Juridiskā palīdzība

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Izmantojot juridisko palīdzību, var apmaksāt šādas tiesas procesa izmaksas:

 • valsts un reģistrācijas nodeva,
 • tiesas nodevas,
 • tiesu izpildītāju nodevas un izmaksas,
 • ekspertu izdevumi un honorāri,
 • tulku un tulkotāju honorāri,
 • notāru izdevumi un maksas,
 • dienas naudas lieciniekiem,
 • ceļa izmaksas,
 • publikācijas izmaksas,
 • advokātu maksas un honorāri,
 • ar reģistrāciju, hipotēku un ķīlu saistītas nodevas un maksas,
 • maksas par izziņām attiecībā uz ārvalstu tiesību aktiem (certificats de coutume).

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Izmantojot juridisko palīdzību, fiziska persona, kurai nav pietiekami līdzekļu, var saņemt juridisko palīdzību vai juridiskas advokāta konsultācijas par konkrētu lietu.

3 Kādi ir juridiskās palīdzības piešķiršanas nosacījumi?

Personas, kam nav pietiekami līdzekļu, ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, lai aizsargātu savas intereses, ja atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Luksemburgas valstspiederīgais,
 • vai ārvalstu valstspiederīgais, kas saņēmis uzturēšanās atļauju Luksemburgā,
 • Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais,
 • ārvalstu valstspiederīgais, kura statuss juridiskās palīdzības saņemšanai atbilstoši starptautiskam nolīgumam ir līdzvērtīgs Luksemburgas valstspiederīgo statusam,
 • trešās valsts valstspiederīgais, kas Luksemburgā uzturas nelikumīgi, lai saņemtu pienākošās atlīdzības atmaksu saskaņā ar Darba kodeksa (Code du travail) 572-7 pantu.

Juridisko palīdzību var piešķirt arī jebkuram citam ārvalstniekam, kam nav pietiekamu līdzekļu, saistībā ar procesu par viņa vai viņas tiesībām uz patvērumu, ieceļošanu valstī, uzturēšanos, ilgtermiņa uzturēšanos vai izraidīšanu.

Tas, vai prasītāja līdzekļi nav pietiekami, tiek novērtēts, pamatojoties uz viņa vai viņas un citu mājsaimniecības locekļu kopējiem bruto ienākumiem un kapitālu.

Juridiskā palīdzība tiek atteikta personām, kuras ceļ prasību, kas šķiet nepamatota vai ar ļoti mazu iespēju panākt sekmīgu rezultātu vai kuras mērķis šķiet nesamērīgs iespējamām izmaksām.

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Juridisko palīdzību var piešķirt prasītājam vai atbildētājam strīdus vai bezstrīdus lietās, kuras skata tiesa vai kuras tiek izlemtas ārpustiesas ceļā. To var pieprasīt saistībā ar visām lietām, ko izskata parastās vai administratīvās tiesas.

Juridisko palīdzību var arī piešķirt aizsardzības pasākumu un procedūru gadījumā, lai panāktu tiesu nolēmumu vai jebkuru citu izpildu instrumentu izpildi.

Tomēr to nevar piešķirt mehānisko transportlīdzekļu īpašniekiem strīdos, kas saistīti ar šādu transportlīdzekļu izmantošanu. To arī nevar piešķirt veikalu īpašniekiem, ražotājiem, amatniekiem vai profesionāliem speciālistiem lietās, kas saistītas ar to komerciālo vai profesionālo darbību, izņemot pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos. To arī kopumā nevar piešķirt strīdos, kas izriet no juridiskās palīdzības pieprasītāja spekulatīvas darbības.

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Ārkārtas gadījumos Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) bez papildu formalitātēm var piešķirt provizorisku juridisko palīdzību, lai īstenotu darbības pēc priekšsēdētāja ieskatiem.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Vietējo pieteikuma veidlapu juridiskās palīdzības pieprasīšanai Luksemburgā var saņemt Centrālajā sociālās palīdzības dienestā (Service Central d'Assistance Sociale (tālr. 00 352 475821-1).

To var arī lejupielādēt Luksemburgas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē vai Dīkiršas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē.

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Pieteikumam par juridiskās palīdzības saņemšanu jāpievieno:

