Juridiskā palīdzība

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Valsts juridiskā palīdzība var tikt sniegta šādos veidos:

a) tādas pārstāvības, juridiskās palīdzības un attiecīgā gadījumā aizstāvības maksas segšana, ko nodrošina iecelts vai izvēlēts advokāts ar mērķi nodrošināt tiesību vai likumīgo interešu īstenošanu vai garantēšanu tiesā vai lai novērstu strīdu, turpmāk tekstā “advokāta palīdzība”;

b) maksājums, kas paredzēts par visā tiesvedības procesā izmantotiem eksperta, tulkotāja vai tulka pakalpojumiem, ar tiesas vai tiesu iestādes apstiprinājumu, ja šāda maksājuma pienākums ir uzlikts personai, kas piesakās valsts juridiskās palīdzības saņemšanai;

c) tiesu izpildītāja nodevas maksājums;

d) atbrīvojumi no tiesību aktos noteiktajiem tiesu izdevumu maksājumiem, tostarp izpildes posmā veicamajiem, šo maksājumu samazinājumi, to grafika izmaiņas vai atlikšana.

Ja valsts juridiskā palīdzība tiek sniegta ES dalībvalstu pilsoņiem vai citām personām, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas dalībvalsts teritorijā, apstiprinātā valsts juridiskā palīdzība var ietvert arī:

a) izdevumus par tādu saņēmēja iesniegtu dokumentu tulkošanu, kurus tiesa vai tiesu iestāde bija pieprasījusi lietas izskatīšanas nolūkā, un par tādu iesniegtu vai saņemtu saistīto pieprasījumu un dokumentu tulkošanu, kas ir atbrīvoti no legalizācijas formalitātes vai kādas citas līdzvērtīgas formalitātes;

b) tulka pakalpojumus lietas izskatīšanā tiesā / tiesu iestādē;

c) radušās izmaksas saistībā ar ceļošanu uz Rumāniju, kurp palīdzības saņēmējam vai citai personai ir jādodas pēc tiesas vai tiesu iestādes pieprasījuma, vai ja tiesību aktos kādai no šīm personām ir noteikta prasība par obligātu klātbūtni.

Personai, kura ir tiesīga saņemt valsts juridisko palīdzību un kura atbilst 3. jautājumā izklāstītajām prasībām, ir arī tiesības uz tāda maksājuma atlīdzinājumu, kas samaksāts mediatoram nodevas veidā, ja persona pirms tiesas procesa uzsākšanas sniedz pierādījumus, ka tā bija izmantojusi mediācijas procedūru attiecībā uz strīdu, vai ja tā pieprasa mediāciju pēc tiesas procesa uzsākšanas, bet pirms pirmās tiesas sēdes dienas.

Valsts juridiskā palīdzība var tikt sniegta vai nu atsevišķi, vai kumulatīvi kādā no iepriekš minētajiem veidiem. Tādas valsts juridiskās palīdzības vērtība, ko jebkurā palīdzības veidā atsevišķi vai kumulatīvi sniedz advokāts, eksperts, tulkotājs, tulks vai tiesu izpildītājs, nedrīkst pārsniegt maksimālo līmeni, kas ir vienāds ar divpadsmitkārtīgu valstī noteikto minimālo viena gada bruto algu, rēķinot par gadu, kurā tika iesniegts palīdzības pieteikums.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 6., 7., 20. un 44. pants)

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Valsts juridiskā palīdzība ir valsts piešķirtas palīdzības veids ar mērķi nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu un garantēt vienlīdzīgu piekļuvi tiesu darbībai, lai nodrošinātu noteiktu tiesību vai likumīgo interešu īstenošanu, izmantojot tiesas līdzekļus, tostarp līdzekļus tiesas spriedumu vai citu izpildāmu spriedumu izpildei.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 1. pants)

3 Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ikviena fiziska persona var pieteikties valsts juridiskās palīdzības saņemšanai, ja tā, neapdraudot savu vai savas ģimenes uzturēšanu, nav spējīga segt noteiktu tiesvedības procedūru juridiskās izmaksas vai tādu juridisku konsultāciju izmantošanas izmaksas, kuru mērķis ir tiesību vai likumīgo interešu nodrošināšana tiesā.

Ģimene ir laulātie, no pieteikuma iesniedzēja finansiāli atkarīgi bērni vai citi tiešie pēcnācēji līdz 18 gadu vecumam, kā arī bērni vai citi tiešie pēcnācēji no 18 līdz 26 gadu vecumam, ja viņi turpina savas studijas un ir finansiāli atkarīgi no pieteikuma iesniedzēja. Par ģimenes locekli tiek uzskatīta arī persona, kurai ir kopīgs domicils vai dzīvesvieta, vai mājsaimniecība ar pieteikuma iesniedzēju, no pieteikuma iesniedzēja finansiāli atkarīgi bērni vai citi tiešie pēcnācēji līdz 18 gadu vecumam, kā arī bērni vai citi tiešie pēcnācēji no 18 līdz 26 gadu vecumam, ja viņi turpina savas studijas un ir finansiāli atkarīgi no pieteikuma iesniedzēja.

Personas, kuru mēneša vidējie neto ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējos divos mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas nepārsniedz 500 RON, ir tiesīgas saņemt valsts juridisko palīdzību. Šajā gadījumā valsts juridisko palīdzību veidojošās summas pilnībā apmaksā valsts. Ja mēneša vidējie neto ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējos divos mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas nepārsniedz 800 RON, valsts apmaksā 50 % no valsts juridisko palīdzību veidojošajām summām. Ienākumu robežvērtību summas un tās summas maksimālo robežvērtību, ko ir iespējams piešķirt kā valsts juridisko palīdzību, var pārskatīt saskaņā ar valdības lēmumu.

Valsts juridisko palīdzību var arī piešķirt citos gadījumos proporcionāli pieteikuma iesniedzēja vajadzībām, ja faktiskie vai aplēstie juridiskie izdevumi, tostarp ņemot vērā atšķirīgas dzīvošanas izmaksas starp pieteikuma iesniedzēja domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsti un Rumāniju, pieteikuma iesniedzējam varētu ierobežot taisnīgas tiesas pieejamību.

