Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Juridiskā palīdzība

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Izmantojot juridisko palīdzību, var apmaksāt šādas tiesas procesa izmaksas:

 • valsts un reģistrācijas nodeva,
 • tiesas nodevas,
 • tiesu izpildītāja nodevas un izmaksas,
 • ekspertu izdevumi un honorāri,
 • tulku un tulkotāju honorāri,
 • notāru izdevumi un maksas,
 • dienas naudas lieciniekiem,
 • ceļa izmaksas,
 • publikācijas izmaksas,
 • advokātu maksas un honorāri,
 • ar reģistrāciju, hipotēku un ķīlu saistītas nodevas un maksas,
 • maksas par izziņām, kurās norādīta pozīcija ārvalstu tiesību aktos (certificats de coutume).

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Izmantojot juridisko palīdzību, fiziska persona, kurai nav pietiekami līdzekļu, var saņemt juridisko palīdzību vai juridiskas advokāta konsultācijas par konkrētu lietu.

3 Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Personas, kam nav pietiekami līdzekļu, ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, lai aizsargātu savas intereses, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 • Luksemburgas valstspiederīgais,
 • vai ārvalstu valstspiederīgais, kas saņēmis uzturēšanās atļauju Luksemburgā,
 • Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais,
 • ārvalstu valstspiederīgais, kura statuss juridiskās palīdzības saņemšanai atbilstoši starptautiskam nolīgumam ir līdzvērtīgs Luksemburgas valstspiederīgo statusam,
 • trešās valsts valstspiederīgais, kas Luksemburgā uzturas nelikumīgi, lai saņemtu pienākošās atlīdzības atmaksu saskaņā ar Darba kodeksa (Code du Travail) 572-7 pantu.

Juridisko palīdzību var piešķirt arī jebkuram citam ārvalstu valstspiederīgajam, kam nav pietiekami līdzekļu, saistībā ar procesu par viņa vai viņas tiesībām uz patvērumu, ieceļošanu, uzturēšanos, ilgtermiņa uzturēšanos vai izraidīšanu.

Līdzekļu nepietiekamības pārbaude pamatojas uz kopējiem pieteicēja, kā arī citu mājsaimniecības locekļu bruto ienākumiem un kapitālu.

Juridiskā palīdzība tiek atteikta personām, kuras ceļ prasību, kas šķiet nepamatota vai ar ļoti mazu iespēju panākt sekmīgu rezultātu vai kuras mērķis šķiet nesamērīgs iespējamām izmaksām.

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Juridisko palīdzību var piešķirt pieteicējam vai atbildētājam strīdus vai bezstrīdus lietās, kuras skata tiesa vai kuras tiek izlemtas ārpustiesas ceļā. To var pieprasīt saistībā ar visām lietām, ko izskata parastās vai administratīvās tiesas. Juridisko palīdzību var arī piešķirt aizsardzības pasākumu un procedūru gadījumā, lai panāktu tiesu nolēmumu vai jebkuru citu izpildu instrumentu izpildi.

Tomēr to nevar piešķirt mehānisko transportlīdzekļu īpašniekiem strīdos, kas saistīti ar šādu transportlīdzekļu izmantošanu. To arī nevar piešķirt veikalu īpašniekiem, rūpniekiem, amatniekiem vai profesionāliem speciālistiem lietās, kas saistītas ar to komerciālo vai profesionālo darbību, izņemot pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos. To arī kopumā nevar piešķirt strīdos, kas saistīti ar juridiskās palīdzības pieprasītāja spekulatīvu darbību.

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Advokātu padomes priekšsēdētājs (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) ārkārtas gadījumos bez papildu formalitātēm var piešķirt pagaidu juridisko palīdzību, lai īstenotu darbības pēc priekšsēdētāja ieskatiem.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Vietējo pieteikuma veidlapu juridiskās palīdzības pieprasīšanai var saņemt Centrālajā sociālās palīdzības dienestā (Service Central d'Assistance Sociale, tālr. 00 352475821-1).

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Iesniedzot pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai, jums ir jāpievieno šādi dokumenti:

