Juridiskā palīdzība

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Tiesvedības izmaksas atšķiras atkarībā no tiesas, attiecīgās tiesvedības un lietas sarežģītības.

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskā palīdzība ir solisitora vai advokāta pārstāvība civilprocesā rajona tiesā, apgabaltiesā, augstajā tiesā, apelācijas tiesā un augstākajā tiesā, kā arī dažos gadījumos Eiropas Savienības Tiesā. Tā attiecas arī uz apelācijām Starptautiskās aizsardzības apelācijas tiesā. Tā ir pieejama arī noteiktos izmeklēšanas gadījumos, ja kriminālizmeklētājs ir iesniedzis pieprasījumu Padomei.

Parasti juridisko palīdzību sniedz solisitori, kurus Padome nodarbina savos juridiskajos centros. Tomēr juridisko palīdzību var sniegt arī Padomes izveidotās solisitoru kolēģijas solisitors privāti. Tas jo īpaši attiecas uz ģimenes tiesību jautājumiem un starptautiskās aizsardzības lietām.

3 Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Finansiālā atbilstība un iemaksas

Ja vēlēsieties saņemt civiltiesisko juridisko palīdzību un konsultācijas, Juridiskās palīdzības padome (Home - LAB (legalaidboard.ie)) veiks jūsu finanšu stāvokļa pārbaudi, lai noskaidrotu, vai jūs drīkstat saņemt pakalpojumus.  Lai saņemtu civiltiesisko juridisko palīdzību un konsultācijas, izmantojamajiem gada ienākumiem jābūt mazākiem par 18 000 EUR, bet izmantojamajiem aktīviem jābūt mazākiem par 100 000 EUR.  Juridiskās palīdzības padome, aprēķinot abas šīs summas, piemēro noteiktus atvieglojumus.  Māja, kurā dzīvojat, netiek ņemta vērā, aprēķinot jūsu aktīvus.

Vairumā gadījumu jums būs jāveic maksājums, ko sauc par “iemaksu”.  Iemaksas(-u) summa būs atkarīga no jūsu izmantojamajiem ienākumiem un aktīviem.

Pirmo reizi tiekoties ar solisitoru, jums būs jāmaksā konsultācijas iemaksa. Minimālā konsultācijas iemaksa ir 30 EUR.  Atkarībā no ienākumiem jums varētu būt jāmaksā līdz 150 EUR.

Ja Juridiskās palīdzības padome piekritīs jūs pārstāvēt tiesā, jums būs jāmaksā palīdzības iemaksa. Minimālā palīdzības iemaksa ir 130 EUR.  Atkarībā no jūsu ienākumiem un aktīviem jums varētu būt jāmaksā vairāk.  Palīdzības iemaksas summa ietver konsultācijas iemaksu, tāpēc, ja jūsu iemaksa tiks aprēķināta 130 EUR apmērā, jums būs jāmaksā vēl tikai 100 EUR.

Iemaksa nav jāveic, ja:

 • aģentūra Tusla lūdz tiesu ļaut tai nodot jūsu bērnus valsts aprūpē vai ļaut tās darbiniekiem uzraudzīt jūsu bērnus jūsu mājās;
 • jūs vēršaties vai aizstāvaties rajona tiesā saistībā ar aizlieguma rīkojumu, drošības rīkojumu, aizsardzības rīkojumu vai pagaidu aizlieguma rīkojumu.

Ir nedaudzi citi apstākļi, kad Juridiskās palīdzības padome neiekasē iemaksu.  Tie ietver gadījumus, kad tā sniedz juridiskas konsultācijas personai, kas apgalvo, ka ir cietusi no izvarošanas vai seksuālas vardarbības, vai pārstāv viņu tās personas tiesas procesā, kura ir apsūdzēta izvarošanā vai seksuālā vardarbībā.

Starptautiska aizsardzība (patvērums)

Ja pieteiksieties juridiskās palīdzības saņemšanai saistībā ar starptautiskās aizsardzības prasību Īrijā, jums būs jāmaksā tikai 10 EUR.

