Juridiskā palīdzība

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Tiesvedības nodevas ir noteiktas tiesību aktos. Daži maksājumi ir jāveic tiesvedības sākumā, un citi — tiesvedības beigās. Kopumā tās ir fiksētas nodevas par tiesas pakalpojumiem. Tiesas pakalpojumu maksas ietver reģistrācijas maksas, izmaksas par uzaicinājumiem ierasties uz liecinieku nopratināšanu, citas ar lietas izskatīšanu saistītas izmaksas, kā arī izmaksas par spriedumu kopijām. Ar dažiem izņēmumiem honorāri, kas jāmaksā advokātiem tiesvedībās, ir noteikti tiesību aktos. Tomēr puses rakstveidā var vienoties citādi.

Iepriekš minētās maksas neietver papildu tiesas nodevas, kuras tomēr tiesa var noteikt pārsūdzības gadījumā.

Attiecībā uz to, kuram ir jāsedz izmaksas, tiesa pēc sprieduma pieņemšanas nosaka pusi, kura tās segs. Saskaņā ar vispārēju principu tiesvedību zaudējušai pusei tiktu piespriests arī segt izmaksas, bet tiesa var lemt citādi atkarībā no konkrētās lietas.

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskā palīdzība ir palīdzības veids, ko uz valsts rēķina sniedz personai pēc tās pieprasījuma — pēc tam, kad Juridiskās palīdzības aģentūras amatpersonas ir izvērtējušas finansiālo situāciju un juridiskās palīdzības advokāts atkarībā no lietas veida ir izvērtējis personas pieprasījuma pamatotību, un ir sniegts atzinums par to, vai šai personai ir pamatots iemesls iesniegt prasību tiesā vai aizstāvēt sevi, vai turpināt būt pusei tiesvedības procesā, lai tiktu nodrošināta tiesu iestāžu pieejamība.

Tādējādi juridiskā palīdzība ir juridiskās palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuriem ir zemi ienākumi un kuri nevar atļauties maksāt par pārstāvību un par piekļuvi tiesu sistēmai. Juridiskā palīdzība ir svarīga, lai nodrošinātu tiesu iestāžu pieejamību nolūkā panākt vienlīdzību likuma priekšā, tiesības uz advokātu un tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu cilvēkiem, kuriem trūkst finanšu līdzekļu. Vienlīdzība ir demokrātiskas sabiedrības pamatā.

Juridisko palīdzību sniedz visās krimināllietās un gandrīz visās civillietās. Civillietās personai ir jābūt tiesīgai saņemt palīdzību gan saskaņā ar līdzekļu pārbaudi, gan ar lietas pamatojuma pārbaudi.

3 Kādi ir juridiskās palīdzības piešķiršanas nosacījumi?

Civillietās: juridisko palīdzību personām piešķir tikai tad, ja ir izpildīti gan līdzekļu pārbaudes, gan pamatojuma pārbaudes kritēriji.

Līdzekļu pārbaude: lai pieteikuma iesniedzējs kvalificētos atbilstīgi līdzekļu kritērijam, attiecīgās personas valdījumā pēdējo 12 mēnešu laikā nedrīkst būt bijusi manta, tostarp pieejama nauda, kuras tīrā vērtība pārsniedz 13 000 EUR (vai – kā noteikts tiesību aktos). Turklāt pieteikuma iesniedzēja ienākumi pēdējos 12 mēnešos pirms juridiskās palīdzības pieteikuma iesniegšanas nedrīkst pārsniegt valsts minimālo algu, kas noteikta personām, kuras ir vecākas par 18 gadiem.

Līdzekļu pārbaudē netiek ņemti vērā priekšmeti, kas pieteikuma iesniedzējam un ģimenes locekļiem ir vajadzīgi ikdienā mājsaimniecībā, vai pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta vai īpašums (gan kustamais, gan nekustamais), ja tas ir tiesvedības priekšmets.

Pamatojuma pārbaude: lai pieteikuma iesniedzējs kvalificētos atbilstīgi pamatojuma kritērijam, juridiskās palīdzības advokātam pēc lietas pārbaudes pēc būtības ir jākonstatē, vai pieteikuma iesniedzējam ir spēkā esošas tiesības iesniegt prasību tiesā vai aizstāvēt sevi, vai būt vai turpināt būt par pusi tiesvedībā, proti, ka pieteikuma iesniedzējam ir probabilis causa litigandi. Katrai lietai tiek pārbaudīts tās pamatojums. Pamatojuma izvērtēšanu veic juridiskās palīdzības advokāts. Veicot izvērtēšanu, tiek pārbaudīta lieta, tiesvedības iespējamais iznākums un izredzes uz labvēlīgu lēmumu.

