēc tiesvedības izbeigšanas). Ja noteiktajā termiņā aktīvu deklarācija kopā ar vajadzīgajiem dokumentiem tiesai netiek iesniegta, juridiskā palīdzība var tikt atsaukta un attiecīgas summas būs jāatmaksā.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Apelācijas sūdzību par juridisko palīdzību noraidošu lēmumu var iesniegt otrās instances tiesai, kura pieņems galīgo lēmumu. Nav iespējams iesniegt turpmāku apelācijas sūdzību Augstākajā tiesā (Oberster Gerichtshof).

Lapa atjaunināta: 05/06/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.