Kā tiek novērtēti mani ienākumi?

Pirmais solis ir aizpildīt paziņojumu par līdzekļiem pieteikumā juridisko pakalpojumu saņemšanai.  Veidlapā jums būs jāsniedz turpmāk izklāstītā informācija.

Ienākumi — tie ir jūsu kopējie ienākumi, piemēram, alga, sociālā pabalsta maksājumi (lai gan daži sociālā pabalsta maksājumi nav iekļauti, piemēram, bērnu pabalsts un aprūpētāja pabalsts) (par ienākumiem netiks uzskatīts arī neviens valsts iestāžu nodrošināts mājokļa atbalsta pasākums), pensija un noteikti personiskie apstākļi, kā arī daži izdevumu posteņi, ko ņem vērā, lai izlemtu, kādus atvieglojumus var piemērot jūsu ienākumiem, lai aprēķinātu izmantojamos ienākumus.

Atvieglojumi ir šādi:

Atvieglojums

Maksimālā summa

Laulātais/partneris

3500 EUR

Apgādājami pieaugušie un bērni

1600 EUR par apgādājamo

Uzturēšanās izdevumi

8000 EUR

Bērnu aprūpe

6000 EUR par bērnu

Ienākuma nodoklis

Pilna summa

Sociālās apdrošināšanas iemaksa (PRSI)

Pilna summa

Universālā sociālā maksa (USC)

Pilna summa

Saņemtie ex gratia maksājumi

Atskaitījums 20 EUR apmērā par katru ik nedēļu saņemto maksājumu

Juridiskās palīdzības padome aprēķinās jūsu izmantojamos ienākumus un informēs jūs par veicamo iemaksu.  Jūs varat aizpildīt paziņojumu par līdzekļiem pats, vai juridiskā centra darbinieki jums palīdzēs aizpildīt veidlapu, ja to nevarēsiet izdarīt. https://www.legalaidboard.ie/en/ ir tiešsaistes indikators, kas jums palīdzēs noskaidrot, vai jūs varētu būt finansiāli atbilstīgs.  Šis indikators negarantē finansiālo atbilstību juridisko pakalpojumu saņemšanai.  Tas ir tikai orientieris.

Kā es varu apstiprināt savu ienākumu un pabalstu galveno avotu?

Iespējams, jums būs jāapstiprina savu ienākumu galvenais avots, sniedzot, piemēram, šādu informāciju:

 • pēdējā algas aprēķina kopija,
 • sociālā pabalsta aprēķina kopija,
 • īres maksas grāmatiņa / paziņojums par hipotēku.

Juridiskās palīdzības padome var pieprasīt Nodarbinātības un sociālās aizsardzības departamentam izmeklēt jebkuras personas, kas pieprasa vai saņem juridiskos pakalpojumus, līdzekļus.  Dažos gadījumos Juridiskās palīdzības padome var jums lūgt iesniegt papildu dokumentus saistībā ar jūsu pieprasītajiem atvieglojumiem.

Kā tiek aprēķināti mani kapitāla līdzekļi?

Jūsu mājokļa vērtība netiek ņemta vērā, novērtējot jūsu kapitāla līdzekļus. Ja jūsu kapitāla līdzekļi pārsniedz 4000 EUR, jums pieteikuma veidlapā jāaizpilda paziņojums par kapitālu.  Ir jāsniedz šāda informācija:

 • kapitāls. Viss jūsu kopējais kapitāls neatkarīgi no tā, vai tas ir īpašums, automašīna, skaidra nauda, nauda bankā, investīcijas vai citi līdzekļi;
 • parāds. Jums var piešķirt atvieglojumu par noteiktiem parādiem, ko var atskaitīt no kapitāla, lai iegūtu izmantojamo kapitālu, piemēram, par krājaizdevu sabiedrību aizdevumiem.

Kas notiek, ja man tiek piespriests segt tiesāšanās izmaksas?