Personai, kura ir tiesīga un kurai tiesa ir iecēlusi advokātu un pārstāvi tiesā attiecībā uz juridisko palīdzību civillietās, palīdzības sniegšana tiks turpināta līdz pilnīgam tiesvedības noslēgumam.

Krimināllietās: uz juridisko palīdzību neattiecas līdzekļu pārbaude. Saīsinātas tiesvedības lietās Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali (Miertiesā kā krimināllietu tiesā) tiesa ieceļ advokātu no dienas dežūrsaraksta. Citās krimināllietās apsūdzētajam ir jāinformē tiesa, ka viņš vēlas izmantot iespēju saņemt juridisko palīdzību, un šis pieprasījums ir jāreģistrē tiesvedības protokolos. Tiesa šo pieprasījumu kopā ar informāciju par apsūdzēto nosūta juridiskās palīdzības aģentūrai, kurai ir jāsniedz atbilde par to, vai pieprasījums ir akceptēts, un jānorāda advokāta vārds un uzvārds.

Krimināllietu apelācijas sūdzības: ja persona vēlas ar juridiskās palīdzības advokāta palīdzību iesniegt apelācijas sūdzību par Miertiesā pieņemtu lēmumu, tas ir nekavējoties jāpaziņo Juridiskās palīdzības aģentūrai sprieduma pieņemšanas dienā vai nākamajā dienā pēc sprieduma pieņemšanas, lai varētu veikt nepieciešamos pasākumus. Būtu jāsniedz sīkāka informācija par spriedumu, lai norīkotais juridiskās palīdzības advokāts varētu noteikt, vai ir pietiekams pamats pārsūdzībai.

Personas, kuras tiek nopratinātas un/vai ir apcietinātas: ja policija ir izsaukusi personu uz nopratināšanu vai ja viņa ir apcietināta, viņai ir tiesības vērsties pie juridiskās palīdzības advokāta, kas iekļauts dienas dežūrsarakstā.

Procedūra

Civillietas izskatīšanā, lai pieteiktos uz tikšanos ar pastāvīgo juridiskās palīdzības advokātu, personai vispirms ir jāsagatavo turpmāk minētie dokumenti (vai attiecīgā gadījumā dokumenti, kas attiecas uz personu) nolūkā veikt līdzekļu pārbaudi un noteikt, vai šī persona ir tiesīga saņemt juridisko palīdzību:

 • Sociālā nodrošinājuma departamenta izdots dokuments ar norādi par naudas summu, kuru persona ir saņēmusi pēdējo divpadsmit mēnešu laikā;
 • darba FS3 veidlapa/algas aprēķini par pēdējo divpadsmit mēnešu algu;
 • ziņas par kontiem (izraksts), aptverot pēdējos divpadsmit mēnešus katram bankas kontam, ko šī persona ir turējusi uz sava vārda;
 • Nodarbinātības aģentūras izdots dokuments, kurā ir sniegtas ziņas par personas nodarbinātības vēsturi;
 • personas apliecība vai pase;
 • personas saņemtie tiesas dokumenti gadījumā, ja viņš/viņa vēlas saņemt juridisko palīdzību;
 • citi saistītie dokumenti, piemēram:
  • personu atšķiršanas gadījumā — laulības apliecība un bērnu dzimšanas apliecības;
  • laulības atzīšanas par neesošu vai laulības šķiršanas gadījumā — atšķiršanas līguma kopija;
  • valsts reģistra apliecību datu izmaiņu gadījumā — personas dzimšanas/miršanas/laulības apliecība;
  • mantojuma gadījumā — testamenta kopija u. c.

Tiekoties ar aģentūras pārstāvi, tiks noteikts, vai persona, ņemot vērā līdzekļu pārbaudi, ir tiesīga saņemt juridiskās palīdzības pakalpojumu. Ja personai ir šādas tiesības, tiek noteikta tikšanās ar pastāvīgo juridiskās palīdzības advokātu, lai apspriestu viņa problēmu un/vai attiecīgo lietu. Pamatojoties uz veikto pamatojuma pārbaudi, pastāvīgais juridiskās palīdzības advokāts informē attiecīgo personu par to, vai tai ir pamatots iemesls uzsākt tiesvedību vai attiecīgā gadījumā nodrošināts tās aizstāvību.