Nosakot ienākumus, tiek ņemti vērā visi regulārie ienākumi, piemēram, algas, pabalsti, maksas, mūža rentes, nomas maksas, peļņa no tirdzniecības vai pašnodarbinātā darbības un citi līdzīgi ienākumi, kā arī regulāri maksājamas summas, piemēram, nomas maksas un uzturēšanas saistību maksājumi.

Valsts juridiskā palīdzība tiek piešķirta neatkarīgi no pieteikuma iesniedzēja finansiālā stāvokļa, ja īpašos tiesību aktos ir paredzētas tiesības saņemt juridisko palīdzību vai bezmaksas juridisko palīdzību kā aizsargpasākumu, ņemot vērā īpašus apstākļus, piemēram, minoritāti, invaliditāti, noteiktu statusu vai citus līdzīgus apstākļus. Šajā gadījumā valsts juridiskā palīdzība tiek piešķirta bez ienākumu kritēriju izpildes, bet tikai attiecībā uz tādu noteiktu tiesību vai likumīgo interešu garantēšanu vai atzīšanu, kas izriet no īpašajiem apstākļiem, uz kuru pamata atbilstīgi tiesību aktiem ir tikušas atzītas tiesības saņemt juridisko palīdzību vai bezmaksas juridisko palīdzību, vai kas ir ar tiem saistītas.

Tiesības saņemt valsts juridisko palīdzību izbeidzas ar personas nāvi vai tad, kad šīs personas finansiālais stāvoklis ir uzlabojies tiktāl, ka tā spēj segt juridiskās izmaksas.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 4., 5., 8., 81., 9., 10., 101., 2., 21. un 50. pants)

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Valdības Ārkārtas rīkojumā paredzēto valsts juridisko palīdzību piešķir civillietās, komerclietās, administratīvajās lietās, darba un sociālā nodrošinājuma lietās, kā arī citās lietās, izņemot krimināllietas.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 3. pants)

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Juridiskās palīdzības jautājumos nav reglamentēta neviena īpaša steidzamības procedūra.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Saskaņā ar šo nodaļu iesniedzamos valsts juridiskās palīdzības pieteikumus sagatavo pēc pieteikuma veidlapas, kura noteikta pielikumā, kas veido šā Ārkārtas rīkojuma neatņemamu sastāvdaļu (Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 49. pants).

VEIDLAPA

juridiskās palīdzības pieteikuma iesniegšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Norādījumi:

1. Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus.

2. Personai, kas aizpilda pieteikumu, ir jāsniedz visa šajā veidlapā prasītā informācija.

3. Jebkura neprecīza, neatbilstoša vai nepilnīga informācija var aizkavēt jūsu pieteikuma apstrādi.

4. Nepatiesas vai nepilnīgas informācijas iekļaušana pieteikumā var radīt juridiskas sekas, un juridiskās palīdzības pieteikums var tikt noraidīts; jums var tikt izvirzītas arī kriminālapsūdzības.

5. Lūdzu, pievienojiet visus apliecinošos dokumentus.

6. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis pieteikums neietekmē termiņu, kas jāievēro, lai uzsāktu tiesvedību tiesā.

7. Lūdzu, norādiet datumu un parakstiet pieteikumu.

A1. Pieteikuma iesniedzēja personas dati

Uzvārds un vārds ......................................................

Dzimšanas datums un vieta ...................................................

Personas kods ......................................................................

Adrese (domicils vai dzīvesvieta) ........................................

..........................................................................

Tālr./Fakss/E-pasts ...........................................................

A2. Attiecīgā gadījumā likumīgā pārstāvja (vecāka, aizbildņa, aizgādņa u. c.) personas dati (jāaizpilda, ja pieteikuma iesniedzējs tiek juridiski pārstāvēts)

Uzvārds un vārds ......................................................

Dzimšanas datums un vieta ...................................................

Personas kods ......................................................................

Adrese ...................................................................

Tālr./Fakss/E-pasts ...........................................................

A3. Attiecīgā gadījumā pieteikuma iesniedzēja advokāta personas dati (jāaizpilda, ja pieteikuma iesniedzējam jau ir advokāts)

Uzvārds un vārds ......................................................

Adrese ...................................................................

Tālr./Fakss/E-pasts ...........................................................

B. Informācija par strīdu, attiecībā uz kuru tiek prasīta juridiskā palīdzība

Lūdzu, pievienojiet visu apliecinošo dokumentu kopijas.

B1. Strīda būtība (laulības šķiršana, nodarbinātība u. c.)

B2. Strīda vērtība, ja to var norādīt naudas izteiksmē, un valūta, kurā strīda vērtība ir norādīta.

B3. Situācijas apraksts attiecībā uz lietas izskatīšanu, par kuru tiek prasīta valsts juridiskā palīdzība (ietverot kompetento tiesu, tiesas sēdes dienu, pierādījumus u. c.)

C. Informācija par tiesvedību

Lūdzu, pievienojiet visu apliecinošo dokumentu kopijas.

C1. Jūsu pašreizējais vai gaidāmais statuss tiesvedībā (prasītājs vai atbildētājs)

Aprakstiet pārbaudei iesniegtās prasības priekšmetu ...........................

..........................................................................

Oponenta vārds, uzvārds un kontaktinformācija ...........................

..........................................................................

C2. Īpaši iemesli (ja tādi ir), lai pieprasītu steidzamu rīcību attiecībā uz šo pieteikumu

C3. Lūdzu, norādiet izmaksas, kuras būtu jāietver pieteikumā (jāatzīmē):

_

|_| a) advokāta palīdzība;

_

|_| b) maksājums ekspertam;

_

|_| c) maksājums par visā tiesvedības procesā izmantotiem tulkotāja vai tulka pakalpojumiem;

_

|_| d) tiesu izpildītāja nodevas maksājums;

_

|_| e) atbrīvojumi no tiesību aktos noteiktajiem tiesu izdevumu un/vai galvojumu maksājumiem, tostarp izpildes posmā maksājamām nodevām un galvojumiem, šo maksājumu samazinājumi, to grafika izmaiņas vai atlikšana.