Ja jums ir piespriests segt lietas izmaksas, attiecīgā summa ir jāiemaksā Juridiskās palīdzības fondā un jāizmanto, lai segtu izmaksas, kas radušās Juridiskās palīdzības padomei, sniedzot jums juridiskos pakalpojumus.  Ģimenes tiesību lietās tas parasti nenotiek.  Lietās, kas nav saistītas ar ģimenes tiesībām, ja uzvarat lietā, jums parasti tiek piespriests segt jūsu tiesāšanās izmaksas.  Savukārt, ja zaudējat lietā, jums var piespriest segt otras puses tiesāšanās izmaksas.  Tādā gadījumā LAB nav pienākuma segt otras puses izmaksas, un par to personīgi atbildīgs esat jūs.

Kas notiek, ja manas lietas rezultātā es iegūstu vai paturu naudu vai citu īpašumu?

Ja jūsu lietas rezultātā jūs iegūstat vai paturat naudu vai nekustamo īpašumu, Juridiskās palīdzības padomei ir atļauts — ar dažiem izņēmumiem — izmantot šo naudu vai nekustamo īpašumu, lai samaksātu par jums sniegto juridisko palīdzību.  Jums juridiskās palīdzības fondā ir jāiemaksā nauda, ko esat ieguvis vai paturējis jūsu lietas rezultātā un uz ko neattiecas izņēmumi.  Padome atskaitīs savas izmaksas un atdos jums atpakaļ atlikumu.  Ja jūs iegūstat vai paturat nekustamo īpašumu (piemēram, māju vai zemi), Padomei ir tiesības piemērot tā saukto maksu par šo īpašumu, un jūs šo īpašumu nevarat pārdot, kamēr maksa nav samaksāta.

Kas man jādara, ja mainās mans finanšu stāvoklis?

Ja saņemat juridiskos pakalpojumus, jums (ar solisitora starpniecību) ir jāinformē Juridiskās palīdzības padome par jebkādām izmaiņām jūsu ienākumos vai kapitālā, piemēram, ja esat saņēmis algas pielikumu, ir mainījusies jūsu sociālo pabalstu vērtība vai ja esat iegādājies jaunu automobili vai māju.  Tas ir jādara tāpēc, ka jums ir jāsaglabā tiesības saņemt juridiskos pakalpojumus, kamēr saņemat juridiskos pakalpojumus, līdz jūsu lietas slēgšanai.  Tas vien, ka jūsu finanšu stāvoklis ir uzlabojies, automātiski nenozīmē, ka Padome pārtrauks sniegt jums juridisko palīdzību, lai gan, iespējams, jums būs jāmaksā lielāka iemaksa.

Kas notiks, ja neinformēšu juridisko centru par mana stāvokļa izmaiņām?

Ja neinformējat Juridiskās palīdzības padomi par jūsu ienākumu vai kapitāla izmaiņām un tā uzzina, ka stāvoklis ir mainījies, Padome var nolemt pārtraukt sniegt jums juridisko palīdzību.

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Ja vien tiesvedība noris Īrijas jurisdikcijā, pieteikumu iesniedzēji no ārvalstīm, kuri iztur likumā un noteikumos paredzēto finansiālās atbilstības un pamatotības pārbaudi, ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību Īrijā.

Lai gan lielākā daļa personu, kas iesniedz pieteikumus juridiskās palīdzības saņemšanai, ir Īrijas rezidenti, arī personai, kas dzīvo ārpus Īrijas, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav Īrijas pilsonis, ir iespējams pieteikties juridiskās palīdzības un/vai konsultāciju saņemšanai Īrijā, ja šī persona lūdz juridisko palīdzību vai konsultācijas juridiskā jautājumā, ko reglamentē Īrijas tiesību akti, un parasti, ja juridiskā palīdzība tiek sniegta personai, kas dzīvo ārpus Īrijas, un tiek apstrīdēts nekustamais vai personīgais īpašums, šis īpašums atrodas Īrijā. Tāpat kā Īrijas pieteikumu iesniedzēju gadījumā ir jāveic līdzekļu pārbaude, lai noteiktu, vai attiecīgajai personai ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, arī personām, kas dzīvo ārpus Īrijas, ir jāveic tāds pats finansiālās atbilstības novērtējums.