Personai būs tiesības uz juridisko palīdzību pēc tam, kad tā būs izturējusi gan līdzekļu pārbaudi, gan pamatojuma pārbaudi. Kad persona būs ieguvusi šādas tiesības, tai palīdzēs aizpildīt likumā noteikto juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu un nodot zvērestu par tās finanšu līdzekļiem un lietas pamatojumu.

Personai, kurai, pamatojoties uz vienu vai abām pārbaudēm, šādas tiesības nav piešķirtas, tiks nosūtīta vēstule, kurā persona tiks informēta par sava pieprasījuma noraidījumu un šā noraidījuma iemesliem.

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Juridisko palīdzību privātpersonām sniedz visās krimināllietās un gandrīz visās civillietās. Civillietās personai ir jābūt tiesīgai saņemt šo palīdzību gan saskaņā ar līdzekļu pārbaudi, gan ar lietas pamatojuma pārbaudi.

Tomēr lietās, kas attiecas uz reģistrācijas koriģēšanu vai anulēšanu vai kas attiecas uz dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības reģistrāciju, līdzekļu novērtējuma kritēriji netiek piemēroti.

Uzņēmējsabiedrības, kas ir reģistrētas atbilstīgi Likumam par uzņēmējsabiedrībām, nav tiesīgas saņemt juridisko palīdzību saskaņā ar Maltas tiesību aktu 12. nodaļas 926. pantu.

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Steidzamās situācijās (piemēram, ordera izdošana) tiesību akti ļauj juridiskās palīdzības advokātam saņemt kompetentās tiesas izdotu pagaidu atļauju par īpašu juridisku aktu iesniegšanu juridisko palīdzību pieprasošās personas vārdā, pēc kuras saņemšanas ir jāveic līdzekļu tests un pamatojuma tests.

Ja kompetentā tiesa pēc tam atceļ piešķirto juridisko palīdzību, juridiskās palīdzības advokāta iesniegtie juridiskie akti netiks padarīti par spēkā neesošiem, bet jebkāda turpmāka juridiskā palīdzība tiks atcelta un tiesa var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs samaksā pagaidu atļaujas laikā radušos izdevumus.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Pieteikuma veidlapu ar Juridiskās palīdzības aģentūras amatpersonas palīdzību var aizpildīt Maltas juridiskās palīdzības birojā. Pieteikuma saturs pieteikuma iesniedzējam ir jāapliecina ar zvērestu. Juridiskās palīdzības pieprasījumu var iesniegt arī, izmantojot pieteikumu civiltiesai.

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Pieteikums par juridiskās palīdzības procedūras uzsākšanu ietver dokumentus, kas ir norādīti iepriekš sniegtās atbildes 3. iedaļā “Procedūra”.

Pieteikuma pielikumā pievienotie dokumenti atspoguļo izskatāmo priekšmetu, par kuru persona pieprasa tiesvedības sākšanu. Piemēram, ja tiek pieprasīts atzīt laulību par spēkā neesošu, būtu jāpievieno laulības apliecības kopija. Dokumenti, kas vajadzīgi juridiskās palīdzības advokātam, lai varētu noteikt juridiskās palīdzības pieprasījuma apstiprināšanas vai neapstiprināšanas pamatojumu, ir jāiesniedz juridiskās palīdzības advokātam pēc pieprasījuma.

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Jums šajā jautājumā jāvēršas pie Maltas Juridiskās palīdzības birojiem: https://legalaidmalta.gov.mt/en/