 • jūsu identitāti apliecinoša dokumenta kopija;
 • jūsu izziņa par reģistrāciju Vienotajā sociāla nodrošinājuma centrā (Centre Commun de la Sécurité Sociale — CCSS), tas pats tiek prasīts attiecībā uz jūsu mājsaimniecības locekļiem;
 • attiecībā uz jums un katru jūsu mājsaimniecības locekli — algu aprēķini (vai CCSS izziņa par ienākumiem), minimālā garantētā ienākuma maksājumu dokumenti no Revenu d'inclusion sociale (REVIS) programmas, bezdarbnieka pabalsta vai pensijas maksājumu dokumenti vai citi maksājumu dokumenti par pēdējiem trīs mēnešiem, kur norādītas bruto summas (ar bankas izdrukām nepietiek);
 • izziņa par nulles atlikumu no Valsts solidaritātes fonda (Fonds national de solidarité) attiecībā uz katru mājsaimniecības locekli, ja mājsaimniecība nesaņem nekādus maksājumus no fonda;
 • ja mājsaimniecībai tiek maksāts vai tā maksā uztura piemaksas, dokuments, kurā norādītas samaksātās vai saņemtās summas (piemēram, bankas konta izdrukas par pēdējiem trīs mēnešiem);
 • izziņa par nekustamajiem īpašumiem vai to neesamību no Luksemburgas nodokļu dienesta (Administration des contributions directes) attiecībā uz katru mājsaimniecības locekli;
 • attiecīgā gadījuma pamatojuma dokumenti saistībā ar nekustamā īpašuma, kas atrodas citā valstī, īpašumtiesībām;
 • dokumentāri pierādījumi par kustamo mantu (skaidra nauda, uzkrājumu, akcijas, obligācijas utt.);
 • ja mājsaimniecība ir īrnieks, īres līguma kopija un īres maksājumu dokumenti par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • ja mājsaimniecība maksā hipotēku, pierādījumi par mēneša maksājumu veikšanu;
 • dokumentāri pierādījumi par ienākumiem no nekustamā īpašuma un kustamās mantas;
 • ar attiecīgo lietu saistīti dokumenti.

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Advokātu padomes priekšsēdētājs vietā, kur ir pieteicēja dzīvesvieta, vai tā nozīmēta persona izlemj, vai piešķirt juridisko palīdzību. Nerezidentu gadījumā šo lēmumu pieņem Luksemburgas Advokātu padomes priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona.

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Priekšsēdētāja lēmums jums tiks nosūtīts pa pastu.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Savā lēmumā priekšsēdētājs norādīs tā advokāta vārdu, kurš sniegs juridisko palīdzību, un lūgs jūs sazināties ar šo advokātu.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Priekšsēdētājs nozīmē advokātu, kuru brīvi izvēlējies pieteicējs, vai, ja pieteicējs nav izvēlējies advokātu vai priekšsēdētājs uzskata, ka izvēle nav atbilstoša, priekšsēdētājs nozīmē advokātu pēc saviem ieskatiem. Ja vien nav šķēršļu vai interešu konflikta, advokātiem ir jāpieņem šāds nozīmējums.

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Juridiskā palīdzība parasti ietver visas ar to tiesas procesu, procedūrām un pasākumiem saistītās izmaksas, kuru iztiesāšanai tā tika piešķirta (sk. 1. punktu).

Tomēr no juridiskās palīdzības netiek segtas fiksētas juridiskās izmaksas, kuru samaksu piešķir uzvarējušajai pusei (indemnités de procédure), vai kompensācijas par procesa izmantošanu savtīgiem mērķiem vai tā nelabticīgu rosināšanu.

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Luksemburgā nav iespēja saņemt daļēju juridisko palīdzību.

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Nē, šādā nolūkā jums ir jāiesniedz jauns pieteikums juridiskās palīdzības saņemšanai.

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Advokātu padomes priekšsēdētājs var atsaukt pieteicēja tiesības uz juridisko palīdzību pat pēc procesa vai pasākumiem, kam tā tika piešķirta, ja tiek konstatēts, ka lēmums par piešķiršanu pamatojās uz nepatiesiem apgalvojumiem vai nepareiziem dokumentiem. Tiesības uz juridisko palīdzību var atsaukt arī tad, ja tās saņēmējs iegūst finanšu līdzekļus procesa laikā, šo pasākumu izpildes laikā vai šādu procesu vai pasākumu rezultātā, kuru gadījumā nebūtu pieņemts lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu, ja šādi līdzekļi saņēmējam būtu bijuši juridiskās palīdzības pieprasīšanas brīdī. Juridiskās palīdzības saņēmējiem vai ieceltajam advokātam ir pienākums informēt priekšsēdētāju par jebkurām šādām izmaiņām saņēmēju situācijā.

Par priekšēdētāja lēmumu atsaukt tiesības uz juridisko palīdzību tiek nekavējoties paziņots Tieslietu ministrijai (Ministère de la Justice). Zemes reģistrācijas un īpašuma departaments (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) ir atbildīgs par tādu summu atgūšanu, kas ir samaksātas juridiskās palīdzības veidā.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Pieteicēji var pārsūdzēt priekšsēdētāja lēmumu noraidīt vai atsaukt juridisko palīdzību Disciplinārajā un administratīvajā padomē (le Conseil disciplinaire et administratif), kuras lēmums ir galīgs. Apelācijas sūdzības ir jāiesniedz Disciplinārās un administratīvās padomes priekšsēdētājam, izmantojot ierakstītu pasta sūtījumu, desmit dienu laikā pēc paziņojuma par priekšsēdētāja lēmumu saņemšanas. Pieteicēju uzklausa padome vai viens no tās deleģētajiem biedriem.

Noderīgas saites:

Luksemburgas Advokātu padome

Guichet.lu

Lapa atjaunināta: 14/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.