Juridisko palīdzību sniedz, nepiemērojot līdzekļu pārbaudes atbilstības kritērijus, tiesvedībā, kas sākta saskaņā ar 1991. gada Likumu par bērnu nolaupīšanu un aizgādības rīkojumu izpildi un 1994. gada Likumu par rīkojumiem par uzturlīdzekļiem (attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu savstarpēji atbilstīgās jurisdikcijās).

Parasti juridiskās konsultācijas netiek sniegtas, ja pieteikuma iesniedzējs bez grūtībām varētu saņemt juridiskās konsultācijas ārpus likuma darbības jomas. Tā tas parasti būtu gadījumos, kad pakalpojumi ir pieejami no cita avota, piemēram, konsultāciju aģentūrām vai citas valsts iestādes.

Likuma darbības jomā neietilpst konsultācijas krimināltiesību jautājumos, izņemot konsultācijas sūdzību iesniedzējiem izvarošanas lietās.

Pirms tiek atļauta juridiskā palīdzība, Padomei ir jāgūst pārliecība, ka ir pamatoti sākt tiesvedību vai aizstāvēties, ņemot vērā, piemēram, lietas juridisko pamatotību un iespējamo iznākumu. Šie kritēriji ir šādi: izredzes gūt panākumus; pamatoti iemesli tiesvedības sākšanai vai aizstāvībai; tādas metodes pieejamība, kas nav tiesvedība un ar ko varētu apmierinoši atrisināt problēmu (piemēram, mediācija vai izlīguma sarunas); juridiskās palīdzības saņēmēja spēja iegūt juridisko pārstāvību ārpus likuma darbības jomas (piemēram, iespēja, ka izmaksas sedz apdrošināšanas sabiedrība utt.).

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Tiek apsvērts, vai pieteikuma iesniedzējam būtu jāpiemēro atšķirīga kārtība, nevis vispārējais noteikums, saskaņā ar kuru pieteikumu iesniedzējiem tiek piešķirtas tikšanās ar solisitoriem, proti, noteikums, ka to piešķir pēc kārtas, stingri ievērojot datumu, kurā pieteikumu iesniedzēju vārdi tiek iekļauti juridisko pakalpojumu gaidīšanas sarakstā. Jauniem pieteikumu iesniedzējiem priekšroka tiek dota tad, ja tiem nepieciešami juridiskie pakalpojumi šādās lietu kategorijās:

 • tiesvedība par bērna nolaupīšanu;
 • ja pastāv reāls risks, ka bērni varētu tikt izvesti no jurisdikcijas bez pieteikuma iesniedzēja piekrišanas;
 • tiesvedība par bērna aprūpi;
 • vardarbība ģimenē;
 • ja saskaņā ar noilguma noteikumiem pastāv risks, ka prasības celšanas termiņš var beigties, ja netiks veikti tūlītēji pasākumi;
 • ja pastāv risks, ka citos tiesību aktos noteiktie termiņi varētu beigties;
 • ja pastāv risks, ka aktīvi varētu tikt izkliedēti tā, ka tie nebūs pieejami pieteikuma iesniedzēja prasījumu apmierināšanai.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Persona, kurai nepieciešami juridiskie pakalpojumi, var pieteikties jebkurā no juridiskajiem centriem, atnākot, zvanot vai rakstot uz juridisko centru, kas atrodas vistuvāk pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai.

