Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Juridiskā palīdzība

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Lai lietu nodotu izskatīšanai tiesā, prasītājam ir jāmaksā tiesas nodevas un visas ar advokāta palīdzību saistītās izmaksas (lietās, kur summa pārsniedz 25 000 EUR, arī atbildētājs maksā tiesas nodevas). Ja tiesas spriedums ir prasītājam labvēlīgs, tiesa parasti piespriež zaudējušajai pusei atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus. Tādā gadījumā zaudējusī puse sedz izmaksas, kas prasītājam radušās saistībā ar prasības celšanu tiesā.

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

(Subsidētā) juridiskā palīdzība ir juridiska palīdzība lietas dalībniekam saistībā ar likumīgām interesēm, kas to skar tieši un individuāli, ciktāl šāda juridiskā palīdzība ir paredzēta tiesību aktos vai ar tiem saistītajos noteikumos.

3 Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Tas ir atkarīgs no jūsu ienākumiem un tā, kāda veida intereses tiek aizstāvētas. Plašāka informācija atrodama Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē (Raad voor Rechtsbijstand).

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Jā. Nīderlandē (subsidēto) juridisko palīdzību sniedz konsultāciju posmā un visu veidu tiesvedībās. Tomēr sk. arī atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Nīderlandē pastāv arī subsidēta mediācija.

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Saskaņā ar civiltiesībām ir iespējams ierosināt pagaidu noregulējuma tiesvedību. Administratīvās tiesības paredz iespēju pieprasīt pagaidu pasākumu jebkurā procesa posmā: sākotnējās sūdzības vai kādā no pārsūdzības posmiem.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Nīderlandē subsidētās juridiskās palīdzības pieteikumu principā iesniedz advokāts. Advokātam jābūt reģistrētam Juridiskās palīdzības padomē. Ja esat no citas ES dalībvalsts, varat iesniegt pieteikumu ar savas dalībvalsts pārsūtītājas iestādes (parasti Tieslietu ministrijas, tiesas vai citas īpaši norīkotas organizācijas) starpniecību. Pieteikums tiks pārsūtīts saņēmējai iestādei Nīderlandē, t. i., Juridiskās palīdzības padomei.

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Tiek veikta finanšu pārbaude un interešu pārbaude. Lai veiktu finanšu pārbaudi, Juridiskās palīdzības padomei ir jāsniedz apliecinoša informācija par jūsu gada ienākumiem par diviem iepriekšējiem gadiem. Juridiskās palīdzības padomei pietiekams pierādījums būs apliecinājums, ka atbilstat kritērijiem subsidētās juridiskās palīdzības saņemšanai jūsu dalībvalstī.

Interešu pārbaudes nolūkā jāiesniedz jūsu intereses apliecinoši dokumenti, piemēram, par cik lielu naudas summu ir runa, vai lieta ir saistīta ar jūsu uzņēmuma interesēm vai — ko esat darījuši, lai atrisinātu strīdu?

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Juridiskās palīdzības padome (Raad voor Rechtsbijstand)

Postbus 70503

5201 CD Den Bosch

Nīderlande

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Jūs un attiecīgā gadījumā jūsu advokāts saņemsiet rakstisku lēmumu par jūsu pieteikumu. Tajā būs teikts, vai jūsu pieteikums ir pieņemts. Ja lēmums nav jums labvēlīgs, jūs to varat pārsūdzēt.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Jums būs jāiemaksā advokātam iemaksa honorāra segšanai, kura summu nosaka Juridiskās palīdzības padome.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Nīderlandē jūs varat pats sev izvēlēties advokātu. Tomēr advokātam jābūt reģistrētam Juridiskās palīdzības padomē. Plašāku informāciju sk. “Meklēt advokātu” (Zoek een advocaat) — Nīderlandes advokātu asociācija (Nederlandse Orde van Advocaten).

Ja tas nav iespējams, Juridiskās palīdzības padome kā saņēmēja iestāde var lūgt Nīderlandes advokātu asociācijas vietējās nodaļas priekšsēdētāju iecelt advokātu.

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Nē. Jums būs jāiemaksā iemaksa jūsu advokāta honorāra segšanai. Tiesvedības gadījumā jums būs jāmaksā arī tiesas nodevas. Maksu var iekasēt arī par ārējo ekspertu vai tiesu izpildītāja pakalpojumu izmantošanu. Visbeidzot, nelabvēlīga tiesas sprieduma gadījumā jums var piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus (t. sk. pretējās puses tiesāšanās izdevumus).

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Jūs sedzat šīs izmaksas. Iespējams, jūs varat pieprasīt daļēju šo izmaksu segšanu savā dalībvalstī.

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Jā.

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Ja lietas sakarā jūs saņemat summu (vai prasījumu par summu), kas lielāka par pusi no tobrīd spēkā esošā nodokļa atvieglojuma apmēra, Juridiskās palīdzības padome var nolemt atsaukt jūsu tiesības uz subsidēto juridisko palīdzību. Tādā gadījumā tiks uzskatīts, ka jūs pats spējat samaksāt par juridisko palīdzību.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Juridiskās palīdzības padomes lēmumu par tiesībām uz juridisko palīdzību varat pārsūdzēt Juridiskās palīdzības padomē. Ar pārsūdzību pret šādu lēmumu varat vērsties rajona tiesā (rechtbank) un iesniegt pārsūdzību otrajā instancē Valsts padomes (Raad van State) Administratīvo tiesību nodaļā (Afdeling bestuursrechtspraak).

Lapa atjaunināta: 21/06/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.