C4. Lūdzu, norādiet, vai valsts juridiskā palīdzība tiek pieprasīta, lai saņemtu:

_

|_| advokāta palīdzību ārpustiesas procedūras ietvaros

_

|_| advokāta palīdzību pirms tiesas procesa uzsākšanas

_

|_| advokāta palīdzību (konsultēšanu un/vai pārstāvību) notiekoša tiesas procesa ietvaros. Šajā gadījumā, lūdzu, norādiet:

– reģistrācijas numuru

– tiesas sēžu datumus

– tiesas nosaukumu

– tiesas adresi

_

|_| advokāta palīdzību tiesas lēmuma pārskatīšanās tiesā. Šajā gadījumā, lūdzu, norādiet:

– tiesas nosaukumu

– sprieduma datumu

– iemeslu, kādēļ tiek prasīta palīdzība

– apelācijas sūdzību par spriedumu

_

|_| advokāta palīdzību izpildes procedūrā. Šajā gadījumā, lūdzu, norādiet:

– tiesas nosaukumu

– nolēmuma datumu vai cita izpildāma sprieduma izdošanas datumu.

C6. Norādiet, vai jums ir jebkāda veida apdrošināšana vai citas tiesības un iespējas, kuras izmantojot, var pilnībā vai daļēji segt juridiskos izdevumus.

Ja tas tā ir, lūdzu, precizējiet: ............................................

..........................................................................

..........................................................................

D. Ģimenes stāvoklis

________

Cik cilvēku dzīvo jūsu mājsaimniecībā?           |________|

Lūdzu, norādiet viņu radniecību ar jums

______________________________________________________________________________

| Uzvārds un | Radniecība ar | Dzimšanas datums| Vai šī| Vai         |

| vārds   | pieteikuma iesniedzējs| (attiecībā uz   | persona   | pieteikuma iesniedzēji     |

|             |             | nepilngadīgie)   | ir finansiāli atkarīga   | ir finansiāli atkarīgs |

|             |             |             | no pieteikuma iesniedzēja?| no šīs personas?|

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |           |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

|             |             |             |       _       |       _         |

|             |             |             |     |_|       |       |_|       |

|_____________|_____________|______________|________________|__________________|

Vai ir kāda no jums finansiāli atkarīga persona, kura nedzīvo kopā ar jums?

______________________________________________________________________________

|   Uzvārds un vārds |   Radniecība ar pieteikuma iesniedzēju   | Dzimšanas datums         |

|                       |                             | (attiecas uz nepilngadīgajiem) |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                            |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|_______________________|

Vai esat finansiāli atkarīgs no personas, kura nedzīvo kopā ar jums?

______________________________________________________________________________

|         Uzvārds un vārds         |       Radniecība ar pieteikuma iesniedzēju         |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|________________________________________|

|                                     |                                      |

|_____________________________________|________________________________________|

E. Finanšu informācija

Lūdzu, sniedziet visu informāciju par jums, jūsu dzīvesbiedru vai jūsu laulāto, par visām personām, kuras ir finansiāli atkarīgas no jums, vai attiecīgā gadījumā par visām personām, no kurām jūs esat finansiāli atkarīgs.

Ja jūs no personas, no kuras esat finansiāli atkarīgs un kura nedzīvo kopā ar jums, saņemat citas finansiālas iemaksas, kas nav uzturlīdzekļi, lūdzu, norādiet tās E.1. iedaļā “Citi ienākumi”.

Ja jūs sniedzat finansiālu palīdzību personai, kura nav no jums finansiāli atkarīga persona un kura dzīvo kopā ar jums, lūdzu, norādiet šo palīdzību E.3. iedaļā “Citi izdevumi”.

Lūdzu, pievienojiet visus apliecinošos dokumentus par šeit iepriekš aprakstītajām situācijām.

Lūdzu, norādiet valūtu, kurā jūs norādāt finansiālās vērtības tabulā, ja tās ir norādītas citā valūtā, nevis RON.

______________________________________________________________________________

|E.1. Dati par |I. Pieteikuma iesniedzēja|II. Laulātā vai|III. Apgādībā esošas|IV. Personas |

|mēneša ienākumiem       |               |dzīvesbiedrs   |personas   |kuras atbalsta|

|                   |               |     ||   |

|                   |               |             |             |pieteikuma iesniedzēju|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Algas,           |               |             |             |             |

|atlīdzības:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Uzņēmējdarbības peļņa: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Pensijas:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Ienākumi:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Valsts                                                         |

|pabalsti:                                                                     |

|______________________________________________________________________________|

|1. pabalsti:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|2. bezdarbnieka pabalsts|              |             |             |             |

|un sociālā       |               |             |             |             |

|apdrošināšana:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Ienākumi no |               |             |             |             |

|tiesībām     |               |             |             |             |

|uz noteiktiem |               |             |             |             |

|kustamiem vai nekustamiem īpašumiem: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|citi ienākumi:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|KOPĀ:             |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.2. Īpašumu       |I. Pieteikuma iesniedzēja|II. Laulātā vai|III. Apgādībā esošas|IV. Personas |

|summa     |               |dzīvesbiedrs   |personas   |kuras atbalsta|

|                   |               |     ||   |

|                   |               |             |             |pieteikuma iesniedzēju|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Ēka, kurā   |               |             |             |             |

|Jūs dzīvojat:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Cita ēka:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Zeme:           |               |             |            |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Uzkrājumi:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Akcijas:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Mehāniskie transportlīdzekļi: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Citi aktīvi:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|KOPĀ:              |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

______________________________________________________________________________

|E.3. Mēneša     |I. Pieteikuma iesniedzēja|II. Laulātā vai|III. Apgādībā esošas|IV. Personas |

|izdevumi             |               |dzīvesbiedrs   |personas   |kuras atbalsta|

|                   |               |     ||   |

|                   |               |             |             |pieteikuma iesniedzēju|

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Nodokļi:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Sociālā     |               |             |             |             |

|nodrošinājuma iemaksas:|               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Vietējie nodokļi:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Hipotēku         |              |             |             |             |

|izmaksas:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Īres un mājokļu   |               |            |             |             |

|izmaksas: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Izglītības   |               |             |             |             |

|izmaksas:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Izglītības   |               |             |             |             |

|Bērnu aprūpes       |               |             |             |             |

|izmaksas:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Periodiski maksājumi:               |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Aizdevumu     |               |             |             |             |

|atmaksa:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Uzturlīdzekļi, kas tiek maksāti citām personām, |               |             |             |             |

|izpildot |              |             |             |             |

|juridisku pienākumu:     |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|Citi izdevumi:   |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

|KOPĀ:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|_____________|

Es ar šo apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un es apņemos bez kavēšanās paziņot par jebkādām mana finansiālā stāvokļa izmaiņām kompetentajai iestādei, kura izskata šo pieteikumu.