Juridisko centru saraksts atrodams Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

Ja pieprasījums tiek veikts pa telefonu, pieteikuma iesniedzējs tiek aicināts vērsties attiecīgajā juridiskajā centrā personīgi, lai varētu aizpildīt rakstisku pieteikumu un veikt līdzekļu novērtējumu nolūkā noteikt, vai pieteikuma iesniedzējs ir finansiāli tiesīgs saņemt juridisko palīdzību. Pieteikumu var iesniegt arī pa pastu, un parasti to ir piemēroti darīt, ja pieteikuma iesniedzējam ir sarežģīti personīgi ierasties juridiskajā centrā.

Juridisko palīdzību sniedz, nepiemērojot līdzekļu pārbaudes atbilstības kritērijus, tiesvedībā, kas sākta saskaņā ar 1991. gada Likumu par bērnu nolaupīšanu un aizgādības rīkojumu izpildi un 1994. gada Likumu par rīkojumiem par uzturlīdzekļiem (attiecībā uz uzturlīdzekļu piedziņu savstarpēji atbilstīgās jurisdikcijās).

Turklāt Juridiskās palīdzības padome ļauj iesniegt pieteikumu tiešsaistē tās tīmekļa vietnē.

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

 • Algas aprēķins / P60, sociālā pabalsta kvīts vai paziņojums par ieņēmumu / revidēto kontu novērtējumu.
 • Ziņas par citiem saņemtajiem ienākumiem (piemēram, par uzturlīdzekļiem).
 • Sīkāka informācija par jūsu ienākuma nodokli, PRSI un USC maksājumiem (tie būs iekļauti jūsu algas aprēķinā vai paziņojumā par novērtējumu).
 • Sīkāka informācija par jūsu ikmēneša hipotēkas/īres maksājumiem.
 • Aptuvenas visu jūsu kapitāla aktīvu vērtības, izņemot māju, kurā dzīvojat.
 • Jūsu ietaupījumu vērtības.
 • Jūsu aizdevumu/parādu neatmaksātās summas.

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Visu juridisko centru — pilna un nepilna darba laika — saraksts ar adresēm un tālruņa numuriem ir pieejams Padomes tīmekļa vietnē.

Tiešsaistes veidlapu var iesniegt arī Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Finansiāli atbilstīgiem pieteikuma iesniedzējiem piedāvā tikšanos ar solisitoru saskaņā ar gaidīšanas saraksta procedūru vai saskaņā ar noteiktajām prioritāro jautājumu kategorijām. Parasti pieteikuma iesniedzējam tiek piedāvāta tikšanās ar vienu no solisitoriem, ko nodarbina Juridiskās palīdzības padome un kas atrodas kādā no tās birojiem.

Pieteikuma iesniedzējs veic juridisko konsultāciju iemaksu pirms pirmās tikšanās reizes un par to saņem kvīti.

Pirmajā tikšanās reizē solisitors paskaidros, ka gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam būs vajadzīga solisitora pārstāvība tiesvedības sākšanai vai aizstāvībai, būs jāmaksā juridiskās palīdzības iemaksa, kad tiks izsniegts juridiskās palīdzības sertifikāts.

Juridiskās palīdzības sertifikātu pieteikumiem var būt vajadzīga papildu informācija. Atkarībā no lietas būtības šī papildu informācija var ietvert:

 1. slimības vēsturi / medicīniskos ziņojumus;
 2. policijas (Gardai) iegūto vai sagatavoto paziņojumu un/vai ziņojumu kopijas;
 3. līgumu kopijas, ja tādi ir.

Ja pēc visas vajadzīgās informācijas saņemšanas tiks uzskatīts, ka juridiskās palīdzības pieteikums neatbilst Civiltiesiskās juridiskās palīdzības likuma noteikumiem, 1995. gada un 1996. gada noteikumiem, solisitors izsniegs atteikuma vēstuli.

