Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Juridiskā palīdzība

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar kādām izmaksām ir saistīta tiesvedība un kurš tās parasti sedz?

Izmaksas būs atkarīgas no lietas būtības. Izmaksas var ietvert maksu par advokātu, kas rīkojas juridiskās palīdzības saņēmēja vārdā (“atbalstītā persona”), kā arī izdevumus, piemēram, tiesas izdevumus un ekspertu atzinumus.

Pēc lietas izskatīšanas tiesa lems, kurai pusei jāsedz tiesāšanās izdevumi. Parasti lietā uzvarējušajai pusei tiek pavēlēts apmaksāt lietā zaudējušās puses izdevumus, lai gan šim principam ir daudz izņēmumu. Ja personai, kurai palīdz, spriedums nav labvēlīgs, vai ja otrai pusei piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, bet tā to nedara, personai, kurai palīdz, ir jāsedz savi tiesāšanās izdevumi.

2 Kas ir juridiskā palīdzība?

Valsts finansēta juridiskā palīdzība (juridiskā palīdzība) ļauj cilvēkiem izmantot vai aizstāvēt savas tiesības vai maksāt par aizstāvību, ja viņi citādi nevar atļauties to darīt. Juridisko palīdzību Skotijā pārvalda Skotijas Juridiskās palīdzības padome (SLAB), kas ir Skotijas valdības finansēta publiska struktūra, kas nav nevienas ministrijas pakļautībā.

Pastāv trīs juridiskās palīdzības veidi.

  • Konsultācijas un atbalsts civillietās: Mutiskas vai rakstiskas konsultācijas par skotu tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz visiem konkrētajiem apstākļiem, kas radušies saistībā ar personu, kura lūdz padomu. To nodrošina advokāts un vajadzības gadījumā padomdevējs.
  • Konsultācijas pārstāvības veidā (ABWOR): Konsultāciju un palīdzības kategorija, kas ļauj tikt pārstāvētam ar advokāta vai, attiecīgā gadījumā, ar padomdevēja palīdzību civillietu tiesvedībā noteiktās tiesās un tribunālos Skotijā.
  • Juridiskā palīdzība civillietās: Atsevišķa shēma, kas ļauj tikt pārstāvētam ar advokāta vai, attiecīgā gadījumā, ar padomdevēja palīdzību civillietu tiesvedībā citās izraudzītās tiesās un tribunālos Skotijā.

3 Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Atbilstības kritēriji, kas ir jāizpilda personām, kuras saņem civilo juridisko palīdzību, ir konsekventi un pārredzami; pieteikuma iesniedzējam piemēro tiesību aktos noteiktu pārbaudi. Pirmās divas pārbaudes attiecas uz pieteikuma juridisko atbilstību. Ir jāpierāda, ka lieta, kurai tiek prasīta juridiskā palīdzība, ir tiesiski pamatota (tās cēlonis ir pamatots), un ka ir pamatoti lietai izmantot valsts līdzekļus. Trešo pārbaudi attiecina uz pieteikuma iesniedzēja finanšu apstākļiem.

Advokāts var sniegt padomu un palīdzību, ja viņš ir pārliecinājies, ka pieteikuma iesniedzējs ir finansiāli tiesīgs un ka jautājums, par kuru viņš lūdz padomu, ir skotu tiesību jautājums. Advokāts var sniegt konsultācijas un palīdzību līdz noteiktam izdevumu līmenim. Jebkuram darbam, kas pārsniedz izdevumu sākotnējo līmeni, jābūt iepriekš apstiprinātam SLAB, tāpat kā jebkuram darbam, kas prasa pārstāvību.

Nav prasības, ka, piesakoties uz juridisko palīdzību saskaņā ar Skotijas 1986. gada Juridiskās palīdzības likumu, personai ir jābūt Skotijas rezidentam. Konsultācijas un palīdzība ir pieejama Skotijas tiesību jautājumos (tostarp attiecībā uz Apvienotās Karalistes tiesību aktiem, ko piemēro Skotijā). Juridiskā palīdzība ir pieejama tiesvedībai Skotijas tiesās.