Sagatavots ..........................

Datums ......................................

Paraksts .................................

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Valsts juridiskās palīdzības pieprasījumu sagatavo rakstveidā, un tajā tiks iekļautas atsauces par tās tiesvedības priekšmetu un būtību, attiecībā uz kuru tiek prasīta valsts juridiskā palīdzība, pieteikuma iesniedzēja un viņa/viņas ģimenes identitāte, personas kods, domicils un finansiālais stāvoklis, pievienoti apliecinoši dokumenti par viņa/viņas un viņa/viņas ģimenes ienākumiem, kā arī pierādījumi par uzturēšanas vai maksājumu saistībām. Pieteikumam tiks pievienots arī pieteikuma iesniedzēja apliecinājums, kurā viņš/viņa norāda, vai pēdējos 12 mēnešos ir saņēmis(-usi) valsts juridisko palīdzību, palīdzības veidu, kādā lietā tā sniegta un šīs palīdzības summu.

Tiesa var pieprasīt jebkādus paskaidrojumus un pierādījumus no pusēm vai rakstveida informāciju no kompetentajām iestādēm.

Ārpustiesas palīdzību piešķir katrā advokātu asociācijā izveidots Juridiskās palīdzības dienests, pamatojoties uz pieteikumu, kura modeli ir apstiprinājis Juridiskās palīdzības saskaņošanas departaments un kurā tiks iekļautas atsauces par palīdzības pieteikuma priekšmetu un būtību, pieteikuma iesniedzēja un viņa/viņas ģimenes identitāti, personas kodu, domicilu un finansiālo stāvokli, pievienojamiem apliecinošiem dokumentiem par viņa/viņas un viņa/viņas ģimenes ienākumiem, kā arī pierādījumiem par uzturēšanas vai maksājumu saistībām.

Pieteikumam tiks pievienots arī pieteikuma iesniedzēja apliecinājums, kurā viņš/viņa norāda, vai pēdējos 12 mēnešos ir saņēmis(-usi) valsts juridisko palīdzību, palīdzības veidu, kādā lietā tā sniegta un šīs palīdzības summu.

Pieteikuma iesniedzējs sniegs pierādījumus par savu finansiālo stāvokli, principā izmantojot šādus dokumentus:

  • ienākumu apliecinājumu par pieteikuma iesniedzēju un citiem viņa/viņas ģimenes locekļiem;
  • ģimenes stāvokļa grāmatu un attiecīgā gadījumā bērnu dzimšanas apliecības;
  • pieteikuma iesniedzēja vai bērna invaliditātes apliecību attiecīgā gadījumā;
  • apliecinājumu ar goda vārdu, ka pieteikuma iesniedzējs un citi viņa/viņas ģimenes locekļi nesaņem papildu ienākumus;
  • apliecinājumu ar goda vārdu par pieteikuma iesniedzēja un viņa/viņas ģimenes īpašumiem;
  • apliecinājumu ar goda vārdu, ka pieteikuma iesniedzējs un/vai otrs vecāks apliecina, ka bērns nav uzticēts vai nodots aprūpei citai pilnvarotai privātai struktūrai vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, vai kādai juridiskai personai;
  • ar nodokli apliekamo aktīvu deklarācijas apliecinājumu, ko kompetentās iestādes sniedz par pieteikuma iesniedzēju vai attiecīgā gadījumā par citiem viņa/viņas ģimenes locekļiem;
  • citus dokumentus, kas nepieciešami juridiskās palīdzības tiesību noteikšanai atbilstīgi tiesību normām.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem 14. pants un Likuma Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi ar turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem 73. pants).

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

Valsts juridiskās palīdzības pieteikumu adresē kompetentajai tiesai, kas skata lietu, par kuru tiek prasīta palīdzība; attiecībā uz valsts juridisko palīdzību, kas pieprasīta saistībā ar sprieduma izpildi, pieteikuma izskatīšana ir izpildes tiesas kompetencē. Ja kompetento tiesu nevar noteikt, izskatīšana ir piekritīga tai rajona tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas pieteikuma iesniedzēja domicils vai dzīvesvieta.

Ja valsts juridiskā palīdzība tiek pieprasīta notiekošā tiesas procesā, valsts juridiskās palīdzības pieteikumu(-us) attiecīgā gadījumā skata tiesa tajā sastāvā, kam ir uzticēta galvenā pieteikuma izskatīšana.

Valsts juridiskā palīdzība tiek piešķirta jebkurā laikā tiesas procesā no dienas, kurā pieteikumu bija iesniegusi ieinteresētā persona, un tiek nodrošināta visa procesa laikā, kurā tā tika pieprasīta. Uz valsts juridiskās palīdzības pieteikumu attiecas atbrīvojums no zīmognodevas.

Valsts juridiskā palīdzība attiecībā uz pārskatīšanas procedūru tiesā var tikt piešķirta jauna pieteikuma veidā. Valsts juridiskās palīdzības pieteikums attiecībā uz pārskatīšanas procedūru tiesā tiek adresēts tiesai, kuras spriedums ir jāpārsūdz apelācijas iesniegšanai noteiktajā termiņā, un to steidzamības kārtā izskata tiesa citā sastāvā, nevis tajā, kas skatīja lietu pēc būtības.

Iesniedzot valsts juridiskās palīdzības pieteikumu, apelācijas iesniegšanas termiņu aptur tikai vienu reizi, ja pieteikuma iesniedzējs ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniedz apliecinošos dokumentus. Jaunu apelācijas iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no tā atzinuma paziņošanas dienas, ar ko tika atzīts vai noraidīts attiecīgi valsts juridiskās palīdzības pieteikums vai pārskatīšanas pieteikums.