Šajā vēstulē tiks norādīti pieteikuma noraidījuma iemesli un Civiltiesiskās juridiskās palīdzības likuma un/vai noteikumu attiecīgais(-ie) pants(-i). Vēstulē pieteikuma iesniedzēju informēs arī par tiesībām uz lēmuma pārskatīšanu un/vai pārsūdzību Padomes Apelācijas komitejā.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ja pieteikuma iesniedzējs, kas lūdz juridisko palīdzību, atbilst likuma un noteikumu prasībām, izsniedz juridiskās palīdzības sertifikātu, lai nodrošinātu solisitora un vajadzības gadījumā advokāta pārstāvību noteiktos civilprocesos rajona tiesā, apgabaltiesā, augstajā tiesā un augstākajā tiesā.

Juridiskās palīdzības sertifikāts ļauj sniegt juridiskos pakalpojumus tikai tajā norādītajā tiesvedībā vai jautājumā. Juridiskās palīdzības sertifikāta izsniegšana pieteikuma iesniedzējam nenozīmē, ka pieteikuma iesniedzējs saņem juridisku palīdzību citos jautājumos. Ja pieteikuma iesniedzējam ir vajadzīga juridiskā palīdzība vairāk nekā vienā jautājumā, ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

Pieteikumus juridiskās palīdzības sertifikāta saņemšanai iesniedz solisitors juridiskajā centrā pēc apspriešanās ar pieteikuma iesniedzēju.

Likuma 29. panta 1. punktā ir noteikts, ka persona nav tiesīga saņemt juridisko palīdzību vai konsultācijas, ja tā nav veikusi iemaksu. Šo iemaksu nosaka, veicot finanšu novērtējumu, kura pamatā ir informācija, ko pieteikuma iesniedzējs ir norādījis savos paziņojumos par līdzekļiem un kapitālu. Ja personai nav kapitāla aktīvu, minimālā summa, kas jāmaksā par juridisko palīdzību, ir 35 EUR, bet maksimālā — 1210 EUR.

Visa iemaksa būtu jāveic, kad tiek atdots juridiskās palīdzības sertifikāts un pirms tiek sniegti juridiskie pakalpojumi. Izņēmuma gadījumos Padome var atļaut pieteikuma iesniedzējam veikt maksājumu pa daļām. Tomēr visa summa ir jāsamaksā 12 mēnešu laikā un pirms tiesvedības beigām.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikumā būs norādījis, ka vēlas, lai to pārstāvētu konkrēts juridiskā centra solisitors, vadošais solisitors ņems vērā pieteikuma iesniedzēja vēlmes, lemjot par to, kuru solisitoru piešķirt attiecīgajam pieteikuma iesniedzējam. Vadošais solisitors ņems vērā arī citus apstākļus, pieņemot lēmumu par to, kuru solisitoru piešķirt, piemēram, vai pieteikuma iesniedzēja pieprasītais solisitors būs pieejams, lai pārstāvētu klientu konkrētā tiesas datumā. Ja pieteikuma iesniedzēja lietas izskatīšanas dienā pieteikuma iesniedzēja pieprasītais solisitors jau būs piešķirts citam klientam citā vietā, vadošajam solisitoram nāksies piešķirt pieteikuma iesniedzējam citu solisitoru, kas viņu pārstāvēs pieprasītā solisitora vietā.

Ja pieteikuma iesniedzēju iepriekš jau pārstāvējis kāds juridiskā centra solisitors, parasti vadošais solisitors norīko to pašu solisitoru sniegt juridiskos pakalpojumus tam pašam klientam jaunā jautājumā. Pieteikuma iesniedzējam nav absolūtu tiesību saņemt viņa izvēlētā solisitora konsultācijas vai pārstāvību, taču vadošais solisitors parasti ņem vērā pieteikuma iesniedzēja vēlmes, pieņemot lēmumu par to, kuru solisitoru piešķirt pieteikuma iesniedzējam. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlēsies, lai viņu pārstāvētu tā paša dzimuma solisitors, kāds ir pieteikuma iesniedzējam, vadošais solisitors pēc iespējas centīsies nodrošināt, lai tiktu ņemta vērā pieteikuma iesniedzēja vēlme šajā ziņā.