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskās palīdzības pakalpojumu pieteikuma iesniedzējam, izmantojot SMS ziņojumu, tālruni, vēstuli vai e-pastu, tiks sniegta oficiāla informācija par to, vai juridiskās palīdzības pieteikums ir apstiprināts atbilstīgi katra pieteikuma iesniedzēja vajadzībām. Pieteikuma iesniedzējam tiks paziņots advokāta un pārstāvja tiesā vārds un uzvārds, kā arī mobilā tālruņu numurs.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ja pieteikuma iesniedzējs kvalificējas juridiskās palīdzības saņemšanai, viņam tiks paziņots ieceltā advokāta un pārstāvja tiesā vārds un uzvārds, kuri palīdzēs tiesvedībā. Pieteikuma iesniedzēja pienākums ir sazināties ar viņam iecelto advokātu, lai noteiktu tikšanos ar mērķi apspriest lietu un sekot uzsāktajai tiesvedībai.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Pēc pieteikuma apstiprināšanas pieteikuma iesniedzējam tiek iecelts advokāts un pārstāvis tiesā, kura vārds un uzvārds ir iekļauts tiesas rīcībā esošajā sarakstā un kura vārds un uzvārds ir nākamais sarakstā. Pieteikuma iesniedzējam, ja viņš jebkura pamatota iemesla dēļ vēlas aizstāt advokātu ar citu advokātu, kurš ir nākamais sarakstā, būs jāiesniedz pieteikums tiesā. Juridiskās palīdzības advokātu var aizstāt tikai ar tiesas spriedumu.

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Juridiskajā palīdzībā pieteikuma iesniedzējam ir ietverti tiesāšanās izdevumi. Tādējādi pieteikuma iesniedzējs ir atbrīvots no nodevu maksāšanas vai no garantiju sniegšanas attiecībā uz izmaksām.

Ja pieteikuma iesniedzējs uzvar savā tiesvedībā, viņam izdevumi par advokātu, pārstāvi tiesā, kuratoriem, šķīrējtiesnešiem un ekspertiem (ja tādi ir) būs jāsedz no summas, ko viņš saņem, vai no ienākumiem, kas saskaņā ar spriedumu radušies no izsolē pārdota nekustama vai kustama īpašuma, neskarot viņa tiesības saņemt izmaksu kompensāciju no jebkuras trešās personas, kurai varētu būt piespriesta šādu izmaksu segšana.

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Maltā daļējas juridiskās palīdzības pakalpojuma jēdziens netiek piemērots. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzējam vai nu piešķir pilna apmēra juridiskās palīdzības pakalpojumu, vai juridiskās palīdzības pieprasījums tiek noraidīts. Ja juridisko palīdzību saņemošajai pusei ir piespriests segt tiesvedības izmaksas, Civillietu tiesu un tribunālu sekretārs reģistrācijas maksu atlīdzināšanu nevarēs pieprasīt no lietā uzvarējušās puses.

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Ja pieteikuma iesniedzējs kvalificējas juridiskās palīdzības saņemšanai, viņš būs tiesīgs saņemt juridisko palīdzību visos tiesvedības līmeņos, tostarp juridisko palīdzību apelācijas tiesās.

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Ja tiesai tiek pierādīts, ka laikā, kad pieteikuma iesniedzējs saņēma juridisko palīdzību, viņš apzinājās, ka viņa valdījumā līdzekļu vai ienākumu bija vairāk, nekā attiecībā uz juridiskās palīdzības saņemšanu noteikts tiesību aktos, vai ka lietas izskatīšanas tiesā laikā pieteikuma iesniedzējs zināja, ka viņa ienākumi ir palielinājušies līdz līmenim, kas pārsniedz tiesību aktos noteikto apmēru, un viņš par to neziņoja, tiesa var konstatēt, ka pieteikuma iesniedzējs ir izrādījis necieņu tiesai. Turklāt pret pieteikuma iesniedzēju var sākt tiesvedību par nepatiesas liecības sniegšanu.

Abos gadījumos pieteikuma iesniedzējs būs atbildīgs par visām lietas izmaksām tādā pašā veidā kā tad, ja viņš juridisko palīdzību nebūtu saņēmis.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Lēmumu, ar kuru tiek noraidīts juridiskās palīdzības pieprasījums, nevar pārsūdzēt. Tomēr, ja juridiskās palīdzības advokāta sniegtais ziņojums nav labvēlīgs pieteikuma iesniedzējam, civiltiesa pārbauda ziņojumu, dodot pusēm iespēju iesniegt lūgumus pirms lēmuma pieņemšanas par to, vai akceptēt atteikumu vai noraidīt atteikumu un apmierināt puses prasību.

17 Vai juridiskās palīdzības pieprasīšana aptur noilguma termiņu?

Juridiskās palīdzības pieprasījums neaptur noilguma termiņu.

Lapa atjaunināta: 07/03/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.