Ja valsts juridiskās palīdzības pieteikums tiek atzīts, tiesa šo atzinumu nekavējoties paziņo pieteikuma iesniedzējam un advokātu asociācijai. Advokātu asociācijai 48 stundu laikā ir jāieceļ advokāts, kurš attiecīgā gadījumā ir tiesīgs vērsties jebkurā apelācijas tiesā. Advokāta iecelšanas datumu un viņa datus paziņo tiesai un pieteikuma iesniedzējam ne vēlāk kā 48 stundu laikā. Jaunu apelācijas iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no advokāta iecelšanas dienas.

Ārpustiesas palīdzību piešķir katrā advokātu asociācijā izveidots Juridiskās palīdzības dienests, pamatojoties uz pieteikumu, kura modeli ir apstiprinājis Juridiskās palīdzības saskaņošanas departaments un kurā tiks iekļautas atsauces par palīdzības pieteikuma priekšmetu un būtību, pieteikuma iesniedzēja un viņa/viņas ģimenes identitāti, personas kodu, domicilu un finansiālo stāvokli, pievienojamiem apliecinošiem dokumentiem par viņa/viņas un viņa/viņas ģimenes ienākumiem, kā arī pierādījumiem par uzturēšanas vai maksājumu saistībām.

Pieteikumam tiks pievienots arī pieteikuma iesniedzēja apliecinājums, kurā viņš/viņa norāda, vai pēdējos 12 mēnešos ir saņēmis(-usi) valsts juridisko palīdzību, palīdzības veidu, kādā lietā tā sniegta un šīs palīdzības summu.

Ārpustiesas palīdzības pieteikumu iesniedz Juridiskās palīdzības dienestam, un pieteikumu izskata ne vairāk kā 15 darba dienās no reģistrācijas dienas, attiecīgi pieņemot lēmumu par atzīšanu vai noraidīšanu. Lēmumu izsniedz pieteikuma iesniedzējam piecu darba dienu laikā no lēmuma izdošanas dienas. Lēmumu, ar kuru noraida ārpustiesas palīdzības pieteikumu, var apstrīdēt Advokātu asociācijas padomē piecu dienu laikā no tā paziņošanas. Iebildumus attiecībā uz noraidošo lēmumu Advokātu asociācijas padome steidzamības kārtā skata pirmajā Advokātu asociācijas padomes sanāksmē.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 11., 12. un 13. pants un Likuma Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 73. pants).

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Nolēmumu par valsts juridiskās palīdzības pieteikumu tiesa pieņem bez pušu uzaicināšanas, pieņemot argumentētu atzinumu. Pārskatīšanas pieteikumu attiecībā uz atzinumu, ar ko tiek noraidīts valsts juridiskās palīdzības pieteikums, ieinteresētā puse var iesniegt piecu dienu laikā no šā atzinuma izsniegšanas dienas. Pārskatīšanas pieteikumu skata tiesa citā sastāvā, un tiesa pieņem neatsaucamu atzinumu.

Ja valsts juridiskās palīdzības pieteikums ir ticis apstiprināts attiecībā uz palīdzību, ko sniedz advokāta palīdzības veidā, šis pieteikums un apstiprinājuma atzinums nekavējoties tiek nosūtīts attiecīgās tiesas jurisdikcijā esošās advokātu asociācijas priekšsēdētājam. Advokātu asociācijas priekšsēdētājs vai advokāts, kuram priekšsēdētājs ir uzticējis šo darba uzdevumu, trīs dienu laikā ieceļ Juridiskās palīdzības reģistrā iekļautu advokātu, kuram viņš nosūta atzinumu kopā ar paziņojumu par iecelšanu. Advokātu asociācijas priekšsēdētājam ir arī pienākums paziņot valsts juridiskās palīdzības saņēmējam ieceltā advokāta vārdu un uzvārdu. Valsts juridiskās palīdzības saņēmējs pats var prasīt, lai tiktu iecelts noteikts advokāts, ja atbilstīgi tiesību aktiem šis advokāts tam piekrīt.

Ārpustiesas palīdzības pieteikumu iesniedz Juridiskās palīdzības dienestam, kas ir katrā advokātu asociācijā, un pieteikumu izskata ne vairāk kā 15 darba dienās no reģistrācijas dienas, attiecīgi pieņemot lēmumu par atzīšanu vai noraidīšanu. Lēmumu izsniedz pieteikuma iesniedzējam piecu darba dienu laikā no lēmuma izdošanas dienas. Kompetentās advokātu asociācijas priekšsēdētājs saskaņā ar lēmumu par ārpustiesas palīdzības piešķiršanu ieceļ advokātu, kas ir reģistrēts advokātu asociācijas Juridiskās palīdzības reģistrā. Advokātu asociācijas priekšsēdētājs, ja iespējams, var apstiprināt ārpustiesas palīdzību, ko sniedz tās personas izvēlēts advokāts, kurai juridiskā palīdzība ir piešķirta.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem 15. pants un Likuma Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi ar turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem 73. pants).

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Valsts juridiskā palīdzība advokāta palīdzības veidā tiek piešķirta saskaņā ar atkārtoti publicēto, vēlāk grozīto un papildināto Likumu Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi, kas attiecas uz juridisko palīdzību vai bezmaksas juridisko palīdzību.

Ja valsts juridiskās palīdzības pieteikums ir ticis apstiprināts attiecībā uz palīdzību, ko sniedz advokāta palīdzības veidā, šis pieteikums un apstiprinājuma atzinums nekavējoties tiek nosūtīts attiecīgās tiesas jurisdikcijā esošās advokātu asociācijas priekšsēdētājam. Advokātu asociācijas priekšsēdētājs vai advokāts, kuram priekšsēdētājs ir uzticējis šo darba uzdevumu, trīs dienu laikā ieceļ Juridiskās palīdzības reģistrā iekļautu advokātu, kuram viņš nosūta atzinumu kopā ar paziņojumu par iecelšanu. Advokātu asociācijas priekšsēdētājam ir arī pienākums paziņot valsts juridiskās palīdzības saņēmējam ieceltā advokāta vārdu un uzvārdu. Valsts juridiskās palīdzības saņēmējs pats var prasīt, lai tiktu iecelts noteikts advokāts, ja atbilstīgi tiesību aktiem šis advokāts tam piekrīt.