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Sertifikātā norādītā juridiskās palīdzības iemaksa segs visas ar tiesvedību saistītās izmaksas. Tomēr par izmaksām un vispārējiem zaudējumiem, kurus jums būs piespriests segt tiesvedības vai ārpustiesas izlīguma rezultātā, jums būs jāmaksā Juridiskās palīdzības padomei. Ar dažiem ierobežotiem izņēmumiem Padomei ir tiesības atskaitīt izmaksas, kas tai radušās, no naudas līdzekļiem, kurus jūs saņemat. Tas attiecas arī uz izlīgumiem, kas laulības lietu, šķiršanās vienošanos vai laulāto atšķiršanas rezultātā ir noslēgti ar personu, kurai tiek sniegta juridiska palīdzība. Ja kopējās izmaksas, kas Padomei radušās, sniedzot juridiskos pakalpojumus, būs mazākas par kopējo summu, ko būsiet samaksājis jūs kā iemaksu vai kas būs samaksāta jūsu vārdā kā iemaksa, vai kas būs samaksāta izmaksu vai zaudējumu piedziņas rezultātā vai ņemot vērā maksu par īpašumu, jums tiks atmaksāta atlikusī summa.

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Neattiecas.

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Juridiskās palīdzības sertifikāts ļauj sniegt juridiskos pakalpojumus tajā norādītajā tiesvedībā vai jautājumā. Kad norādītā tiesvedība ir beigusies vai jautājums ir atrisināts, sertifikāta derīguma termiņš beidzas. Pieteikuma iesniedzējs, kuram vajadzīgi papildu pakalpojumi, kas var būt saistīti ar sākotnējo jautājumu, var pieteikties juridiskās palīdzības sertifikāta grozījumam vai jauna sertifikāta saņemšanai. Lietas individuālie apstākļi noteiks, vai ir vajadzīgs grozījums vai jauns sertifikāts, un solisitors sniegs konsultāciju.

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Ja jūs sniedzat nepareizu informāciju vai neatklājat būtiskus faktus (piemēram, saistībā ar izmaiņām jūsu finanšu stāvoklī) vai ja jūs rīkojaties nesaprātīgi, juridiskās konsultācijas vai juridisko palīdzību, vai abus var atsaukt un jums var būt jāsedz visas izmaksas, kas radušās jūsu vārdā.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Pieteikuma iesniedzējs, kuru neapmierina kāds Padomes lēmums, var pieprasīt lēmuma pārskatīšanu. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai lēmums tiktu pārskatīts, jāiesniedz izskatīšanai rakstveida papildu informācija kopā ar pieteikuma iesniedzēja solisitora atzinumu par to, vai lēmums ir jāsaglabā. Pieteikumu iesniedzēji var pieprasīt lēmuma pārskatīšanu ar juridiskā centra starpniecību.

Pieteikuma iesniedzējs, kuru neapmierina kāds Padomes lēmums vai kāda Padomes lēmuma pārskatīšana, var pārsūdzēt šo lēmumu Padomes komitejā. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas pārsūdzēt lēmumu, jāiesniedz pārsūdzība Padomes Apelācijas komitejā. Pieteikuma iesniedzēji var pieprasīt lēmuma pārsūdzēšanu vai nu ar juridiskā centra starpniecību, vai tieši Padomei.


Papildu informācija lēmuma pārskatīšanas nolūkā vai pārsūdzība ir jāiesniedz viena mēneša laikā no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs tika informēts par to, ka viņam nav tiesību uz pieprasīto pakalpojumu.

Pārsūdzības komitejā ir priekšsēdētājs un četri citi locekļi, no kuriem divi pirms iecelšanas Padomē bija vai nu praktizējoši advokāti, vai praktizējoši solisitori. Komitejā ir personas, kas nebija iesaistītas sākotnējā lēmuma pieņemšanā.

Papildu informācija

Papildu informācija, ieskaitot visu juridisko centru sarakstu ar adresēm un tālruņa numuriem, ir pieejama Padomes tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 26/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.