4 Vai juridisko palīdzību piešķir visu veidu tiesvedībā?

Skatīt atbildi uz 2. jautājumu.

Ir pieejamas konsultācijas un palīdzība civillietās jautājumos, kas saistīti ar skotu tiesību aktu piemērošanu.

ABWOR ir pieejams civillietu izskatīšanai vairākās tiesās un tribunālos, kas ir noteikti tiesību aktos. Tie ir imigrācijas apelācijas tiesas un nodarbinātības tribunāli.

Juridiskā palīdzība civillietās civilprocesā ir pieejama vairākās citās tiesās un tribunālos, kas noteikti tiesību aktos. To vidū ir Šerifa tiesa un Augstākā civillietu tiesa, kas ir galvenās tiesas Skotijā civillietās. Juridiskā palīdzība ir pieejama arī vairākiem tribunāliem, piemēram, sociālā nodrošinājuma komisāriem un nodarbinātības apelācijas tribunālam.

Juridisko palīdzību civillietās nevar piešķirt par tiesvedību, kas pilnībā vai daļēji saistīta ar neslavas celšanu; lūgumraksti vēlēšanām; vienkāršoti laulības šķiršanas pieteikumi Augstākajā civillietu tiesā vai Šerifa tiesā; un parādnieka lūgumraksti par sava īpašuma sekvestrāciju. To nevar darīt pieejamu lietām maza apmēra prasību tiesā (t. i., ja prasības vērtība ir mazāka par 3 000 GBP, ja vien prasība nav saistīta ar miesas bojājumiem).

Tomēr jūsu advokāts varēs jums sniegt padomu šajos jautājumos, nodrošinot konsultācijas un palīdzību.

5 Vai nepieciešamības gadījumā ir īpaša procedūra?

Advokāts var veikt noteiktus tiesvedības pasākumus īpaši steidzamā kārtā, lai aizsargātu pieteikuma iesniedzēja stāvokli, pirms pieteikumu par civiltiesisko palīdzību apstiprina SLAB.

6 Kur ir atrodama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

SLAB pieņems tikai tos pieteikumus, kurus iesniedz advokāts, kas rīkojas pieteikuma iesniedzēja vārdā.

7 Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Advokāts sniedz konsultācijas par dokumentiem, kas nepieciešami, lai novērtētu finanšu atbilstību un lietas pamatotību.

8 Kur ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa?

SLAB pieņem tikai tos pieteikumus, kurus iesniedz advokāts, kas rīkojas pieteikuma iesniedzēja vārdā, nevis tieši no pieteikuma iesniedzējiem.

Ja nevarat atrast advokātu, kas jūs pārstāvēs, Skotijas Juristu apvienība savā tīmekļa vietnē nodrošina advokātu meklēšanas iespēju. Tas dod iespēju meklēt advokātu, kas reģistrēts juridiskās palīdzības sniegšanai. Jūs varat arī piezvanīt Juristu apvienībai, tālrunis 0131 226 7411.

9 Kā es varu noskaidrot, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Advokāts informēs, vai ir iespējams saņemt likumīgi atbalstītas konsultācijas un atbalstu.

Lai saņemtu juridisko palīdzību, advokāts to pieprasīs jūsu vārdā, un, kad pieteikums par palīdzību civillietās būs izvērtēts, SLAB sazināsies ar jums abiem. SLAB tīmekļa vietnē ir pieejami arī vairāki atbilstības novērtējumi, kas palīdzēs saprast, uz ko jums varētu būt tiesības.

10 Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Jūsu advokāts ieteiks jums atbilstošu rīcību.

11 Kurš izraugās manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Lai varētu pieteikties uz konsultācijām un palīdzību vai juridisko palīdzību, jums būs jākonsultējas ar advokātu.