Advokāta palīdzība var būt arī ārpustiesas palīdzība, un tajā ietilpst konsultāciju sniegšana, pieprasījumu, lūgumrakstu vai paziņojumu iesniegšana vai citas šādas tiesvedības uzsākšana, kā arī klientu pārstāvība publiskajās iestādēs vai iestādēs, kas nav tiesu iestādes vai iestādes ar tiesu varas pilnvarām, ar mērķi nodrošināt noteiktu tiesību vai likumīgo interešu īstenošanu. Ārpustiesas palīdzības rezultātā pieteikuma iesniedzējam atbilstīgi spēkā esošajiem juridiskajiem noteikumiem ir jābūt sniegtai skaidrai un pieejamai informācijai par kompetentajām iestādēm un, ja iespējams, par prasībām, termiņiem un procedūrām, kas tiesību aktos ir paredzētas attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja apgalvoto tiesību vai interešu atzīšanu, piešķiršanu vai īstenošanu. Ārpustiesas palīdzība tiek piešķirta atbilstīgi Likumam Nr. 51/1995 un tā atkārtotām publikācijām, turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

Ārpustiesas palīdzības pieteikumu iesniedz Juridiskās palīdzības dienestam, kas ir katrā advokātu asociācijā, un pieteikumu izskata ne vairāk kā 15 darba dienās no reģistrācijas dienas, attiecīgi pieņemot lēmumu par atzīšanu vai noraidīšanu. Lēmumu izsniedz pieteikuma iesniedzējam piecu darba dienu laikā no lēmuma izdošanas dienas. Lēmumu, ar kuru noraida ārpustiesas palīdzības pieteikumu, var apstrīdēt Advokātu asociācijas padomē piecu dienu laikā no tā paziņošanas. Iebildumus attiecībā uz noraidošo lēmumu Advokātu asociācijas padome steidzamības kārtā skata pirmajā Advokātu asociācijas padomes sanāksmē.

Kompetentās advokātu asociācijas priekšsēdētājs saskaņā ar lēmumu par ārpustiesas palīdzības piešķiršanu ieceļ advokātu, kas ir reģistrēts advokātu asociācijas Juridiskās palīdzības reģistrā. Advokātu asociācijas priekšsēdētājs, ja iespējams, var apstiprināt ārpustiesas palīdzību, ko sniedz tās personas izvēlēts advokāts, kurai juridiskā palīdzība ir piešķirta.

Ja ir apstiprināts pieteikums par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu tādas maksas veidā, kas jāmaksā ekspertam, tulkotājam vai tulkam, atzinumā, kurā palīdzība apstiprināta, ir arī noteikta viņiem maksājamā pagaidu maksa. Tiesa galīgo maksu noteiks pēc tā pakalpojuma sniegšanas, par kuru ir samaksāta pagaidu maksa.

Ja ir apstiprināts pieteikums par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu tādas nodevas veidā, kas jāmaksā tiesu izpildītājam, atzinumā, kurā palīdzība apstiprināta, ir arī noteikta pagaidu maksa, kas atkarībā no lietas sarežģītības ir maksājama tiesu izpildītājam attiecīgajā dienā. Pieteikumu un apstiprinošo atzinumu pēc iespējas ātrāk nosūta tiesas darbības teritorijā esošajai teritoriālajai tiesu izpildītāju padomei. Teritoriālās tiesu izpildītāju padomes valdei trīs dienu laikā ir jāieceļ tiesu izpildītājs, kuram tā nosūta attiecīgo atzinumu kopā ar paziņojumu par iecelšanu. Priekšsēdētājam ir arī pienākums paziņot valsts juridiskās palīdzības saņēmējam ieceltā tiesu izpildītāja vārdu un uzvārdu. Valsts juridiskās palīdzības saņēmējs pats var prasīt, lai tiktu iecelts noteikts tiesu izpildītājs, kuram ir teritoriālā piekritība.

Pēc tam, kad tiesu izpildītājs ir izpildījis savus tiesību aktos un attiecīgos noteikumos paredzētos pienākumus, tiesa pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma nosaka galīgo maksu atkarībā no lietas sarežģītības un pabeigtā darba apjoma, ievērojot tiesību aktos noteiktos maksu ierobežojumus.

Ja ir apstiprināts pieteikums par juridisko izdevumu maksājuma atvieglojumu piešķiršanu, atzinumā būs noteikts vai nu atbrīvojums no maksājuma, vai diskonta likme, maksājuma termiņi un attiecīgā gadījumā periodisko maksājumu vērtība. Ja maksājamie juridiskie izdevumi pārsniedz pieteikuma iesniedzēja mēneša neto ienākumu divkāršo vērtību, rēķinot uz ģimeni, mēnesī pirms valsts juridiskās palīdzības pieteikuma iesniegšanas, maksājums tiks sadalīts pa daļām tā, lai maksājamie ikmēneša maksājumi nepārsniedz pusi no neto ienākumiem uz ģimeni, ja vien tiesa neuzskata par nepieciešamu piešķirt citu, labvēlīgāku palīdzības veidu. Juridisko izdevumu maksājumu var sadalīt ne vairāk kā 48 ikmēneša maksājumos.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 23., 24., 25., 32., 33., 34. un 35. pants un Likuma Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 71. un 73. pants).

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Valsts juridiskā palīdzība advokāta palīdzības veidā tiek piešķirta saskaņā ar atkārtoti publicēto, vēlāk grozīto un papildināto Likumu Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi, kas attiecas uz juridisko palīdzību vai bezmaksas juridisko palīdzību.