 • prasītāja identitāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • prasītājam izdota izziņa par reģistrāciju Vienotajā sociāla nodrošinājuma centrā (certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale — CCSS), tas pats tiek prasīts par katru prasītāja mājsaimniecības locekli;
 • par prasītāju un par katru prasītāja mājsaimniecības locekli: algu aprēķini (vai CCSS izziņa par ienākumiem (certificat de revenu)), minimālā garantētā ienākuma maksājumu dokumenti (attestations de paiement du revenu d'inclusion sociale (REVIS)), bezdarbnieka pabalsta vai pensijas maksājumu dokumenti vai citi maksājumu dokumenti par pēdējiem trim mēnešiem, kur norādītas bruto summas (ar bankas izdrukām nepietiek);
 • izziņa par nulles atlikumu no Valsts solidaritātes fonda (Fonds national de solidarité) attiecībā uz katru mājsaimniecības locekli, ja mājsaimniecība nesaņem nekādus maksājumus no fonda;
 • ja mājsaimniecībai tiek maksāts vai tā maksā uztura piemaksas, dokuments, kurā norādītas samaksātās vai saņemtās summas (piemēram, bankas konta izdrukas par pēdējiem trim mēnešiem);
 • izziņa par nekustamajiem īpašumiem vai to neesamību no Luksemburgas nodokļu dienesta (Administration des contributions directes) attiecībā uz katru mājsaimniecības locekli;
 • attiecīgā gadījuma pamatojuma dokumenti saistībā ar nekustamā īpašuma, kas atrodas citā valstī, īpašumtiesībām;
 • dokumentāri pierādījumi par kustamo mantu (skaidra nauda, uzkrājumu, akcijas, obligācijas utt.);
 • ja mājsaimniecība savu mitekli īrē, īres līguma kopija un īres maksājumu dokumenti par pēdējiem trim mēnešiem;
 • ja mājsaimniecība maksā hipotēku, pierādījumi par mēneša maksājumu veikšanu;
 • dokumentāri pierādījumi par ienākumiem no nekustamā īpašuma un kustamās mantas;
 • ar attiecīgo lietu saistīti dokumenti.

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs vietā, kur ir pieteicēja dzīvesvieta, vai tā nozīmēta persona izlemj, vai piešķirt juridisko palīdzību. Nerezidentu gadījumā šo lēmumu pieņem Luksemburgas Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona.

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Priekšsēdētāja lēmums jums tiks nosūtīts pa pastu.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Savā lēmumā priekšsēdētājs norādīs tā advokāta vārdu, kurš nozīmēts sniegt juridisko palīdzību, un lūgs jūs sazināties ar šo advokātu.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Priekšsēdētājs nozīmē advokātu, kuru brīvi izvēlējies prasītājs, vai, ja prasītājs nav izvēlējies advokātu vai priekšsēdētājs uzskata, ka izvēle nav atbilstoša, priekšsēdētājs nozīmē advokātu pēc saviem ieskatiem. Ja vien nav šķēršļu vai interešu konflikta, advokātiem ir jāpieņem šāds nozīmējums.

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Juridiskā palīdzība parasti ietver visas ar to tiesas procesu, procedūrām un pasākumiem saistītās izmaksas, kuru iztiesāšanai tā piešķirta (sk. 1. punktu).

Tomēr juridiskā palīdzība nesedz ne fiksētos procesuālos izdevumus, ko zaudētāja puse maksā otrai pusei (indemnités de procédure), ne izdevumus ļaunprātīgā vai kaitnieciskā tiesvedībā.

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Luksemburgā nav iespējams saņemt daļēju juridisko palīdzību.

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Nē, tādā nolūkā būs jāiesniedz jauns pieteikums juridiskās palīdzības saņemšanai.

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs var atsaukt prasītāja tiesības uz juridisko palīdzību pat pēc procesa vai pasākumiem, kam tā tika piešķirta, ja tiek konstatēts, ka lēmums par piešķiršanu pamatojies uz nepatiesiem apgalvojumiem vai nepareiziem dokumentiem. Tiesības uz juridisko palīdzību var atsaukt arī tad, ja tās saņēmējs iegūst finanšu līdzekļus procesa laikā, šo pasākumu izpildes laikā vai šādu procesu vai pasākumu rezultātā, kuru gadījumā nebūtu pieņemts lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu, ja šādi līdzekļi saņēmējam būtu bijuši juridiskās palīdzības pieprasīšanas brīdī. Juridiskās palīdzības saņēmējiem vai ieceltajam advokātam ir pienākums informēt priekšsēdētāju par jebkurām šādām izmaiņām saņēmēju situācijā.

Par priekšsēdētāja lēmumu atsaukt tiesības uz juridisko palīdzību tiek nekavējoties paziņots Tieslietu ministrijai (Ministère de la Justice). Zemes reģistrācijas un īpašuma departaments (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) ir atbildīgs par tādu summu atgūšanu, kas ir samaksātas juridiskās palīdzības veidā.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Prasītāji var pārsūdzēt priekšsēdētāja lēmumu noraidīt vai atsaukt juridisko palīdzību Disciplinārlietu un administratīvo lietu padomē (Conseil disciplinaire et administratif), kuras lēmums ir galīgs. Apelācijas sūdzības ir jāiesniedz Disciplinārlietu un administratīvo lietu padomes priekšsēdētājam ar ierakstītu pasta sūtījumu desmit dienu laikā pēc paziņojuma par Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja lēmumu saņemšanas. Prasītājam ir iespēja tikt uzklausītam padomē vai pie kāda no tās deleģētajiem locekļiem.

17 Vai juridiskās palīdzības pieprasīšana aptur noilguma termiņu?

Juridiskās palīdzības pieteikums neaptur noilguma termiņu.

Noderīgas saites

Luksemburgas Advokātu kolēģija

Guichet.lu

Lapa atjaunināta: 05/03/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.