Ja nevarat atrast advokātu, kas jūs pārstāv, Skotijas Jursitu apvienība savā tīmekļa vietnē nodrošina advokātu atrašanās vietu. Ja nevarat atrast advokātu, kas Jūs pārstāvēs, Skotijas Juristu apvienība savā tīmekļa vietnē nodrošina advokātu meklēšanas iespēju. Tas dod iespēju meklēt advokātu, kas reģistrēts juridiskās palīdzības sniegšanai. Jūs varat arī piezvanīt Juristu apvienībai, tālrunis 0131 226 7411.

Alternatīvi SLAB sniedz informāciju par tuvākajiem advokātiem, kuri piedāvā palīdzību, izmantojot juridisko palīdzību, vai citiem padomes finansētiem konsultāciju sniedzējiem. Civillietām ir iespējams meklēt pēc lietas veida. Kaut arī uzņēmums ir reģistrēts juridiskai palīdzībai, tam nav pienākuma piedāvāt pakalpojumus kādam klientam vai piedāvāt lietu par juridisko palīdzību.

12 Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas?

Sk. atbildi uz 1. jautājumu iepriekš.

Juridiskā palīdzība sedz tikai Jūsu advokātu izdevumus un citus izdevumus, kas saistīti ar Jūsu lietu, piemēram, tiesas izdevumus un ekspertu atzinumus. Juridiskā palīdzība nesedz otras puses izdevumus.

Ja Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, iespējams, ka Jums būs jāveic iemaksas, lai segtu tiesāšanās izdevumus. Maksājamās iemaksas apmērs būs atkarīgs no Jūsu finansiālajiem apstākļiem.

13 Kurš sedz pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Ja Jums ir tiesības uz ierobežotu juridiskās palīdzības piešķiršanu, Jums būs jāsedz pārējie tiesāšanās izdevumi. Ja Jums ir jāveic iemaksas, summa būs atkarīga no Jūsu rīcībā esošajiem ienākumiem, uzkrājumiem un īpašuma. SLAB novērtē ienākumus no pieteikuma datuma un kapitālu (uzkrājumus un vērtības posteņus, kas jums pieder) tik ilgi, kamēr tiek izskatīta Jūsu lieta.

14 Vai juridiskā palīdzība attiecas arī uz pārsūdzībām?

Sākotnējais juridiskās palīdzības sertifikāts neattieksies uz lietas rezultātu pārsūdzēšanu. Ir vajadzīgs jauns pieteikums par juridisko palīdzību, un SLAB ir jāpārliecinās, ka attiecībā uz pārsūdzību ir izpildītas likumā noteiktās pārbaudes.

15 Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības pabeigšanas (vai arī anulēt pēc tiesvedības pabeigšanas)?

SLAB var un laiku pa laikam var apturēt juridisko palīdzību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ja advokāts neatbild uz papildu informācijas pieprasījumu. Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem SLAB ir jāņem vērā nepārtraukts personas finanšu novērtējums un jāapsver, vai joprojām ir saprātīgi piešķirt juridisko palīdzību. Viena no pamatotības pārbaudes daļām ir tāda, ka likumīgi atbalstītai personai ir jāizpilda tiesas rīkojumi.

Juridisko palīdzību var izbeigt arī tad, ja atbalstāmā persona ir sniegusi nepatiesu informāciju vai nav atklājusi būtisku informāciju, un šādos apstākļos SLAB var arī mēģināt atgūt jebkuru izmaksāto naudu.

16 Vai es varu apstrīdēt atteikumu piešķirt juridisko palīdzību?

Ja personai tiek atteikta juridiskā palīdzība, SLAB norāda atteikuma iemeslu(-us). Fiziska persona var pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu, īpaši, ja ir mainījušies apstākļi. Individuāli lietu var apspriest ar SLAB, izmantojot e-pastu (general@slab.org.uk) vai tālruni. Palīdzības līnija (0131 226 7061) darbojas no pirmdienas līdz piektdienai, 0830-1700.

Lapa atjaunināta: 15/07/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.