Ja valsts juridiskās palīdzības pieteikums ir ticis apstiprināts attiecībā uz palīdzību, ko sniedz advokāta palīdzības veidā, šis pieteikums un apstiprinājuma atzinums nekavējoties tiek nosūtīts attiecīgās tiesas jurisdikcijā esošās advokātu asociācijas priekšsēdētājam. Advokātu asociācijas priekšsēdētājs vai advokāts, kuram priekšsēdētājs ir uzticējis šo darba uzdevumu, trīs dienu laikā ieceļ Juridiskās palīdzības reģistrā iekļautu advokātu, kuram viņš nosūta atzinumu kopā ar paziņojumu par iecelšanu. Advokātu asociācijas priekšsēdētājam ir arī pienākums paziņot valsts juridiskās palīdzības saņēmējam ieceltā advokāta vārdu un uzvārdu. Valsts juridiskās palīdzības saņēmējs pats var prasīt, lai tiktu iecelts noteikts advokāts, ja atbilstīgi tiesību aktiem šis advokāts tam piekrīt.

Attiecībā uz ārpustiesas palīdzību kompetentās advokātu asociācijas priekšsēdētājs saskaņā ar lēmumu par ārpustiesas palīdzības piešķiršanu ieceļ advokātu, kas ir reģistrēts advokātu asociācijas Juridiskās palīdzības reģistrā. Advokātu asociācijas priekšsēdētājs, ja iespējams, var apstiprināt ārpustiesas palīdzību, ko sniedz tās personas izvēlēts advokāts, kurai juridiskā palīdzība ir piešķirta.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 23. un 35. pants un Likuma Nr. 51/1995 par advokāta profesijas organizēšanu un praksi ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 71. un 73. pants).

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Valsts juridiskā palīdzība var tikt sniegta šādos veidos:

a) tādas pārstāvības, juridiskās palīdzības un attiecīgā gadījumā aizstāvības maksas segšana, ko nodrošina iecelts vai izvēlēts advokāts ar mērķi nodrošināt tiesību vai likumīgo interešu īstenošanu vai garantēšanu tiesā vai lai novērstu strīdu, turpmāk tekstā “advokāta palīdzība”;

b) maksājums, kas paredzēts par visā tiesvedības procesā izmantotiem eksperta, tulkotāja vai tulka pakalpojumiem, ar tiesas vai tiesu iestādes apstiprinājumu, ja šāda maksājuma pienākums ir uzlikts personai, kas piesakās valsts juridiskās palīdzības saņemšanai;

c) tiesu izpildītāja nodevas maksājums;

d) atbrīvojumi no tiesību aktos noteiktajiem tiesu izdevumu maksājumiem, tostarp izpildes posmā veicamajiem, šo maksājumu samazinājumi, to grafika izmaiņas vai atlikšana.

Ja valsts juridiskā palīdzība tiek sniegta ES dalībvalstu pilsoņiem vai citām personām, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas dalībvalsts teritorijā, apstiprinātā valsts juridiskā palīdzība var ietvert arī:

a) izdevumus par tādu saņēmēja iesniegtu dokumentu tulkošanu, kurus tiesa vai tiesu iestāde bija pieprasījusi lietas izskatīšanas nolūkā, un par tādu atbilstīgi šai nodaļai iesniegtu vai saņemtu saistīto pieprasījumu un dokumentu tulkošanu, kas ir atbrīvoti no legalizācijas formalitātes vai kādas citas līdzvērtīgas formalitātes;

b) tulka pakalpojumus lietas izskatīšanā tiesā / tiesu iestādē;

c) radušās izmaksas saistībā ar ceļošanu uz Rumāniju, kurp palīdzības saņēmējam vai citai personai ir jādodas pēc tiesas vai tiesu iestādes pieprasījuma, vai ja tiesību aktos kādai no šīm personām ir noteikta prasība par obligātu klātbūtni.

Valsts juridiskā palīdzība var tikt sniegta vai nu atsevišķi, vai kumulatīvi kādā no iepriekš minētajiem veidiem. Tādas valsts juridiskās palīdzības vērtība, ko jebkurā palīdzības veidā atsevišķi vai kumulatīvi sniedz advokāts, eksperts, tulkotājs, tulks vai tiesu izpildītājs, nedrīkst pārsniegt maksimālo līmeni, kas ir vienāds ar divpadsmitkārtīgu valstī noteikto minimālo viena gada bruto algu, rēķinot par gadu, kurā tika iesniegts palīdzības pieteikums.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 6., 7. un 44. pants).

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Izmaksas, attiecībā uz kurām pusei ar valsts juridiskās palīdzības apstiprinājumu ir piešķirti atbrīvojumi vai atlaides, tiks uzliktas otrai pusei, ja tā ir lietā zaudējusī puse. Lietā zaudējušajai pusei būs pienākums samaksāt šīs summas valstij.

Ja valsts juridisko palīdzību saņēmusī puse lietā zaudē, tā sedz valstij radušās tiesvedības izmaksas. Tomēr tiesa, skatot lietu, var lemt, ka valsts juridisko palīdzību saņēmušajai pusei ir pienākums pilnībā vai daļēji atmaksāt valstij radušos izdevumus, ja šīs puses nolaidīgas rīcības dēļ tiesas process ir zaudēts vai ja spriedumā ir konstatēta ļaunprātīga tiesvedības izmantošana.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 18. un 19. pants).

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Ja pieņemto spriedumu lietā, kurai ir apstiprināta valsts juridiskās palīdzības piešķiršana, iesniedz izskatīšanai apelācijas procedūrā, valsts juridisko palīdzību, kas iepriekšējā procesuālajā posmā ir piešķirta noteiktajā advokāta palīdzības veidā, likumīgi paplašina, lai ietvertu pieteikuma sagatavošanu un apelācijas prasības pamatojumu sagatavošanu, kā arī apelācijas procedūras piemērošanu un veikšanu.

Lēmumu, kas pieņemts ar pārsūdzības tiesībām, un valsts juridisko palīdzību apstiprinošā atzinuma kopiju nekavējoties iesniedz advokātu asociācijai, lai tā veiktu pārbaudi un sniegtu atzinumu, vai attiecīgā gadījumā, lai ieceltu advokātu, kurš ir tiesīgs vērsties apelācijas tiesā. Attiecībā uz apelācijas procedūru advokātam ir tiesības saņemt atsevišķu samaksu, ko nosaka apelācijas tiesa atbilstīgi tiesību aktiem.

Ja puse apelācijas procedūras iepriekšējā procesuālajā posmā nav saņēmusi valsts juridisko palīdzību, valsts juridiskā palīdzība tiek prasīta, iesniedzot jaunu pieteikumu.

Jaunu apelācijas iesniegšanas termiņu sāk skaitīt no advokāta iecelšanas vai atzīšanas dienas. Advokāta iecelšanas datumu un viņa datus paziņo tiesai un pieteikuma iesniedzējam ne vēlāk kā 48 stundu laikā.

Apelācijas tiesa pārbauda, vai joprojām tiek ievērotas valsts juridiskās palīdzības piešķiršanas prasības. Ja tiesa konstatē, ka prasības vairs netiek ievērotas, tā ar atzinumu pieņem lēmumu izbeigt palīdzību un uzlikt pusei pienākumu pilnībā vai daļēji atmaksāt valstij radušos advokāta atlīdzības izdevumus.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 13.1. pants).

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

Tiesības saņemt valsts juridisko palīdzību izbeidzas ar personas nāvi vai tad, kad šīs personas finansiālais stāvoklis ir uzlabojies tiktāl, ka tā spēj segt juridiskās izmaksas.

Saņemot valsts juridiskās palīdzības pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs tiek informēts, ka, ja viņš/viņa zaudē lietu, otras puses juridiskie izdevumi būs jāsedz viņam/viņai, kā arī viņam/viņai būs paredzēta iespēja, ka varētu būt jāatmaksā summas, kas saņemtas kā valsts juridiskā palīdzība, gadījumā, ja ieinteresēta persona vēršas tiesā, kura ir apstiprinājusi valsts juridisko palīdzību, un iesniedz pierādījumus par tās personas faktisko stāvokli, attiecībā uz kuru pieteikums ir ticis apstiprināts; valsts juridiskā palīdzība netiek apturēta jaunu izmeklēšanu laikā.

Ja tiesa konstatē, ka valsts juridiskās palīdzības pieteikums ir bijis iesniegts ļaunprātīgi, slēpjot patiesību, tā pieņems atzinumu, ar kuru valsts juridisko palīdzību nepamatoti saņēmušajai personai uzliks pienākumu kompensācijas veidā atmaksāt summas, no kurām viņš/viņa ir bijis(-usi) atbrīvots(-a), un samaksāt naudas sodu līdz pat pieckārtīgam tās summas apmēram, par kuru viņš/viņa ir nepamatoti saņēmusi atbrīvojumu. Attiecībā uz šo atzinumu var iesniegt tikai pārskatīšanas pieteikumu ar iespēju, argumentēti pamatojot, prasīt pārbaudi vai lēmumu par kompensācijas vai naudas soda samazināšanu. Pieteikumu iesniedz piecu dienu laikā no atzinuma paziņošanas dienas un to skata tiesa citā sastāvā, pieņemot neatsaucamu secinājumu.

Ja saskaņā ar galīgo un neatsaucamo spriedumu, valsts juridiskās palīdzības saņēmējs iegūst aktīvus vai prasījumus, kuru vērtība vai summa desmitkārt pārsniedz piešķirtās valsts juridiskās palīdzības vērtību, viņam/viņai ir pienākums atmaksāt valsts palīdzību. Atmaksāšanas procedūra ir noteikta šā Ārkārtas rīkojuma III. nodaļā.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 10., 14., 17. pants un 50. panta 2. punkts).

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Nolēmumu par valsts juridiskās palīdzības pieteikumu tiesa pieņem bez pušu uzaicināšanas, pieņemot argumentētu atzinumu. Pārskatīšanas pieteikumu attiecībā uz atzinumu, ar ko tiek noraidīts valsts juridiskās palīdzības pieteikums, ieinteresētā puse var iesniegt piecu dienu laikā no šā atzinuma izsniegšanas dienas. Pārskatīšanas pieteikumu skata tiesa citā sastāvā, un tiesa pieņem neatsaucamu atzinumu.

Valsts juridisko palīdzību var atteikt, ja tā ir ļaunprātīgi pieprasīta, ja tās aplēstās izmaksas ir neproporcionālas lietas priekšmeta vērtībai un ja tā nav prasīta ar mērķi garantēt likumīgas intereses vai ir prasīta, lai veiktu darbību, kura ir pretrunā sabiedriskajai vai konstitucionālajai kārtībai.

Ja prasība, kuras celšanas nolūkā tiek prasīta valsts juridiskā palīdzība, ietilpst to prasību kategorijā, uz kurām varētu attiecināt mediāciju vai citas alternatīvās strīdu izšķiršanas procedūras, valsts juridiskās palīdzības pieteikumu, visticamāk, noraida, ja tiek iesniegti pierādījumi par to, ka valsts juridiskās palīdzības pieteikuma iesniedzējs bija atteicies veikt šādu procedūru pirms tiesas procesa uzsākšanas.

Valsts juridiskā palīdzība varētu tikt noraidīta, ja pieteikuma iesniedzējs prasa atlīdzināt zaudējumus par kaitējumu, kas nodarīts viņa/viņas tēlam, godam vai reputācijai, ņemot vērā, ka viņam/viņai nav nodarīts nekāds materiālais kaitējums, un ja pieteikums ir tieši saistīts ar pieteikuma iesniedzēja komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību.

Ja valsts juridiskā palīdzība tiek piešķirta ES dalībvalstu pilsoņiem vai citām personām, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas dalībvalsts teritorijā, Rumānijas centrālā iestāde var atteikties pārsūtīt juridiskās palīdzības pieteikumu uz citu dalībvalsti, ja šāds pieteikums nepārprotami ir nepamatots vai pārsniedz Padomes Direktīvas 2002/8/EK darbības jomu. Ja juridiskās palīdzības pieteikumu ir noraidījusi pieprasītās dalībvalsts kompetentā iestāde, Rumānijas centrālā iestāde prasīs, lai pieteikuma iesniedzējs atmaksā tulkošanas izdevumus.

(Ārkārtas rīkojuma Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, ko apstiprina Likums Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem 15., 16., 45. un 46. pants).

 

Papildu informācija

Noderīgas saites:

Rumānijas Valsts advokātu asociāciju apvienība (Uniunea Naţională a Barourilor din România)

Lapa atjaunināta: 22/05/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.